Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

HUSK Å BRUKE DIN STEMMERETT: Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).
HUSK Å BRUKE DIN STEMMERETT: Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).

Dette vil de lokale partiene gjøre rett etter valget hvis de får flertall

Sjekk hvilke konkrete saker ville partiene i Nordre Follo prioritere å fremme rett etter valget dersom de får flertall i det nye kommunestyret.

Publisert

Høyre:

Vi har programfestet at vi vil utvide kapasiteten i bemannede omsorgsboliger og sykehjem.

 

Det er en kjensgjerning at kommunen må rustes for å håndtere en vekst i antall innbyggere over 80 år. For å sikre god kapasitet i helse- og omsorgstjenestene også i fremtiden, må utvidelsene starte allerede nå.

Den første konkrete saken vi ville prioritere rett etter valget er derfor å igangsette planleggingen av en utvidelse av Greverud sykehjem.

 

MDG:

Vi vil fremme et forslag om bevaring av gjenværende nærnatur.

En rekke naturområder og parker er under press, og vi vil med et vedtak om bevaring av nærnatur skape forutsigbarhet om at små og store grønne lunger skal forbli grønne lunger.

 

Bevaring av natur er avgjørende både i et lokalt og globalt perspektiv, for naturmangfoldet og for å begrense klimaendringer, men også for friluftsliv, rekreasjon og livskvalitet. 

KrF:

 

Vi er veldig opptatt av at barn og unge skal bli sett. Vi vil ha flere lærere og voksne i barnehagene.

Og vi ønsker å ha et godt forebyggende lavterskel samtaletilbud til barn og unge. Mobbing er et stort problem i våre skoler. Derfor vil KrF foreslå et eget mobbeombud for Nordre Follo som en støtte til både barna og skolene.

Venstre:

Venstre vil sørge for å få en felles ambisiøs klimaplan med sektorvise mål for klimautslipp, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger for å redusere CO2-utslippene.

 

Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, men bli en klimanøytral kommune innen 2030.

Tap av intakt natur og biologisk mangfold er også et nasjonalt og globalt problem som også må løses lokalt. Intakt natur er selve livsgrunnlaget vårt og er en viktig buffer mot effekter av klimaendringene. Derfor skal vi også ha en plan for å sikre vårt biologiske mangfold som vi skal forplikte oss på å styre etter. 

 

SV:

Om vi hadde sikret flertall, ville vi fremmet en sak om sosial boligbygging.

Vi vil sikre at ungdom og folk med vanlig inntekt har råd til å bo i kommunen vår. Vi må sikre gode bo- og oppvekstmiljø, med grønne områder, lekeplasser og friområder i samspill med hensiktsmessig fortetting.

 

For å få til det trenger Nordre Follo en kommunal boligplan med fokus på sosial boligutbygging. Vi vil ha en kommunal boligplan med utredning om forslag til vedtak om kommunalt tomte- og utbyggingsselskap, bygging av ungdomsboliger, benytte borettslagmodell i større utbygginger og en ordning om fra leie til eie.

Sp:

Vi vil beholde Generasjonsparken, om mulig utvide den noe, prioritere 50 meters basseng på Langhus, og utrede ny plassering av svømmehall i nordre del av kommunen, litt frem i tid.

 

Sofiemyr svømmehall må leve videre i kommende kommunestyreperiode – med rehabiliteringen som skjer i disse dager, vil den med enkle grep holde noen år til.

Senterpartiet er opptatt av grønne lunger i nærmiljøene. Å bygge ned strandsonen rundt Kolbotnvannet er uhyre kortsiktig og ikke vår politikk. Det er ikke økonomisk ansvarlig å bygge to nye svømmehaller i den første perioden i den nye kommunen.

FrP:

Vi vil helt konkret sikre at alle i grunnskolen har et årlig obligatorisk besøk hos helsesøster. 

Dette vil kartlegge sosiodemografiske forhold med diskresjon og derigjen kunne iverksette forebyggende tiltak i samarbeid med familie og ulike  miljøer.

Dette er eneste konkrete bevilgende tiltak som kan hindre mobbing, rekruttering til rus og kriminalitet.

 

Rødt:

Når godtgjøringsreglementet kommer opp i det nye kommunestyret, vil vi foreslå å redusere politikergodtgjørelsene med en million.      

Vi vil fremme dette fordi det er viktig at politikerne viser moderasjon i den nye kommunen.

Pensjonistpartiet:

Vi vil prioritere å få en bussrute mellom Kolbotn og Ski sentrum.

Den er viktig å få etablert fordi:

 

* Den vil knytte sammen den nye kommunen.

 

* Den vil være et godt miljøtiltak - redusere bruken av privatbil.

* Det vil bli dyrt og vanskelig å få parkert privatbilen utenom kjøpesentrene.

* Bussen vil kunne ta med elever som skal til/fra de videregående skolene.

* Den kan bli et godt tilbud til innbyggere som skal til/fra jobb i Nordre Follo.

* Den vil kunne kunne ta med pasienter som skal til/fra Ski sykehus.

* Den vil kunne ta med innbyggere som skal til/fra rådhuset i Ski sentrum.

* Den gir innbyggerne mulighet for bedre å kunne benytte seg av de fire seniorsentrene, pensjonistakademiene/seniorakademiene og frivilligsentralene.

Liberalistene:

Vi villet tøyet opplæringsloven til det ytterste for å gi foreldrene kontroll over barnas opplæring.

Barn har svært ulike talenter, interesser og modenhet. Opplæringen må derfor skreddersys det enkelte barn uten pålegg utenfra. De beste til å gjøre dette er foreldrene som både bryr seg mest og kjenner barna best.

Det er galt å tvinge unge til å bruke år på opplæring som enten skjer i feil tempo eller som de mangler interesse for.

Ap:

En god skolegang preger resten av livet.

For oss er en viktig sak er å sikre barn et trygt skolemiljø, slik at det første vi må gjøre er å få på plass gode skolebygg med et godt inneklima og nok lærere. Vi kan ikke ha skoler med asbest og muggsopp.

Powered by Labrador CMS