Utvidelse av Trollåsen senter

NYBYGGET: Her kan du se det eksisterende senterbygget med et nybygg syd dor det. Det helserelaterte tilbudet skal utvides med blant annet et apotek.

Vil bygge nytt helsesenter på Trollåsen

Om to år kan det nye helsesenteret på Trollåsen stå klart. Det er planlagt som et nybygg på tre etasjer, med de samme helsefunksjonene som finnes på Trollåsen senter i dag, men også med et apotek og mulighet for henting av pasienter i ambulanse.

Publisert

Klokken 19:00 i kveld skal Utvalget for miljø og plan (UMP) behandle søknaden om utvidelse av Trollåsen senter med et nybygg. Nybygget er planlagt syd for det eksisterende senteret.

– Blir saken vedtatt i UMP, kan vi sette i gang med å sprenge fjellet syd for senteret for å kunne frigjøre plassen til nybygget. Går prosessen videre etter planen, kan det nye helsesenteret stå klart om to år, sier Kristin Tonga i Mastemyr Eiendom AS, som har jobbet med prosjektet i fem år.

 

VIL BYGGE NYTT HELSESENTER: – Det nye helsesenteret skal bygges bak parkeringsplassen i sydenden av det eksisterende senterbygget med Kiwi-butikken. Tiltaket innebærer at noe av fjellet på denne siden av eiendommen og mot Trollåsveien må sprenges for å gi plass til både nybygget og parkeringen, sier Kristin Tonga i Mastemyr Eiendom AS, som har jobbet med prosjektet i fem år.

 

FUGLEPERSPEKTIV: Trollåsen senter får et nybygg lagt syd for det eksisterende senteret.

Med apotek og kaffebar

FRA TO TIL FEM LEGER: Legesenteret ble opprinnelig bygget for to leger, men huser i dag fem leger.

I søknaden, sendt inn av Archus Arkitekter AS på vegne av Mastemyr Eiendom AS, påpekes det at det er i dag et stort behov for utvidelse av senteret.

– Vi ønsker å utvikle Trollåsen senter til et levedyktig lokalsenter og gi et bedre tilbud tilbefolkningen i området, sier Tonga.

Dette innebærer at leger, tannleger og hudleger skal flyttes inn i nybygget mens øvrige helsetilbud er planlagt flyttet inn i det eksisterende legesenteret.

Nybygget er planlagt i tre etasjer, med bruksarealet på litt over 1100 kvadratmeter. Det skal inneholde apotek og kaffebar i første etasje, legesenter i andre etasje, og hudleger og tannleger i tredje etasje. Det blir også flere operasjonssaler og et laboratorium i nybygget.

– Trollåsen Fysioterapi skal flytte inn i det nåværende legesenteret. Vi håper alle de andre leietakerne blir også med dit, sier Tonga.

NYBYGGET: Her kan du se det eksisterende senterbygget med et nybygg syd dor det. Det helserelaterte tilbudet skal utvides med blant annet et apotek.

Les også: Nå kan det bli Kiwi-butikk på Myrvoll

37,5 meter unna private hager

Søknaden er nabovarslet. Nabomerknadene omhandler blant annet fotavtrykket og utformingen av nybygget, og den korte avstanden fra nybygget til de private hagene i Sagveien 45-47. 

I sakspapirene kommer det frem at avstanden til det nærmeste nabobygget i Sagveien vil være på cirka 37,5 meter.

PÅPEKTE FEILEN I SITUASJONSKARTET: Bebyggelsesplanen viser at Trollåsen senter skulle bli utvidet med et firkantet nybygg lagt syd for det eksisterende senteret.

Naboene har også påpekt at situasjonskartet som ble sendt ut, viste byggegrensene fra reguleringsplanen og ikke fra bebyggelsesplanen som søkeren skulle forholde seg til.

Utbyggeren har i etterkant blitt gjort oppmerksom på feilen og har nå søkt om dispensasjon fra byggegrensene i bebyggelsesplan.

Arealet til nybygget er nå dreid 90 grader i forhold til tidligere reguleringsplan og legger sammen med senterbygget opp til en L-formet bygning som avslutter bebyggelsen mot Trollåsveien. 

NYBYGG: Det søkes nå om dispensasjon fra byggegrensene i bebyggelsesplan. Inngangspartiet til nybygget er planlagt i det sydvestre hjørnet av parkeringsplassen. Avstanden fra nybygget til det nærmeste nabobygget i Sagveien er cirka 37,5 meter.

Utbyggeren påstår at denne løsningen gir blant annet en langt bedre utnyttelse av eiendommen og mer oversiktlig helhetsgrep, samt tryggere og bedre adkomst til helsetjenestene.

Problematisk med sammenhengende tilbygg

Det påpekes av utbyggeren at dersom nybygget skal bygges sammenhengende med senterbygget, vil nybyggets fasade mot gavlen på eksisterendebygg være uten vinduer i to etasjer grunnet senterbyggets høye gavl.

Dette anses som problematisk av utbyggeren, da nye arealer i hovedsak er planlagt som arbeidsplasser med krav til dagslys og utsyn.

Flere av dagens leietakere, legene, tannlegene og hudlegene utrykker et sterkt ønske om å ha kontorer i andre eller tredje etasje, slik at innsyn i lokalene på bakkeplan kan unngås og lys- og utsiktsforhold bedres, da skjerming ikke er nødvendig.

SKAL FJERNES: Den tosidige parkeringen ved sydgavlen skal fjernes og erstattes med parkering tilpasset bevegelseshemmede. 

Les også: Ekstrem oppussing Trollåsen 

Fjerner parkering syd for KIWI

Eksisterende parkering utgjøres av tosidig parkering langs Kiwis nordvestfasade i tillegg til tosidig parkering langs Kiwis sydgavl mot eksisterende legesenter.

Nye parkeringsplasser foreslås anlagt som en utvidelse av den allerede etablerte parkeringsstrengen langs Kiwis nordvestfasade.

Den tosidige parkeringen ved sydgavlen skal fjernes og erstattes med parkering tilpasset bevegelseshemmede. Rommet mellom byggene skal også brukes som mottaksplass for ambulanse.

Søppelkassene foreslås flyttet til området bak Kiwi.

Samlet antall parkeringsplasser skal utvides med om lag 20 plasser, fra dagens i underkant av 70 p-plasser til 86, som er 11 p-plasser under kravet i reguleringsbestemmelsene.

To likeverdige innganger

Nybygget skal være adskilt fra sydgavlen til Kiwi-bygget, og det skal etableres to likeverdige innganger til det eksisterende legesenteret og nybygget.

SITUASJONSKART: Her kan du se de planlagte p-plassene ved butikken, legesenteret og det nye helsesenteret, samt inngangen som skal brukes av ambulansen.

Fasadene til nybygget som henvender seg mot offentligheten, fasadene mot nordvest og nordøst, blir enkle og stramme, mens fasadene mot sydøst og sydvest vil ha et friere preg, tilpasset de spesielle behovene de ulike virksomhetene har, ifølge sakspapirene.

Les også: Truet med kniv på legekontoret

Ambulanseinngang innerst på tomten

Det påpekes at legesenteret må ha mulighet for henting av pasienter i ambulanse, og at det eneste stedet som gjør det mulig å komme til nybygget med bil er i sydvestre hjørne av parkeringsplassen.

Inngangspartiet til nybygget er derfor planlagt der, da heisen både skal betjene ambulansen og besøkende pasienter.

Naboene har klaget på at ambulanseinngangen er planlagt innerst på tomten. Rådmannen er enig i at det er uheldig at ambulansen skal kjøre langt inn på eiendommen. Han mener imidlertid at ulempene er mindre enn fordelene ved å plassere ambulanseinngangen der den er plassert.

Legesenteret opplyser at besøksfrekvensen for ambulanse vil være lav. Per i dag har legesenteret legevakt hver 14. dag og at det da er aktuelt med besøk ambulanse, ifølge saksfremlegget.

Det opplyses også at legevaktordningen skal etter hvert flyttes til Ski og vil opphøre på Trollåsen senter. Etter dette regner legesenteret med å ha behov for ambulanse en gang i måneden. Til dette sier kommunalsjef Else Karin Myhrene følgende:

– Fastlegene på Trollåsen legesenter deltar i ordning om daglegevakt på lik linje som andre fastleger. Endringen som kommer nå gjelder kun litt kortere åpningstid for daglegevaktene lokalt (klokken 08:00-16:00 istedenfor klokken 07:00-19:00) og handler ikke om flytting til Ski.

Les også: Vil redusere åpningstiden for lokal daglegevakt i Oppegård

Dette mener rådmannen

Utvidelse av handels- og tjenestetilbudet på Trollåsen lokalsenter er ikke prioritert i kommuneplanen 2011–2022, men rådmann Lars Henrik Bøhler stiller seg positivt til tiltaket.

Han mener at søknaden viser en hensiktsmessig løsning for utvidelse av senteret. Han påpeker også at fordelene med den aktuelle løsningen er klart større enn ulempene ved å ikke velge den.

"Omsøkte næringsbygg er prosjektert med tanke på å skape et funksjonelt og levedyktig senter. Selv om naboer ikke vil være uberørt av tiltaket, kan det ikke sies å være til urimelig ulempe", skriver rådmannen i saksfremlegget.

Fikk grønt lys i UMP

Tirsdag kveld ble saken enstemmig vedtatt i UMP.

Neste skritt blir å sprenge fjellet syd for senteret for å kunne frigjøre plassen til nybygget og parkeringen der. Utbyggeren må nå søke kommunen om byggetillatelse og igangsettingstillatelse, ifølge UMP-lederen i kommunen, Kjell G. Pettersen.

– Selve sprengningsarbeidene vil pågå i omtrent seks uker. Går prosessen videre etter planen, kan det nye helsesenteret stå klart om to år, sier Tonga.

Les også: Nytt helsehus planlegges på Trollåsen

Powered by Labrador CMS