PPT: Karianne Ekern setter søkelyset mot PPT sine ventelister

Ulovlige ventelister i Nordre Follo PPT

Karianne Ekern mener kommunen tar altfor lett på elever som venter på tiltak gjennom PPT.

Publisert

Før sommeren oppga kommunedirektøren at 78 elever sto på venteliste til PPT. I tillegg er det uklart om elever blir meldt til PPT når behov oppstår. I kommunens veileder for arbeid med “skolenærvær” står det at elever skal meldes til PPT når det har gått 8 uker fra bekymringsfullt fravær startet. Det er antakelig 8 uker for mye.

Elever som har behov for oppfølging fra PPT har rett på oppfølging uten ugrunnet opphold. Fra behov meldes skolen, eller skolen innser at det er grunn til å sette inn undersøkelser eller tiltak, skal det gå maksimalt 3 måneder til sakkyndig vurdering foreligger. Når enkelte elever må vente over et år før behov utredes, er det uakseptabelt. Det bryter også med elevenes rett til et trygt skolemiljø. 

Store konsekvenser for de det gjelder

At ingen ansatte eller ledere i kommunen har varslet dette oppover i systemet, er uforståelig. 

Dette beror tydeligvis ikke på at ledelsen ikke kjenner regelverket. For 11 år siden uttalte lederen for PPT, Anne Line Holen, i Østlandets Blad at Ski kommune PPT ikke lenger hadde ventelister. Holen er i dag leder i Nordre Follo PPT.

Når barns rettigheter brytes i kommunens skoler, har det alvorlige konsekvenser. Tenk deg at du har dysleksi eller dyskalkuli. Bokstavene flyter, du henger ikke med. Men du får ikke hjelp, og årene går. Tenk deg at du kunne lese og skrive før du begynte på skolen. Nå har du sittet i 4 år og ventet på resten av klassen. Mange av elevene dette gjelder vil utvikle sekundære vansker. De opplever at skolen ikke er for dem. At de ikke passer inn. Undervisningen inkluderer dem ikke, og skolen ignorerer deres behov. Noen blir mobbet, andre anses av skolen å ha “atferdsvansker”. Andre igjen utvikler ufrivillig skolefravær, angst, eller andre sekundære psykiske vansker.

PPT er en forutsetning for at skolen skal oppleves som trygg

At elever får tidsmessig oppfølging fra PPT er en forutsetning for at skolehverdagen skal oppleves trygg og for at elevene skal kunne oppleve mestring. En utrygg skolehverdag og manglende opplevelse av mestring er blant hovedårsakene til økende skolefravær.

Kommunens planer om trygt og godt skolemiljø, arbeid med skolefravær og kompetanseplaner sier ingenting om at regelverket brytes. I stedet rapporterer administrasjonen i første og andre tertialrapport 2023 om økende problemer i kommunens skoler. Det er en helt naturlig konsekvens av en manglende satsing på skole. 

Det er på tide at noen våkner. Å oppfylle barnas rettigheter er ikke valgfritt. 

Powered by Labrador CMS