UTVALGSLEDER: Hege Elise Blix Mortensen er bekymret.

Bekymret for utviklingen i Ski

Hege Elise Blix Mortensen, kommunestyrerepresentant og utvalgsleder i oppvekst, idrett og kultur, bekymrer seg over økt ungdomskriminalitet i deler av kommunen.  

Publisert

NB: Dette er en kommentar. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

I artikkelen Bekymringsfull utvikling innen ungdomskriminalitet publisert på Politiets nettside 31. januar 2024, uttaler politidirektør Benedicte Bjørnland at politiet ser med stor bekymring på at det begås mer kriminalitet blant stadig yngre barn, og flere utviklingstrekk peker på utfordringer samfunnet må ta grep om i fellesskap. I 2023 stod barn under 15 år for 36 prosent av de påtaleavgjorte forholdene. Videre sier Bjørnland at denne negative utviklingen understreker viktigheten av tverretatlig innsats rettet mot de aller yngste barna før de begår gjentatt og mer alvorlig kriminalitet.

Økt bekymring

I Nordre Follo opplever vi en økt bekymring over den negative utviklingen i ungdomskriminaliteten i Ski sentrum. En bekymring både politistasjonssjefen for Follo politistasjon og vår ordfører har uttrykt gjennom lokal media siste tiden. Det er ikke bare politiet som er bekymret. Det er både du og jeg. I en uformell undersøkelse som Østlandets blad (ØB) har gjort blant sine lesere, svarer 93 prosent av de nærmere 1700 leserne som svarte på undersøkelse, «Ja» på spørsmålet om du er bekymret for utviklingen i Ski sentrum. Kun to prosent svarer «Nei», mens fem har valgt alternativet «Vet ikke».

I Nordre Follo kommune er det utvalg for Oppvekst, idrett og kultur (OIK), som har ansvaret for dette området. Utvalget fikk på utvalgsmøtet i januar en orientering om forebygging og utfordringer i ungdomsmiljøet, fra politistasjonssjef for Follo politistasjon Rune Albertsen, politikontakt Solveig Kjeserud, og SLT-koordinator i kommunen Carina Hesjedal Skjellum (SLT-samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Den samme orienteringen ble også gitt til Kommunestyret i februar. 

Ski er sentrum

Her hører vi at når det gjelder økningen i ungdomskriminaliteten har det i Follo og Ski spesielt eksplodert de siste månedene. En økning fra 2 til 30 kriminelle hendelser fra februar 2023 til februar 2024 er skremmende. Politistasjonssjefen sier også at det er et begrenset antall ungdommer fra Follo som samles i Ski og utgjør motoren bak ungdomskriminaliteten. 

I tråd med politidirektørens syn, påpeker også han at for å kunne iverksette treffende tverrfaglige tiltak, er det nødvendig med økt bevissthet om mulige bakenforliggende årsaker som barnefattigdom, manglende integrering, trangboddhet, fravær av fritidstilbud/fritidsklubber, utenforskap, skolefrafall, rusproblemer og psykisk uhelse. Men politiet kan ikke løse dette på egen hånd og trenger hjelp og samarbeid med andre aktører. Hjelp fra barnas foresatte, fra oss som innbyggere i kommunen, oss som foreldre, lokalpolitikere, ungdommen selv, kommunen, næringslivet og andre statlige aktører.

Bekymret ordfører

Vår ordfører i Nordre Follo, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, uttaler til ØB 13. februar at hun ser på dette utviklingsbildet med stor bekymring. Hun viser til Regjernings kutt i budsjettet til politiet, noe som blant annet går ut over ressurser til forebyggende virksomhet lokalt. Samtidig som vi må jobbe oppover i systemet for mer støtte til politiet, må vi i egen kommune se på mulighet for å prioritere forebyggende arbeid og tilstedeværelse. Ordføreren sier vi må få til et felles løft i kommunen vår for å bekjempe den negative utviklingen i ungdomskriminaliteten. Vi må også jobbe på tvers av kommunene i Follo for å løse en felles utfordring.

Intensjonen til ordføreren om et felles løft i denne saken, tar jeg som utvalgsleder for OIK videre ved først og fremst sette i gang et arbeid for sikre oss i utvalget et godt kunnskapsgrunnlag fra fagfolkene på ungdomskriminaliteten i Ski. Denne problematikken må det jobbes med både i et kortsiktig og langsiktig spor. Jeg opplever en bred politisk enighet om behov for å gjøre noe i denne saken, og her må vi jobbe sammen til det beste for innbyggerne. Kommunen gjør allerede mye bra på dette området gjennom SLT-koordinatorer, utekontakten, ung fritid etc., og vi må sammen finne formålstjenlige løsninger i samarbeid med andre aktører som næringslivet, kirken/andre trossamfunn, natteravnordningen, frivilligheten og idretten for å nevne noen. 

Et umiddelbart tiltak er å få på plass et arbeidsmøte med nøkkelpersoner i kommunen og politiet slik at vi sammen kan utarbeide en plan for å utnytte de ressursene vi har for å snu den negative utviklingen, og samtidig ta vare på våre ungdommer.

Hege Elise Blix Mortensen

Kommunestyrerepresentant

Utvalgsleder OIK

 

Powered by Labrador CMS