Sofiemyr skole

ENIGE OM LØSNINGEN: På bildet ser du flertallspartiene i Nordre Follo, representert av Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).

Bevilget 225 millioner kroner til Sofiemyr skole

Flertallspartiene i Nordre Follo har nettopp bevilget 225 millioner kroner til en etappevis bygging av en ny barneskole på Sofiemyr. Beløpet, som skal fordeles på fire år, er et foreløpig prisanslag for hele prosjektet.

Publisert

Forrige uke vedtok formannskapet å sette av 100 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner skulle brukes i 2020 og den andre halvtarten av midlene skulle brukes i 2021, for å etappevis bygge en ny barneskole på Sofiemyr.

Under kommunestyrmøtet onsdag 17. juni har flertallspartiene i Nordre Follo (Ap, V, MDG, SV, Sp og KrF) foreslått å avsette ytterligere 125 millioner kroner til dette prosjektet.

Forslaget fikk 27 av de totalt 47 stemmene (20 stemmer mot, fra H, FrP og Pp), og ble vedtatt.

Les også: Gir 100 millioner til Sofiemyr skole

Foreløpig prisanslag fordelt på fire år

Totalbeløpet på 225 millioner kroner, som skal fordeles på de fire budsjettårene i perioden 2020-2023, skal være nok til hele byggeprosjektet Sofiemyr skole, ifølge det foreløpige prisanslaget for prosjektet fra kommunens administrasjon.

HOLDT TALE FOR FORESATTE: Lokalpolitikerne Paal Sjøvall (Sp), Hilde Widerberg (Sp), Camilla Hille (V) og Ola Øygard (Pp), møtte opp på arrangementet "Siste opprop for ny Sofiemyr skole" tirsdag 16. juni.

Vi hadde tenkt til å vente med å bevilge ytterligere midler til rådmann har lagt frem grundigere analyser i nye behovsplaner våren 2021, men vi setter allerede nå 225 millioner som et foreløpig prisanslag i budsjettet, sier Camilla Hille (V), på vegne av samarbeidspartiene.

Hun påpeker at posisjonen frykter at det vil være fordyrende å ikke bevilge hele beløpet til ny barneskole på Sofiemyr med en gang.  

Det vil være bedre betingelser å få forhandlet fram en god avtale med leverandør dersom man har en ramme for hele prosjektet, sier Hille.

Planlegger en mindre barneskole

I et notat til gruppelederne anbefaler rådmann Gro Herheim at det avsettes midler til hele byggeprosjektet, med totalt 225 millioner kroner som foreløpig prisanslag, men at "det budsjetteres med bygging i 2022 og 2023 dersom det er ønskelig å utsette deler av prosjektet".

Administrasjonen skriver i en e-post til Oppegård Avis at kostnadsoverslaget baserer seg på priser fra leverandør av modulskoler:

"En svært viktig forutsetning er at overslaget er basert på at man benytter preaksepterte løsninger. Det vil si at leverandøren har noen forslag til skolebygg, som de har benyttet flere steder, og at vi bygger våre skoler basert på dette. Det vil således ikke være rom for spesialtilpasninger i særlig grad. I beløpet er det også lagt inn midler til riving av dagens Sofiemyr skole."

Videre presiseres det at en annen viktig forutsetning er at det legges opp til en justering av skolekretsgrenser slik at elevtallet på Sofiemyr skole blir lavere enn tidligere prognoser har vist (red. anm.: Sofiemyr skole har rundt 370 elever i dag, mens den nye barneskolen skulle bygges for 630 elever, ifølge vedtaket).

Krever omregulering av tomten

I sitt notat påpeker rådmannen at området til den nye barneskolen må ha en ny regulering.

"Formålsgrensene skal endres. Ved vedtaket planlegges det for bygging av skole på et område som er regulert til bolig. Det betyr også mulig endring av gangveier, atkomstveier, utearealer, parkering og mer. Dette er et omfattende arbeid, men det kan være mulig å gjøre uten forsinkelse av selve byggeprosjektet", skriver rådmannen.

      Sofiemyr skole

  • Den 55 år gamle barneskolen, som i lang tid har vært forsømt, har vært preget av store driftsutfordringer, mange taklekkasjer og muggsopp-problematikken.
  • Ifølge vedtaket fra 2016 skulle Sofiemyr skole rives og erstattes med en ny skolebygg med plass til 630 barn. Den nye barneskolen skulle bygges på tomten til Fløysbonn skole etter at ungdomsskoleelevene har flyttet til Fram ungdomsskole (skulle stå ferdig i 2021).
  • Den siste behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo viser at av alle skolebyggene i kommunen har barneskolen på Sofiemyr det mest kritiske behovet for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet.

Videre skriver hun at for å få til en effektiv byggeprosess bør man se på midlertidig plassering for noen av modulene, for eksempel parkeringsplassen eller grusbanen, for å flytte noen elever midlertidig.

"Dette for å unngå å okkupere skolegården med moduler i byggeprosessen", forklarer Herheim i notatet.

532 millioner for Kolbotn, 350 millioner for Finstad

Oppegård Avis har skrevet at det nye budsjettet for ny Kolbotn skole er på 532 millioner kroner. Den siste budsjettoverskridelsen for den arkitekttegnede skolen var på 88 millioner kroner. Byggeprosjektet, som startet i august 2019, skal ferdigstilles om et drøyt år.

I tillegg til 225 millioner kroner til Sofiemyr skole har kommunestyret i Nordre Follo bevilget 350 millioner kroner til den nye ungdomsskolen på Finstad i Ski vest, for å kunne løse kapasitetsutfordringer på fire skoler i Ski.

KRITISK: Gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.

Mener dere at det vil være nok med kun 225 millioner kroner for en ny skole på Sofiemyr, som per i dag har den mest kritiske tilstanden i hele Nordre Follo når det gjelder både skolekapasitet og innemiljø/kvalitet?

– Vi kan dessverre ikke bevilge mer penger til dette prosjektet. Ellers vil vi knekke driftsbudsjettet til kommunen, sier Hille.

– Beløpet på 225 millioner kroner er nok til 40 prosent av skolen.

Tønnes Steenersen, gruppeleder for FrP i Nordre Follo

Mener det ikke er nok til halvparten av skolen

– Beløpet på 225 millioner kroner er nok til 40 prosent av skolen, sier Tønnes Steenersen (FrP), som er meget kritisk til den etappevise byggingen av skolen.

 

Gruppelederen for Nordre Follo FrP viser til rådmannens notat hvor rådmannen skriver at den etappevise byggingen av skolen er uheldig.

– Rådmannen skriver også at prosjektet blir dyrere og vanskelig å gjennomføre. I tillegg blir det en håpløs løsning ovenfor elevene som må gå på skole på en byggeplass i årevis, påpeker Steenersen.

– Vi bygger ikke luftslott

Hans Martin Enger (MDG) har reagert på kritikken fra opposisjonen:

– Vi rydder opp i økonomien og bygger ikke luftslott. Jeg er også takknemlig for at vi nå bygger Sofiemyr skole, fordi å sette denne skolen på rivningslisten og sette den bakerst i Fram-prosjektet var en kardinalfeil, sier Enger.

To av fem paviljonger har mest kritisk tilstand

Flertallspartiene kommer ikke med en konkret plan for den nye barneskolen på Sofiemyr. Foreløpig dreier det seg om å erstatte den mest kritiske bygningsmassen.

Ifølge den siste behovsanalysen fra våren 2020 har to av de totalt fem paviljongene på Sofiemyr skole den mest kritiske tilstanden: paviljong én (kontorfløyen til administrasjonen, ligger langs Holbergs vei) og paviljong fire (brukes av førsteklassingene, SFO og har også musikkrommet og kunst- og håndverksrommet).

Kjøp av en paviljong med to to klasserom med lærerarbeidsplasser er beregnet til 8 millioner kroner, ifølge kommunens beregninger i behovsplanen.

Paviljongene to, tre og fem, som brukes av elevene på alle trinn med unntakk av 1. trinn, har nest dårligst tilstand, ifølge den siste behovsanalysen. I fjor høst skrev Oppegård Avis om taklekkasje i blant annet paviljong to.

Behovsanalysen viser også at det er kritiske kapasitetsutfordringer på skolen. I tillegg til at det ikke er plass til nye elever, er det også store bygningsmessige utfordringer som gjør at det er vanskelig å få plass til 28 elever i hvert klasserom.

Mye usikkerhet rundt fremdriften

– Dere har sagt at de nye skolene på Sofiemyr og Finstad skal bygges som høykvalitets modulskoler, men at beløpene som dere bevilger i dag skal fordeles på fire år (2020-2023). Betyr det at byggeprosjektet på Sofiemyr skole, som sliter med muggsopp- og fuktproblematikk, skal vare i fire år som følge av dette?

Det tar i snitt fem år å bygge og prosjektere en ny tradisjonell skole. Finstad ungdomskole, som skal bygges som en modulskole, vil antageligvis ikke stå klar før om to til tre år tidligst, om vi velger en løsning der skolen er enkel, men høykvalitets moduler. Dette er rådmann i gang med å utrede. For Sofiemyr skole vil det også være nødvendig med planlegging for administrasjonen, siden denne løsningen kommer fra politisk hold. Så fort det er en god plan, vil pengene budsjetteres i det året de kan benyttes. Målet er å starte med prosjektet allerede i år, sier Hille. 

Hun understreker at det ikke finnes noe ferdig arkitekttegnet skole for Finstad, men at saken var klar til andregangsregulering rett før kommunesammenslåingen.

Det har vært lagt frem noen ulike konsepter. Blant annet en skole med en nedgravd flerbrukshall med skolegård på taket. Tomten er trang, så skolen må bygges arealeffektivt. Andre konsepter har løst et felles behov for barneskolen og ungdomsskolen i et felles bygg på barneskoletomten, der fysisk aktivitet, mat og helse, kunst og håndtverk løses felles for skolene. Detaljene her tar vi stilling til i behovsplan 2.0 som kommer våren 2021, sier Hille.

I sitt notat til gruppeledere skriver rådmannen at bygging av en skole med moduler gir en raskere fremdrift enn bygging av en tradisjonell skole. Gro Herheim påpeker også at fremdriften av de to skoleprosjektene kommer til å bli belyst i saken til førstegangsbehandling rundt årsskifte.

Les også: Siste opprop for ny Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS