Områderegulering for Sofiemyr idrettspark

ALT DETTE SKAL RIVES: Både Sofiemyr skole, Fløysbonn skole og Sofiemyr idrettshall skal rives.
ALT DETTE SKAL RIVES: Både Sofiemyr skole, Fløysbonn skole og Sofiemyr idrettshall skal rives.

Foreslår null parkeringsplasser ved to nye skoler på Sofiemyr

Sofiemyr barneskole og Sofiemyr idrettshall skal rives og erstattes med rundt 100 boliger. Fløysbonn ungdomsskole skal rives og blir en ny barneskole for 630 barn. Det blir redusert med parkering ved den nye idrettshallen og ingen parkeringsplasser for bil ved de to nye skolene som skal bygges på Sofiemyr. Antall parkeringsplasser i planområdet blir redusert fra dagens 470 til 180, ifølge rådmannen.

Publisert

Onsdag forrige uke ble planforslaget til områdereguleringen for Sofiemyr idrettspark vedtatt i formannskapet.

I dag har planforslaget blitt lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker.

"Planen legger til rette for en bærekraftig utvikling av Sofiemyr idrettspark med offentlig tjenesteyting, idrettsanlegg, grønnstruktur og bolig. Målet med områdereguleringen er at idrettsparken skal være et grønt, trygt og attraktivt aktivitetsområde for alle, og skal inneholde et mangfold av funksjoner. Kommunale bygg og anlegg skal utformes slik at de tillater høy grad av sambruk forulike aktiviteter og aktører", skriver rådmann Lars Henrik Bøhler i dokumentet.

Ny ungdomsskole om tre år

DETTE ER PLANEN: Dette er planforslaget for omreguleringen av Sofiemyr idrettspark.
DETTE ER PLANEN: Dette er planforslaget for omreguleringen av Sofiemyr idrettspark.

Planforslaget innebærer bygging av en ny ungdomsskole samlet med en ny idrettshall (med fire spilleflater klatrehall og to bryterom) i skrenten nord for dagens Sofiemyrhall.

HER SKAL DEN NYE UNGDOMSSKOLEN BYGGES: Området hvor skolen skal bygges ligger i en skrent – fra platået der Sofiemyr og Fløysbonn skoler nå ligger og ned mot idrettsanlegget og Brytehuset.
HER SKAL DEN NYE UNGDOMSSKOLEN BYGGES: Området hvor skolen skal bygges ligger i en skrent – fra platået der Sofiemyr og Fløysbonn skoler nå ligger og ned mot idrettsanlegget og Brytehuset.
HER SKAL DEN NYE SKOLEN OG IDRETTSHALLEN BYGGES:
HER SKAL DEN NYE SKOLEN OG IDRETTSHALLEN BYGGES:

 

SKAL ÅPNES OM TRE ÅR: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skal gå ved den nye ungdomsskolen, som er planlagt ferdigstilt i Sofiemyr idrettspark i løpet av siste halvdel av 2021 - med innflytting i 2022.
SKAL ÅPNES OM TRE ÅR: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skal gå ved den nye ungdomsskolen, som er planlagt ferdigstilt i Sofiemyr idrettspark i løpet av siste halvdel av 2021 - med innflytting i 2022.

 

Skolen og idrettshallen kommer til å «henge sammen». Hovedinngangen blir fra idrettsparken som ligger ned mot Kongeveien. Skolen ligger på motsatt side, der Holbergs vei går. Det vil være flere innganger, også direkte inn på skolen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at den nye skolen skal være innflyttingsklar i 2022.

Les også: Ønsker innspill til nytt skolenavn på Sofiemyr

Fløysbonn skole rives og blir ny barneskole

SKAL RIVES: Ungdomsskolen skal rives. Det skal bygges en ny barneskole på stedet.
SKAL RIVES: Ungdomsskolen skal rives. Det skal bygges en ny barneskole på stedet.

Det foreslås også å bygge en ny barneskole med plass for 630 elever på tomten til dagens Fløysbonn ungdomsskole.

NY BARNESKOLE: Den nye barneskolen skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole, øst for Sofiemyr kirke.Øst for den nye skolen skal det opparbeides en skolegård (et grønt firkantet felt nord for skogsområdet på illustrasjonen).
NY BARNESKOLE: Den nye barneskolen skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole, øst for Sofiemyr kirke.Øst for den nye skolen skal det opparbeides en skolegård (et grønt firkantet felt nord for skogsområdet på illustrasjonen).

 

Sofiemyr stadion, barnehagene og ressurssenteret samt store deler av gressflatene reguleres til dagens bruk.

Dagens svømmehall skal rives.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at den nye kommunale svømmehallen skal bygges ved Kolben i Kolbotn sentrum.

På grusbanen øst for den eksisterende kunstgressbanen skal det bygges en ny tennishall og på Tømtebanen skal det bygges en ny kunstgressbane.

Det skal tilrettelegges for sambruk av garderober med fotballen, og tribuner til kunstgressbanen.

Les også: Klare til å spre tennisglede

BLIR BORTE: To grusbaner og ishockeybanen skal bygges ned.
BLIR BORTE: To grusbaner og ishockeybanen skal bygges ned.

Les også: Grønt lys for ny kunstgressbane

Brytehuset, to grusbaner og ishockeybanen forsvinner

Planforslaget innebærer også at to grusbaner og ishockeybanen skal bygges ned. En grusbane og ishockeybanen skal erstattes på uteområdet til barneskolen.

Brytehuset skal rives, men bruksarealet blir innlemmet i den nye idrettshallen.

I reguleringsbestemmelsene for idrettsstadion skal det tillates støttefunksjoner som kontor, utsalg og offentlig/privat tjenesteyting relatert til friluftsliv, sport og idrett som ikke kommer i konflikt med det primære formålet.

SKAL RIVES: Barneskolen skal rives og det skal bygges boliger på tomten.
SKAL RIVES: Barneskolen skal rives og det skal bygges boliger på tomten.

Foreslår å bygge 100 boliger på skoletomten

Planforslaget innebærer riving av Sofiemyrhallen og de to eksisterende skolene (Sofiemyr skole og Fløysbonn skole).

FRA BARNESKOLEN TIL BOLIGER: Det skal bygges 100 boliger (rekkehus og lavblokker) mellom den nye barneskolen, som skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole, og Holberg barnehage.
FRA BARNESKOLEN TIL BOLIGER: Det skal bygges 100 boliger (rekkehus og lavblokker) mellom den nye barneskolen, som skal bygges på tomten til dagens Fløysbonn skole, og Holberg barnehage.

Arealene som omdisponeres etter Sofiemyr skole og Sofiemyrhallen, mellom den nye barneskolen og Holberg barnehage, skal omreguleres til boligformål.

 

Det tillates bygget inntil 12.000 kvadratmeter i bruksareal, som tilsvarer ca. 100 boliger. Det kan bygges en kombinasjon av rekkehus og leiligheter i lavblokk.

BUSSTERMINAL OG SNUPLASS: Dette er foreslått bygget øst for Tømtebanen:
BUSSTERMINAL OG SNUPLASS: Dette er foreslått bygget øst for Tømtebanen:

Planforslaget foreslår relativt detaljerte bestemmelser for bokvalitet, men overlater til detaljreguleringen å arbeide med den konkrete fysiske utformingen.

Utnyttelsen skal være lavest nær Holbergs vei, og hente elementer fra nærliggende boligområder slik at byggefeltet ikke fremstår som en fremmed fugl i området.

Det nye boligområdet som skal etableres ved Holbergs vei og en ny sykkelvei med fortau langs Kongeveien må detaljreguleres.

Bussterminal og snuplass for Ruter

Oppegård Avis har tidligere skrevet at buskene like ved busslommen i Taraldrudveien brukes av bussjåførene til urinering til tross for at det er toalett på klubbhuset ca. 200 meter unna. Manglende infrastruktur har vært et problem for bussjåførene i lang tid. Kort tid før jul ble Statens vegvesen ferdig med å utvide busslommen ved rundkjøringen i Taraldrudveien og nå vil det lette ytterligere på situasjonen.

 
KISS & RIDE VED HOLBERG BARNEHAGE: Det blir kun av- og påstigningsplasser for den nye barneskolen ved Holberg barnehage og i Tømteveien.
KISS & RIDE VED HOLBERG BARNEHAGE: Det blir kun av- og påstigningsplasser for den nye barneskolen ved Holberg barnehage og i Tømteveien.

I planforslaget for omregulering av Sofiemyr idrettspark foreslår kommunen å etablere en liten bussterminal med snuplass for Ruter. Tiltaket planlegges syd i planområdet, i Kongeveien ved Granholtet.

Les også: – Hva er problemet med "tissing" i buskene?

Deler av skogen forsvinner

Den delen av skogen som ligger mellom tribunen til amerikansk fotballbane og ny ungdomsskole må vike for å gi plass til de nye bygningene.

Resterende nærskog i planområdet skal reguleres som friområde.

Trær skal i størst mulig grad bevares i reguleringen på feltene for bolig og foreslått ny plassering av barneskole (på tomten til dagens ungdomsskole).

Null parkeringsplasser for skoler

Oppegård Avis har tidligere skrevet at den nye Kolbotn skole planlegges for 784 elever og 85 ansatte, og med en flerbrukshall, men med null ordinære parkeringsplasser for bil for verken lærere eller foreldre.

Verken den nye barneskolen eller den nye ungdomsskolen på Sofiemyr får ordinære parkeringsplasser for bil, ifølge forslaget.

Det er kun tilrettelagt for maks fire HCP-plasser og tre plasser for servicebiler ved den nye barneskolen.

PARKERING VED HOLBERG BARNEHAGE: Slik ser parkeringen ut ved Holberg barnehage i dag.
PARKERING VED HOLBERG BARNEHAGE: Slik ser parkeringen ut ved Holberg barnehage i dag.

For det nye boligfeltet foreslås det å bruke 0,7-1,2 parkeringsplasser per bolig.

 

Les også: Ny barneskole og flerbrukshall: Null p-plasser

Les også: Kritisk til null parkeringsplasser

"Kiss & Ride" med 28 av- og påstigningsplasser

Det skal legges til rette for "Kiss & Ride" ved de nye skolene for å lette avlevering og henting av barn.

For barneskolen er det foreslått totalt tolv av- og påstigningsplasser fordelt på Tømteveien (ved ressursenteret og barnehager der) og ved Holberg barnehage.

85 TIL 90 P-PLASSER VED KLUBBHUSET: Dagens parkering ved klubbhuset skal reduseres, ifølge planforslaget.
85 TIL 90 P-PLASSER VED KLUBBHUSET: Dagens parkering ved klubbhuset skal reduseres, ifølge planforslaget.
85 TIL 90 P-PLASSER VED DEN NYE TENNISHALLEN:
85 TIL 90 P-PLASSER VED DEN NYE TENNISHALLEN:

Det er også foreslått minst 16 av- og påstigningsplasser fordelt på de to parkeringsområdene ved ungdomsskolen og ved den nye tennishallen.

Fra 470 p-plasser til 180 p-plasser

Hovedatkomsten og parkeringsplassene til idrettsparken skal legges til Kongeveien.

– For å nå målet at «det skal være lett å la bilen stå» legger planen opp til at det skal være mer attraktivt å ankomme som gående eller syklende enn som bilkjørende.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune

I dag er det 470 parkeringsplasser i planområdet (eller 330 p-plasser uten parkeringsplassen ved grusbanen/den nye tennishallen).

I planforslaget er det et anslått behov for 180 parkeringsplasser og 16 plasser for av- og påstigning for idrettsparken i hverdagene. Det betyr at 290 p-plasser skal bort.

Planen legger opp til to avkjørsler fra Kongeveien: en i nord ved Fløisbonnveien og en i sør ved Sofiemyrveien. Fløisbonnveien vil bli stengt. Eksisterende adkomster til Kongeveien skal fjernes.

To parkeringsområder med ca. 180 p-plasser totalt

Idrettsparken får totalt to parkeringsområder, og disse får atkomst fra Kongeveien i nord ved Fløisbonnveien og fra Kongeveien i sør ved Sofiemyrveien (like ved den nye tennishallen).

Det tilrettelegges for 85-90 parkeringsplasser på hvert av disse feltene. Det skal legges til rette for sambruk av disse parkeringsplassene, men i planforslaget er det ikke spesifisert hvem som kan bruke disse feltene. Dette bekrefter rådmannen.

Minimum åtte av parkeringsplassene på hvert av de to områdene skal være reservert for av- og påstigning for kjørende som ankommer fra Kongeveien.

Ifølge reguleringsbestemmelsene skal parkeringsområdet foran klubbhuset utformes  slik at kun halvparten av kapasiteten, det vil si rundt 40-45 p-plasser, skal være tilgjengelig mellom klokken 07:00-16:00 på virkedager. Det da avstengte parkeringsarealet skal være utformet slik at det kan benyttes til fysisk aktivitet, ifølge dokumentet.

– Nok parkeringsplasser for å dekke det daglige behovet

Rådmann Lars Henrik Bøhler påpeker at trafikkanalysen viser at det er behov for 180 parkeringsplasser i det daglige.

– Med gode og trygge av- og påsettingsmuligheter der de fleste barna som kjøres av foreldrene blir levert og hentet (red. anm.: på de planlagte av- og påstigningsplassene/Kiss & Ride ved skolene), mener vi antall parkeringsplasser dekker det daglige behovet, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier videre at det er forutsatt at skolene bruker parkeringsanleggene på dagtid, slik at det blir en intensiv og effektiv bruk av de arealene som legges ut til parkering.

– Hva mener du her med "skolene", ansatte eller foresatte?

– Det er gjort beregninger for nødvendig bilparkering (inkl HC-plasser og ladeplasser) og «kiss & ride-plasser». For å nå målet at «det skal være lett å la bilen stå» legger planen opp til at det skal være mer attraktivt å ankomme som gående eller syklende enn som bilkjørende.  I forbindelse med høringsrunden vil det sikkert innkomme mange forslag og innspill til parkering, adkomstmuligheter og parkering fordelt på ansatte, foresatte og gjester. Jeg vil komme tilbake til dette etter at høringsinnspillene er mottatt, sier rådmannen.

Han forklarer videre at det er knapt med arealer i området, og det har derfor blitt prioritert å bevare spilleflater og skogsområder til bruk for alle som vil være aktive.

– De nye idrettshallene vil ligge med innganger mot Kongeveien, slik at det vil være mer åpenbart at kollektiv, sykkel og gange vil være gode alternativer, og dette er også i tråd med nasjonale føringer, sier rådmannen.

Foreslår å bruke shuttlebuss ved større arrangementer

Med realiseringen av planforslaget vil det ikke lenger være mulig å bruke dagens grusbanertil parkering ved større idrettsarrangementer.

Det legges derfor opp til en ny grusbane ved barneskolen som kan brukes til parkering i forbindelse med arrangementer.

I tillegg er det mulig å bruke parkering til barnehagene, ressurssenteret og videregående skole, som utgjør til sammen rundt 165 plasser innenfor en 500 meters radius til de nye idrettshallene.

Andre tiltak for å løse parkering ved store arrangementer, er for eksempel bruk av shuttlebuss og/eller betalt parkering, og må vurderes og gjennomføres av arrangørene.

For å unngå at parkering forflytter seg til kommunale veier rundt idrettsparken, må det gjennomføres supplerende tiltak som «parkering forbudt-sone» og / eller «beboerparkering» rundt idrettsparken.

Les også: Vend i tide – Det er ingen skam å snu

Skal brukes av 1800 barn

Ferdig utbygget vil planområdet være hverdagsomgivelsene for ca. 1800 barn.

Ca. 150 voksne vil jobbe i planområdet, for å gi barn og unge en god og trygg hverdag.

I tillegg kommer frivillige organisasjoner som skal kunne løse sine oppgaver på en god måte.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte 

I forbindelse med det aktuelle planforslaget skal det arrangeres et åpent informasjonsmøte i Oppegård kvalifiseringssenter, som holder til i Fløisbonnveien 2-4 på Sofiemyr (red. anm.: Jernia-bygget).

Møtet skal avholdes torsdag 28. februar og starter klokken 18:30.

Høringsfrist 28. mars

Husk at du kan sende innspill til planforslaget via kommunens nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Merk hørings­svaret med saksnummer 17/4889.

Fristen for innspill er torsdag 28. mars 2019.

Les også: Setter begrensninger for idretten

Powered by Labrador CMS