SKIVEIEN SOM MILJØGATE

SKIVEIEN: Det har lenge vært etterlyst en god løsning for Skiveien mot Kolbotn sentrum.

Dette er planen for Skiveien

Det skal tilrettelegges for utvidelse av Skiveien mellom kryss med Rikåstunnelen og kryss med Sønsterudveien, inkludert begge kryssene samt kryss med Kolbotnveien.

Publisert

I Kolbotn sentrum skulle ny bebyggelse ikke oppføres før den såkalte Kolbotnringen er etablert, ifølge føringene som ligger til grunn i gjeldende kommuneplan for 2011-2022. Det skulle utredes muligheten for å fullføre den siste delen av den såkalte Kolbotnringen med et nytt tunnelløp i Rikåstunnelen og omlegging av Skiveien i tunnel øst for sentrum, men prosjektet ble skrinlagt av økonomiske grunner.

Ifølge trafikkberegningene fra 2015, utført at Asplan Viak på oppdrag fra kommunen i forbindelse med sentrumsplanen, er det ikke behov for Kolbotnringen i nær fremtid.

"Trafikkanalysen har vist at tiltak i Skiveien og Kolbotnveien vil løse de trafikale og beredskapsmessige utfordringene uten at det er behov for å fullføre den siste delen av den såkalte Kolbotnringen", står det i områdereguleringen for Skiveien/Skrenten, som ble vedtatt i kommunestyret mandag forrige uke.

Disse tiltakene, med sentrumsplanens trafikale løsninger for Skiveien, ligger til grunn for videre arbeid.

Les også: Her kan det bli miljøgate

Skiveien blir miljøgate

Det skal tilrettelegges for utvidelse av Skiveien mellom kryss med Rikåstunnelen og kryss med Sønsterudveien, inkludert begge kryssene samt kryss med Kolbotnveien.

Skiveien skal ha miljøgateprofil mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset. Dette innebærer blant annet at bilens hastighet på strekningen skal begrenses til 30-40 kilometer per time, veiestetikken skal bygges om til gateestetikk samt at det kommer fotgjengeroverganger i plan.

 

Les også: Planlegger 255 nye boliger i Skrenten og Skiveien

RIKÅSTUNNELEN SKAL UTVIDES:

Krysset Rikåstunnelen/Skiveien

For å løse beredskap i eksisterende Rikåstunnel skal Kolbotnveien utbedres slik at denne kan åpnes dersom Rikåstunnelen må stenge.

Kolbotnveien vil ikke åpnes for gjennomkjøring forøvrig.

Dagens rundkjøring ved Rikåstunnelen skal utvides for å kunne tilpasses fire felt i Skiveien i sørgående retning og et nytt tunnelløp i Rikåstunnelen. Rundkjøringen foreslås med økt diameter på 45 meter og skal utvides mot øst.

Skiveien mot nord opprettholdes med to felt.

Mot sør i retning Skiveien/Kolbotnveien er Skiveien foreslått utvidet til fire felt.

KRYSSLØSNINGER: Til venstre kan du se løsningen for krysset i Skiveien/Kolbotnveien. Til høyre – for krysset i Skiveien/Rikåstunnelen.

 

Krysset Skiveien/Kolbotnveien

Krysset i Skiveien/Kolbotnveien skal opprettholdes på samme sted som i dag, men rundkjøringen utvides til en ytre diameter på 40 meter.

Dette er en firearmet rundkjøring med innkjøring til planlagte virksomheter og nye boliger i Skrenten.

Kolbotnveien opprettholdes med to felt som i dag, men skal utbedres. Dette vil samtidig åpne for en koordinering av busser inn til sentrum som alle kan stoppe i Kolbotnveien like ved ny jernbanestasjon.

SKIVEIEN: Hovedtyngden av gjennomgangstrafikken i Kolbotn går langs Skiveien med trafikkmengder opp mot 14.000 ÅDT (red. anm.: ÅDT, årsdøgntrafikk, er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde), ifølge trafikkanalysen fra 2015.

Skiveien får fire felt inn i rundkjøringen fra nord. I sørgående retning oppheves kollektivfelt de siste meterne inn og ut av rundkjøringen.

Det skal tilrettelegges for kryssing for fotgjengere rett sør for rundkjøringen, noe som innebærer behov for å redusere antall felt inn i og ut av rundkjøringen til to felt.

Fotgjengerkrysning i Skiveien

Trafikksystemmet i Skiveien er skissert med fire felt, med høyre felt som kollektivfelt og avsvingefelt for innkjøring til Kirkeveien.

Skiveien reduseres til to felt, samtidig som kollektivfeltet opphører inn i rundkjøringen i nevnte kryss. Dette på grunn av trafikksikkerhet for fotgjengere som skal krysse Skiveien.

Det legges også opp til en løsning med midtdeler (på minimum to meter i bredden) før fotgjengere krysser neste felt med trafikk i motsatt retning.

Løsningen med et tydelig krysningspunkt der hvor hovedvekten av befokningen naturlig vil krysse Skiveien synes å være den beste løsningen i forhold til hvordan man ønsker området utviklet, ifølge områdereguleringen.

Det skal også ses på muligheten for å anlegge gangbroer fra det nye boligfeltet i Skrenten til Skiveiens vestside ved Stabburet. Oppegård Avis har nylig omtalt dette.

Les også: Foreslår gangbro over rundkjøringen

Kollektivfelt i Skiveiven

Kollektivfeltet i nordgående retning skal opprettholdes så langt det er mulig inn mot gangfeltet og rundkjøringen i Kolbotnveien, ifølge områdereguleringen.

SKAL UTVIDES: Rundkjøringen i Sønsterudveien/Skiveien blir med to felt, men skal utvides i diameter.

Oppegård kommune har vært i kontakt med Ruter som formidler at busstoppet i Skiveien er i bruk og betjener flere ruter (til Oslo, Tårnåsen og rådhuset). Det er ingen planer om å legge dette busstoppet ned i nær framtid.

Inn mot krysset Kolbotnveien/Skiveien må bussen fases inn i venstre felt sammen med den øvrige biltrafikken, noe som bidrar til at bussen kommer riktig inn i rundkjøringen og ikke kommer i konflikt med biler fra syd som skal rett fram i rundkjøringen.

Kollektivfelt i sørgående retning opphører rett syd for bussholdeplassen og reduseres inn mot rundkjøring Skiveien/Sønsterudveien for å redusere skjæring mot kirken.

Rundkjøring i krysset med Sønsterudveien

Rundkjøringen i kryss med Sønsterudveien skal utvides til diameter 36 meter.

 

Illustrasjonsplanen viser to nordgående felt mellom Sønsterudveien opp mot krysset med Kolbotnveien. Om disse benyttes som kollektivfelt hele strekningen eller bare på deler av strekningen kan vurderes etter framtidig behov.

Det at bussen må fases inn i samme felt som bilene inn i rundkjøringen, bidrar til en sikrere fotgjengerkyssing og en bedre og sikrere avvikling gjennom rundkjøringen, ifølge områdereguleringen.

"En utvidet og tydeligere rundkjøring mellom Skiveien og Sønsterudveien til to felt vil gi bedre sikkerheten og framkommeligheten i dette krysset. I dag fungerer det dårlig fordi den er så bred at noen trafikanter opptrer som om krysset allerede har doble felt, mens andre ikke gjør det", står det i områdereguleringen.

Oppgradering av lokalveier

Kirkeveien og Granåsbakken skal oppgraderes.

Det er avsatt tilstrekkelig areal, inkludert et fortau  på tre og en halv meter i bredde, samt nødvendig areal til snømåking, lysmaster og tekniske føringer.

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS