NY SOFIEMYR SKOLE

HER SKAL DEN BYGGES: Den nye barneskolen skal bygges på tomten som Fram ungdomsskole var planlagt bygget.

Forsinkelse for ny Sofiemyr skole

Både byggestart og politisk behandling av saken om ny Sofiemyr skole utsettes i flere måneder. I mellomtiden er den gamle skolen friskmeldt, ifølge kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2020 ble det vedtatt å bevilge 225 millioner kroner til den nye barneskolen på Sofiemyr.

Selv om det kom reaksjoner på at summen bevilget var betydelig lavere enn til nye Kolbotn skole, var det likevel en gledens dag for mange frustrerte foreldre som i årevis hadde vært bekymret over det nedslitte skolebygget.

I midten av desember 2021 signerte kommunen kontrakt med Betonmast Østfold AS, som skal bygge den nye barneskolen på Sofiemyr. Verdien på kontrakten er anslått til om lag 210 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift).

Utsatt

I april 2021 ble bruttokostnaden for den nye skolen og tilhørende anlegg samt rivning av den gamle skolen, estimert til 377 millioner kroner, men det er først etter endt forprosjekt at prosjektet får en endelig vedtatt bevilgning.

I et orienteringsnotat fra kommunedirektør Øyvind Henriksen, behandlet i formannskapet den 9. februar, kommer det frem at det gjenstår mye arbeid i forprosjektet, og at revidert kostnadsbeløp for den nye skolen vil fremlegges for politisk behandling etter endt forprosjekt. Reguleringsplanen og forprosjektet, som skulle behandles politisk i juni 2022, er nå utsatt til september 2022.

Kostet 35 millioner

Den nye barneskolen skal bygges på den såkalte Fram-tomten ved brytehuset til KIL, altså i det samme området hvor flertallet i gamle Oppegård kommune ville bygge Fram ungdomsskole med nye idrettshallflater.

Fram-prosjektet ble stanset av flertallspartiene i Nordre Follo sommeren 2020, men allerede på det tidspunktet kostet dette prosjektet kommunen 35 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering.

Kostnadene i forbindelse med prosjektering av den nye barneskolen skaper også bekymring hos kommunedirektøren.

Ifølge notatet fra 9. februar jobbes det løpende med å optimalisere løsninger og se på kostnadsbesparende tiltak for å redusere prosjektkostnadene, uten at det går utover kvaliteten i prosjektet.

Prisstigning

Kommunedirektøren skriver at prisstigning på materiell og tjenester vil være et avgjørende element som kan øke prosjektkostnaden. Videre skriver Henriksen at markedet er utfordrende, og estimert kostnad fra konseptvalgutredningen vil høyst sannsynlig være for lav i dagens marked.

– Når forprosjektet er ferdig og legges frem til politisk behandling (i september 2022), vil nye kalkyler inneholde forventet kostnad hensyntatt marked og prisstigning, skriver Henriksen.

Utsetter byggestarten

Kommunedirektøren skriver i notatet at også byggestarten, som var planlagt til oktober 2022, nå blir utsatt til desember 2022.

Formannskapet ble orientert om en endret fremdriftsplan for hele prosjektet. Det er prosjektkontoret som har meldt om behov for utsettelse. De forklarer dette med at prosjektet trenger noe mer tid til testkjøring og ferdigstillelse av anleggene.

Fra januar til juni 2024

Den nye skolen skulle opprinnelig stå ferdig i oktober 2023, eller i januar 2024 hvis vi snakker om ferdigstillelse med uteområder.

Den nye fremdriftsplanen tilsier ferdigstillelse av skolen i løpet av mai-juni 2024, og det påpekes at smittesituasjonen med covid-19 kan påvirke fremdriften ytterligere.

– Det er mer hensiktsmessig å utføre utearbeider på våren. Og utearbeidene vil bli utført før elever flytter (i august 2024), skriver Henriksen.

Kreves god tid

Han skriver at erfaringsmessig overtas nye bygg for tidlig, med mange feil og mangler ved avtalt overtakelse.

– Sofiemyr skole vil være et stort bygg med avanserte tekniske løsninger, og det kreves god tid mot slutten av byggeperioden slik at man får tid til testkjøring og ferdigstillelse av anleggene. Systematisk ferdigstillelse er en sikkerhet for at prosjektet oppfyller alle funksjonskrav innenfor gitte tids-, kostnads- og kvalitetskrav, planlagt og verifisert gjennom en strukturert prosess. Det anbefales å utvide byggetiden med to til tre måneder for å ivareta dette på en optimal måte, skriver kommunedirektøren.

– Bygningsmassen er friskmeldt

Dagens Sofiemyr skole er fra 1963 og er i dårlig stand. Behovsanalysen fra 2020 avdekket at av alle skolebyggene i kommunen har Sofiemyr skole de mest kritiske behov, både når det gjelder skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet.

Til tross for skrikende behov for tiltak som handler om alt fra mindre reparasjoner til takbytte og tiltak i krypkjelleren, er det fortsatt ikke bevilget penger til dette. Det begrunnes med at skolen skal rives om noen få år.

Oppegård Avis har omtalt fukt- og muggsopp-problematikken på Sofiemyr skole flere ganger de siste årene, men nå viser det seg, overraskende nok, at den rivningsklare skolen er friskmeldt av kommunedirektøren.

– Det er gjort mange midlertidige tiltak på den gamle skolen (dagens Sofiemyr skole) som gjør at bygningsmassen er friskmeldt og kan benyttes i sin helhet, skriver Henriksen i notatet fra 9. februar.

Fokus på inneklima

Videre påpeker han at det vil være høyt fokus på at eksisterende barneskole på Sofiemyr har et tilfredsstillende inneklima helt frem til ny skole står klar og elevene flytter ut.

– Skolen har gitt tilbakemelding på at forskjøvet fremdrift ikke medfører noen spesielle negative konsekvenser for dem, bortsett fra at både ansatte og elever selvsagt ønsker å flytte inn i en ny fin skole så snart som mulig, skriver Henriksen.

Powered by Labrador CMS