LEDERE OG ADMINISTRASJON FIKK VAKSINE: På den aller første vaksineringsdagen hos hjemmetjenesten i Nordre Follo Nord, som foregikk i hjemmetjenestens lokaler på Greverud sykehjem tirsdag 23. februar, ble flere ansatte innen ledelse og administrasjon innen Pleie og omsorg vaksinert. Foto: Yana Stubberudlien

– Et alvorlig tillitsbrudd at lederne prioriterer seg selv før sine ansatte med pasientkontakt

Seks av de totalt 100 vaksinedosene, som skulle gis til prioritert helsepersonell innen hjemmesykepleien i Nordre Follo Nord og Kolbotn omsorgsboliger i uke åtte, ble gitt til ansatte innen ledelse og administrasjon i Pleie og omsorg.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har fått flere anonyme tips om at på den aller første vaksineringsdagen hos hjemmetjenesten i Nordre Follo Nord, som foregikk i hjemmetjenestens lokaler på Greverud sykehjem tirsdag 23. februar, ble flere ledere i hjemmetjenesten vaksinert.

Prioritert helsepersonell:

  • 1. Sykepleiere i sykehjem
  • 2. Helsepersonell i legevakt/KAD
  • 3. Etter disse to gruppene vil følgende grupper av helsepersonell være prioritert:

· Annet helsepersonell på sykehjem og tilrettelagte boliger

· Fastlegekontor (privatpraktiserende og kommunale)

· Helsestasjon/skolehelsetjeneste

· Hjemmesykepleie

· Teststasjon

· Koronavaksineringsteam

· Kommuneoverleger

· Smittesporingsteam

  • 4. Annet helsepersonell (eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, tannhelsepersonell, BPA og tilsvarende).

OBS! Nordre Follo har ikke vaksinert alt helsepersonell i alle grupper, spesielt ikke innen gruppe 4, men har prioritert å vaksinere en viss andel i hver av disse gruppene.

Varslerne hevder at disse lederne gikk foran prioritert helsepersonell i vaksineringskøen og fikk vaksine før sykepleierne med pasientkontakt som skulle vaksineres den aktuelle dagen.

– Kun tre ledere fikk restdoser

Ifølge regjeringens og FHIs vedtatte vaksinestrategi skulle inntil 20 prosent av dosene til kommunen gis til "prioritert helsepersonell" (se faktaboksen).

Da Oppegård Avis intervjuet konstituert kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann forrige uke, sa hun at hun kjente til totalt tre avvik i hele kommunen siden uke én og frem til nå. Ifølge Biermann ble hun informert om kun tre ledere/ ansatte innen administrative funksjoner innen pleie og omsorg som fikk vaksine, og at det var snakk om "restdoser" (hvis vaksinatørene klarer å trekke ut en ekstra dose av hvert hetteglass med vaksine) i disse tilfellene.

– De fikk vaksine fordi man ellers ville måtte kaste dosene, sa Biermann.

Flere anonyme varslere hevder at det ikke stemmer. "Det var i hvert fall ikke snakk om «restdoser» den 23. februar (uke åtte) da flere av lederne fikk dosene som skulle gis til prioritert helsepersonell (sykepleierne med pasientkontakt)", hevder de.

Åtte doser i uke åtte

I dag har Oppegård Avis fått bekreftet at kun i uke åtte ble 6 av de totalt 100 vaksinedosene, som skulle gis kun til prioritert helsepersonell i hjemmetjenesten Nord og Kolbotn omsorgsboliger, gitt til ledelsen og administrasjon innen de ovennevnte virksomhetene.

Kommunen bekrefter at kun enkelte av de seks ansatte har ved behov pasientkontakt og til dels kontakt med ansatte som har pasientnær kontakt.

I tillegg fikk to vikarer, som ikke var sykepleiere, vaksine, men kommunen sier at disse er definert som prioritert helsepersonell siden de jobber tilnærmet 100 prosent i pasientnært arbeid.

Fikk ikke vaksine den første dagen

Anonyme kilder hevder at flere av sykepleierne innen hjemmesykepleie Nord, som skulle vaksineres den 23. februar, satt og ventet utover ettermiddagen i påvente av om det var nok doser slik at de kunne få vaksine.

Det var sterke reaksjoner da de så at flere av lederne plutselig satt i vaksineringskøen.

Ifølge de anonyme varslerne ble flere ledere i hjemmesykepleien vaksinert på den aller første vaksinedagen i virksomheten. «Ingen av dem har pasientkontakt. De har hatt hjemmekontor under pandemien», hevder varslerne.

Varslerne reagerer kraftig på at lederne ble «snikvaksinert» til tross for det ovennevnte, og med tanke på at lederne brøt de vedtatte retningslinjene om vaksinering fra staten og FHI som sier at bare helsepersonell som står i frontlinjen skulle prioriteres i vaksinekøen.

Varslerne mener det er et alvorlig tillitsbrudd at lederne prioriterer seg selv før sine ansatte med pasientkontakt.

– Vi må stole på virksomhetene

Konstituert kommuneoverlege sier Nordre Follo følger regjeringens vaksinestrategi. Videre sier hun at instruksen til de virksomhetene som har mottatt vaksiner (på for eksempel sykehjem, hjemmesykepleien og fastlegekontorer) har vært at vaksinene skal brukes til de som er prioritert for vaksine, enten fordi de er i prioritert risikogruppe eller tilhører gruppen «prioritert helsepersonell».

– Når vi sender vaksiner til de ulike virksomhetene, må vi stole på at de følger instruksene om prioriteringsrekkefølgen fra FHI. Vi må stole at disse instruksene forvaltes riktig. Instruksen fra FHI var å ikke kaste noen av restdosene, sier Biermann.

– Kun to doser ble kastet

– Kun dersom det har vært doser «til overs» (restdoser) ved vaksinering av prioriterte grupper, og alternativet har vært å kaste disse dosene, har man hatt anledning til å gi disse dosene til personer som ikke er i prioriteringsgruppene, sier Biermann.

Dette unntaket har ikke vært et tilfelle i den aktuelle saken. Siden den aller første vaksineringsdagen har kommunen sagt at ingen av dosene "til overs" skal kastes.

Per i dag har det blitt satt 12.132 enkeltdoser i Nordre Follo og kun et par av disse ble kastet, ifølge konstituert kommuneoverlege.

– Vi har kastet kun et par doser med AstraZeneca, og det var den dagen bruk av denne vaksinen ble stanset (torsdag 11. mars), sier Biermann.

Har bedre kontroll på restdosene

Kommunen har nå endret rutinene for å ha bedre kontroll over restdosene:

– Ved vaksinering på vaksinestasjonene våre har vi «reservelister» med personer i prioritert gruppe, slik at disse kan få doser som er «til overs» enten fordi noen ikke kommer til avtalt vaksinasjon, for eksempel på grunn av sykdom, eller fordi vi får flere vaksinedoser ut av hver glass enn vi har planlagt for, sier Biermann.

Hun sier at hun ikke kjenner til at vaksinering av ansatte i hjemmesykepleien skal ha foregått på den måten som er beskrevet av varslerne.

– Vaksinasjon har vært tema på flere beredskapsmøter i pleie- og omsorg, og tilbakemeldingen fra tjenestene er at vaksinering har foregått i henhold til vaksinestrategien, sier Biermann.

– Hadde ikke tilgang til prioritert personell

Videre innrømmer hun at hun er kjent med at noen få vaksiner er gitt til ansatte som ikke er definert som "prioritert helsepersonell".

– Dette er da doser som var «til overs» ved vaksinering av prioriterte grupper, og man hadde da ikke tilgang på personer som var prioritert for vaksine, og på den måten ble altså alternativet å «kaste dosene», sier Biermann.

Hun henviser derfor til områdeleder Thorbjørn Engh, som har ansvar for virksomhetsområdet Pleie og omsorg i Nordre Follo.

– Som leder for vaksineprogrammet i Nordre Follo har jeg ikke detaljert innsikt i hvilke enkeltpersoner som er vaksinert i hver virksomhet. Det er opp til hver virksomhet å forvalte vaksinene i henhold til vaksineprogrammet, sier Biermann.

– Ledere stod på reservelisten

– Vi har fulgt instruks og retningslinjer for bruk av doser «til overs», så det får ingen konsekvenser for de vaksinerte lederne, sier Engh.

Han sier kommunen har prioritert vaksinering av alle faste ansatte som sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte etter stillingsstørrelse, og deretter ekstravakter samt helgevakter som jobber mye i tjenesten.

– Det er med andre ord alle som har direkte pasientkontakt. Videre har ansatte som er sykemeldte i tjenesten fått tilbud, sier Engh.

Videre sier han at administrasjon og ledere i pleie og omsorg har stått nederst på prioriteringslisten for vaksinering, men presiserer at de har stått på en reserveliste hvis en ansatt ikke kan møte opp til avtalt vaksinering eller blir syk.

Fikk 100 doser istedenfor 40

Kommunen fikk 400 doser øremerket helsepersonell i vinterferien, det vil si flere doser enn først antatt og planlagt. I hjemmesykepleien Nord var det i uke åtte planlagt for vaksinering av 40 ansatte, men virksomheten fikk 100 doser.

– De 100 dosene skulle fordeles mellom prioritert personell i hjemmesykepleie Nord og Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) etter beste evne, med korte frister og med mål om at ingen doser skulle kastes, sier Engh.

Han sier at 86 av de totalt 100 ansatte i hjemmetjenesten Nord og 30 av de totalt 35 ansatte i KOMBO tilhører gruppen "prioritert helsepersonell".

Vaksinerte seks ledere/administrasjon

– De 100 dosene ble fordelt over tre dager (23., 24. og 25. februar) fordi man visste at det kunne bli fravær blant ansatte på grunn av bivirkninger av vaksine påfølgende dag. Erfaringstall fra institusjonene var opp mot 40 prosent sykefravær som følge av vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Det var altså heller ikke aktuelt å flytte noen av de som skulle vaksineres til annen dag, sier Engh.

Ifølge varslerne fikk flere ledere i hjemmesykepleien vaksine på den aller første av de tre dagene (23. februar). Områdelederen sier at det ikke var bare sykepleiere som ble vaksinert den aktuelle dagen, men ansatte innen helsesektor med pasientnært arbeid.

– I denne konkrete situasjonen ble det vurdert at det var mer formålstjenlig å vaksinere seks ansatte innen administrasjon/ledelse i pleie og omsorg enn å kaste doser, sier Engh.

50 av 100 vaksiner den første dagen

Områdelederen sier at den første av de tre dagene, tirsdag 23. februar, var 50 ansatte satt opp til vaksinering.

– Seks av disse kunne ikke/møtte ikke på grunn av ulike årsaker den dagen. Derfor ble to ledere og to ytterligere ansatte i merkantile/administrative stillinger vaksinert. I tillegg ble det flyttet to personer fra dag tre til dag en, sier Engh.

Dagen etter ble 30 personer satt opp til vaksinering og to av disse møtte ikke av ulike årsaker, ifølge ham.

– Da fikk to ledere vaksine, sier Engh, og presiserer at disse to lederne har pasientnært kontakt når det er behov for det.

Den tredje dagen, 25. februar, var det 20 ansatte som var satt opp til vaksinering. To av de som var satt opp kom ikke av ulike årsaker.

– De to ekstra vaksinene ble tilbudt vikarer som jobber mye i tjenesten. Ingen ledere eller administrasjon ble vaksinert denne dagen, sier områdelederen.

Avviser påstandene

– Hvorfor ble de seks lederne vaksinert til tross for regjeringens og FHIs vedtatte vaksinestrategi og prioriteringsrekkefølge?

– Vi følger retningslinjer fra FHI og kommunen, sier Engh.

– Hvorfor ble «restdosene» på den aller første vaksinedagen i hjemmesykepleie gitt til lederne istedenfor sykepleierne som satt i vaksineringskøen og ventet på å bli vaksinert?

– Vi er ikke kjent med at sykepleiere satt i vaksineringskøen og at noen (ledere) gikk foran andre (prioritert helsepersonell), sier Engh.

– Det at de som står på reserveliste blir ringt inn i tilfelle det blir restdoser og må dra igjen uten å ha fått vaksiner, er også noe som er blitt gjort. Det er forsøkt ulike strategier for å sikre at det er nok mottakere på reservelista klare dersom det blir restdoser som kan brukes, sier områdelederen for pleie og omsorg.

Har ikke oversikt over alle vaksinerte

– Har kommunen kontroll på alle restdosene? Hvor mange ledere og ansatte innen administrative/merkantile stillinger (ikke prioritert helsepersonell) har blitt vaksinert hittil i tillegg til de seks lederne som ble vaksinert i uke åtte?

– Vi har ikke oversikt over disse foreløpig. Det er opp til hver virksomhet å forvalte vaksinene i henhold til vaksineprogrammet, sier Engh.

– Misforståelser og spekulasjoner

Videre påpeker han at virksomheten var opptatt av at ingen doser skulle kastes.

– Vaksineringsarbeidet er veldig komplekst, det er krevende å håndtere, informere og administrere. Det gjelder for alle kommuner i Norge. Dette er noe alle er opptatt av naturligvis, et gode som betyr mye for folkehelsen, samfunnet og for den enkelte - og som det snakkes mye om. Da er det naturlig at det kan oppstå misforståelser og spekulasjoner. I Nordre Follo har vi vært veldig opptatt av å følge retningslinjene, og vi har vært opptatt av at ingen vaksinedoser skal kastes, sier Engh.

Ifølge ham har han som områdeleder i Pleie og omsorg ikke fått vaksine ennå.

– Jeg tilhører ikke kategorien prioritert helsepersonell og har ikke stått på noen reserveliste. Jeg har også hjemmekontor og har i denne perioden ikke deltatt fysisk sammen med andre ansatte eller pasienter i kommunen, sier Engh.

Ifølge kommunen er mange ledere i Nordre Follo har blitt vaksinert, men kun som følge av statens vedtatte prioriteringsrekkefølge for vaksinering av personer i de prioriterte aldersgruppene og risikogruppene.

Registreres i vaksineregisteret

– Hvor mange restdoser med vaksine har dere satt totalt siden oppstarten av vaksineringen i din virksomhet?

– Vi har ikke en oversikt over hvor mange «restdoser» vi har satt, men alle vaksiner registreres i vaksineregisteret og på den måten kan vi se hvor mange doser som er satt på innbyggere i Nordre Follo kommune, sier Engh.

Oppegård Avis følger opp saken. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS