PÅ VERSTINGSLISTEN, MEN FÅR IKKE NYASFALT I ÅR: Fjellsvingen på Kolbotn er en av de totalt 18 veiene i tidligere Oppegård kommune som ligger på kommunens verstingsliste (veier i klasse 4), men veien får ingen nyasfalt i år. Tidligere Ski kommune har ingen kommunale veier i så dårlig tilstand, ifølge kommunens rangering. Foto: Yana Stubberudlien

Derfor får Ski sentrum nyasfalt i år

Noen av de kommunale veiene i Nordre Follo får nyasfalt i år til tross for ingen bevilgning til asfaltering. Sjekk kommunens forklaring.

Publisert

I slutten av mars vedtok kommunestyret en temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025. Her viser kommunen til tilstandsregistreringene fra høsten 2020, da alle veiene ble kartlagt og klassifisert i fire klasser (se faktaboksen).

Sjekk tilstand av veidekket der du bor

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Eventuelt kan du se kartet i saken.

*****************************

Tilstanden av det kommunale veidekket i Nordre Follo er klassifisert i fire klasser:

  • Klasse 1 (grønn farge på kartet): nærmest feilfritt veidekke/nyasfaltert vei samt strekninger der reasfaltering allerede var bestilt eller veier som skulle oppgraderes våren 2021.
  • Klasse 2 (lyseblå farge på kartet): veier med mindre feil og mangler.
  • Klasse 3 (mørkeblå farge på kartet): veier med større feil og mangler, med behov for dekkefornyelse.
  • Klasse 4 (rød farge på kartet): asfaltdekket er i svært dårlig forfatning, veidekket har gått over sin levetid (minimum behov for dekkefornyelse).
  • Grusveier er vist med grå farge på kartet.
  • Veier med annet dekke, som for eksempel betong/stein, er vist med gul farge på kartet.

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Nedenfor ser du kartutsnittet, hentet fra det digitale kartet i temaplanen, som viser veinettet i Ski sentrum. Det er lagt inn flere grønne strekninger der. Kommunen skriver i bildeteksten til kartutsnittet at disse grønne strekningene viser veiene der reasfaltering allerede er bestilt eller veier som blir oppgradert våren 2021.

Torsdag denne uken kunne du lese på oavis.no at for 2021 har lokalpolitikerne ikke bevilget en eneste krone til asfaltering i Nordre Follo, mens kommunen har behov for de årlige bevilgningene på rundt 20 millioner kroner.

Les saken her: Null kroner til asfaltering i år

Kilde: Temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025 (vedtatt i mars 2021).Vi skrev også at ingen av veiene i tidligere Ski kommune tilhører klasse fire ("veier med svært dårlig tilstand"), ifølge den ovennevnte klassifiseringen fra i fjor høst, mens hele 18 strekninger i tidligere Oppegård tilhører denne klassen.

Noen strekninger får asfalt allikevel

Oppegård Avis ba derfor virksomhetsleder Gry Larsen i Vei og park om å forklare årsaken til at veiene i Ski sentrum har blitt prioritert for asfaltering og er allerede lagt inn i temaplanen med grønn farge til tross for de ovennevnte forholdene.

Larsen har valgt å ikke svare på det konkrete spørsmålet, men har skrevet følgende:

– Kartet du henviser til viser grønne veier der noen strekninger får nytt dekke i 2021. Dette gjelder ikke bare Vei og park, men også planlagte VA-prosjekter (vann- og avløp-prosjekter) og utbyggingsprosjekter som medfører legging av asfalt. Videre bestilte og betalte Vei og park asfalt på et par strekninger i fjor, men denne leggingen måtte utsettes som følge av dårlige værforhold, og blir lagt i år, sier Larsen.

Til tross for flere purringer har Oppegård Avis ikke ennå fått innsyn i en oversikt over de kommunale veiene som skal asfalteres og lappes i år. Vi følger opp saken og oppdaterer den fortløpende.

SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstand av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at tidligere Oppegård kommune har en større andel av veier med dårlig og svært dårlig kvalitet (disse er fargelagt med henholdsvis mørkeblå og rød farge). Kilde: Nordre Follo kommune

I temaplanen er det også omtalt at tiltaksplanen, som skal legges frem for politisk behandling høsten 2021, skal ivareta tiltakene med reasfaltering av veier med tilstandsklasse fire ("veier med svært dårlig tilstand", 18 veier i tidligere Oppegård, ingen veier i tidligere Ski kommune) og redusere antall veier med tilstandsklasse tre ("veier med dårlig tilstand", flesteparten av disse ligger også i tidligere Oppegård).

92,8 millioner i vedlikeholdsetterslep

Nordre Follo kommune har 231 kilometer med kjøreveier hvorav 22 kilometer med grusdekke.

For å opprettholde et optimalt vedlikehold bør kommunen asfaltere 13,05 kilometer per år. For asfaltdekker er det i temaplanen lagt til grunn en levetid for en kommunal vei på 15 år.

Det ovennevnte gir årlige asfalteringsbehov på 20 millioner kroner for kjøreveiene. Til sammenligning ble det i 2020 brukt cirka 3,7 millioner kroner til nyasfalt i Nordre Follo, det vil si kun 18,5 prosent av det årlige behovet.

Ut fra tilstandsregistreringen, som ble utført av kommunen høsten 2020, er det beregnet et samlet vedlikeholdsetterslep på det kommunale veinettet på over 92,8 millioner kroner (se tabellen nedenfor).

Det ble vedtatt at kommunes veier skal holdes i god stand, og at det er en målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen elleve år (innen 2032).

Kilde: Temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025 (vedtatt i mars 2021).

Investeringer til 7 millioner

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier. Dette innebærer snøbrøyting, strøing, bortkjøring og deponering av snø, feiing, gaterenovasjon, tømming av sandfang, grøfterensk, fjellsikring, rydding av siktlinjer, felling av farlige trær, lapping av asfalt og asfaltering, i tillegg til rehabilitering og oppgradering.

Vei- og trafikkavdelingen i kommunen har kjøpt en ny lastebil for cirka 2,6 millioner kroner i år.

I fjor ble det brukt cirka 4, 4 millioner på maskiner og utstyr i Vei og park. Det ble kjøpt to driftsbiler til trafikktjenesten, en driftsbil til park- og idrettsavdelingen samt deler til anleggsmaskiner.

Til sammen er det snakk om investeringer på rundt 7 millioner kroner siden kommunesammenslåingen.

Powered by Labrador CMS