NYTT VA-ANLEGG: – Det skal først etableres en overføringsledning langs Bunnefjorden og et høydebasseng i området rundt Framveien, sier leder for planavdelingen i UTE Oppegård, Stig Bell.

Avgiftssjokk på Bålerud

Når vann- og kloakkledningene legges ut til Bålerud, får beboerne regningen. Det blir to til tre ganger høyere årsavgifter for eiendommene på Svartskog enn for resten av kommunen.

Publisert

– Kostnadene ved å opparbeide kommunal vann- og avløpsløsning på Bålerud og langs Bunnefjorden til Oslos grense vil naturlig nok være mye høyere enn i resten av kommunen der det allerede finnes slike anlegg i nærheten, forklarer leder for planavdelingen i UTE Oppegård, Stig Bell.

Etableringskostnadene er estimert til minimum 47 millioner kroner pluss mva, og skal dekkes av de rundt 150 abonnentene som bor i de berørte områdene.

Selv om totalkostnaden for anlegget vil fordeles over en periode på 40 år, vil det bety en betydelig økning i årsgebyrer for innbyggerne der.

Reviderer forskriften

ENORMT OMRÅDE: Snart skal Bålerud tilknyttes det kommunale ledningsnettet.

Kommunestyret vedtok i 2014 at rådmannen skulle iverksette revidering av kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Arbeidet med dette er nå satt i gang. Endringene i forskriften vil omhandle alle innbyggere i kommunen, men vil trolig ha de største økonomiske konsekvensene for innbyggerne på Svartskog.

Saken skal behandles av formannskapet den 24. august. Etterpå skal den legges ut for høring i åtte uker. Endelig vedtak skal fattes i slutten av året.

– Ingen andre saker jeg har jobbet med de siste ti årene har vært så godt utredet som Bålerud-saken. Det har alltid vært to motpoler i denne saken; De som ønsker og de som ikke ønsker økt utbygging av området. Vi har snudd de steinene vi kan snu, men det er umulig å tilfredsstille alle innbyggerne. Jeg håper derfor at politikerne nå har funnet en løsning som folk kan leve med, sier Bell.

GJENNOMARBEIDET: – Ingen andre saker jeg har jobbet med de siste ti årene har vært så godt utredet som Bålerud-saken, sier Stig Bell.

Tre gebyrsatser 

Per i dag har Oppegård rundt 7.000 abonnenter tilkoblet de kommunale vann- og avløpssystemene, og det er kun én gebyrsats som utgjør 57 kroner pluss mva per kubikkmeter. Eksempelvis vil en gjennomsnittlig familie på 2,5 personer og vannforbruket på 160 kubikkmeter betale omtrent 9.000 kroner pluss mva per år.

Ifølge forslaget til den nye gebyrforskriften skal det fra den 1. januar 2017 etableres to nye avgiftsområder på Svartskog.

– Det ene skal gjelde for eiendommene på Bålerud, mens det andre for eiendommene langs sjøkanten fra Bålerud til Oslos grense. Blir forslaget vedtatt, vil de to områdene få mye høyere gebyrsatser enn resten av kommunen. Dette er en følge av kommunestyrets vedtak fra 2014, sier Bell.

Ifølge ham vil årsavgiften dekke driftskostnader og etableringskostnader, og utgjøre omtrent 20.000 kroner pluss mva per bolig. Årsgebyret for de berørte områdene blir dermed to til tre ganger høyere enn for resten av kommunen.

– Hvor høy den blir for den enkelte eiendom i 40-årsperioden, vil avhenge av hvor mange eiendommer det til enhver tid er å dele kostnadene på, sier Bell.

VAKKERT: Mye av skogen på Bålerud og i områdene rundt skal nå bli til boligområder.

Han påpeker jo flere nye abonnenter som tilknyttes VA-anlegget på Bålerud, desto billigere blir årsgebyret per abonnent der.

500 kroner ekstra

– Det hadde vært billigere å rydde opp i de gamle VA-anleggene istedenfor å bygge nytt, men vi forholder oss til de politiske vedtakene og de juridiske anbefalingene, sier Bell.

Han sier det er utredet fem andre alternativer, men den valgte løsningen, som er den dyreste av alle, har blitt trukket frem som den sikreste og den beste.

Svartskog Vel mener kostnadene bør fordeles over abonnentene i hele kommunen. Ifølge Bell kan det dreie seg om en økning i gebyrsatsen på rundt 500 kroner ekstra per år for en gjennomsnittsfamilie på 2,5 personer.

Powered by Labrador CMS