INFORMERER DEG OM PLANARBEID: Bildet er tatt under informasjonsmøtet i Ski mandag denne uken. Her ser du Paul Torgersen (prosjektleder i Metier), Magnus S. Skaar (avdelingsdirektør for Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, har ansvar for økonomi og investeringer), Ole Vidar Dahl (politiinspektør i Oslo-politiet, har ansvar for Politiets nasjonale beredskapsressurser) og Petter Christensen (prosjektleder i Asplan Viak).

Slik kan beredsskapsenteret på Taraldrud bli

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) planlegges ferdigstilt i 2020 eller i første halvdel av 2021. I kveld er det folkemøte på Mastemyr. Les mer om hva det ble informert om PNB på folkemøtet i Ski.

Publisert

Arbeidet med den statlige reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud er nå godt i gang. Planprogrammet er nå sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til tirsdag 6. desember.

Mandag denne uken har det blitt arrangert et informasjonsmøte i Ski og i kveld klokken 18.30 skal det arrangeres et tilsvarende møte på Quality Hotel Mastemyr i Oppegård kommune. Møtet er åpent for alle.

PS! Saken fortsetter under bildet. Klikk play i videovinduet for å se utdrag fra folkemøtet om beredsskapssenteret i Ski.

Lover å ta hensyn

INFORMERER DEG OM PLANARBEIDET: Bildet er tatt under informasjonsmøtet i Ski mandag denne uken. Her ser du Paul Torgersen (prosjektleder i Metier), Magnus S. Skaar (avdelingsdirektør for Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, har ansvar for økonomi og investeringer), Ole Vidar Dahl (politiinspektør i Oslo-politiet, har ansvar for Politiets nasjonale beredskapsressurser) og Petter Christensen (prosjektleder i Asplan Viak). Foto: Yana Stubberudlien.
800 TIL 1000 METER UNNA: Oversikten viser avstand til de nærliggende boligområdene på Ødegården, Hellerasten, Sofiemyr og Tårnåsen. De ligger 800 til 1000 meter unna planområdet.
PLANOMRÅDET: Hele planområdet ligger i Marka.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at hele planområdet til PNB ligger i Marka på Taraldrud, på begge sider av E6, og har et areal på 720 dekar.

– Dette området har mye kvaliteter og vi skal prøve å gjøre det ytterste for at vi ikke skal ødelegge noe av det som er verdiene for lokalbefolkningen, i hvert fall ikke mer enn nødvendig, sier Paul Torgersen fra selskapet Metier som leder forprosjektet til PNB.

PNB planlegges ferdigstilt i 2020 eller i første halvdel av 2021, gitt at investeringsbeslutning tas høsten 2017.

300 arbeidsplasser

PNB skal samle politiets nasjonale beredskapsstyrker. Det skal bygges treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for beredskapstroppen (et antiterrorstyrke, brukes også mot organisert kriminalitet), bombegruppenkrise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste.

– Dette er komplementære tjenester. Vi skal virke sammen hvis det er en krise. Vi jobber aldri alene, og vi skal alltid forsterke de andre politienhetene i politidistriktene, presiserte politiinspektør i Oslo-politiet, Ole Vidar Dahl.

Andre nasjonale beredskapsressurser skal også kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

– PNB vil ha rundt 300 ansatte. De aller fleste vil bli flyttet fra de basene de er stasjonert på i dag, sa prosjektlederen i Metier.

Økt politinærvær i distriktet

Politiinspektøren har også lovet økt politinærvær i distriktet vårt, som kan gi større mulighet til å forebygge kriminalitet.

SLIK KAN DET SE UT: Dette er bare et eksempel på hvordan Taraldrud-tomten kan disponeres.  – Den endelige løsningen vil ganske sikkert se annerledes ut, understreker prosjektleder Petter Christensen i Asplan Viak.

– Den norske politimodellen er slik at vi trener halvparten av arbeidstiden. Den andre halvparten brukes til patruljering. Det betyr at dere vil se mye politipatruljer rundt i distriktet deres, sa Dahl.

Slik kan Taraldrud-tomten transformeres

 

NYE ANLEGG: Den foreløpige skissen viser kun et eksempel på PNBs disponering av Taraldrud-tomten, som ble brukt for å studere tomtens egnethet. Du kan også se turveier (røde linjer) med grønne korridorer inn mot Sørmarka.

 

– Dette er bare et eksempel på hvordan tomten kan disponeres og den endelige løsningen vil ganske sikkert se annerledes ut, påpeker prosjektlederen i Asplan Viak, Petter Christensen.

Han forklarer at beredskapssenterets hovedanlegg (om lag 20.000 kvadratmeter) med et treningsbygg er i denne skissen vist lengst til venstre, nord på tomten. Videre sørover vises landingsplass og hangarer for helikoptertjenesten, den såkalte SIBO-landsbyen, som er en rekonstruksjon av et tettbygd strøk som skal gi realistiske treningsforhold på hendelser i slike situasjoner. Utendørs skytebane ligger til høyre på skissen.

Dette er noe av planen

Målet for senteret er at det skal effektivt legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene.

PNB planlegges bygget på et avstengt område på Taraldrud gård, med et bruttoareal på 33.000 kvadratmeter fordelt på flere bygg.

GJØR SEG KLARE: Beredskapstroppen under øvelse Gemini 2010.

– Hovedatkomsten til PNB skal etableres fra Taraldrudkrysset. Området rundt senteret blir gjerdet inn. Mest mulig av vegetasjonen rundt PNB skal opprettholdes, spesielt med tanke på innsyn og sikkerhet, sa prosjektleder Paul Torgersen i Metier.

Planforslaget inneholder etablering av fjerde arm på eksisterende rundkjøring i Taraldrudveien, som vil kunne legge til rette for at bebyggelsen på og ved Taraldrud gård kan koble seg på denne.

Det skal også etableres en utrykningsvei nordover mot Oslo, med felles påkjøring til E6 ved kontrollstasjonen til Statens vegvesen.

Flyplass for tre helikoptre

I tillegg til hovedbyggene skal det bygges en slags flyplass for helikoptertjenesten, med en landingsbane på 30 x 250 meter, en hangar for tre helikoptre, en verkstedhangar og en oppstillingsplass for tanking av helikoptre.

– Helikoptre blir antakelig den største støykilden for nærområdene, men det vil aldri bli snakk om en flyoperativtrening på beredskapssenteret. Helikoptre skal ikke hovre og bruke senteret som en treningsplass, men skal brukes bare til transport inn og ut, presiserte politiinspektøren Ole Vidar Dahl.

Han påpeker at i det nye konseptet vil det bli snakk om et helikopter i luften og to helikoptre på bakken.

KAN DET BLI NOE SLIKT?: Denne konseptskissen av et beredskapssenter på Grønmo viser hvordan et beredskapssenter kan bli seende ut, med to helikoptre i luften. Et skisseprosjekt for Taraldrud skal foreligge i mars 2017 og et ferdig forprosjekt skal foreligge sommeren 2017.

To skytebaner, svømmeanlegg og hundestall

Ifølge Dahl skal det også etableres flere treningsanlegg på PNB, med blant annet et gymanlegg og et svømmebasseng. 

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Ole Vidar Dahl (politiinspektør i Oslo-politiet) . Pressekonferanse i Ski om etablering av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

PNB får også en innendørs hundestall med tilhørende fasiliteter, samt en utendørs luftegård. Det skal også tilrettelegges for å kunne bevare eksplosiver i anlegget.

Det skal bygges en innendørs skytebane og det skal legges til rette for feltmessig utetrening.

Det skal også bygges en utendørs skytebane med en SIBO-landsby eller urban krigføring, som er en rekonstruksjon av et tettbebygd strøk som skal gi realistiske treningsforhold på hendelser.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Utfordringer med støy

OPPTATT AV STØYPROBLEMATIKK: – Både naboene og anlegget selv må skjermes mot egen og ekstern støy, sier gruppeleder for Oppegård Frp, Geir Amundsen.

Ifølge planprogrammet vil tiltaket medføre en endring av dagens støysituasjon på grunn av helikopter- og øvrig treningsvirksomhet, hovedsakelig skyte- og sprengningsstøy.

"Plagegraden ved støy fra skyting og sprengning er primært relatert til høye støyimpulser som kan overskride støyretningslinjens grenseverdier i betydelig grad".

– Mesteparten av skytingen vil skje innendørs og unntaksvis utendørs. Når det gjelder utendørs skytebane, skal den brukes hovedsakelig på dagtid, sa politiinspektør i Oslo-politiet, Ole Vidar Dahl.

Petter Christensen i Asplan Viak påpekte at aktuelle avbøtende tiltak kan være innbygging eller skjerming av hele eller deler av anlegget med høye voller, plassering av anlegget i lavereliggende eller nedgravde deler av terrenget, bruk av støysvak ammunisjon, samt tidsbegrensninger av skyte- og øvingsaktivitet.

Planområdet øst for E6 omfatter deler av Taraldrudåsen og vil sannsynligvis ikke bli inngjerdet eller avstengt.

– Marka skal brukes av politifolk til vanlig trening som løping og langrenn, og mulig kan det bygges hinderløyper for fysisk trening, sa Paul Torgersen fra Metier.

– Naboene og anlegget må skjærmes mot støy

– Jeg er bekymret for støy fra anlegget. Dette må tiltakshaver sørge for å løse best mulig. Det er jeg overbevist om at de også gjør, sier Geir Amundsen, som er gruppeleder for Oppegård Frp, og har 20 års erfaring fra justissektoren, forsvarssektoren og politiet.

Han påstår Oppegård kommune ikke har vært spesielt opptatt av å redusere støy for sine innbyggere, spesielt i sine egne detaljreguleringer.

– Det blir kanskje noe annet når andre bygger, sier Amundsen.

Han sier prosjektet må sørge for tilfredsstillende støyisolering fra både flytraseene som blir lagt og fra et utendørs skyteanlegg.

– Jeg tror de velger de beste løsningene, og at dette skal skjerme boligområdene nærmest planområdet. Det er rød støysone rundt E6 i dag. Både naboene og anlegget selv må skjermes mot egen og ekstern støy. Dette må være en forutsetning for at anlegget skal etableres, sier Frp-politikeren.

Prosessen videre

  • Planprogrammet for etablering av PNB på Taraldrud er sendt på høring (frem til den 7. desember) og lagt ut til offentlig ettersyn.
  • Merknader og spørsmål kan sendes skriftlig til postmottak@jd.dep.no innen den 6. desember.
  • Forventet byggestart første halvdel av 2018.
  • Forventet ferdigstillelse første halvdel av 2021.
  • Les mer på beredskapssenter.regjeringen.no
Powered by Labrador CMS