RIVES ELLER BEVARES? Rådmannen mener at dersom arealet til rådhuset skal anvendes til boligformål, bør selve rådhuset sannsynligvis rives. Fylkeskommunen er ikke enig med en slik anbefaling. Foto: Yana Stubberudlien

Trenger finansiering til nytt rådhus

Eventuelt salg av rådhusene i Oppegård og Ski skal finansiere bygging av et nytt rådhus i Ski.

Publisert

Oppegård rådhus kan bli solgt og erstattet med boliger. Det kommer frem i forslaget til områderegulering for Kolbotn sentrum, eller den såkalte sentrumsplanen, som skal førstegangsbehandles i UMP og formannskapet i oktober.

I planforslaget er byggefeltene rundt rådhuset endret nå til kombinert formål «bolig og tjenesteyting».

RIVES ELLER BEVARES? Rådmannen mener at dersom arealet til rådhuset skal anvendes til boligformål, bør selve rådhuset sannsynligvis rives. Fylkeskommunen er ikke enig med en slik anbefaling. Foto: Yana Stubberudlien

Skal bygge nytt rådhus

Det har tidligere blitt vedtatt at etter kommunesammenslåing av Oppegård og Ski, vil det nye administrasjonssenteret for Nordre Follo kommune bli lokalisert i Ski.

Skjebnen til Oppegård rådhus, som ble tatt i bruk for 37 år siden, er dermed ganske usikker. Ifølge konstituerende rådmann Lars Henrik Bøhler er det nå gitt signaler om mulig salg av rådhuset.

RÅDHUSET I SKI: Slik er Ski rådhus i dag.

Under kommunereformfom-forhandlingene forrige uke kom det et innspill fra ordfører Thomas Sjøvold om at det skal bygges et nytt rådhus for Nordre Follo i Ski, og at salg av de eksisterende rådhusene i Oppegård og Ski kan finansiere det nye rådhuset i Ski.

– Det er ikke bestemt ennå hvor nøyaktig i Ski skal det nye rådhuset bygges, men det kan for eksempel bygges vest for jernbanen, på tomten til Rom Eiendom, slik ordføreren i Ski har foreslått, understreker Sjøvold.

Videregående skole

I planforslaget for Kolbotn sentrum er rådhuset foreslått til offentlig eller privat tjenesteyting, og med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Rådhuset ligger på en kolle med vakkert opparbeidet parkanlegg mot Øvre torg. Kommunen ønsker at det settes av tilstrekkelig areal rundt bygget slik at parkanlegg og terrengformasjoner bevares som del av anlegget.

"Dersom rådhuset mister sin funksjon i en eventuell kommunesammenslåing kan kvartalet benyttes til videregående skole eller annen offentlig tjenesteyting", står det i sakspapirene.

– Bør rives

– Dersom arealet skal anvendes til boligformål, bør rådhuset sannsynligvis rives.

Lars Henrik Bøhler, konstituerende rådmann i Oppegård

Rådmannen vurderer rådhusbygget med tilhørende parkanlegg som lite egnet til boligformål, mens fylkeskommunen vurderer at rådhusbygget har høy regional verneverdi.

I sin innstilling skriver rådmannen følgende:

Vel å merke er dette forslaget ikke i tråd med fylkeskommunens anbefaling.

Parkeringsplassene ved rådhuset

Rådmannen skriver videre at områdene sør og nord for rådhuset er egnet for boligutvikling, men han mener hele området er godt egnet for ulike offentlige formål som kan gi Kolbotn sentrum mer mangfold og aktivitet.

KOMMENTERER: Ordfører Thomas Sjøvold. Foto: Yana Stubberudlien.

Parkeringsplassene på begge sider av rådhuset foreslås regulert til kombinert formål bolig og tjenesteyting, og kan utnyttes til bolig med publikumsrettede tjenesteytende funksjoner mot gate, så som
bevertning, frisør, kulturinstitusjoner eller annen tjenesteyting.

Mot gate er det lagt inn byggelinje slik at framtidig bebyggelse danner urbane gaterom. Gamle furutrær i området ivaretas som del av grøntarealet i sammenheng med rådhusparken.

FORESLÅTT BEVART: Grøntområdet foran rådhuset er foreslått bevart, ifølge ordfører Thomas Sjøvold. Foto: Yana Stubberudlien

Støtter bevaring av rådhusbygget

Ifølge ordfører Thomas Sjøvold foreligger det ingen planer eller forslag om at rådhuset skal rives.

– Snarere tvert imot. I rådmannens utkast til reguleringsplan for Kolbotn sentrum har rådhusbygget en hensynssone, og det støtter jeg helhjertet. Det som har blitt diskutert er om det kan tillates boliger, ikke bare kontorer, inne i bygget, men vi ønsker at fasaden vil i så fall bestå. Også det grøntområdet foran rådhuset er foreslått bevart. Derimot er parkeringsarealene på hver side av rådhuset foreslått bygget ut, understreker Sjøvold.

PS! Saken fortsetter under bildet!

1600 nye boliger

Det er foreslått et stort antall boliger i Kolbotn sentrum. Tidligere var det anslått at planforslaget skulle gi rom for rundt 1200 nye boliger, som allerede var en fordobling av boligtallene siden den siste boligplanen for Kolbotn sentrum.

I forslaget til sentrumsplanen legges det nå til rette for opp til 1600 nye boliger i sentrum. Hovedandelen av boligene blir leiligheter. Det understrekes at så høy utnyttelse kan oppnås dersom det legges inn en høy andel mindre leiligheter og rammene i planen utnyttes fullt ut.

13 delområder

Planforslaget legger til rette for 13 delområder til rene boligformål. Disse områdene vil få en variasjon i boligtypologi og størrelse på leiligheter.

I noen delfelt tillater planen opp mot seks etasjer, men da stilles det krav om at bebyggelsen skal differensieres innenfor feltet slik at høyden varierer mellom seks og tre etasjer for rekkehus.

15 byboliger på to sentrale felt

Felt BT1 (parkeringsplassen nord for rådhuset) og BFKT1 (hjørneeiendommen i Edvard Griegs vei 1) foreslås regulert til kombinert formål "bolig og tjenesteyting" eller "bolig/forretning/kontor/tjenesteyting" med høy utnyttelse og maks fem etasjer.

Ifølge planforslaget, kan eksisterende bebyggelse nord for rådhuset bygges om, men kommunen mener det er krevende å få til gode, skjermede utearealer på bakkeplan med gode solforhold på denne tomten.

For eiendommen i Edvard Griegs vei 1 er det regulert inn byggelinje mot gate. Tomten er liten med gate på to sider, men her vender skjermede utearealer mot sør og vest.

Det er også her utfordrende å bygge gode byboliger på grunn av tomtestørrelse og fordi tilgrensende punkthus kan skyggelegge for boligenes uteareal, ifølge planbeskrivelsen.

 

Planforslaget åpner derfor for om lag 15 mindre byboliger på hvert felt. Det blir viktig å sikre god kvalitet på byboligene og uteareal i plan-­ og byggeprosessene videre.

Skole og barnhage

Det er beregnet at bygging av 1200 til 1600 nye boliger kan utløse et barnehagebehov på i overkant av 100 til 135 plasser. Rådmannen har valgt å beholde nåværende barnehagetomt for Skolebakken med mulighet for utvidelse, samt avsette et areal på Kollen for en barnehage med seks avdelinger og plass til 90 barn.

Hvor mange skoleplasser planforslaget vil utløse er usikkert, ifølge kommunen, men det legges til rette for utvidelse av Kolbotn skole på opptil 5000 kvadratmeter.

Fakta om sentrumsplanen

  • Forslaget til områderegulering for Kolbotn sentrum legger til rette for et attraktivt bymessig sentrum med variasjon i boligtyper, et mangfold av funksjoner, gode offentlige rom og tydelige arkitektoniske kvaliteter.
  • Skal behandles i Sentrumsutvalget før det førstegangsbehandles i UMP og formannskapet i oktober. Etterpå skal det legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.
  • Det tas sikte på endelig vedtak i kommunestyret i desember.
  • Det blir arrangert et åpent møte i Kolben i november.

 

FELT BT1: Tomten nord for rådhuset foreslås regulert til kombinert formål "bolig og tjenesteyting" eller "bolig/forretning/kontor/tjenesteyting" med høy utnyttelse og maks fem etasjer.
FELT BFKT1: Eiendommen til Foss & Co i Edvard Griegs vei 1 på Kolbotn kan bli transformert til en høyblokk. Skisse: Petter Bogen Arkitektkontor AS
FEM ISTEDENFOR NI: Oppegård Avis skrev i august i år om forslaget for Edvard Griegs vei 1. Dagens bygg til Foss & Co er foreslått erstattet med en høyblokk med opptil 52 leiligheter, butikker og kontorer fordelt på ni etasjer. I planforslaget er det foreslått utbygging på maks fem etasjer. Skisser: Petter Bogen Arkitekkontor AS. Skisse: Petter Bogen Arkitektkontor AS
Powered by Labrador CMS