UTBYGGING I KANTORVEIEN-BÅTLSEPPA

SLIK KAN DET SE UT: Illustrasjonen viser hvordan utbyggingsområdet i Kantorveien-Båtsleppa kan se ut ved ferdig utbygging. Den røde sirkelen viser eksisterende bebyggelse i Båtsleppa 1, som får et fireetasjers bygg som nærmeste nabo. Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen laget av Civitas AS, R21 Arkitekter AS og Bar Bakke Landskapsarkitekter AS. Innfelt ser du bildet av prosjektleder Arild Jacobsen i Bonum AS, som representerer utbyggeren. Foto: Bonum AS

– Også beboerne i vårt felt bør kunne ha gode bokvaliteter og utsikt til Kolbotnvannet

Utbyggeren av Kantorveien-Båtsleppa kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen som hensynsløs mot eksisterende bebyggelse i Båtsleppa 1.

Publisert Sist oppdatert

I forrige utgave av Oppegård Avis kunne du lese om Roya Mehrizadeh fra Båtsleppa 1 på Kolbotn. Roya og familien føler seg totalt overkjørt av både kommunen og utbyggeren, eiendomsutvikleren for bolig- og næringsprosjekter, Bonum AS.

Utbyggeren har i samråd med kommunen endret i juni sitt opprinnelige forslag for utbyggingsfeltet i Kantorveien-Båtsleppa. Forslaget, som ligger ute på høring frem til 10. september, har store konsekvenser for familien i Båtsleppa 1.

Blir forslaget vedtatt, får de et fireetasjers bygg som den nærmeste naboen, men med større konsekvenser for dem enn ved forrige forslag. Nybygget er nå tegnet med glassfasader, verandaer og mange vinduer som gir fullt innsyn til familiens stue, kjøkken, uteområdet, soverommene på andre etasje og takterrassen. Dette er i tillegg til et garasjeanlegg med plass av 30 biler og innkjøring til det like ved eiendomsgrensen til Båtsleppa 1.

Ifølge familien Mehrizadeh ble de ikke varslet om det endrede planforslaget før det ble lagt ut til førstegangsbehandling i utvalget for areal, klima og byggesak i midten av juni.

FORRIGE FORSLAG VS. NYE FORSLAG: I 2018 ble det vedtatt at feltet B3 vest for Veslebukta skulle utvikles med 86 nye boenheter, og at det kan realiseres i to byggetrinn. Illustrasjonene viser hvordan B3 skulle se ut etter at kun første trinn er realisert etter det forrige og den nyeste forslaget. Huset til familien Mehrizadeh i Båtsleppa 1 ligger like ved den sydligste blokken på fire etasjer. Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen ved Civitas AS, R21 Arkitekter AS og Bar Bakke Landskapsarkitekter AS

Les saken her: – Huset mitt er nå som et fengsel for meg

Om det nye forslaget for Kantorveien-Båtsleppa:

  • Planarbeidet har avdekket at det i deler av planområdet er svært utfordrende byggegrunn.
  • Utbyggeren (KTV Prosjekt AS/ Bonum) har i samråd med kommunen endret sitt opprinnelige planforslag.
  • Det endrede planforslaget innebærer at det legges til rette for bygging av 14 rekkehus mot Kantorveien og opp til 14 leiligheter, evt. rekkehus/dupleksrekkehus, i svingen Kantorveien/Båtsleppa.
  • Nedre del mot vannet, med totalt ni eksisterende boliger, reguleres til småhusbebyggelse, i tråd med dagens situasjon. Dette avviker fra områdereguleringen.
  • Grepene er tatt for å hindre omfattende inngrep i Kolbotnvannets kantsone.
  • Med planforslaget som nå foreligger tillates det kun utbygging av området mot Kantorveien. Ny bebyggelse i svingen mot småhusbebyggelse trappes ned mot Båtsleppa 1.
  • I tillegg til utbyggingsområdet skal Kantorveien oppgraderes med fortau.
  • Det etableres en snarvei til gangveien nord i planområdet, og det er satt krav om at dagens kantsone mot vannet skal restaureres.
  • Planforslaget er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 10. september.
  • Du kan sende innspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1400 Ski. Merk innspillet med 20/01264.

– Åpent og etterrettelig arbeid

Prosjektleder for plan i Bonum AS, Arild Jacobsen, skriver på vegne av utbyggeren at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen Roya Mehrizadeh har gitt.

– Etter vår oppfatning har arbeidet med detaljreguleringen for felt B3 (Kantorveien-Båtsleppa) vært åpent og etterrettelig, og vi har vært opptatt av at innholdet i planen skal være kjent. Bonum avholdt blant annet et informasjonsmøte i gamle Oppegård rådhus i juni 2018 der planene ble presentert i tegninger og modell, og med prosjektgruppen til stede for å gi svar på spørsmål. Møtet var åpent for alle som hadde interesse for hva som vil komme av endringer på felt B3. Vi mener derfor at vi har vært tydelige på hvilke konsekvenser planen får for nærområdet. Roya Mehrizadeh var en av dem som var til stede på møtet, og som også tok kontakt med oss veldig tidlig i prosessen, skriver Jacobsen.

Videre skriver prosjektlederen i Bonum at grunnlaget for dette prosjektet er bestemmelser og føringer i den såkalte sentrumsplanen (områdereguleringen for Kolbotn sentrum).

– Den legger opp til at eneboligområdene i randsonen til Kolbotn sentrum skal fortettes med blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Dette følger også opp regionale og nasjonale føringer om tettstedsutvikling. Planen ble vedtatt av kommunens politikere i 2017, og oppstart av arbeidet tok til to år tidligere. Begge deler ble offentlig varslet og innholdet i endelig plan var allment kjent. Derfor burde det etter vår oppfatning ikke være overraskende at utviklingsselskaper melder sin interesse og følger opp den fortettingsstrategien som er vedtatt politisk, sier Jacobsen.

Innrømmer manglende informasjon

– Hvorfor har dere informert beboerne i Båtlseppa 1 om det nyeste planforslaget før det ble lagt ut til den politiske behandlingen i utvalget i midten av juni?

– Rett og slett fordi vi følger lovpålagte formelle prosedyrer, der det er høringsrundene som gir berørte parter mulighet til å si sin mening. Videre var det om å gjøre for oss og fagavdelingen i kommunen å få lagt saken ut til offentlig ettersyn slik at bemerkninger og innspill faktisk kommer inn i saksgangen, sier Jacobsen.

– I etterkant kan vi se at en oppdatering av saken for naboene i Båtsleppa kunne vært gjort. Men samtidig må det sies endringene som sagt altså medfører en reduksjon av prosjektet, og ikke en radikal endring av konseptet for feltet i fase én. Forslaget får dermed færre konsekvenser enn det første utkastet, sier Jacobsen.

– En vel drøy beskrivelse

Oppegård Avis har spurt prosjektlederen om utbyggeren kjenner seg igjen i beskrivelsen som hensynsløs, med tanke på det nye forslaget og konsekvensene det skal ha for eksisterende bebyggelse i Båtsleppa 1.

– Jeg mener det kanskje er en vel drøy beskrivelse. For det første er forslaget slik det foreligger i dag betraktelig redusert i omfang i og med at leilighetsblokkene i Båtsleppa utgår og at småhusbebyggelsen der opprettholdes. Det er derfor også viktig å peke på at etter endringene av prosjektets del i Båtsleppa (fase to) ligger Bonums forslag betraktelig under den utnyttelsen områdeplanen åpner for, sier Jacobsen.

Han sier at i tillegg har utbyggeren lagt vekt på å forme leilighetsbygget slik at det skal tilpasse seg byggehøydene i småhusfeltet og å ta hensyn til naboer og omgivelser:

– Forslaget hadde opprinnelig 14 rekkehus langs Kantorveien, og et dupleksbygg på til sammen fire etasjer i nedre del i svingen mot Båtsleppa. Endringen som er gjort til offentlig ettersyn er at leilighetsbygget er gjort om til ordinære leiligheter og trukket noe lenger vest, altså med større avstand til naboeiendom i Båtsleppa 1. Bygningen har i tillegg inntrukne etasjer, slik at man starter med to etasjer mot øst (og Båtsleppa 1) for så å trappe seg til tre, og til sist fire etasjer mot Kantorveien i vest. Her ligger bygningen med samme høyde som de foreslåtte rekkehusene i Kantorveien, forklarer Jacobsen.

FRA TO TIL ETT BYGGETRINN: I 2018 ble det vedtatt at feltet B3 vest for Veslebukta skulle utvikles med 86 nye boenheter, og at det kan realiseres i to byggetrinn, hvor ni av eiendommene skulle rives i trinn to, inkludert Båtsleppa 1. I slutten av juni 2021 sa politikerne i utvalget ja til å bevare småhusbebyggelsen som følge av dårlige grunnforhold i området, som forutsetter at nybebyggelsen i byggetrinn to (inkludert Båtsleppa 1) ikke blir realisert (se røde kryss på bildet). Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen ved Civitas AS, R21 Arkitekter AS og Bar Bakke Landskapsarkitekter AS

Fleksibilitet rundt plassering av vinduer og balkonger

Forslaget som nå ligger til høring er i sum redusert i størrelsen, ifølge prosjektlederen. Han sier også at det er gjort tilpasninger som gir et lavere bygningsvolum mot Båtsleppa 1.

– Videre må man huske at illustrasjonsprosjektet er på konseptnivå, og viser hvordan de ytre rammene og volumbehandlingen etter vår vurdering bør være. Plassering av vinduer, balkonger og grad av avtrapping vil man ha en viss fleksibilitet på, og vil vurderes i videre detaljering av prosjektet, men vi mener at også beboerne i vårt felt bør kunne ha gode bokvaliteter, og nyte godt av de kvalitetene stedet har, som utsikt til Kolbotnvannet fra leilighetene sine, akkurat som i Båtsleppa 1, sier Jacobsen.

– Balanserer hensynet på en god måte

– Mener dere at dere har tatt hensyn til eksisterende bebyggelse i Båtsleppa 1 eller kunne dere ha gjort det noe annerledes?

– Vi mener forslaget balanserer mellom å følge opp bestemmelser og føringer i områdeplanen, og å tilpasse seg dagens naboer. Prosjektet i Kantorveien tilgjengeliggjør gode og sentralt plasserte bomiljøer tett på Kolbotn sentrum og allerede opparbeidet infrastruktur, blant annet med rekkehus for småbarnsfamilier og leiligheter for førstegangsetablerere. Vi har laget en detaljert landskapsplan for å sikre gode utearealer, både private og felles. En fortetting vil nødvendigvis måtte medføre endringer av eksisterende situasjon, men vi anser at forslaget balanserer hensynet til nye og eksisterende beboere på en god måte, sier Jacobsen.

KONSEKVENSENE MED INNSYN OG HØYDER: Utbyggeren mener at dette utsnittet av landskapsplanen gir et bedre bilde av situasjonen for Båtlseppa 1 enn det fugleperspektivet gir inntrykk av. Kilde: Bonum AS

– Det er samtidig viktig å vise til at saken nå ligger til offentlig ettersyn (høringsfristen er fredag 10. september) . Vi er opptatt av at høringsperioden brukes konstruktivt, og ser fram til å få begrunnede kommentarer og innspill til planforslaget. I etterkant av høringsrunden vil vi sette oss ned med planavdelingen i kommunen for å gå igjennom de innspillene som er kommet inn. Eventuelle justeringer av planforslaget vil skje etter det, sier Jacobsen.

Les også: – Krevende avveininger

Powered by Labrador CMS