OMBYGGING AV GAMLE OPPEGÅRD RÅDHUS

69 MILLIONER TIL TRE ETASJER: De første to etasjene rådhusbygningen ble bygget om til undervisningsformål, mens den tredje etasjen ble bygget om til kontorer for lærere og pedagoger. Kostnadene knyttet til ombygging av underetasjen og den fjerde etasjen er ikke beregnet ennå.

– Skal finansieres fra kommunens vedlikeholdsstrategi

Ombygging av rådhusets første, andre og tredje etasjer kostet kommunen 69 millioner kroner. Det pågår også ombygging av de ytterligere to etasjene, men prislappen for disse arbeidene er foreløpig ikke beregnet.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet med ombyggingen av første, andre og tredje etasjer av Gamle Oppegård rådhus for 69 millioner kroner ble ferdigstilt i slutten av februar.

Oppegård Avis har spurt kommunen om behovet for ekstra bevilgninger og størrelsen på beløpet i forbindelse med den pågående ombyggingen av rådhusets fjerde etasje og underetasje, men det viser seg at det ikke foreligger noe tall for dette per i dag.

Til tross for at kommunen ikke ennå vet prislappen for disse arbeidene, har kommunen allerede startet ombyggingen av rådhusets fjerde etasje og planleggingen av arbeidene i underetasjen.

– Budsjettene er ikke ferdigstilt. Underetasjen er under planlegging og omfanget av arbeidene er ikke definert. Endelig budsjett for fjerde etasje er under utarbeidelse, sier John Hoseth, virksomhetsleder for Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo.

Les også: Skal tas i bruk på tirsdag

Gamle Oppegård rådhus

 • Ble oppført i perioden fra våren 1977 til desember 1978, og har i 1979-2019 huset kommunens administrasjon.
 • Skiftet navn fra Oppegård rådhus til Gamle Oppegård rådhus i 2021.
 • Byggets bruttoareal er 5.136 kvadratmeter.
 • Bygget har fem hovedetasjer, i tillegg til tekniske rom i kjeller og på tak.
 • Bærekonstruksjonen er utført i betong.
 • I kjernen av bygget ligger tekniske sjakter, toalettrom, trapperom og heis.
 • Bygget med tilhørende parkanlegg er regulert til hensynssone for kulturmiljø, og det er dermed begrensninger for hvilke utvendige tiltak som kan gjennomføres.
 • Fasaden til rådhuset er bevaringsverdig. Det betyr at uttrykket må være tilsvarende som i dag.

Har satt i gang

I slutten av februar var fjerde etasje allerede forberedt for ombyggingen ved at tekniske installasjoner og lettvegger i denne etasjen ble revet, ombyggingen var prosjektert, nye vinduer var bestilt og levert, og utforing av yttervegger var påbegynt. Ombyggingen er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren/ høsten 2022.

Det pågår også en prosess hvor kommunen ser på oppgradering av rådhusets underetasje (både kommunestyresalen og øvrige rom). Til tross for at Nordre Follo rådhus (tidligere Ski rådhus) ble pusset opp for over 50 millioner kroner, inkludert budsjettsprekk på 6,4 millioner kroner, har ikke den nyoppussede bygningen i Ski sentrum plass til en kommunestyresal. Kommunestyremøtene holdes fortsatt i underetasjen i Gamle Oppegård rådhus, som siden den gang har blitt valgt som permanent kommunestyresal for Nordre Follo kommune.

KOMMUNESTYRESALEN: På bildet kan du se kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Kolbotn. Arkivbildet fra juni 2016.

4 millioner kroner

John Hoseth presiserer at ombyggingen av både underetasjen og den fjerde etasjen er egne prosjekter, som ikke har noe å gjøre med det allerede ferdigstilte prosjektet knyttet til ombyggingen av rådhusets første, andre og tredje etasjer for totalt 69 millioner kroner.

– Det er derfor ikke behov for ekstra bevilgninger (til det ferdigstilte prosjektet). Ombygging av rådhusets underetasje og fjerde etasje er nye prosjekter, som allerede er finansiert via kommunens vedlikeholdsstrategi, sier Hoseth.

– Hvordan kan dere sette i gang med byggearbeidene hvis dere ikke vet prislappen for disse?

– Vi har et løpende budsjett og vet cirka beløp. Det er allerede avsatt 4 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2022 (innenfor oppgradering av kommunale bygg) til oppgradering av fjerde etasje og deler av underetasjen (kommunestyresalen og seremonirommet), påpeker Hoseth.

Når det gjelder ombyggingen av første, andre og tredje etasje, har alle de planlagte tiltakene, inkludert modernisering av heisen, blitt realisert innenfor den vedtatte rammen på cirka 69 millioner kroner, ifølge kommunen.

– Alle de planlagte tiltakene har blitt realisert uten noe budsjettoverskridelse, understreker han.

Les også: Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter i fjor

ÅPNET 1. MARS: Første, andre og tredje etasjer av Gamle Oppegård Rådhus har blitt bygget om og rehabilitert. På bildet ser du hvordan den første etasje ser ut i dag.

PPT i fjerde etasje

Nordre Follo kvalifiseringssenter flyttet inn i Gamle Oppegård rådhus tirsdag 1. mars. Den aktuelle virksomheten tilbyr bosetting, veiledning, norskopplæring og oppfølging av flyktninger samt voksenopplæring for alle innbyggerne i kommunen over 16 år som har behov for påfyll i utdannelsen sin, enten fordi de er nye i Norge eller mangler fag fra grunnskole eller videregående skole.

Rådhusbygningen skal også brukes av flyktningtjenesten og kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Beslutningen om at lokalene i fjerde etasje skal brukes av PPT, ble avgjort i februar.

– Ved prosjektering av disse lokalene tar vi hensyn til mest mulig gjenbruk av vegger og andre materialer. Detaljbudsjettet er derfor ikke ferdig, forklarer Hoseth.

I tillegg skal NAV karrieresenter midlertidig disponere noen arealer i første til tredje etasje, frem til ferdigstillelsen av NAVs nye lokaler i Ski.

– De har behov for tilgang på ett til to samtalerom i tilknytning til kursrommet hvor en-til-en veiledingssamtaler kan gjennomføres. I tillegg er det behov for tilgang til fire arbeidsplasser, forklarer Hoseth.

Første til tredje etasje

Det er 50 lærere og flyktningkonsulenter som skal sitte i tredje etasje. Her skal det også sitte noen kursholdere og vikarer i tillegg. Åtte personer sitter i kontorene ved vestibylen, ifølge Hoseth.

Det er rundt 240 deltakere fra kommunens kvalifiseringssenter som skal benytte klasserommene i andre etasje. Flyktningtjenesten skal også i tillegg benytte møterommene og grupperommene til andre brukere som ikke er daglige deltakere på kursene.

– Antallet brukere vil variere veldig gjennom året, og det forventes en økning i løpet av våren, ikke minst som følge av den pågående flyktningstrømmen fra Ukraina. Kommunen har sagt ja til å ta imot totalt 245 flyktninger i 2022, hvorav 200 fra Ukraina.

BLE BYGGET OM: Rådhusbygningen ble oppført i perioden fra våren 1977 til desember 1978. I 1979-2019 huset den kommunens administrasjon. Nylig har tre av rådhusets fem etasjer blitt bygget om.

Større kapasitet

Antall brukere i rådhusbygningen har økt betydelig som følge av oppgraderingen.

Oppegård rådhus var planlagt med et personantall på cirka 160 personer da det ble bygget i 1977-1978. Kantinen var planlagt kun til funksjonærene i bygget og hadde kapasitet på 96 personer (to bordsetninger med 80 personer til hver). I tillegg kommer kommunestyresalen i underetasjen som var oppgitt å ha 80 til 90 sitteplasser.

I brannkonseptet fra 2013 var persontallet i andre til fjerde etasjer oppgitt å være 106 personer.

Med oppgraderingene som er gjort i bygget og med det nye brannkonseptet, er maksimal personbelastning i disse etasjene økt til maksimalt 360 personer. Underetasjen og første etasje kommer i tillegg. Det gir en betydelig kapasitetsøkning i bygget.

I prosjektet som er gjennomført er det prosjektert med en personbelastning på 380 inntegnede sitteplasser, fordelt som følger:

 • 3. etasje: 64 arbeidsplasser
 • 2. etasje: 186 klasse- og møteromsplasser
 • 1. etasje: 130 klasse-, gruppe- og møteromsplasser. I tillegg kommer kapasitet i kantine og vestibyle på inntil 150 personer.

I tråd med brannkonseptet fra 2021 er bygget godkjent med følgende personbelastning:

 • 4. etasje: maks. 80 personer
 • 3. etasje: maks. 80 personer
 • 2. etasje: maks. 200 personer
 • 1. etasje: maks. 300 personer (150 personer i kantinen).
Powered by Labrador CMS