Kommunesammenslåing om 86 dager

NORDRE FOLLO OM 86 DAGER: Når kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski slås sammen om 86 dager, får den nye organisasjonen en kommunalsjef og hele 27 ansatte i lederstillinger, som er en økning på seks lederstillinger fra dagens nivå.
NORDRE FOLLO OM 86 DAGER: Når kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski slås sammen om 86 dager, får den nye organisasjonen en kommunalsjef og hele 27 ansatte i lederstillinger, som er en økning på seks lederstillinger fra dagens nivå.

Dette mener lokalpolitikerne om økningen i lederstillinger

Oppegård Avis har nylig avdekket at sammenslåingen av de kommunaltekniske virksomhetene i Oppegård og Ski vil resultere i en økning på seks lederstillinger fra dagens nivå. Sjekk hva lokalpolitierne mener om dette!

Publisert

Her kan du lese saken: Kommunesammenslåing resulterer i enda flere ledere

Ikke et mål i seg selv å redusere antall ledere

 
 

For meg er det viktig at rådmannen organiserer sin stab som sikrer effektiv gjennomføring av politiske vedtak og bidrar til kvalitetsutvikling, forbedring og innovasjon både i kommunens tjenester og organisasjon, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Hanne Opdan.

Hun sier det er rådmann i en kommune som organiserer sin stab, og signaler fra rådmannen i Nordre Follo er at det totalt sett blir færre ledere i storkommunen.

Det er ikke et mål i seg selv å redusere antall ledere, men jeg forventer en effektiviseringsgevinst også når det gjelder organisering, sier Opdan.

En lederbonanza, med dertil høye lønninger

Dette er bare et eksempel på at kommunesammenslåingen er på ville veier, sier FrPs gruppeleder Knut Tønnes Steenersen (FrP).

 
 

Han sier partiet hans trodde at planen med sammenslåingen var at man skulle få lavere kostnader, en mer effektiv organisasjon og bedre tjenester til innbyggerne.

Det vi har sett til nå er at to kommuner som har drevet ganske bra i mange år, plutselig får store økonomiske problemer når de slår seg sammen. Saken i Oppegård Avis viser helt klart dette, og det overrasker meg ikke at vi nå ser en lederbonanza, med dertil høye lønninger, sier FrP-politikeren.

Han minner om at innbyggerne i Oppegård kommune har blitt tvangssamenslått med Ski, uten mulighet til å si meningen sin.

Innbyggerne i Ski ble vel aldri spurt om de ville slå seg sammen med Oppegård heller. Dette er noen politikeres ønske, og det er ikke dermed sagt at det er fornuftig. Her har både Høyre og Arbeiderpartiet vært like ille, sier Tønnes Steenersen.

Han sier FrP vil støtte de rødgrønne partiene i Nordre Follo hvis de fremmer det samme som de gjør i Viken, hvor de vil reversere hele prosessen.

 
 

FrP støtter ikke en kommunesammenslåing som gir høyere kostnader, flere ledere med høyere lønninger og skyhøye politikerlønninger med enda lenger avstand mellom innbyggere og politikere, understreker Tønnes Steenersen.

Det totale antallet skal ned

Dette er rådmannens ansvar og jeg synes det blir feil å konkludere når spørsmålet bare dreier seg om én kommunalsjef og hennes organisering, sier Høyres gruppeleder Anne Kristine Linnestad.

 
 

Hun sier Høyre forventer at det totale antallet ledere i Nordre Follo blir lavere enn det til nå har vært i de to gamle kommunene til sammen og at innbyggerne får best mulig tjenester fra en effektiv kommune med minst mulig byråkrati.

Det er som sagt rådmannens ansvar å organisere kommunen slik hun mener det blir best, samtidig som hun må følge politiske vedtak. Vår klare bestilling er at det totale antallet skal ned, sier Linnestad.

Forventer at kommunen «setter tæring etter næring»

Gruppeleder i Pensjonistpartiet, Ola Øygard, påpeker at Nordre Follo vil få en stor gjeld som kan bli krevende å håndtere. Han sier Pensjonistpartiet forventer derfor at den nye kommunen «setter tæring etter næring».

 
 

Mange ledere og kommunalt ansatte medfører store lønnsutgifter. Hvis målet for organiseringen av Nordre Follo er å redusere antall ledernivåer og lederstillinger, er det et dårlig signal at Eiendom og bydrift utvider med seks lederstillinger, sier Øygard.       

Bør være færre sektorer og færre kommunale toppledere

Gruppelederen for Nordre Follo Sp, Hilde Widerberg, sier at erfaringer fra næringslivet viser at fusjoner generelt er en risikosport.

Uforutsette kostnader oppstår og de antatte gevinstene kan utebli helt. En tilsynelatende fornuftig sammenslåing kan dermed i praksis vise seg å utløse langt flere samordningsproblemer enn positive synergieffekter, sier Widerberg.  

Senterpartiet, ifølge henne, er generelt skeptiske til sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

 
 

Når vi nå om kort tid får Nordre Follo kommune, vil vi i Senterpartiet jobbe for at kommunens organisasjon får færre sektorer og nivåer. I kommunevalgprogrammet vårt har vi derfor følgende formulering:

"Nordre Follo kommune må ha en effektiv organisering. Dette betyr færre sektorer og færre kommunale toppledere."

Videre må rutiner i de enkelte enhetene gjennomgås nøye, slik at uhensiktsmessige regler og arbeidsformer kan identifiseres og endres. Slik skal hele organisasjonen bli sterk, effektiv og godt samordnet.  Dette vil vi følge opp i arbeidet i kommunestyret fremover, sier Widerberg.

Behov for flere forandringer i de neste årene

 
 

Overgangen til en ny kommune er en gylden mulighet til å få en mer effektiv og hensiktsmessig organisering av kommunens tjenester og ansatte, mener MDGs gruppeleder Hans Martin Enger.

Det kan gi nye muligheter for effektivt samarbeid på tvers av sektorer, og bedre tjenester for innbyggerne. Det vet jeg er motivasjonen bak den nye organiseringen som de ansatte har jobbet med det siste året, og jeg tror vi på sikt skal få glede av mye av det arbeidet som gjøres i disse dager, sier Enger.

 
 

Samtidig vil han understreke at det er en overgangsfase, og storkommunen kommer til å ha behov for flere forandringer i de neste årene når man ser hvordan organiseringen står i stil til virkeligheten.

Det må være et mål å sørge for at sammenslåingen på sikt reduserer behovet for antallet ledere, og skaper en betydelig mer lettrodd organisasjon enn det de to kommunene til sammen utgjør i dag, sier Enger. 

Han understreker at for MDG er det viktigste at kommunen har et riktig antall ansatte organisert slik at det gir mest mulig for pengene, og et godt og trygt arbeidsmiljø med høy trivsel og motiverte ansatte, for å kunne sikre best mulig kvalitet i tjenestetilbudet.

 
 

Forventer mer effektiv administrasjon på sikt

SVs gruppeleder Elin Skifjell, sier at rådmannen i Nordre Follo står fritt til å organisere sin egen administrasjon, og dette er et grunnprinsipp det er viktig å holde fast på.

 
 

Når det er sagt, har SV helt klart forventninger om en mer effektiv administrasjon på sikt i Nordre Follo. Det må skje uten at det går på bekostning av ansattes rettigheter ved etableringen av den nye kommunen eller på bekostning av kvaliteten på tjenesten for kommunens innbyggere, sier hun.

– Når vil dette "på sikt" inntreffe?

At antallet administrative stillinger går opp burde ikke overraske noen, mener Tore Bernt Kristiansen i Norde Follo Rødt.

Vi i Rødt som var imot kommunesammenslåingen viste til erfaringene fra tidligere sammenslåinger her i landet og ikke minst fra Danmark. Her var erfaringene entydige. Kommunesammenslåing gir ikke en reduksjon i administrative stillinger, heller tvert om, sier gruppelederen for Rødt.

Så sier administrasjonen i Nordre Follo at antall administrative stillinger vil gå ned "på sikt", men det hadde jo vært fint med en presisering av når dette "på sikt" inntreffer. Blir det i 2020 eller kanskje i 2024? Og hvilke besparelser er det vi snakker om i kroner og antall stillinger. Det er mange spørsmål og for øyeblikket få svar, sier Kristiansen.

Behovet for antall ledere totalt bør synke etter hvert

Simen Bondevik i Nordre Follo KrF sier det er viktig å respektere at rådmannen selv setter sammen administrasjonen, slik at Nordre Follo skal være en forutsigbar arbeidsgiver med godt arbeidsmiljø.

Samtidig må målet med sammenslåingen være at behovet for antall ledere totalt synker etter hvert, slik at vi kan drive kommunen mer effektivt. Det var målet med sammenslåingen i utgangspunktet, påpeker han.

Vil be om evaluering av hele reformen om tre år

Nordre Follo dobler antallet ansatte og er i en stor omstilling. Det er for tidlig å si for mye om rådmannens administrering av sine ansatte, sier Venstres gruppeleder Camilla Hille.

Hun sier politikere ikke er spesialister i organisasjon, men de vil være opptatt av å ha en effektiv og god administrasjon med høy faglig kompetanse.

Det blir spesielt viktig å få til en bedre samhandling på tvers av sektorer. Etter litt tid kommer vi til å be om en evaluering av hele reformen og Venstre vil forvente å se effektiviseringsgevinster, sier Hille.

Hun sier sammenslåingen av Ski og Oppegård skal evalueres i dialog med de ansatte mot slutten av kommunestyreperioden, om tre år.

Les også: Slik skal tjenestene fordeles i ny kommune