Follo lokalmedisinske senter i Ski

SKI SYKEHUS: Her har Follo LMS allerede i dag ansvaret for legevakttilbudet for Oppegårds innbyggere i tidsrommet fra klokken 18:00 til 07:00 på hverdager, samt hele døgnet helg og helligdag.

Oppegård og Ski vil si opp avtaler om legevakt og akutte døgnplasser

Seks Follo-kommuner har siden 2016 hatt samarbeid om legevakt på kveld og natt gjennom Follo lokalmedisinske senter på Ski sykehus. Fra 1. januar 2020 kan dette bli endret.

Publisert

Folloregionen med unntak av Vestby kommune har siden 2016 hatt samarbeid om legevakt på kveld og natt gjennom Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) på Ski sykehus. 

Follo LMS ble opprettet som et interkommunalt selskap (IKS), og eies i dag av Oppegård (23 prosent), Ski (26 prosent), Ås (16 prosent), Frogn (14 prosent), Enebakk (5 prosent) og Nesodden (16 prosent).

De seks kommunene, som har til sammen over 130.000 innbyggere, har også etablert KAD (kommunal akutt døgnenhet) med flere sengeplasser i tilknytning til dette senteret.

Det viser seg at kommunesammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune fra 2020 har utløst behov for selskapsgjennomgang.

SNART TRE ÅR I DRIFT: Bildet er fra februar 2016 da Follo lokalmedisinske senter ble åpnet i Ski sykehus. Til høyre på bildet kan du se varaordfører Kjell G. Pettersen (tidligere styreleder i Follo LMS) som gratulerte ordførerne i de seks eierkommunene med at senteret var på plass.

Nordre Follo fellesnemnd anbefaler nå i sin innstilling til kommunestyrene i Oppegård og Ski at begge kommuner trer ut av Follo LMS med virkning fra 1. januar 2020. 

I Oppegård skal saken behandles i kommunestyret førstkommende mandag. 

Dette er saken:

  • Det anbefales at Nordre Follo viderefører samarbeidet med de andre kommunene i Follo LMS IKS, forutsatt at ny selskapsavtale sikrer eierstyring som reflekterer dagens eierandel til Oppegård og Ski på til sammen 49 prosent.
  • Det anbefales at Oppegård og Ski går i forhandlinger med de andre eierkommunene om en ny samarbeidsavtale.
  • I dagens interkommunale selskap har Oppegård og Ski  to  stemmer. Dersom prinsippet om én kommune-én stemme skal videreføres når Nordre Follo er etablert i 2020, vil dette gi dårligere eierinnflytelse enn i dag, og ikke reflektere den nye kommunens eierandel.
  • Avtalen må derfor ivareta eierandel, ansvaret og de økonomiske forpliktelsene som Nordre Follo får fra 2020.
  • Dersom forhandlingene ikke fører frem til ny avtale, vil administrasjonssjefen arbeide for å kunne tilby disse tjenestene i regi av Nordre Follo kommune fra 2020.

Follo LMS i Oppegård i dag

Som kjent har Follo LMS allerede i dag ansvaret for legevakttilbudet for Oppegårds innbyggere i tidsrommet fra klokken 18:00 til 07:00 på hverdager, samt hele døgnet helg og helligdag.

De pasientene som kommer til Follos LMS legges inn av fastleger, legevaktsleger og sykehjemsleger. Hovedforskjellen fra et sykehus er at de som legges inn på Follo LMS ikke skal trenge spesialisttjenester. LMS tar imot pasienter med avklarte diagnoser, det være seg pasienter med akutt forverring av kjent sykdom, kronikere, infeksjoner, dehydrering, smertebehandling eller pasienter med behov for å få justert sin medisinering.

Senteret er en del av kommunenes akutt tilbud, og består av telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD-plasser).

Det er i dag 14 akutte døgnplasser på senteret. Av disse disponerer Ski 3,6 plass og Oppegård 3,2 plass, det vil si om lag halvparten av de totale plassene.

Ved utgangen av 2017 var det omtrent 43 årsverk ved Follo LMS.

Les også: Nytt helsehus planlegges på Trollåsen

Ønsker eierstyring og innflytelse i selskapet

I avtale om sammenslåing av Ski og Oppegård kommune er det bestemt at interkommunalt samarbeid skal reduseres samtidig som det skal settes fokus på god eierstyring og Nordre Follo kommunes eierinnflytelse. I Follo LMS-saken er det særlig eierstyring og innflytelse som har stor betydning, ifølge sakspapirene.

Kommunene skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse-og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten trådte i kraft 1. januar 2016 for pasienter med somatisk (kroppslig) sykdom. Fra 1. januar 2018 gjelder denne plikten også for pasienter med psykiske helse-og rusmiddelproblemer.

Det følger av selskapsavtalen mellom de seks eierkommunene en oppsigelsesfrist på tolv måneder dersom man ønsker å tre ut av LMSet. Fellesnemnda anbefaler derfor at dagens avtaler om Follo LMS sies opp innen utgangen av 2018.

– Dersom disse forhandlingene ikke fører frem, er Nordre Follo stor nok til å drifte et lokalmedisinsk senter i egen regi.

Gro Herheim, administrasjonssjef for Nordre Follo

Vi er store nok til å drifte eget LMS i Nordre Follo

Administrasjonssjef for Nordre Follo, Gro Herheim, anbefaler at Oppegård og Ski

VIL REFORHANDLE AVTALEN: Gro Herheim, administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune..

sier opp avtalen om Follo LMS innen utgangen av dette året for deretter å gå i forhandlinger med de andre eierkommunene om en ny samarbeidsavtale som skal ivareta det ansvaret, eierandelen og de økonomiske forpliktelser som Nordre Follo vil få fra 2020.

Dersom forhandlinger om ny avtale for Follo LMS ikke fører fram, foreslår Herheim å etablere tjenesten i egen regi i Nordre Follo kommune. Dette vil innebære at kommunen blir ansvarlig for alle driftsoppgaver og ansatte i enheten.

"Hvilken modell dette eventuell skal drives etter, vil man måtte ta stilling til dersom egen regi blir en realitet. Utredningen fra fagmiljøene i Oppegård og Ski viser at det er mulig å drive tilbudet med legevakt og KAD (red. anm.: kommunal akutt døgnenhet) i Nordre Follo", skriver Herheim i sin vurdering.

Hun påpeker at en viktig forutsetning for kostnadseffektivitet er samdrift med sammenlignbare tjenester.

KAD og legevakt er kommunale helsetjenester med store krav til kompetanse, både på lege- og sykepleiersiden, står det i sakspapirene.

Videre står det at for å oppnå ytterligere gevinst og innovasjon i tjenesten bør tilbudet etableres i tilknytning til for eksempel rehabiliteringsmiljøet og mottaksplasser i Nordre Follo.

Slik kan dette muliggjøres

Det er skissert følgende alternativ, ifølge vurderingsgrunnlaget i saken:
 
  • Oppegård og Ski beholder dagens ordning for daglegevakt på kort sikt, og eventuelt etablerer en felles legevaktsordning i Ski kommunale legevakt sine lokaler på litt lengre sikt.
  • Til legevaktsordningen på kvelder og helger benyttes Ski kommunale legevakt sine lokaler.
  • Kommunale akutt-sengeplasser (KAD) etableres i parallellgangen til eksisterende KAD-døgnavdeling. Ahus er i ferd med å trekke seg ut av lokalene og dermed frigjøres ti sengeplasser. Ved at Ski og Oppegård trekker seg ut vil dette i seg selv frigjøre syv til åtte plasser i eksisterende avdeling.

Alternativet innebærer at Ski og Oppegård går ut av LMSet og danner eget kommunalt senter med legevakt og KAD. Resten av kommunene fortsetter i Follo LMS.

Kan tilby salg av legevaktstjenester til Follo-kommunene

Ved opprettelse av et eget tilbud vil Nordre Follo ha mulighet til å organisere tilbudet på flere måter: Kommunalt foretak (KF), aksjeselskap, vertskommunesamarbeid eller egen virksomhet i kommunen.

Det nevnes også en annen alternativ driftsform. Ski og Oppegård kan avvikle lokalmedisinsk senter som et IKS og etablere et kommunalt senter i regi av Nordre Follo. Det vil da være rom for å fremforhandle en overtakelse av selskapet, slik at Nordre Follo overtar driften.

Vurderingsgrunnlaget viser også at dersom nye Nordre Follo kommune etablerer et eget lokalmedisinsk senter innebærer dette at de øvrige Follo-kommunene kan kjøpe legevaktstjenester og døgnplasser av Nordre Follo.

Ski kommune eier lokalene som eksisterende lokalmedisinsk senter er lokalisert i. Dette muliggjør å videreføre driften i regi av Nordre Follo i de samme lokalene.

Frogn, Ås og Enebakk utvider til døgnåpen legevakt i Ski fra 2. januar

VIL OPPRETTHOLDE DAGLEGEVAKT I OPPEGÅRD: Ordfører Thomas Sjøvold.

Oppegård, Ski, Nesodden, Frogn, Ås og Enebakk har i dag daglegevakt i egen kommune på dagtid.

Dette endrer seg fra nyttår for Frogn, Ås og Enebakk. Disse tre kommunene får nemlig en felles daglegevakt i Ski. Det ble besluttet i de tre kommunene sommeren 2018 å slutte seg til å etablere døgnåpen legevakt ved Follo LMS fra 2019.

Legevakten for innbyggerne fra Frogn, Enebakk og Ås vil holde til i de samme lokalene som Follo LMS bruker.

Innbyggerne i Oppegård vil fortsatt betjenes av Ski kommunes daglegevakt, som holder til i underetasjen på Ski sykehus, i tidsrommet fra klokken 18:00 til 07:00 på hverdager, samt hele døgnet helg og helligdag. Daglegevakten rulleres mellom fastlegene i Oppegård.

Les også: Truet med kniv på legekontoret

Vil opprettholde driften av dagens daglegevakt

Det er foreløpig uvisst hvilken løsning blir valgt og hvilke konsekvenser den får for innbyggerne i Nordre Follo fra 1. januar 2020.

– Ski har allerede daglegevakt i Ski sykehus, i de gamle legevakt-lokalene nær parkeringsplassen, så det er sannsynlig at denne utvides til døgndrift. Min holdning er at dagens daglegevakt da kan fortsette i Oppegård i tillegg, og innbyggerne kan velge hvor de vil gå på dagtid. Sengepostene kan bli lagt til et eller flere av sykehjemmene våre. Men vi har nå ett år på å planlegge tjenesten, sier ordføreren i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold.

Nesodden ønsker egen legevakt

Samtidig som at innbyggene i Frogn, Enebakk og Ås får daglegevakt i Ski fra 2019, ruller en ny legevaktdebatt på Nesodden.

Ordfører Truls Wickholm (Ap) gikk nylig ut i Amta og meddelte at Arbeiderpartiet ønsker å se på mulighetene for å etablere lokal legevakt og KAD på Nesoddtunet når sykehjemmet skal bygges om. Høyre er positive til forslaget, ifølge Amta.

Oppegård Avis følger opp saken.

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS