Oljeutslipp til Tussetjern

350 LITER HYDRAULIKKOLJE: Ifølge påleggsbrevet fra Kystverket er omfanget av oljeutslippet mye større enn det som var antydet tidligere. Kystverket skriver at utslippet er på 350 liter, og det står ikke noe om at hydraulikkoljen var utvannet da utslippet skjedde.

Fraråder fortsatt bading i Tussetjern

De siste vannprøvene i Tussetjernet viser fortsatt noe høyere verdier enn ønskelig (cirka 19 ganger høyere enn normalverdier), men dette nivået ligger 50 ganger lavere enn ved første prøvetaking etter utslippet for to uker siden.

Publisert

Oppegård Avis fikk de nyeste analyseresultatene fra prøvetakingen. Ifølge kommunen viser analysene at lensene har hatt en funksjon med å hindre forurensningen fra å nå Gjersjøen.

– Det er nå ikke lenger funn av olje i prøver tatt i Tussebekken fra Tussetjern mot Gjersjøen, men ettersom det fremdeles er olje i selve tjernet, frarådes det å bade i tjernet inntil vannprøver viser at THC-verdiene (red. anm.: THC er oljerelaterte totale hydrokarboner) er redusert til et akseptabelt nivå for badevann, sier Anne Holten, fungerende kommunalsjef samfunn og bærekraft i Nordre Follo.

5300 µg/l vs. normalverdier på under 5 µg/l

Ifølge de første vannprøvene, som ble tatt søndag 5. juli, hadde Tussetjern THC-verdier på 5300 mikrogram per liter (µg/l). Dette er den høyeste verdien som er målt i tjernet, ifølge kommunen.

– Normalt skal det ikke finnes i olje i vassdrag i det hele tatt, så strengt tatt er normalverdien null, men teknisk sett regnes THC-verdier under 5 µg/l å ligge innenfor normalen, sier Holten.

HADDE MINST 1060 GANGER HØYERE TCH-VERDIER ENN NORMALVERIDER: Analyseresultatene av vannprøvene (overflatevann), tatt i Tussetjernet den 5. juli, viste at THC-verdier (red. anm. THC er oljerelaterte totale hydrokarboner) var da på 5300 mikrogram per liter mens normalverdier er på under 5 mikrogram per liter.

19 ganger høyere THC-verdier to uker etter utslippet

Kommunen skriver at den siste vannprøven, tatt i selve tjernet, viser fortsatt noe høyere verdier enn ønskelig: 94 mikrogram per liter (µg/l) i THC, som er nesten 19 ganger høyere enn normalverdier, men nivået ligger 50 ganger lavere enn ved første prøvetaking etter utslippet.

Holten sier Folkehelseinstituttets anbefaling er at kommunen legger til grunn grenseverdien fra den tidligere drikkevannsforskriften, på 10 µg/l, før man anbefaler bading i Tussetjern igjen.

– Det bør heller ikke være noe synlig belegg eller oljelukt, understreker Holten.

Hun sier at det ikke er mulig å tidfeste når bading igjen vil være tilrådelig.

– Prøver som tas utover i neste uke vil gi oss et nytt grunnlag for å vurdere situasjonen. Publikum vil få informasjon på kommunens nettside når vannet igjen er trygt å bade i, og plakater som er satt opp for å advare mot bading, vil bli tatt ned, sier Holten.

– For tidlig med å se på konsekvenser

Når det gjelder konsekvenser for livet i vannet, er det for tidlig å gi en kommentar til dette, mener kommunen.

– Det må utarbeides et overvåkingsprogram som vil bli fulgt opp av kommunens miljørådgivere. Ansvarlig forurenser (red. anm.: Regnbuen Gjenvinning AS) engasjerer vanligvis relevant fagkompetanse som kan gjøre kartlegging av bunndyr og fauna for øvrig, sier Holten.

Pålegg til ansvarlig forurenser

– Kystverket opplyser at alvorlighetsgraden av et utslipp alltid må vurderes ut fra lokale forhold. Det aller viktigste er at utslippet er stanset og at tiltak er satt i gang for å samle opp oljen, sier Holten.

Kystverket har gitt pålegg til Langhus-firmaet som er ansvarlig for oljeutslipp til Tussetjern om å iverksette nødvendige tiltak for å hindre at forurensing inntrer, og å stanse, fjerne eller begrense virkningene av utslippet av hydraulikkolje.

Forurenser, Regnbuen Gjenvinning AS fra Langhus (er en del av Follo Truckutleie AS), har har ansvar for opprydding etter utslipp.

Kommunen har drevet akutt håndtering av forurensingen Follo Truckutleie har engasjert Miljøvakta AS, som skal bistå dem med sanering etter akutt forurensing og for å forhindre videre spredning av olje til Tussebekken.

Fra 10. til 16. juli har Miljøvakta hatt fokus på å stanse forurensingen ved utslippsstedet ved å legge ut ekstra oljelenser her, ifølge kommunen.

Overtok kommunens arbeid med opprydding

Miljøvakta AS vil i tiden fremover gjennomføre overvåking av vannkvalitet langs bekken og Tussetjern inntil analyser av disse prøvene viser at tilførselen fra utslippet har stoppet.

Kommunen vil foreta daglig befaring av lensene og fortsette med overvåking av vannkvalitet i Tussetjern og Gjersjøen. Det vil foreligge nye analyseresultater i dag, fredag 17. juli.

Dette viste de forrige vannprøvene

"For prøvene som ble tatt søndag 5. juli er det ikke uventet resultatene for Tussetjern som gir høyest utslag. Dette kan forklares med at det er forholdsvis stille vann og filmen blir liggende oppå. Det er for en stor del i overflatevannet prøvene blir tatt. I bekken er vannet i bevegelse, og olje vil raskt blande seg med vannet", skriver kommunen.

Tirsdag 7. juli ble det tatt to nye prøver. De viser samme nivå av forurensning som de første prøvene.

Onsdag 8. juli ble det igjen tatt nye prøver. Denne gangen er det også tatt prøver oppstrøms Regnbuen. Det er ingen utslag i de to prøvene oppstrøms. Det er også lagt til et prøvepunkt rett nedenfor Langhuset. Dette er et punkt som er relativt nær antatt utslippspunkt. Dette punktet gir dagens høyeste verdi av nedstrømspunktene, noe som kan indikere at lensene fungerer. Det er tatt med et prøvepunkt nedstrøms nederste lense. Denne viser også utslag for oljeutslipp, selv om det er laveste nivå av prøvene for denne dagen.

Nedenfor kan du se på analyseresultatene fra 26. juni og 6. juli.

Les også: Kystverkets beregning av oljeutslipp: 350 liter

Powered by Labrador CMS