generasjonsp
generasjonsp

Generasjonsparken – slå et slag for folkehelsen!

«Vi skal ta vare på Kolbotns grønne omgivelser og legge til rette for forbindelser rundt vannet og fra sentrum ut til boligområder og nærrekreasjonsområder. Et økt press på dagens arealer krever økt kvalitet og tilrettelegging av møteplasser og turveinett. Torg, nærmiljøområder og møteplasser skal innby til aktivitet og opphold for ulike aldersgrupper.»

Publisert

Tro det eller ei, dette er et sitat fra Nordre Follos Kommuneplan 2019-2030.

 Hva er en visjon når kommunale vedtak fører til det motsatte? Hvor mye grønne omgivelser blir det igjen når Storebukta, Veslebukta, Båtsleppa og Svømmehallen er ferdig utbygd? Kommunepolitikerne utviser svært liten forståelse for

Generasjonsparkens betydning som sentrumsnært rekreasjonsområde!

– Generasjonsparkens betydning og den helsebringende effekt for lokalmiljøet er blitt fullstendig tilsidesatt av våre politikere.

Stort sett er det den eldre garde som nå bor sentrumsnært i Kolbotn, der blokkbebyggelsen stiller krav til tilfredsstillende utearealer å ferdes i. Slike utearealer er det nå blitt smått med. Hvorfor skal de nå også ta fra oss Generasjonsparken og erstatte den med en svømmehall?

  • Generasjonsparken tett på Kolbotnvannet er et fristed og siste rest av en "grønn lunge" hvor generasjoner kan møtes uten å bli utsatt for Kolbotn Torgs kjøpepress.
  • Alle setter vi pris på friluft, natur, sol og varme.
  • Vil kommunen tvinge oss inn på kafeene på torget? Er det slik man skal trekke flere kunder?
  • Skal sentrum bebygges og asfalteres slik at gåstolen sikrer et livslangt løp for skrale kropper med økende grad av benskjørhet?

 Blokkene ligger tett - langt tettere enn hva man ser i urbane strøk i Oslo – med lite uteplass.

Generasjonsparken er et sentralt møtested for oss i dag og forhåpentligvis vil det være det i fremtiden. Generasjonsparken vil også fange opp den planlagte utbyggingen rundt sentrum med Skolebakken, Skrenten, Storebukta og Veslebukta med tilsvarende mangelfullt tilbud på utearealer for sosial utfoldelse.

 Kommunen utviser liten evne til refleksjon i sine handlinger, til tross for de store visjonene som det gis utrykk for i Kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030. Denne er ofte i direkte konflikt med tiltenkt arealutnyttelse og utbygging. Skal vi tro på våre politikere?

Der det er pusterom er det livsglede

De siste års erfaringer med «fortetting» som både mål og virkemiddel har allerede satt sitt preg på Kolbotn sentrum. Grønne lunger står for fall. Blokkene ligger svært tett. Småhusbebyggelsen rundt Kolbotnvannet transformeres til blokkbebyggelse. Naturlige møteplasser for beboerne nedprioriteres til fordel for utbygging. Kolbotnvannet, som utgjør områdets navle, forurenses grunnet manglende fokus og oppfølging fra kommunens side – ref. kloakkutslipp og utslipp fra anleggsarbeid fra utbyggeres side.  Utsikten til vannet er i ferd med å gro til slik at noen brygger er et egnet sted for uønskede aktiviteter.

Kolbotn-beboernes mest attraktive møteplass ute, Generasjonsparken, står for fall grunnet tenkt plassering av ny svømmehall. Hva er det som motiverer vår kommune til en slik endring? Det første planutkastet, der det var tiltenkt et utebasseng i Kolbotnvannet, rettferdiggjorde kanskje en slik plassering, men ved å forkaste dette står man igjen med en svømmehall som kunne vært plassert på et bedre egnet sted - hvilket som helst annet sted i kommunen.

 Sitat Kommuneplan: «Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved utvikling av nye utbyggingsområder, turveier og friluftsliv for å fremme god tilgjengelighet, mer inkludering og økt samfunnsdeltakelse. Grøntområder i byrom og tettsteder er viktig for å oppnå bedre folkehelse, godt lokalklima, god luftkvalitet, naturlig vannbalanse og opprettholdelse av naturmangfoldet.»

Generasjonsparkens betydning og den helsebringende effekt for lokalmiljøet er blitt fullstendig tilsidesatt av våre politikere.

 Merverdi for beboere

Man må kunne spørre seg hvor Kommunens kost-/nyttebetraktninger og konsekvensutredninger er i vurderingen av å opprettholde Generasjonsparken kontra utbygging av svømmehall.

 Sitat Kommuneplan: «Planlegging og utbygging må ha et bredt folkehelseperspektiv. Det må tilrettelegges for et variert tilbud av boliger og tjenester. Felles uteoppholdsarealer og byrom må være tilpasset ulike typer aktivitet og fungere som møteplasser for ulike målgrupper.»

 Kommunen har et ansvar for å sikre tilstrekkelig areal for rekreasjonsområder. I et folkehelseperspektiv oppfyller Generasjonsparken alle forutsetninger for å kunne bedre psykisk og fysisk helse ved å utgjøre en møteplass som kan innby til aktivitet og opphold for alle aldersgrupper. Dette fremmer livskvaliteten for de som ferdes i sentrum og styrker bokvaliteten for dem som bor i sentrum. Med tilhørende turstier rundt Kolbotnvannet vil dette kunne skape et attraktivt miljø for hele distriktet, inklusive de nye boligområdene ved Storebukta, Veslebukta og Båtsleppa.

 Kan en svømmehall oppveie dette? Så langt har vi kun hørt om potensielle kostnadsoverskridelser og dårlige grunnforhold. Med tanke på den nye idrettsparken bør det kanskje vurderes å holde idretten samlet? Tilknyttet idrettsparken ligger også et stort skolemiljø med potensielt 1800 elever som vil sikre god utnyttelse av fasilitetene i en svømmehall. Det er jo en grunn til at vår gamle svømmehall ble lokalisert der den er.

Klarer kommunen å innfri?

Det blir fort konfliktfylt når nærmiljøet ønsker friområder for sosial utfoldelse og Kommunen aktivt medvirker til å fjerne/nedbygge de man har. Innbyggerne har fått nok av fortetting og høyder på bebyggelsen. Det ønskes en større variasjon slik at det tilpasses lokalmiljøet.

 Sitat Kommuneplan: «Planlegging skal ivareta både fysiske forhold, sosiale miljøfaktorer og livsstil som bidrar til god helse, samt redusere sosial ulikhet i helse. Fortetting og utbygging skal skje gjennom tilpassing til stedets særpreg.»

Oppfordring

Spørsmålet er om Kommunen er i stand til å innfri sine intensjoner. Vi vil at våre politiske partier øker sin forståelse for folkehelsens betydning for bokvalitet og livskvalitet og redegjør for dette i form av konkrete tiltak i sine partiprogrammer for det kommende kommunevalget. Det betinger at man også setter seg inn i planene og er villige til ny vurdering når man ser konsekvensene av tidligere beslutninger og vedtak.

Powered by Labrador CMS