NY SOFIEMYR SKOLE

SKAL FERDIGSTILLES I JANUAR 2024: Den nye barneskolen skal bygges i Sofiemyr idrettspark, på tomten foran brytehuset der Fram ungdomsskole og nye idrettsflater var planlagt bygget.
SKAL FERDIGSTILLES I JANUAR 2024: Den nye barneskolen skal bygges i Sofiemyr idrettspark, på tomten foran brytehuset der Fram ungdomsskole og nye idrettsflater var planlagt bygget.

Dette er planen for den nye barneskolen på Sofiemyr

Arbeidet med detaljreguleringsplanen for den nye barneskolen på Sofiemyr er godt i gang. Skolen skal bygges med like stor elevkapasitet som på Kolbotn, men vil koste cirka 60 prosent mindre.

Publisert Sist oppdatert

Den nye barneskolen på Sofiemyr, som skal bygges like foran brytehuset til Kolbotn idrettslag på Sofiemyr, skal ferdigstilles i januar 2024.

Om planprosessen:

  • Når kommunen har mottatt et ferdig planforslag innen mars-juni 2022, vil det kvalitetssjekkes og sendes videre til politisk behandling i kommunestyret.
  • Politikerne kan da vedta våren-sommeren 2022 å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for at det bearbeides enda mer.
  • Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring, vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.
  • Hvis du er nabo til et område som skal reguleres, skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring.

De første årene vil den nye skolen ha ekstrakapasitet for flere klasser fra Fløysbonn ungdomsskole, det vil si for elevene fra Hellerasten og Fløysbonn skoler siden de to ungdomsskolene skal slås sammen i 2024.

Det skal nå bestemmes hvilke arealer som skal inkluderes i en reguleringsplan for ny barneskole på Sofiemyr. Fredag forrige uke var det siste frist for å komme med høringsinnspill til detaljreguleringsplanen. Det endelige planforslaget skal sendes inn og behandles politisk i mars-juni 2022.

– Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en ny fireparallell-barneskole (fire klasser per trinn) for opp mot 784 elever med et tilhørende skoleanlegg. En annen viktig forutsetning for planarbeidet er å sikre verdifull vegetasjon i skråningen mot vest og sikre en trygg skolevei, skriver Marius Sandli Ødegård i Norconsult AS på kommunens hjemmeside.

Det sistnevnte konsulentselskapet er engasjert for å jobbe med planen på vegne av kommunen ved virksomhet byggeprosjekt. Til oppstartsmøtet 31. august sendte kommunen inn et planinitiativ, som ble gjennomgått i møtet.

FRA UNGDOMSSKOLE TIL BARNESKOLE: Opprinnelig var Fram-prosjektet tenkt å huse en stor ungdomsskole og nye hallflater. Nå skal området foran brytehuset på Sofiemyr brukes til en ny barneskole.
FRA UNGDOMSSKOLE TIL BARNESKOLE: Opprinnelig var Fram-prosjektet tenkt å huse en stor ungdomsskole og nye hallflater. Nå skal området foran brytehuset på Sofiemyr brukes til en ny barneskole.

225 millioner vs. 532 millioner

Bakgrunn for saken

  • Det var den 17. juni 2020 at kommunestyret vedtok å bygge en ny barneskole på Sofiemyr.
  • Det ble bevilget 225 millioner kroner (ekskl. mva) til dette prosjektet.
  • Et drøyt år senere, den 5. mai 2021, ble det vedtatt at skolen skal bygges på tomten som tidligere var tiltenkt Fram ungdomsskole.
  • Ifølge kommunens behovsanalyse fra 27. januar 2020 for skolebyggene i Nordre Follo har Sofiemyr skole de verste resultatene når det gjelder både bygningsmessig tilstand og kapasitet. Rapporten viser til et «(…) bygg med et uforutsigbart og dårlig inneklima som følge av at det gjentatte ganger er oppdaget sopp- og fuktproblematikk i enkelte deler av skolen. Ved en utsettelse må det gjennomføres et vedlikeholdsløft (spesielt tak) for å hindre nye lekkasjer og påfølgende delvis stengte lokaler. Skolen vil ikke ha kapasitet til å ta imot elevtallsøkningen som følge av innflyttingen på de nye boligfeltene på Myrvoll».
  • For å dekke behovet for flere klasserom som følge av inneklimamålinger og kapasitetsbehov mens prosjektet med den nye skolen pågår, ble det i slutten av mai i år satt opp et permanent modulbygg med fem klasserom og lærerarbeidsplasser.

Etter kommunestyrets vedtak sommeren 2020 ble det bevilget 225 millioner kroner til den nye barneskolen på Sofiemyr, som skulle bygges på eksisterende tomt.

Beløpet, som ble bevilget til Sofiemyr skole, utgjør kun 42 prosent av beløpet bevilget til nye barneskolen på Kolbotn, som er bygget med like stor elevkapasitet (784 elever) som planlegges på Sofiemyr (532 millioner kroner, inkludert budsjettoverskridelse på 88 millioner kroner).

Vi har også skrevet at når den nye Kolbotn skole åpner i midten av november, vil det ha mye ledig kapasitet. Overkapasiteten tilsvarer hele Sofiemyr skole (385 elever i dag) pluss 48 plasser til.

Sløste bort 35 millioner kroner

Arbeidet med forprosjektet for den nye barneskolen på Sofiemyr startet i mai 2021 etter at kommunestyret hadde vedtatt den nye plasseringen av skolen.

Skolen skal bygges i Sofiemyr idrettspark, på tomten foran brytehuset der Fram ungdomsskole og nye idrettsflater var planlagt bygget.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at frem til sommeren 2020 (da Fram-prosjektet ble stoppet) kostet Fram-prosjektet kommunen 35 millioner kroner, hvorav 20 millioner kroner ble brukt på prosjektering.

FRAM SKOLE SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle begynne på Fram skole i Sofiemyr idrettspark i 2022, men i fjor sommer ble prosjektet utsatt. Nå skal det istedenfor bygges en ny barneskole på den aktuelle tomten.
FRAM SKOLE SKULLE ÅPNES I 2022: Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skulle begynne på Fram skole i Sofiemyr idrettspark i 2022, men i fjor sommer ble prosjektet utsatt. Nå skal det istedenfor bygges en ny barneskole på den aktuelle tomten.

Velger entreprenør i midten av desember

Planområdet, som omfatter cirka 70.000 kvadratmeter i areal og er eid av kommunen, består av torv og myr, og er innenfor marin grense for områder der det ofte kan finnes marin leire.

Planområdet grenser mot Kongeveien i øst, Sofiemyr stadion i nord, eksisterende boligbebyggelse langs Jonas Lies vei og Holbergs vei, Fløysbonn skole og Sofiemyrhallen i vest samt friområder/idrettsbaner i sør.

DETTE ER PLANOMRÅDET: Planområdet til den nye skolen grenser mot Kongeveien i øst, Sofiemyr stadion i nord, eksisterende boligbebyggelse langs Jonas Lies vei og Holbergs vei, Fløysbonn skole og Sofiemyrhallen i vest samt friområder/idrettsbaner i sør.
DETTE ER PLANOMRÅDET: Planområdet til den nye skolen grenser mot Kongeveien i øst, Sofiemyr stadion i nord, eksisterende boligbebyggelse langs Jonas Lies vei og Holbergs vei, Fløysbonn skole og Sofiemyrhallen i vest samt friområder/idrettsbaner i sør.

– I prosjektet er vi fortsatt i anskaffelsesfasen av entreprenør. I anskaffelsen skal vi gå gjennom intervjuer, samarbeidsoppgaver og forhandlinger før vi kan skrive kontrakt med en entreprenør i midten av desember. Vi er også i gang med arbeidet med detaljregulering av skoletomten. Høringsfristen utløper fredag 22. oktober, skriver Sandli Ødegård.

Se faktaboks om en videre saksgang.

Krevende tomt og manglende info

Idretten, skoler og barnehagene samt natur og miljøvern nevnes av kommunen som vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. Hensyn til trafikksikkerhet, støyforhold, støyskjerming, sol- og skyggeforhold, lekearealer, grunnforhold, overvannshåndtering og avrenning blir også en viktig del av det.

Den nye skolen skal plasseres på en flat tomt med skogvokst skråning i vest og gressbane i øst, men tomten er krevende med tanke på både naboskap og nærskog/ nærturområde.

Kommunen innrømmer også at planinitiativet er noe mangelfullt når det gjelder beskrivelsen av selve plasseringen av skolebygget, men at det forventes at dette er noe som i større grad belyses og hensyntas i et videre arbeid med planen frem til den politiske behandlingen av saken i mars-juni 2022.

Kommunen har også opplyst at utbyggingen av nærskogen i området vil ha konsekvenser for blant annet barnehagene i området. Det er fire barnehager på Sofiemyr, hvor Holberg barnehage er den nærmeste.

Kommunen skriver at i det videre planarbeidet må høringsinnspillene og selve prosjektet bearbeides, for i større grad å ta hensyn til barnehagenes behov for turområder, turgåere fra nabolaget, støy på uteoppholdsarealer, overvannshåndtering og trafikksikkerhet.

Det anbefales også å se nytt på trafikkanalysen, og om det vil være behov for nytt kryss og utvidelse av parkeringsplassen i området.

Tre alternativer

I mai ble det bestemt at skolen skulle bygges med fire klasser per trinn, men konseptvalgutredningen (KVU) til Norconsult fra januar 2021 er basert på skolen med tre klasser per trinn.

Planinitiativet fra 23. august 2021 tar utgangspunkt i forarbeidet som ble utført i forbindelse med KVU-en fra januar 2021.

Det er lagt frem tre ulike alternativer. Skolebygningen i alle disse er vist med tre etasjer, men med ulik utforming av skolebygget. Kommunen skriver at skolen trolig skal bygges ut med cirka 3.000 kvadratmeter per etasje, det vil si 9.000 kvadratmeter totalt.

Det påpekes at hensynet til høyden av skolebygget er en vurdering tatt med bakgrunn i menneskelig skala og tilpasning til omgivelsene, men at det er mulighet for at fotavtrykket til bygningen blir noe større etter endelig prosjektering frem til mars 2022.

Siden skolebygget skal utvides fra tre til fire klasser per trinn, vil det trolig føre til et større fotavtrykk på skolebygningen enn det som vises i planinitiativet.

Alternativ én

ALTERNATIV ÉN: Skolebygget er tegnet med et fotavtrykk på 3.000 kvadratmeter, som er basert på en treparallell-skole, mens senere ble det besluttet at skolen blir utvidet til en fireparallell-skole, så det kan hende at fotavtrykket til skolebygget blir større.
ALTERNATIV ÉN: Skolebygget er tegnet med et fotavtrykk på 3.000 kvadratmeter, som er basert på en treparallell-skole, mens senere ble det besluttet at skolen blir utvidet til en fireparallell-skole, så det kan hende at fotavtrykket til skolebygget blir større.
ALTERNATIV ÉN.
ALTERNATIV ÉN.
SONEINNDELING: Forslag til soneinndeling for klassetrinn, med skolebygget basert på tre klasser per trinn.
SONEINNDELING: Forslag til soneinndeling for klassetrinn, med skolebygget basert på tre klasser per trinn.

Mindre uteareal i alternativene to og tre

I alternativene to og tre i planinitiativet kan vi se at størrelsen til grunnflaten for det nye skolebygget forblir uendret (3.000 kvadratmeter per etasje, tre etasjer totalt), men at utearealet for skolegården er redusert fra 11.000 kvadratmeter i alternativ én til 9.700 kvadratmeter i alternativ to eller 10.000 kvadratmeter i alternativ tre.

ALTERNATIV TO.
ALTERNATIV TO.
ALTERNATIV TRE.
ALTERNATIV TRE.

Ny hovedadkomst

Støysonekartet for området viser at trafikkmengden langs Kongeveien vil påvirke planområdet med noe støy (gult støynivå, 55-65 dB, Lden).

Planlagt skole foreslås å få hovedadkomst fra Kongeveien. Kjøreatkomsten fra vest vil kreve kjøring gjennom boligområder eller gjennom de grønne arealene rundt eksisterende skole og idrettsanlegg. For brann og redning må det tilrettelegges for alternativ adkomstvei. Denne vurderes foreløpig å være fra Jonas Lies vei.

Det finnes i dag parkering inn fra atkomstvei fra Kongeveien. Det planlegges for at denne benyttes og tilpasses, her planlegges det også for egen sykkelparkeringsplass.

I vedtaket om Sofiemyr idrettspark var det snakk om etablering av 180 parkeringsplasser for bil og 1120 plasser til sykkel for de nye skolene og idrettsanleggene som skulle bygges på Sofiemyr.

Parkeringskrav

Når det gjelder parkering, er det også satt krav til at parkeringsarealet skal utformes slik at kun 50 prosent av kapasiteten er tilgjengelig mellom klokken 07:00 og 16:00 på virkedager, slik at denne delen av arealet kan brukes til aktivitet i skoletid og benyttes til parkering for aktiviteter på utover dette. Parkeringsanlegget må utformes slik at en turbuss kan snu uten å rygge.

Før den nye skolen kan tas i bruk må flere rekkefølgekrav være gjennomført, blant annet tiltak mot støy, ny adkomstvei, stenging av Fløisbonnveien, etablering av en ny avkjørsel og en ny turvei i området.

Dagens turvei ved ishockeybanen skal legges om. Den nye turveien skal lede fra parkeringsplassen/sandvolleyballbanen til Holbergs vei. Skøytebanen skal flyttes nord for Sofiemyrhallen.

Makrellterne, gjøk og gulspurv

Innenfor foreslått planavgrensning er det, ifølge Artsdatabanken, registreringer av flere fuglearter. Herunder makrellterne (en fugleart i måkefamilien) som er en rødlistet art og klassifisert til sterk truet. Arten er registrert i forflytning i 2003.

Det er også gjort registreringer av blåmeis og kråke, samt sommerfuglen bjørkevårmåler. Disse artene klassifiseres til livskraftige (LC) og er ikke rødlistede. Nordvest for planavgrensningen er det registrert både gjøk og gulspurv, som begge er nært truet (NT) og er på listen over rødlistede arter.

Fra noe til stor verdi

I landskapsanalysen fra 2018 er planområdet verdisatt til noe verdi, middels til stor verdi, og stor verdi. Planforslaget foreslår i hovedsak bebyggelse på arealer klassifisert som noe verdi, mens ny lokalisering av skøytebanen vil berøre arealer av middels til stor verdi.

De arealene prosjektet foreslås å berøre som er klassifisert til stor verdi er i hovedsak tenkt til skolegård og lekeområder.

Ifølge Miljødirektoratets karttjeneste er planområdet klassifisert til et svært viktig friluftslivsområde, som primært brukes til sport- og idrettsaktiviteter, samt rekreasjon og lek.

Powered by Labrador CMS