Sykling i Oppegård

SYKKELTELLEREN: Det er Statens vegvesen som bearbeider tallene fra sykkeltelleren i Skiveien, som registrerer antall passeringer på sykkel. Tabellen i saken er basert på disse tallene.

Færre syklister enn i 2015

Sykkeltelleren i Skiveien viser at det var færre syklister i Oppegård i fjor enn for tre år siden. Antall vintersyklister har også blitt kraftig redusert. Den vedtatte tiårsplanen om å bygge ut hovedveinettet i Oppegård ferdig samt å doble sykkelandelen fra 4 til 8 prosent innen 2019 virker rett og slett uoppnåelig.

Publisert

Oppegård er en av de totalt fire sykkelkommunene i Akershus fylke (red. anm.: de tre andre sykkelkommunene er Skedsmo, Asker og Ullensaker), og vi har en vedtatt sykkelstrategi for 2010-2019 der målet er å doble sykkelandelen fra 4 prosent til minst 8 prosent i innen 2019.

En av målsettingene i denne tiårsplanen er å få folk til å bruke sykkel til dagligreiser hele året. Det skal også være attraktivt og trygt å sykle i Oppegård.

Hva har vi oppnådd i løpet av de siste ti årene?

Les også: Tanker fra et sykkelsete

Dårlig vintervedlikehold

TOMME SYKKELSTATIVER: Det er svært få som sykler til skolene i kommunen om vinteren. Bildet ble tatt ved Sofiemyr skole tirsdag formiddag forrige uke.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om dårlig vintervedlikehold i kommunen. Samtidig legges det opp for at mange flere skal velge sykkel fremfor bil i Oppegård i tiden fremover.

Det siste forslaget for Sofiemyr idrettspark handler om etablering av 180 parkeringsplasser for bil og 1120 plasser til sykkel for de to skolene og idrettsanleggene som skal bygges på Sofiemyr.

Les også: Foreslår 1120 plasser til sykkel

Færre vintersyklister

Oppegård Avis har sett på tallene fra sykkeltelleren i Skiveien for perioden fra desember til april 2015 og sammenlignet disse med tallene for den samme perioden i 2018. Statistikken viser færre passeringer om vinteren i fjor enn for tre år siden.

I 2015 var sykkelandelen i Oppegård på 4 prosent. Sykkeltelleren i Skiveien registrerte da 89.663 passeringer på sykkel hvorav kun 11.618 var i vinterperioden fra november og til og med mars, som betyr at det var omtrent en av ni som fortsatte å sykle på denne strekningen om vinteren.

SJEKK STATISTIKKEN: Her kan du se antall passeringer på sykkel (må ikke blandes med antall sykkelreiser), registrert av den digitale sykkeltelleren i Skiveien på Kolbotn i perioden fra 2015 til 2018.
ØNSKER FLERE VINTERSYKLISTER: – Målet med vintersykkelkampanjen er å få flere til å sykle om vinteren, sier ansvarlig for sykkelstrategien i Oppegård kommune, Anna Lina Toverud.

Fjorårets tall for den samme perioden viser en nedgang i antall passeringer på over 2816, sammenlignet med 2015. Tallene for vinterperioden i 2018 har også blitt redusert siden 2015 med hele 3509 passeringer. Tallene for januar-februar 2019 viser en marginal økning, men de er langt unna det som er målsettingen i den vedtatte sykkelstrategien.

Skylder på mye snø

– Vintersykling avhenger av vær og føre, og nedgangen i 2018 skyldes nok mye snø, sier Anna Lina Toverud, som er ansvarlig for sykkelstrategien i Oppegård kommune.

Hun sier kommunen ikke har iverksatt noen spesielle tiltak for å forbedre disse tallene annet enn av de brøyter veiene og oppmuntrer folk til å sykle gjennom vintersykkelkampanjen.

Oppegård Avis har skrevet om vintersykkelkampanjene i regi av kommunen. Hver høst deler de ut 100 vintersykkeldekk til dem som ønsker  å prøve å sykle om vinteren. Kampanjene har vært finansiert av Statens vegvesen Akershus, gjennom sykkelby-midlene.

– Det er nok uten tvil vintervedlikehold av veiene som er det mest avgjørende tiltaket for at flere velger sykkel om vinteren.

Øivind Luke, Statens vegvesen

Les også: Gir bort 100 piggdekk

– For ambisiøst

Sykkelstatistikken for antall passeringer på sykkel gjennom Skiveien viser at Oppegårds målsetting om å øke sykkelandelen i kommunen til 8 prosent ikke er i nærheten til å bli nådd i løpet av 2019, og er rett og slett uoppnåelig i flere år fremover. Og situasjonen med vintersykling ser enda verre ut.

– Hvilket tiltak er mest avgjørende for at flere velger sykkel om vinteren?

– Det er nok uten tvil vintervedlikehold av veiene, sier Øivind Luke i Statens vegvesen (SVV).

Han sier at det å være en sykkelkommune krever en ekstra innsats for å legge til rette for sykling, men presiserer at SVV ikke stiller noen krav til konkrete tiltak.

Eneste som kreves for å bli kalt en sykkelkommune er å ha det strategiske dokumentet som viser planen og det politiske vedtaket bak den, ifølge ham.

– Samtidig må kommunene være realistiske i sine strategier. Målet om å øke sykkelandelen til 8 prosent er for ambisiøst på kort sikt, men det er på det samme nivå som i den nasjonale strategien, og Oppegård mister ikke tilskudd på grunn av uoppnådde mål. De tilrettelegger fint i forhold til de nasjonale målene, sier Luke.

DETTE ER SKI SENTRUM: Dette bildet, som ble tatt av Svein Arne Grindstad i Ski sentrum 8. februar i år, beskriver situasjonen mer enn tusen ord. "Gangveien utenfor XXL i går (8. februar) før regnet kom. Totalt ufremkommelig og slik har den vært i flere dager. Og slik var det i fjor også. Svært kritikkverdig", skrev Grindstad på Facebook-siden Hva skjer i Ski? 9. februar. Riks- og fylkesveiene eies av Statens vegvesen (SVV), så det er SVV og ikke Ski kommune som har ansvar for vintervedlikehold av denne veien, men dette gjør ikke livet lettere for syklistene.

Les også: På to hjul til sykehjem

Brøyting i Nordre Follo

Oppegård Avis har skrevet om flere kritikkverdige forhold i forbindelse med årets vintervedlikehold i kommunen. Vi har også hatt flere leserbrev på trykk som tyder på at situasjonen med brøyting ikke har vært tilfredsstillende.

Etter å ha sett og hørt om hvordan situasjonen med brøytingen i Ski kommune har vært i år, kan det være en grunn til bekymring for hvordan vintervedlikehold i Nordre Follo kommune skal se ut om drøye ni måneder.

FRA FORTAU TIL GANG- OG SYKKELVEI. Strekningen langs Skiveien fra Greverud senter til Ski kommunegrense har bare et usammenhengende fortau (se til venstre på bildet), og mangler et helhetlig og godt tilbud til gående og syklende. Nå skal strekningen rustes med en gang- og sykkelvei adskilt fra kjørebanen.

 

– Har Oppegård kommune en felles plan for vintervedlikehold med Ski fra 2020 med tanke på kommunesammenslåing om drøye ni måneder?

– Nei, vi har ikke sett på dette foreløpig. Det er ikke alt som vil være klart til 1. januar 2020, og vi prioriterer å jobbe med de oppgavene som må være på plass. Budsjettene for 2020 er ikke vedtatt, så vi kan ikke si noe om hvor mye penger som vil bli satt av til ulike formål, sier Toverud.

Hovedveinettet er ikke ferdig utbygd

Ifølge den vedtatte sykkelstrategien skal hovedveinettet for sykkel i Oppegård være ferdig utbygd på det såkalte nivå én innen 2019. Slik er ikke realiteten per i dag. Dette målet blir ikke oppnådd innen utgangen av dette året.

– Det gjenstår i hovedsak strekninger som SVV har ansvar for å gjennomføre, hvorav Sønsterudveien og Skiveien fra Greverud til kommunegrensen i syd er blant de viktigste strekningene, men det er også flere kommunale veier på denne listen. De fleste av de kommunale strekningene ligger i tilknytning til nye utbyggingsområder, og vil bli bygget ved gjennomføring av disse  planene, sier Toverud.

Hun sier den aktuelle strekningen i Skiveien fra Greverud til  Ski-grensen er ferdig regulert og skal gjennomføres i løpet av de nærmeste årene.

Les også: Ny sykkelvei på gang

Fylket har endret planen for Sønsterudveien

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det har vært store planer om ulike tiltak i Sønsterudveien i lang tid. Det er fylkeskommunen som har ansvar for denne veien. Flere titalls millioner skulle svis av for å oppgradere den.

I 2012 laget Statens vegvesen (SVV) et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak. To år senere jobbet de med planlegging av en toveis sykkelvei, et fortau på sørsiden av Sønsterudveien samt en del mindre strakstiltak. Reguleringsforslaget handlet om strekningen fra rundkjøringen ved Kolbotn kirke og helt til krysset i Taraldrudveien. Bare strakstiltakene handlet om et beløp på 9,5 til 14,5 millioner kroner. Den rimeligste løsningen for de andre tiltakene handlet om et beløp på 38,4 millioner kroner.

For noen uker siden kunne vi konstatere at SVV ikke har planer om å gjennomføre den toveise sykkelveien med fortauet på sørsiden av Sønsterudveien. Det er kun mindre tiltak som planlegges gjennomført i år. Dette er til tross for den vedtatte sykkelstrategien for 2010-2019, som ble vedtatt i Oppegård som følge av intensjonsavtalen med SVV om å utvikle Oppegård kommune til en sykkelkommune (vedtatt 1. april 2009). 

Les også: Fjerner busslommene i Sønsterudveien

Marginal økning i landet

Det er ukjent hvor stor andel av befolkningen i Oppegård kommune som sykler.

– Andel syklende har vi ikke tall på, hverken sommer eller vinter. Å få frem slike tall er  et omfattende arbeid, og ikke noe vi  kan gjøre selv per i dag, sier Toverud.

Hun viser til det siste nasjonale sykkelregnskapet for 2017 som sier at den nasjonale sykkelandelen har gått opp fra 4,5 til 4,8 prosent, og hvor 12 prosent av sykkelreisene er på elsykkel.

Den nasjonale statistikken viser også at 56 prosent av befolkningen over 13 år har tilgang til vanlig sykkel som er i brukbar stand. Tidligere svarte 75 prosent av befolkingen at de hadde tilgang til sykkel, men da ble det ikke spurt om denne var i brukbar stand. Det viser seg også at 4 prosent av befolkningen i Norge over 13 år har elsykkel.

Les også: – En verden av sand og slaps!

Powered by Labrador CMS