KOLBOTNVANNET

– FORPLIKTET Å JOBBE FOREBYGGENDE: – Kommunen er forpliktet til å jobbe forebyggende. Det er farlig at de fraskriver seg ansvaret i en sak som dette, sier Merete Anita Utgård fra Kolbotn.
– FORPLIKTET Å JOBBE FOREBYGGENDE: – Kommunen er forpliktet til å jobbe forebyggende. Det er farlig at de fraskriver seg ansvaret i en sak som dette, sier Merete Anita Utgård fra Kolbotn.

– Jeg er provosert og engstelig over at kommunen fraskriver seg ansvaret

Advokat Merete Anita Utgård fra Kolbotn har lang arbeidserfaring med skadesaker som er forårsaket av klima, ras- og flom. Hun reagerer kraftig på kommunens ansvarsfraskrivelse.

Publisert Sist oppdatert

Merete Anita Utgård fra Kolbotn var en av flere lesere som reagerte umiddelbart da hun så kommunens kommentarer om at de ikke har denne kompetansen i i kommunen.

Hun jobber til daglig som advokat for forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring ASA og har lang arbeidserfaring med skadesaker som er forårsaket av klima, ras- og flom.

Utgård understreker at det ikke er NVEs ansvar, men kommunens ansvar å vurdere farenivået for leirras i Nordre Follo.

– Jeg er ganske provosert og engstelig over at kommunen bokstavelig talt fraskriver seg ansvaret de har overfor innbyggerne i vår kommune, sier Utgård.

– Kommunens ansvar

Videre påpeker Utgård at hun har jobbet med flere lignende saker, og kan med sikkerhet si at det er kommunen som har ansvar for å påse at områdene hvor det kan være fare for leirras og flom, er godt sikret mot naturhendelser av en viss størrelse.

– Ansvaret ligger også på tomteeierne og tiltakshaverne (utbyggerne), men det er til syvende og sist kommunens ansvar å påse at disse søker og gjennomfører tiltak for å sikre disse områdene mot eventuelle hendelser som flom og leirras av en viss størrelse, sier advokaten fra Kolbotn.

– Forpliktet til å jobbe forebyggende

Utgård understreker også at kommunen er forpliktet til å sørge for tilstrekkelig sikring av de utsatte områdene, men også for kartlegging av farenivåene for de ulike hendelsene.

– Kommunen er forpliktet til å jobbe forebyggende. Det er farlig at de fraskriver seg ansvaret i en sak som dette. Har ikke kommunen kompetanse til å vurdere farenivået for leirras rundt Kolbotnvannet, må de kjøpe en slik kompetanse, eller søke den hos NVE eller andre aktører som jobber med dette feltet. Og ovenfor innbyggerne vil de uansett alltid ha ansvaret, sier Utgård.

Om ansvarsfordeling

Merete Anita Utgård jobber nå tilfeldigvis med en fersk rapport fra ekspertutvalget om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020. På side 16 i denne rapporten, som ble utgitt 29. september 2021, står det tydelig om hvilket ansvar kommunene, utbyggerne og innbyggerne i de utsatte områdene har. Vi har uthevet de punktene som gjelder kommunens og utbyggerens ansvar:

  • Det er mange aktører som har roller innen forebygging av flom og skred. Alle statlige sektormyndigheter har et selvstendig ansvar for å forebygge hendelser og håndtere flom- og skredrisiko innenfor sin sektor.
  • Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fagmyndighet.
  • NVE bistår kommunene og samfunnet for øvrig med å håndtere utfordringene knyttet til flom og skred gjennom farekartlegging, medvirkning i kommunale og regionale planprosesser, gjennomføring av sikringstiltak, overvåking og varsling samt bistand ved hendelser.
  • NVE gjør en faglig prioritering av bistand etter risiko og kost/nytte for alle typer skred og flom.
  • Kommunene har et generelt ansvar for å ta vare på innbyggerne og har ansvar for den lokale beredskapen, som også inkluderer å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.
  • Kommunene har ansvar for arealplanleggingen, og plikter å sørge for at ny bebyggelse plasseres i samsvar med de lov- og forskriftsfestede sikkerhetskravene for flom og skred.
  • En kommune kan ikke gi byggetillatelse i et område hvis det ikke kan dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet er oppfylt.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartement har ansvaret for plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift som fastsetter sikkerhetskrav ved oppføring av ny eller endring av eksisterende bebyggelse.
  • Utbyggere har ansvar for utredning av fare før ny utbygging og fare som knytter seg direkte til byggetiltaket.
  • For eldre bebyggelse, som ble bygget før det ble stilt strenge krav til sikkerhet, stilles det ikke samme krav til vurdering av sikkerhet og gjennomføring av sikringstiltak. Etter søknad fra kommunene kan NVE innenfor sine rammer bidra til utredning, planlegging og sikring mot naturfarer.
Powered by Labrador CMS