Saken om Langhus svømmehall utsettes til juni

KAN BLI HALVERT: Svømmehallen på Langhus skulle bygges med tre basseng. Det største skulle ha internasjonale mål (50x25). Nå foreslår rådmannen å halvere lengden til 25 meter. Antall stupetårn er også foreslått redusert fra fem til tre. Tribunekapasiteten er foreslått halvert til 250 sitteplasser, som ikke oppfyller krav til et nasjonalanlegg.
KAN BLI HALVERT: Svømmehallen på Langhus skulle bygges med tre basseng. Det største skulle ha internasjonale mål (50x25). Nå foreslår rådmannen å halvere lengden til 25 meter. Antall stupetårn er også foreslått redusert fra fem til tre. Tribunekapasiteten er foreslått halvert til 250 sitteplasser, som ikke oppfyller krav til et nasjonalanlegg.

– Velg 50-metersbasseng uten stupetårn og færre sitteplasser

Idretten i Oppegård og Ski ønsker at Langhus svømmehall realiseres med ett 50-metersbasseng og to opplæringsbasseng, men foreslår at stupetårn tas ut i sin helhet og antall sitteplasser reduseres til 250. Den politiske behandlingen av saken er utsatt til juni. Nå vil politikerne i Ski tenke seg grundig om.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at rådmannen i Ski har varslet formannskapet om at den nye svømmehallen på Langhus ikke kan realiseres slik den var planlagt med 50 meters lengde innenfor den vedtatte i 2015 kostnadsrammen på 450 millioner kroner hvorav Oppegårds andel er på 22,5 millioner kroner.

Rådmannen i Ski har derfor foreslått flere reduksjoner av prosjektet, blant annet å halvere lengden på hovedbassenget til 25 meter.

Dette vil føre til at den nye svømmehallen blir et folkebad for de 15.000 innbyggerne på Langhus istedenfor et nasjonalt svømmeanlegg med internasjonale mål for innbyggerne i hele Nordre Follo.

I tillegg til den kraftige reduksjonen av prosjektet varsles også en senere ferdigstilling av prosjektet enn opprinnelig planlagt.

Les også: Nye svømmehallen på Langhus kan bli halvert

Utsatte politisk behandling til juni

BEHANDLET SAKEN I KVELD. <span class="_5yl5">–</span> Saken ble utsatt til juni i eiendomsutvalget og utvalget for oppvekst og kultur i Ski kommune. <span class="_5yl5">Vi må tenke oss grundig om</span>, sier Camilla Edi Hille (V).
BEHANDLET SAKEN I KVELD. Saken ble utsatt til juni i eiendomsutvalget og utvalget for oppvekst og kultur i Ski kommune. Vi må tenke oss grundig om, sier Camilla Edi Hille (V).

I kveld skulle saken behandles i eiendomsutvalget og utvalget for oppvekst og kultur i Ski kommune før en videre behandling i formannskapet i Ski torsdag denne uken, men begge utvalgene valgte å utsette saken til juni.

– Vi utsatte saken for å gå grundigere inn i den. Vi bygger en svømmehall for fremtiden i ny kommune og må tenke oss grundig om, sier varaordføreren og lederen av utvalget for oppvekst og kultur i Ski kommune, Camilla Edi Hille (V).

I utvalget hennes stemte alle for forslaget utenom Høyre. Høyre stemte for rådmannens forslag om å halvere bassenglengden til 25 meter. 

– Saken ble utsatt til juni for å få gjennomført nødvendig dialog med brukergruppene om fremtidens bassengstruktur i Nordre Follo, sier Edi Hille. 

Hun sier torsdag 6. juni har ordføreren i Ski invitert til bredt møte i Ski rådhus med flere brukergrupper og politikerne i begge kommuner.

– Det er viktig at alle er med om vi skal gå for de opprinnelige planene. Om nasjonalt anlegg er et folkekrav i en ny kommune så tror jeg politikerne vil lytte. Det er mange hensyn som skal tas i en svømmehallsak, sier Edi Hille.

Hun sier saken skal drøftes med fellesnemnda og Oppegård kommune, før vedtak i Ski kommune.

Oppfordring til lokalpolitikerne

ØNSKER 50-METERSBASSENG: Nina K. Vøllestad, som er leder for Nordre Follo idrettsråd, taler på vegne av idretten i Oppegård og Ski.
ØNSKER 50-METERSBASSENG: Nina K. Vøllestad, som er leder for Nordre Follo idrettsråd, taler på vegne av idretten i Oppegård og Ski.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at idretten i Oppegård og Ski er meget bekymret for den eventuelle reduksjonen av prosjektet.

– Vi vil oppfordre politikerne i Ski og Oppegård om å tenke stort og langt frem slik at dagens og kommende innbyggere i Nordre Follo og i regionen som helhet kan få en svømmehall som står seg de neste 50 årene, sier Nina K. Vøllestad, som er leder for Nordre Follo idrettsråd.

Hun viser til dokumentet, utarbeidet søndag 5. mai av Nordre Follo idrettsråd i samarbeid med Ski svømmeklubb og svømmegruppen i Kolbotn IL. Her skriver de at idrettens representanter i brukerutvalget for den nye svømmehallen ikke har vært orientert om arbeidet med å nedskalere anleggets størrelse.

Idretten mener derfor at rådmannens foslag tar i liten grad hensyn til idrettens ønsker og prioriteringer. De kan heller ikke se at det generelle publikums behov er godt ivaretatt.

Langt fra nok med to folkebad

Idretten gjør lokalpolitikerne oppmerksomme på at kapasiteten i de to svømmehallene på Sofiemyr og på Langhus er i dag sprengt, og utgjør til sammen elleve baner på 25 meter hver (seks av disse er på Sofiemyr).

Norges Svømmeforbund regner ett 25-metersbasseng per 10.000 innbyggere, og at tre 25-metersbassenger vil ha samme kapasitet som ett 50-metersbasseng.

Langhus svømmehall:

Ifølge søknaden til KUD skulle svømmehallen bygges med følgende elementer:

  • Et hovedbasseng på 25x50 meter, to opplæringsbasseng på 12.5x8.5 meter, tribunekapasitet på 450 plasser, fem stupetårn (1, 3, 5, 7.5 og 10 meters høyde), et styrketreningsrom og flere sosiale rom med blant annet ungdomsklubb, vrimlearealer, kantine og mye mer.
  • Det planlagte 50-metersbassenget med delebrygge gjør at man kan ha organisert trening for svømmeklubbene samtidig som man har publikumssvømming eller svømmeopplæring i den resterende delen av bassenget.
  • Delebrygga er også planlagt slik at den kan deles i to. Det gjør at man kan bruke 50-metersbassenget samtidig med opplæring i den andre delen som er planlagt med hev- og senkfuknsjonen.

"Ett 25-metersbasseng på Langhus og ett på Kolbotn vil til sammen langt fra dekke behovet til Nordre Follos 60.000 innbyggere, og er ikke et svømmeanlegg for dagens og nye innbyggere i kommunen. Med usikkerheten rundt svømmehallen på Kolbotn, er det enda mindre grunn til at svømmehallen på Langhus skal reduseres til 25x25 meter", understreker idretten.

Les også: – Det vil være en katastrofe for idretten

75,1 millioner i spillemidler

Idretten viser til den opprinnelige planen for Langhus svømmehall som ga grunnlag for idrettsfunksjonell godkjenning hos Kulturdepartementet (KUD). 

Sistnevnte har beregnet at anlegget i henhold til søknaden, vil gi 57,8 millioner kroner i spillemidler. I tillegg godkjennes anlegget som interkommunalt, noe som gjør at spillemidlene til sammen vil bli 75,1 millioner kroner.

Idretten påpeker at med rådmannens forslag reduseres investeringen med 200 millioner kroner, men samtidig vil spillemidler i beste fall reduseres med 16 millioner kroner.

"Reduksjonen kan bli 30 millioner kroner dersom ekstratillegget som interkommunalt anlegg faller bort. Et sentralt punkt vil derfor være å avklare om alternativ C vil bli godkjent som interkommunalt anlegg", står det i dokumentet.

Idrettens forslag: 460 millioner kroner

Idretten viser også til rådmannens forslag som innebærer at et 50x25 meters basseng erstattes med et 25x25 meters basseng, stupetårnet halveres i høyde, og tribunekapasiteten reduseres fra 450 til 250 plasser (red. anm.: kostnadsrammen for dette alternativet er 450 millioner kroner, se alternativ C i tabellen under).

Idretten påpeker at det nye 25-metersbassenget Holmenbadet i Asker har kostet under 300 millioner kroner.

HAR LAGT INN ET NYTT ALTERNATIV: Her kan su se alternativene (A-C) slik rådmannen har presentert dem sammen med kostnadsestimater. Idretten har i tillegg lagt inn et alternativ D.
HAR LAGT INN ET NYTT ALTERNATIV: Her kan su se alternativene (A-C) slik rådmannen har presentert dem sammen med kostnadsestimater. Idretten har i tillegg lagt inn et alternativ D.

Det presenteres også en mellomløsning der et 50x25 meters basseng beholdes, men et av opplæringsbassengene tas ut (alternativ B). Denne anbefales ikke av rådmannen.

Nedenfor vises alternativene (A-C) slik rådmannen har presentert dem sammen med kostnadsestimater.

Idretten har i tillegg lagt inn et eget alternativ, alternativ D, som er anslått til å koste 531 millioner kroner, det vil si 81 millioner kroner mer enn den tidligere vedtatte kostnadsrammen for prosjektet.

"Hvis vi tar hensyn til spillemidler, vil idrettens forslag innebære at kommunens kostnad vil være 460 millioner kroner for alternativ D, mens det er enten 405 eller 391 millioner kroner (avhengig av om det interkommunalt eller ikke) for alternativ C (rådmannens forslag). Med den store forskjellen i kapasitet som er mellom de to alternativene, mener vi det er svært kostnadseffektiv bruk av midler å gå inn for alternativ D". skriver idretten.

Dette er idrettens forslag

Idretten mener en reduksjon av hovedbassenget til et 25x25 meters basseng ikke gir sårt tiltrengt kapasitet for verken publikum eller idretten. De opprettholder derfor et 50x25 meters basseng i sitt alternativ. Det er også behov for to opplæringsbasseng, som opprinnelig planlagt.

For å redusere kostnadene, foreslår idretten at alle stupetårn fjernes helt (sett i forhold til behovene og at ingen av svømmeklubbene har stuping på programmet) og erstattes med et sviktbrett på en meter. Idretten mener at kommunen kan på sikt planlegge eget stupebasseng dersom stupetårn fortsatt er ønskelig og det er plass.

Ved å ta stupetårnene ut av planen kunne man redusere høyden på bygget. Dette ville gi ytterligere innsparinger både i investeringer og driftskostnader.

Videre mener idretten det bør gjøres en grundig vurdering av behovet for 450 tribuneplasser og antall garderober. Såfremt 250 tilskuerplasser tilfredsstiller kravene om interkommunalt anlegg, mener idretten denne reduksjonen er hensiktsmessig.

Idretten påpeker også at rådmannen ikke har vurdert kostnadsreduserende tiltak som å ha fast gulv istedenfor hev/senk eller å bygge bassenget i stål fremfor fliser.

"Stål er enklere å vedlikeholde og bygge. I en situasjon der vi må vurdere nøye hvor de hensiktsmessige innsparingene kan gjøres, mener vi kostnadsvurdering av dette er viktig å få frem", står det i dokumentet.

Konsekvenser av rådmannens forslag

Idretten påpeker at ved å redusere hovedbassenget til 25x25 meter vil kapasiteten for idretten forventes å bli halvert.

I tillegg til den faktiske reduksjonen i antall personer som kan benytte anlegget samtidig, vil det også innebære store begrensninger i forhold til samtidig bruk av ulike grupper, slik de opprinnelige planene la opp til.

Stupetårnet vil dessuten beslaglegge en større andel av bassengets areal, og tilgjengeligheten for svømmere (idrett og publikum) blir ytterligere begrenset.

Idretten understreker også at det er vanskelig å bruke et 25 meters basseng til å svømme i, samtidig med et stupetårn som skal være åpent for bruk.

"Rådmannens saksfremlegg gir ingen vurderinger av kapasiteten som foreslås opp mot behovene. Dette er en stor svakhet i fremlegget", står det i dokumentet.

Idretten mener rådmannen må legge frem et tallgrunnlag over hva man sparer på å ta ut stupetårn, redusere bassengdybde, bygge flatt tak og bunn i hovedbassenget (ta ut heve/senk-bunn) samt redusere antall sitteplasser til 250.

Les også: – Slitsomt med dårlige treningstider

Deles mellom idretten og publikum

I motsetning til de fleste andre idretter, skal et svømmeanlegg deles mellom idretten og publikum i det samme tidsintervallet på døgnet. Dette gjør at behovet må beregnes med bakgrunn i denne delte bruken.

Samtidig er svømming en treningsintensiv idrett som også bidrar til å legge beslag på mye tid. Det er derfor idretten har behov for å bruke en svømmehall alle ukedager.

Idretten skriver at siden dette i hovedsak dreier seg om barn og ungdom, er det ønskelig å kunne gjøre denne treningen i tidsrommet fra klokken 16:00 til 20:00. Dette er også det tidspunktet hvor det er best å ha publikumssvømming. Dermed blir det nødvendig å ha kapasitet til begge disse gruppene i dette tidsrommet, understrekes dte i dokumentet.

Utleiemuligheter

Idretten påpeker at svømmeklubbene bruker en god del av sin bassengtid til svømmeopplæring. Dette er en aktivitet som over tid har vist seg å være viktig for å sikre gode grunnleggende svømmekunnskaper i befolkningen.

Det er også stor etterspørsel etter treningskapasitet i 50 meters haller i Østlandsområdet. Her er det noe potensiale for utleie til svømmeklubber fra andre kommuner som kan gi inntekter som en ikke får med å bygge et 25 meters basseng.

I forslaget fra rådmannen er det lagt inn et alternativ med å redusere til 5 meters stupetårn.

Idretten mener at ved å droppe stupetårn helt og bare ha en meters sviktbrett, kan en redusere dybden på bassenget til 2,5 meter i hele bassengets lengde istedenfor at halve bassenget må være fem meter dypt. Dette vil gi vesentlig reduksjon av mengden vann som skal varmes opp, og kan gi betydelig reduksjon i drifts- og investeringskostnadene. Idretten påpeker også at et bygg uten stupetårn kan bygges lavere og dermed være billigere å bygge.

Økt behov for svømmeopplæring

Idretten skriver også at de to planlagte bassengene i Langhushallen er særlig godt egnet til svømmeopplæring både for barn og voksne (for eksempel innvandrere som har særlig dårlige svømmekunnskaper).

Kapasitetsmessig vil dette være en stor utvidelse, ifølge idretten, men det presiseres at behovet for opplæring vil øke fremover.

Idretten understreker at svømmeopplæringen i skolen er allerede svært begrenset i Oppegård og Ski. Det skal gjennomføres nasjonale prøver i fjerde klasse, og meropplæring i skolen kan kun oppnås gjennom økt kapasitet.

"Behovet for opplæring vil øke fremover. Det gjelder i særlig grad skoleelever, hvor en nå får nasjonale prøver i fjerde klasse som vil kreve betydelig mer opplæring enn det som gjennomsnittlig gis i norsk skole i dag. Vi tror mange elever vil få problemer med å klare kravene, og dette vil bli en enda større utfordring med den reduksjonen som er foreslått", skriver idretten i dokumentet.

Leie av basseng utenfor kommunen

Idretten savner en vurdering av realismen i å leie i svømmeanlegg utenfor kommunen for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kontinuitet i tilbudet, slik det er nevnt i rådmannens saksfremlegg.

De stiller også spørsmålstegn ved tilgjengelighet på ledig kapasitet, enten det er til svømmeopplæring, publikumsbruk eller idrettsformål.

Idretten skriver videre at kapasiteten i nærliggende basseng er i dag sprengt; noe som viser seg de få gangene Ski svømmeklubb har måttet trene i Nordbyhallen og andre steder ved driftsstans på Langhus Bad. Ski bad er ikke brukbar til ordinær trening; kun til svømmeopplæring, ifølge dokumentet.

Det stilles også spørsmålstegn ved de sosiale rommene (ungdomsklubb, vrimlearealer og andre) og styrkerom som ikke er omtalt i rådmannens saksfremlegg. Idretten påpeker at disse rommene er viktige i et slikt anlegg, og bør opprettholdes.

Bekymret for forsinkelsen

Idretten er også bekymret for forsinkelsen som er skissert i rådmannens saksfremlegg og mener at Langhus Bad ikke kan rives før det står ferdig et nytt basseng på Langhus.

Idretten mener forsinkelsen vil skape ytterligere utfordringer for svømmeklubbene og publikum. Idretten stiller derfor spørsmål om konsekvensene ved dette er godt nok vurdert.

"Hvordan har kommunen tenkt når det kommer til prioritering av de ulike brukerne av bassengene på dagtid/ettermiddagen? Det er stor fare for konflikter og at noen brukergrupper må vike for andre. Noen tilbud, for eksempel svømmeopplæring, må kanskje utgå. Svømmeklubbene risikerer å stå uten noen form for treningstilbud i denne perioden, ettersom de øvrige bassengene i kommunen, som nevnt ovenfor, ikke er egnet til ordinær svømmetrening", står det i dokumentet.

Les også: Svømmehall og boliger som nabo