SITUASJONEN I DAG: – Vi har enkelte elever som ikke opplever et godt psykososialt miljø, og disse blir fulgt opp på skolene, sier Jorunn Almaas..

– Tar dette på største alvor

Kommunen innrømmer at de ikke har vært gode nok til å følge opp enkelte elever.

Publisert

 – Lovbruddene skyldes blant annet at ansatte ved skolen kan ha gitt ulik tolkning av loven. Det er et krav at alle skal ha lik forståelse av for eksempel krenkende ord og handlinger, og at dette er skriftliggjort ved den enkelte skole. Skolen må kunne dokumentere felles rutiner for oppfølging av den enkelte elev, sier kommunalsjef Jorunn Almaas.

Klikk her for å lese Fylkesmannens rapporter

Fylkesmannens tilsynsrapporter om det psykososiale miljøet ved Sofiemyrtoppen og Vassbonn skoler, som vi har omtalt i ukens Oppegård Avis og på oavis.no i dag, skaper bekymringer hos mange foresatte.

De ulovlige forholdene må rettes innen den 15. desember 2016, som er fristen fastsatt av Fylkesmannen.

– Godt miljø  for de fleste elevene

Kommunalsjefen beroliger foresatte. Hun sier situasjonen med psykososialt miljø er godt for de fleste elevene i Oppegård.

– Vi har enkelte elever som ikke opplever et godt psykososialt miljø. Opplæringslovens  paragraf 9a-1 gir elevene en individuell rett til et godt psykososialt miljø. Disse elevene blir fulgt opp på skolene. Enhver elev skal føle seg trygg og i varetatt, sier Almaas.

– Hvordan reagerer du på tilsynsrapportene?

– Oppegård kommune henvendte seg til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og ba om kontroll av kommunens og to skolers rutiner, og arbeid knyttet til elevenes psykososiale miljø. Formålet med Fylkesmannens tilsyn var å kontrollere om de to skolenes håndtering og oppfølging av konkrete saker, var i henhold til regelverket. Fylkesmannen konkluderer det med at kommunen og skolene ikke oppfyller alle kravene og pliktene i loven, og at det er lovbrudd, sier Almaas.

– Er situasjonen nå under kontroll?

– Alle skolene i Oppegård arbeider med forebygging ved å sette inn tiltak for å øke trivselen og øve elevene til hvordan vi skal opptre overfor hverandre. Skolenes rutiner på å gjøre enkeltvedtak og kjapt sette inn tiltak har blitt skjerpet de senere årene, sier Almaas.

– Hvilke tiltak er igangsatt som følge av tilsynsrapportene?

– Oppegård kommune har frist til den 15. desember for å gi tilbakemelding om at de manglene som fremkommer i rapportene er rettet. Det betyr at vi nå er i en fase hvor vi bruker rapportene til å endre praksis i samsvar med lovens krav. Der er satt i gang tiltak før vi mottok rapportene. Tre skoler (Sofiemyrtoppen, Tårnåsen og Vassbonn) og PPT er med i et toårig læringsmiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet, med veiledere fra nasjonalt senter for læringsmiljø ved Universitetet i Stavanger. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbingen, sier Almaas.

– Setter inn ressurser der det er nødvendig

Også rådmannen tar situasjonen på alvor.

RÅDMANNEN: – Vi ønsker at enhver elev skal føle seg trygg, sett og ivaretatt, sier konstituerende rådmann Lars Henrik Bøhler.

– Det var ikke hyggelig å lese om lovbrudd avdekket på våre skoler, og vi ønsker ikke at slike ting skjer igjen, sier konstituerende rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier kommunen tar dette på største alvor og jobber med å rette de ulovlige forholdene i samarbeid med SU og FAU ved skolene.

– Er det avsatt ekstra ressurser til tiltak?

– Vi setter inn ekstra ressurser der det er nødvendig. Skoler som har store utfordringer får hjelp av ambulerende team med ansatte fra PPT, sier Bøhler.

Dette har du krav på

  • Skolene er pålagt (gjennom opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd) å behandle anmodninger fra elever eller foreldrene som omhandler det psykososiale miljøet.
  • Alle anmodninger som omhandler det psykososiale miljøet må behandles som enkeltvedtak i forvaltningsloven.
  • Alle anmodninger skal tas på alvor og undersøkes, og de trenger ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til muntlige henstillinger.
  • Uavhengig av om anmodningen kan løses innenfor klassen, skal den alltid viderebringes til skoleledelsen, og skolen må snarest mulig ta stilling til om elevens rett er oppfylt, og evt. hvilke tiltak som skal iverksettes.
Powered by Labrador CMS