Salg av kommunal eiendom

FORESLÅR Å SELGE ALT: Rådmannen foreslår at parken selges i sin helhet, sammen med resten av rådhuskvartalet. Parken skal bevares som offentlig park rundt rådhusbygningen i henhold til sentrumsplanen.

Vil selge hele rådhuskvartalet

Kommunen ønsker å anlegge pumptrack og bocciabane i rådhusparken. Dette innebærer at rådhusparken beholdes i kommunal eie. Rådmannen følger anbefalingene fra Metra næringsmegling og foreslår å selge hele rådhuskvartalet med rådhuset, rådhusparken og de øvrige bygningene.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at finansiering av investeringene i planperioden 2019-2022 skal gjennomføres ved blant annet salg av kommunale eiendommer til 484 millioner kroner. Salget skal gjennnomføres i løpet av de nærmeste fire årene.

Rådmannen vil før sommeren 2019 fremme en sak til kommunestyret om fradeling av grøntområder i tilfeller der kommunen skal selge sine eiendommer, for eventuelt å beholde grøntområdene i kommunalt eierskap.

Les også: – Bevar skogen på Rikeåsen!

RÅDHUSKVARTALET: Eiendommen nord for rådhuset og omtrent halvparten av tomten sør for rådhuset kan bli erstattet med boliger. Foto: Kartverket.no

Klargjør for salg av rådhuskvartalet

Sommeren 2017 ble det vedtatt at Oppegård rådhus og tomten rundt det kan selges. Akkurat nå jobber kommunen med klargjøring for salg av rådhuskvartalet.

For å ivareta fremdriften i den pågående salgsprosessen, skal det nå fattes et vedtak om eierskap og drift til fremtidig bypark i rådhuskvartalet.

Saken skal behandles i formannskapet førstkommende onsdag og skal opp i kommunestyret mandag 25. mars.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

RÅDHUSPARKEN: For to år siden ble den såkalte sentrumsplanen for Kolbotn sentrum vedtatt. Rådhuset utvendig skal bevares.

Blir bolig/tjenesteyting og park

Hele rådhuskvartalet er på 15.810 kvadratmeter i areal og består av rådhuset, rådhusparken og fire øvrige bygninger (blant annet Hjørnet ungdmskafé og kemnerkontoret).

I sentrumsplanen er arealet regulert til formålene bolig/tjenesteyting og park.

Deler av eiendommen, det såkalte GP1 (det som er grønt på kartet) eller rådhusparken, er regulert til offentlig areal, og er regulert med hensynssoner for kulturmiljø med tilhørende bestemmelser.

ALTERNATIV 1: Hele parken selges ikke, men beholdes i kommunal eie (se skravert i rødt).

Tre alternativer for videre vurdering

Det foreligger tre alternativer for den politiske behandlingen av saken i formannskapet onsdag 20. mars:

  • Alternativ 1:

Parken (GP1, skravert i rødt på kartet) fradeles fra eiendommen og beholdes i kommunal eie.

Fradeling av parken utføres eventuelt før resten av eiendommen utlyses for salg.

Parken vil ha bruksområde som offentlig areal, til fri benyttelse for kommunens innbyggere. 

Kommunen skriver at fordelene med dette alternativet er at kommunen vil ha god styring over opparbeidelse, vedlikehold og bruk av parken, både på kort og lang sikt.

SKAL FLYTTES TIL TANGEN: Dagens generasjonspark med pumptrack og de andre anleggene skal flyttes til den kommunale tomten ved fotballøkken på Tangen, ifølge sentrumsplanen.

Rådhusparken skal driftes ved dette alternativet av kommunen, slik som i dag.

ALTERNATIV 2: Parken delvis fradelt. Området skravert i rødt beholdes i kommunal eie, resten selges.

Kommunen skriver også at de har et ønske om å anlegge pumptrack og bocciabane i rådhusparken, som tilsvarer det som i dag står i Generasjonsparken.

Ved dette alternativet, står kommunen også fritt til å anlegge aktivitetsområdene i parken der det anses som mest hensiktsmessig.

 

  • Alternativ 2:
ALTERNATIV 3: Hele parken selges (se skravert i rødt på kartet).

Parken fradeles og selges delvis.

Deler av parken fradeles og beholdes i kommunal eie (skravert i rødt på kartet).

Resterende deler av parken selges sammen med resten av rådhuskvartalet.

"Ved å fradele deler av eiendommen, kan kjøper få større handlingsrom i forbindelse med å løse krav i reguleringsplanen. Det finnes ti nedgravde energibrønner på stedet. Disse kan gi kjøperen muligheter for å tilknytte andre bygninger i rådhuskvartalet til brønnene. Øvrige fordeler og ulemper er de samme punktene, som under alternativ 1", skriver kommunen.

  • Alternativ 3:

Parken selges i sin helhet, sammen med resten av rådhuskvartalet.

Hele eiendommen selges samlet.

Felt GP1 (skravert i rødt på kartet) bevares som offentlig park rundt rådhusbygningen i henhold til sentrumsplanen.

"Det kan være en fordel at en kjøper utvikler hele eiendommen under ett. Dette vil gi større handlingsrom for å skape et samlet arkitektonisk helhetsuttrykk, innenfor vedtatt regelverk", skriver kommunen.        

SKAL BEVARES UTVENDIG: Rådhusbygningen utvendig skal bevares i sin helhet.

"Fremtidig utnyttelse av rådhusbygningen er vanskelig å forutse, men det antas at bygget i stor grad vil inneholde nærings-/tjenesteytingslokaler".

(fra saksutredningen, sak 19/1480-1, Fremtidig eierskap-og driftsform for rådhusparken)

Rådmannens anbefaling til formannskapet

Rådmannen anbefaler at rådhuskvartalet selges i sin helhet (alternativ 3).

Kommunen skriver at "en ulempe ved dette alternativet er at det kan fremstå som om kommunen selger grønnstruktur med det resultat at kommunens ønsker om bruk ikke blir hensyntatt".

Det presiseres derfor at parkarealet er sikret i områdereguleringen, som offentlig areal (park) med hensynssoner. I tillegg vil ytterligere tinglyste erklæringer om aktivitetsområder, skjøtsel og bruk av arealet, hindre en endring av bruken av området som offentlig areal.

Les også: Bygges om for 220 ansatte

Rådhuset skal ikke rives

Kommuneadministrasjonen presiserer at rådhuskvartalet med rådhusparken er en viktig eiendom for videre utvikling av Kolbotn sentrum.

Selve rådhuset skal derfor ikke rives, men vil bestå i sentrum av Kolbotn, som en arkitektonisk perle.

Rådhusbygningen utvendig skal bevares i sin helhet. Kjøper har begrenset handlingsrom for å kunne foreta store endringer i bygget.

For to år siden vedtok kommunestyret den såkalte sentrumsplanen. I planbeskrivelsen står det følgende om rådhuset:

"Dersom rådhuset mister sin funksjon i en eventuell kommunesammenslåing kan kvartalet benyttes til videregående skole eller annen offentlig tjenesteyting. Alternativt kan området bygges om til boliger med publikumsrettede tjenesteytende funksjoner mot gate, så som bevertning, frisør,
kulturinstitusjoner eller annen tjenesteyting."

"Eiendomsretten for hele rådhuskvartalet vil for en kjøper være viktig."

Metra næringsmegling AS

Kommunen skriver nå at "fremtidig utnyttelse av rådhusbygningen er vanskelig å forutse, men det antas at bygget i stor grad vil inneholde nærings-/tjenesteytingslokaler".

Les også: Dette mener folk at rådhuset vårt bør brukes til i fremtiden

Planen for byparken

Parken rundt rådhuset skal bevares som bypark, uavhengig av den valgte eier- og driftsformen, og skal fremstå som en velholdt offentlig park.

  • Hensynssoner omkring rådhuset (sti- og veistruktur, eldre opparbeidet hage- eller parkareal, verdifull vegetasjon, forstøtningsmurer med mer) skal bevares.
  • Hovedtrekkene med høyreiste furutrær og åpne plener skal bevares.
  • Sentrale ganglinjer skal opparbeides med fast dekke og parkmessig belysning som bidrar til kriminalforebyggelse. Det skal etableres belysning som understreker parkens arkitektoniske kvaliteter.
  • Parken skal ha benker på flere steder og det er ønskelig med flere aktivitetsområder.

Les også: Rådhuset – et signalbygg

Næringsmeglerne anbefaler å selge alt

Kommunen har rammeavtale for salg av eiendommer med Metra næringsmegling AS fra Moss/Ski. Oppegård Avis har tidligere skrevet at Oppegård kommune har valgt dette selskapet til å selge kommunale eiendommer til tross for anbud fra fire andre lokale aktører. 

Les også: Lokale meglere ble vraket av kommunen

Nå fraråder Metra næringsmegling AS at parkområdet rundt rådhuset fradeles og beholdes i kommunal eie.

De understreker at "eiendomsretten for hele rådhuskvartalet vil for en kjøper være viktig, samt at arbeidene med utbygging og anleggelse av hele området vil gi en bedre totaloversikt og kontinuitet for kjøper".

"Dersom deler av eiendommen ikke blir anlagt og ferdigstilt samtidig med resten av eiendommen, så kan dette være mindre salgsfremmende når lokaler skal leies ut og boliger skal selges. Det vil også gi kjøper større handlingsrom med å løse kravene i reguleringsplanen, blant annet å samordne parkeringsanlegg på eiendommen."

Les også: De skal selge «arvesølvet»

Derfor frarådes alternativ 1

Ulempene ved alternativet 1 vil, ifølge kommunen, være at kjøper ikke vil være sikret mot at hele eller deler av parken senere reguleres til annen utnyttelse, som for eksempel bolig/tjenesteyting, og at reguleringsendringen iverksettes av kommunen som grunneier.

"En slik endring vil kunne endre det estetiske uttrykket som rådhuskvartalet og parken vil gi, og det kan ha innvirkning på verdien av området og hvor attraktivt det vil være i markedet", skriver kommunen.

For å få en høyest mulig leiekostnad for lokaler i rådhuskvartalet, vil det være nødvendig for kjøper å ha nærliggende fellesområder til disposisjon, både innendørs og utendørs. Parken vil være et viktig supplement til dette, ifølge kommunen.

Det er etablert parkbelysning og elbilladepunkter som må flyttes eller trekkes om, da strøm hentes fra rådhusbygningen. Det vil påføre kommunen kostnader å flytte eller trekke om strømkabler, flytte elbilladepunkter og anlegge aktivitetsområder.

"Dersom parken ikke er en del av hele rådhuskvartalet ved salg, vil verdien for gjenværende areal av eiendommen sannsynligvis reduseres. Dette med bakgrunn i at kjøper kan få et mindre handlingsrom til å løse reguleringsmessige problemstillinger og økt risiko for fremtidig utnyttelse av arealene", skriver kommunen.

Les også: Spennende boligplaner i Kolbotn sentrum

Økonomiske og administrative konsekvenser

  • For alternativ 1 vil kommunen få kostnader ved å flytte eller trekke om strømkabler. I tillegg kommer løpende drift- og vedlikeholdskostnader for hele parken. Det vil påløpe kostnader for anleggelse av aktivitetsområder og eventuelle vedlikeholdskostnader for disse.
  • For alternativ 2 kan kjøper, ved erklæring, pålegges å anlegge aktivitetsområder eller kommunen går selv inn og anlegger aktivitetsområdene. I siste tilfellet vil kommunen få kostnader for anleggelsen. Det kan tinglyses erklæringer om videre vedlikehold av parken, inkludert aktivitetsområdene.
  • Alternativ 3 gir kjøper større handlingsrom enn alternativ 1 og 2. Dette kan bidra til å øke kjøpers betalingsvilje.

Les også: – Kommuneplanen - politikernes monument

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS