TARALDRUD: Dette området har i en årrekke vært kraftig forurenset. Nå har grunneierne fått en tydelig beskjed om å rydde opp.

Har fått tydelige pålegg - nå må grunneierne rydde opp

Statens vegvesen og Åsland Næringspark Eiendom AS må iverksette tiltak for å redusere avrenningen av tungmetaller og radioaktive stoffer på Taraldrud i Nordre Follo kommune.

Publisert

Det har Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) bestemt. De har også pålagt at tiltakene samlet sett skal være tilstrekkelige til at avrenningen fra området ikke gir negative miljøeffekter.

Saken har nærmest boktavelig talt vært en verkebyll i en årrekke og Oppegård Avis har skrevet utallige saker om problematikken. (Se nederst)

Får tydelige pålegg

Statens vegvesen og Åsland Næringspark Eiendom AS er grunneiere av eiendommene som er forurenset av alunskifer og annen syredannende svartskifer. Forurensningen skyldes at området på Taraldrud i Nordre Follo kommune i Viken ble fylt ut med syredannende masser fra slutten av 1970-tallet.

Siden 2008 har det vært en renseløsning i området med fellingsdammer som sigevannet passerer før det renner videre ut i bekken. Det er dokumentert at dette er viktig for å hindre forurensning. 

Miljødirektoratet og DSA pålegger nå Statens vegvesen og Åsland Næringspark Eiendom å ruste opp og vedlikeholde rensetiltakene. De må også gjennomføre tiltak for å begrense avrenningen fra området.

Det bskreftes i en pressemelding til Oppegård Avis, som har fulgt saken tettest gjennom årenes løp.

Frister

Ifølge Miljødirektoratet har flere undersøkelser dokumentert at det skjer en sur avrenning og utlekking av tungmetaller, inkludert radioaktive stoffer, fra de syredannende massene og ut i Snipetjernsbekken. Det er ikke påvist forurensning fra Taraldrud i Gjersjøen, som er drikkevannskilde.

Statens vegvesen og Åsland Næringspark får disse fristene:

  • Plan for gjennomføring av tiltak: Innen 31. mai 2024.
  • Gjennomføre tiltak: Innen 31. desember 2025.
  • Oversende dokumentasjon på gjennomførte tiltak og dokumentasjon som viser at tiltakene har hatt ønsket effekt: Innen 1. mai 2026.

Et program for miljøovervåking skal omfatte måling og vurdering av spredning av metaller og radioaktive stoffer, og vurdering av funksjonen til barrierer og rensesystemer under gjennomføring av tiltak og i ettertid. Dette for å dokumentere at tiltakene virker etter hensikten.

Vedtaket

Pålegget fra Miljødirektoratet og DSA er på 14 sider, men her er hovedpunktene:

Miljødirektoratet og DSA pålegger SVV/ÅNE å gjennomføre tiltak for å redusere avrenningen til Snipetjernsbekken av tungmetaller og radioaktive stoffer fra syredannende masser på Taraldrud.

Tiltakene skal være tilstrekkelige til at de syredannende massene på SVVs og ÅNEs eiendommer ikke gir negative miljøeffekter i Snipetjernsbekken. Miljøkvalitetsstandardene i vannforskriften vedlegg VIII for årlig gjennomsnitt (AA-EQS) og maksimal verdi (MAC-EQS) for metaller skal ikke overskrides i Snipetjernsbekken. For radioaktive stoffer (uran), skal den anbefalte grenseverdien for uran i drikkevann fra Verdens Helseorganisasjon fra 2017 legges til grunn.

Dersom de syredannende massene ikke fjernes, skal SVV og ÅNE gjennomføre tiltak for å ruste opp og vedlikeholde rensetiltak som for eksempel fellingsdammer og andre tiltak for å begrense vanngjennomstrømning gjennom de syredannende massene. Ved bruk av fellingsdammer skal SVV og ÅNE sørge for at disse utformes og/eller vedlikeholdes på en slik måte at dannelsen av avfall med høyt innhold av TOC og radioaktive stoffer minimeres. Det må utarbeides en plan for hvordan dette skal oppnås og hvordan slikt avfall eventuelt skal håndteres dersom det oppstår.

Dette skal inngå i planen for gjennomføring av tiltak og fremdriftsplan for disse i henhold til frist nedenfor.

Tiltakene skal gjennomføres slik at flora og fauna ikke påvirkes unødvendig. Dokumentasjon av gjennomførte tiltak, og at tiltakene har hatt ønsket effekt samt overvåkingsprogram som viser dette over tid, skal oversendes Miljødirektoratet og DSA. Tilstanden i Snipetjernsbekken skal omfattes av dette programmet. Overvåkingsprogrammet skal omfatte måling og vurdering av spredning av metaller og radioaktive stoffer, og vurdering av funksjonen til barrierer og rensesystemer under gjennomføring av tiltak og i ettertid. Pålegget om tiltak er gitt etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

SVV og ÅNE gis følgende frister

• Plan for gjennomføring av tiltak og framdriftsplan for disse – innen 31. mai 2024.

• Gjennomføre tiltak – innen 31. desember 2025.

• Registrering i databasene Grunnforurensning og Vannmiljø – innen 31. desember 2025.

• Oversende dokumentasjon på gjennomførte tiltak og dokumentasjon som viser at tiltakene har hatt ønsket effekt – innen 1. mai 2026.

Kan ankes

SVV, ÅNE og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere har mottatt dette brevet. En eventuell klage skal sendes Miljødirektoratet og DSA.

Her er none av sakene vi har skrevet si siste årene:

Powered by Labrador CMS