SAMARBEID MELLOM NORDRE FOLLO OG ÅS: Det er planlagt en investering på rundt 230 millioner for Nordre Follo renseanlegg de nærmeste fire årene, hvorav cirka 200 millioner kroner er knyttet til et nytt nitrogenrenseanlegg. Regningen skal betales av innbyggerne i Nordre Follo og Ås kommuner, gjennom økningen i VA-gebyrene.

VA-gebyrene vil øke ytterligere

Klimaendringer og krisen i Oslofjorden vil stille store krav til vann og avløp. Dette vil medføre økte VA-gebyrer i årene fremover.

Publisert Sist oppdatert

Mange har fått med seg at Oslofjorden tilføres så mye nitrogen og andre næringsstoffer at sukkertaren og torsken forsvinner.

Klimaendringer og krisen i Oslofjorden vil bety store kostnader og kreve økt samarbeid om vann og avløp, varslet klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Om Nordre Follo Renseanlegg

  • Nordre Follo renseanlegg ble etablert som et interkommunalt selskap i 1957, med Ås, Oppegård og Ski kommuner som eiere.
  • Renseanlegget mottar avløpsvannet fra boliger og næringsbygg innenfor Gjersjøens nedbørsfelt.
  • Fordi Gjersjøen er en viktig drikkevannskilde for både Ås og Nordre Follo, er det viktig at spillvann fra området føres til renseanlegget og ikke havner i Gjersjøen.
  • Avløpsvannet som behandles av renseanlegget føres så ut i havet gjennom et utslipp i Bunnefjorden. Utslippspunktet ved Sjødalstrand på Svartskog ble i fjor senket ned til 139 meters dybde.
  • Etter sammenslåingen av Oppegård og Ski, eier Nordre Follo kommune 91 prosent av renseanlegget og Ås kommune eier 9 prosent.

Nylig har han hatt møter med Miljødirektoratet og alle ordførerne i kommunene langs Oslofjorden. Staten vil nå sette krav om å iverksette tiltak som reduserer tilførslene av næringssaltet nitrogen fra landbruket og kommunalt avløp.

Krav om nitrogenrensing

Ordførerne langs Oslofjorden har bedt staten bidra med 25 prosent av investeringskostnadene til nitrogenrensing, men dette har Barth Eide avvist. Han mener kommunene kan samarbeide på tvers og dele på kostnader.

– At Oslofjorden dør, er et kollektivt problem som er ekstraordinært og krever særlig innsats. Jeg håper at den kriseforståelsen jeg tror vi trenger, fører til større vilje til å tenke mer pragmatisk og på tvers, sa klima- og miljøministeren til Kommunal Rapport.

– Politikerne ønsker å holde VA-gebyrene nede. Da kan investeringer i renseanlegg gå på bekostning av nødvendige investeringer i ledningsnettet?

– Vi må ta inn over oss at det kommer en del kostnader framover. Vi har mange gamle rør, som neppe vil tåle de miljøbelastningene vi kommer til å få, med mer regn. Jeg mener vi står oss på å respektere den grunnleggende arbeidsdelingen. Men når flere samarbeider, blir det flere å dele kostnadene på, svarte Barth Eide på spørsmålet fra Kommunal Rapport.

Økte med 31 og 245 prosent siden 2019

Oppegård Avis har sett på økningen i VA-gebyrene i Nordre Follo siden 2019.

  • Abonnementsgebyret for avløp har i 2022 økt med 36.6 prosent eller 608 kroner per boenhet, fra 1.660 til 2.268 kroner (ekskl. mva). Satsen har dermed økt med over 245 prosent siden 1. januar 2019 da den var på 657 kroner.
  • Abonnementsgebyret for vann har i 2022 økt med 21.5 prosent eller 289 kroner per boenhet, fra 1.345 til 1.634 kroner (ekskl. mva). Satsen har dermed økt med cirka 31 prosent siden 1. januar 2019 da den var på 1.251 kroner.

– Hva er årsaken til at abonnementsgebyrene for vann og avløp i Nordre Follo har økt med cirka 31 og 245 prosent siden 2019?

Ifølge Tom Schei, som lede virksomheten Vann og avløp i Nordre Follo, er svaret at gebyret er tredelt:

– Tilknytningsgebyret betales kun en gang ved tilknytning til det kommunale ledningsnettet. Deretter betales det et todelt årsgebyr som består av en variabel del og en fast del. Den variable delen dekker målt forbruk over vannmåler. Den faste delen dekker investeringskostnader som er renter og avdrag på investeringslån. Den faste delen kaller vi abonnementsgebyr. Andel av VA-gebyret som er fast er avhengig av investeringer som er gjort, sier Schei.

Han sier at å trekke ut en del av gebyret gir et svært skjevt bilde av gebyret.

– Å ta med år fra før sammenslåingen gir også et skjevt bilde av gebyret grunnet forskjellige måter å hente inn gebyrer på, mener Schei.

Han viser til informasjon om VA-gebyrene for 2020 og 2021 for Nordre Follo kommune:

Kilde: Nordre Follo kommune.

Må doble kapasitet

Nordre Follo renseanlegg på Vinterbro må kunne doble kapasiteten sin, slik at anlegget kan håndtere avløpsvannet fra en raskt økende befolkning i området, det har statsforvalteren bestemt.

Nitrogenrenseanlegget på Vinterbro har blitt en flaskehals for rensing av spillvann fra både Ås og Nordre Follo. Ås kommune mener det er et «påtrengende behov» for å få byttet ut dette anlegget med et nytt.

I dag er rundt 44.000 personer i Ås og Nordre Follo tilknyttet renseanlegget. Prognosene tilsier at antallet vil nesten doble seg til 87.000 personer innen 2080.

Varsler ytterligere økning i gebyrene

Varaordføreren i Nordre Follo, Hans Martin Enger (MDG), sier at det er planlagt en investering på rundt 230 millioner for Nordre Follo renseanlegg de nærmeste fire årene, hvorav cirka 200 millioner kroner er knyttet til et nytt nitrogenrenseanlegg.

Lånerammen er allerede vedtatt av kommunestyrene i Ås og Nordre Follo, som eier renseanlegget sammen. Regningen skal betales av innbyggerne i Nordre Follo og Ås kommuner, gjennom økningen i VA-gebyrene. Det er fordi VA-tjenesten i kommunene drives etter selvkostprisprinsippet.

– Det er valgt en trinnvis utvidelse av renseanlegget, noe som vil gi den laveste gebyrøkningen for abonnentene, sier Enger.

Noen konkrete tall rundt hvor mye ekstra abonnentene i Nordre Follo og Ås kommuner må betale for den ovennevnte investeringen, vet han ikke ennå.

– Jeg har bedt om svar på om det er mulig å si hvor mye denne investeringen isolert sett vil utgjøre på gebyret for vann og avløp, sier Enger.

Les også: – Skal finansieres fra kommunens vedlikeholdsstrategi

Større renseeffekt lokalt

– Nitrogenrensing er en viktig del av hva som må til for å ta vare på vassdrag og Oslofjorden, understreker Hans Martin Enger (MDG).

Han påpeker at Nordre Follo renseanlegg er det renseanlegget i Norge som per i dag har best renseeffekt på nitrogen. I fjor var renseeffekten 77 prosent, mens kravet fra statsforvalteren er 70 prosent.

– Med det nye utslippssystemet der utslippspunktet er senket ned til 139 meter i Bunnefjorden (fra 2021), vil utslipp av renset avløpsvann ha en netto positiv effekt på vannkvaliteten i fjorden, sier Enger.

Les også: Sjekk forslag til endringer i gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene

Powered by Labrador CMS