KAN ØKE MED 36.6 PROSENT: Abonnementsgebyret for avløp er foreslått økt med over 245 prosent siden 2019-satsen eller med 36.6 prosent eller 608 kroner per boenhet fra 2021-satsen (fra 1.660 per i dag til 2.268 kroner (ekskl. mva) fra 2022).
KAN ØKE MED 36.6 PROSENT: Abonnementsgebyret for avløp er foreslått økt med over 245 prosent siden 2019-satsen eller med 36.6 prosent eller 608 kroner per boenhet fra 2021-satsen (fra 1.660 per i dag til 2.268 kroner (ekskl. mva) fra 2022).

Sjekk forslag til endringer i gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene

Mange av de kommunale gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene kan bli endret fra 1. januar 2022. Abonnementsgebyret for avløp er foreslått økt med 608 kroner per bolig, som er en økning på 245 prosent fra 2019.

Publisert Sist oppdatert

Forslagene til 2022-satsene er hentet fra kommunedirektørens forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025, som ble lagt frem fredag 29. oktober 2019.

Disse forslagene skal nå behandles politisk, og det er kommunestyret som skal ta stilling til disse forslagene til slutt når det endelige vedtaket skal fattes onsdag 15. desember.

Nedenfor finner du en oversikt over noen av kommunedirektørens forslag til endringer i gebyrene, avgiftene og brukerbetalingene fra 2022.

Vann, avløp, renovasjon og feiing

 • Abonnementsgebyret for avløp er foreslått økt med 36.6 prosent eller 608 kroner per boenhet, fra 1.660 til 2.268 kroner (ekskl. mva). Satsen kan dermed bli økt med over 245 prosent siden 1. januar 2019 da den var på 657 kroner.
 • Abonnementsgebyret for vann er foreslått økt med 21.5 prosent eller 289 kroner per boenhet, fra 1.345 til 1.634 kroner (ekskl. mva). Satsen blir dermed økt med cirka 31 prosent siden 1. januar 2019 da den var på 1.251 kroner.
 • Feiegebyr for bolig er foreslått økt med 11.6 prosent eller 33 kroner per bolig, fra 285 til 318 kroner (ekskl. mva).
 • Tømmegebyr for slam per kubikkmeter (ekskl. mva) er foreslått økt med 40.1 prosent eller 121 kroner, fra 303 til 423 kroner. Satsen per 1. januar 2019 var 980 kroner.
 • Forbruksgebyret for vann er foreslått redusert med 4.2 prosent eller 0,86 kroner per kubikkmeter, fra 20,37 til 19,51 kroner. Satsen per 1. januar 2019 var 23,42 kroner.
 • Forbruksgebyret på avløp er foreslått redusert med 11.6 prosent eller 2,98 kroner oer kubikkmeter, fra 25,77 til 22, 79 kroner. Satsen per 1. januar 2019 var 20,51 kroner.
 • Engangsgebyret for tilknytning av vann og avløp forblir uendret (8.000 kroner for vann og 8.000 kroner for avløp), ifølge kommunedirektørens forslag.

Kommunale barnehager

Satsen for heldagsplass er foreslått økt med 2.6 prosent eller 85 kroner, fra dagens sats på 3.230 kroner til 3.315 kroner per måned fra 1. januar 2022. Satsen blir dermed økt med cirka 11 prosent siden 1. januar 2019 da den var på 2.990 kroner per måned.

Satsen på deltidsplass og halvdagsplass er foreslått økt med 2.7 prosent, fra dagens sats på 2.240 kroner til 2.486 kroner fra 1. januar 2022.

Gebyret ved sent henting av barn, som ble innført fra 2020, er foreslått økt med 2.5 prosent eller 10 kroner, fra 400 kroner per påbegynt halvtime til 410 kroner.

SFO

Følgende satser er foreslått endret fra 1. august 2022:

 • Satsen for fem dager økes med 2.4 prosent eller 80 kroner, fra 3.370 til 3.450 kroner per måned.
 • Satsen for fire dager økes med 2.3 prosent eller 70 kroner, fra 2.990 til 3.060 kroner per måned.
 • Satsen for tre dager økes med 2.4 prosent eller 60 kroner, fra 2.510 til 2.570 kroner per måned.
 • Satsen for to dager økes med 2.5 prosent eller 60 kroner, 2.440 til 2.500 kroner per måned.

Det gis søskenmoderasjon på 20 prosent fra og med barn nummer to. For husholdninger med lav inntekt følges nasjonale retningslinjer.

Svømmehallene

Satsene på enkeltbillettene på folkebadene på Sofiemyr, Kråkstad og i Ski er foreslått harmonisert fra 2022. Dette innebærer en økning med 10 til 25 kroner per time for de tre svømmehallene i kommunen.

Dagens satser på Sofiemyr, Kråkstad og Ski er foreslått økt 40 til 50 kroner per time for barn og honnør, fra 80 til 105 kroner per time for voksen og fra 960 til 980 kroner for klippekort med 24 klipp (to klipp per voksen og ett klipp per barn, studenter, vernepliktige og pensjonister).

Kulturskole

Gebyrene på kulturskolen er foreslått økt fra 2022 med 2.4 til 5.6 prosent avhengig av tilbudet:

 • Elevplass på dans (to klasser per uke) økes med 5.6 prosent eller 500 kroner, fra 8.900 til 9.400 kroner per år.
 • Elevplass på dans (1,5 klasser per uke) økes med 2.6 prosent eller 190 kroner, fra 7.400 til 7.590 kroner per år.
 • Elevbetaling for barnekor/ ensembler økes med 2.6 prosent eller 60 kroner, fra 2.330 til 2.390 kroner per år. Satsen per 1. januar 2019 var 2.260 kroner per år.
 • Elevplass på dans (2,5 klasser per uke) økes med 2.5 prosent eller 280 kroner, fra 11.200 til 11.480 kroner per år.
 • Elevplass på dans (tre klasser per uke) økes med 2.5 prosent eller 320 kroner, fra 12.600 til 12.920 kroner per år.
 • Elevplass, fordypning, økes med 2.5 prosent eller 240 kroner, fra 9.520 til 9.760 kroner per år.
 • Instrumentleie økes med 2.5 prosent eller 30 kroner, fra 1.180 til 1.210 kroner per år.
 • Elevbetaling for kjerneprogram (instrument/sang) økes med 2.4 prosent eller 120 kroner, fra 4.900 til 5.020 kroner per år. Satsen per 1. januar 2019 var 4.760 kroner per år.
 • Elevbetaling for storgrupper økes med 2.5 prosent eller 90 kroner, fra 3.600 til 3.690 kroner per år.
 • Elevplass på dans (én klasse per uke) økes med 2.4 prosent eller 120 kroner, fra 4.950 til 5.070 kroner per år.

Dagsenter og persontransport

Det foreslås en harmonisering av egenbetaling på dagsentertilbud i kommunen. Satsen er foreslått satt til 95 kroner (per dag, inkludert måltider) fra 2022.

Egenandel på persontransport per tur følger takstene til Ruter for sone én, som er 38 kroner per i dag.

Utleie av gymsaler på skoler

Utleie av gymsaler på skolene i kommunen på lørdag og søndag er foreslått økt med 232 prosent, fra 500 til 1.660 kroner per døgn. Dette gjelder for barne- og ungdomsorganisasjoner (0-19 år), pensjonister og funksjonshemmede.

For den samme gruppen er sporadisk utleie av gymsalene på skolene i kommunen fra mandag til fredag forblir gratis som i dag.

Lading av e-bil i Ski og Oppegård

For nye ladestasjoner og ved oppgradering av eksisterende ladestasjoner skal det være brukerbetaling for strøm ved lading av el-bil (5 kroner per kwh).

På allerede etablerte ladestasjoner for innbyggerne i gamle Ski er disse ladekostnadene inkludert i parkeringsavgift tilsvarende 5 kroner per kwh, mens i gamle Oppegård er dette gratis, men husk at bilen kan stå maksimalt fem timer.

Parkering

Foreslått parkeringsavgift er basert på kommunedirektørens innstilling i sak om parkering mot avgift fra oktober 2021. Her varierer størrelsen på avgiften, inkludert el-biler, for områdene innenfor og utenfor bykjernen (30 kroner/10 kroner per time), beregnet etter avstand på 650 meter i luftlinje fra sentralt kollektivknutepunkt. Før kommunesammenslåingen hadde Oppegård en ordning med én times gratis parkering.

Elektriske og hydrogendrevne kjøretøy betaler full parkeringsavgift på lik linje med fossildrevne kjøretøy. Tilsvarende gjelder for MC. Gebyrene for kontrollsanksjoner er på 300, 600 og 900 i henhold ti forskriften, og purregebyret er på 35 kroner.

Det er ikke foreslått noen endringer for verken parkeringsgebyret (900 kroner i dag) eller purringen på parkeringsgebyret (450 kroner i dag) for offentligrettslige parkeringsgebyrer.

Graving i kommunale veier og arealer

Det er flere som ikke prioriterer å gjøre arbeidet i den kommunale veien ferdig til avtalt tid. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke gebyret for ikke istandsatt frist fra 2.880 til 5.000 kroner for å stimulere til at problemet minimeres.

Det foreslås også et nytt tilleggsgebyr på 3.000 kroner fra 2022 for gravearbeid som pågår utover en måned. Mange gravearbeider pågår over lang tid og det krever mye ressurser å følge opp. Gebyret foreslås for å stimulere til at arbeidene sluttføres innen fristen.

Powered by Labrador CMS