Politiets Nasjonale Beredskapssenter

OVERTAS I SEPTEMBER 2020: Slik skal Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) se ut ved ferdigsstillelsen. Innflytting og virksomhetstesting vil foregå fra overtakelse i september 2020 frem til beredskapssenteret er i full operativ drift fra 15. desember 2020.
OVERTAS I SEPTEMBER 2020: Slik skal Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) se ut ved ferdigsstillelsen. Innflytting og virksomhetstesting vil foregå fra overtakelse i september 2020 frem til beredskapssenteret er i full operativ drift fra 15. desember 2020.

Fraskriver seg ansvaret for nabovarsling

Ifølge prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen, er det ingen krav til forhåndsvarsling av støyende aktivitet fra byggeplassen på Taraldrud. Kommunen er ikke interessert i dette heller. – Støytesting og eventuell varsling av naboer er beredskapssenterets ansvar, sier fagsjef Kjersti Gram Andersen i Nordre Follo kommune.

Publisert

Oppegård Avis har kontaktet kommunen i forbindelse med den siste støytesten, som ble utført på beredskapssenteret torsdag forrige uke, og som skremte vettet av folk i naboområdene på Ødegården, Tårnåsen, Hellerasten, Sofiemyr, Kolbotn og Rikeåsen.

Les saken her: Eksplosiver og sjokkgranater skremte naboer

Fagsjef Kjersti Gram Andersen i Klima og miljø i Nordre Follo kommune sier at det ikke er nødvendig å søke dispensasjon i forkant av støyende aktivitet hvis fastsatte støygrenser ikke overskrides. 

Hendelsen sist torsdag dreide seg om uttesting av sprenglegemer som skal brukes i driftsfasen. Den type uttesting er gjennomført en gang tidligere (red. anm.: Den første testdagen var 25. mai) uten at dette medførte støy utover fastsatte grenseverdier, sier Kjersti Gram Andersen.

Hun påpeker at grensene for støy ved beredskapssenteret er regulert gjennom reguleringsbestemmelsene i statlig reguleringsplan, vedtatt 18. august 2017.

Retningslinjene for behandling av støy sier at i anleggsperioden skal grenseverdier være som vist i tabell 1, men at støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger seks uker (se tabell 2):

– Støytestingen skal ikke gjentas

TABELL 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i desibel, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsom bruksformål.
TABELL 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder ekvivalent lydnivå i desibel, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsom bruksformål.
TABELL 2: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra Tabell 1 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn seks uker.
TABELL 2: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra Tabell 1 for drift som gir støyulemper i lengre tid enn seks uker.

– Hvorfor har kommunen ikke informert innbyggerne i naboområdene om støytestene hvor det ble testet støy fra esplosiver og sjokkgranater?

Fagsjef Kjersti Gram Andersen i Nordre Follo kommune sier at kommunen var kjent med at uttestingen skulle gjennomføres en gang til, men ikke når dette ville skje.

– Dette var den siste uttestingen og skal derfor etter det vi kjenner til ikke gjentas.

Kjersti Gram Andersen, fagsjef i Klima og miljø i Nordre Follo kommune

Dette var den siste uttestingen og skal derfor etter det vi kjenner til ikke gjentas, sier Gram Andersen.

Oppegård Avis presiserer at hittil har det vært gjennomført støytester i to dager, 25. mai og 25. juni.

Frem til høsten skal det gjennomføres to til tre ytterligere støytester, ifølge prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen.

Tidspunktet for de resterende testene, som skal gjennomføres i ytterligere to til tre dager, avhenger av været framover. Dato for testene fastsettes først kvelden før testingen for å sikre riktige værforhold, sa Torgersen til Oppegård Avis tidligere denne uken.

Overskridelser av støynivåene

Ifølge prosjektsjefen for PNB ble støygrensene på den siste testdagen (25. juni) utfordret. Paul Torgersen har også innrømmet at "både omfanget og lydnivået på den siste testen overgår lydnivået man får når beredskapssenteret kommer i drift i september".

Til tross for opplysningene om dette og de foreløpige støyresultatene etter støytestene fra 25. mai, som ble offentliggjort og presentert for kommunen 9. juni, vil fagsjef Kjersti Gram Andersen i Nordre Follo kommune ikke bekrefte at kommunen er kjent med overskidelsene av de tillatte støynivåene.

FORELØPIGE RESULTATER (TESTING 25. MAI): Det er Brekke og Strand som utfører støytestene med bistand fra Oslo politidistrikt. Rapporten forventes ferdigstilt og fremlagt i oktober, men i dialogmøtet med de to kommunenen (9. juni) viste Brekke og Strand noen foreløpige resultater fra støytestene på PNB 25. mai, med dokumenterte støyverdier opp mot 115 desibel. Ifølge Paul Torgersen er 115 desibel en referansemåler som er satt tilfeldig en plass i nærheten av støykilden. 'Desibelnivået som måles har ingenting med kravet om støygrensene å gjøre', sier han.
FORELØPIGE RESULTATER (TESTING 25. MAI): Det er Brekke og Strand som utfører støytestene med bistand fra Oslo politidistrikt. Rapporten forventes ferdigstilt og fremlagt i oktober, men i dialogmøtet med de to kommunenen (9. juni) viste Brekke og Strand noen foreløpige resultater fra støytestene på PNB 25. mai, med dokumenterte støyverdier opp mot 115 desibel. Ifølge Paul Torgersen er 115 desibel en referansemåler som er satt tilfeldig en plass i nærheten av støykilden. "Desibelnivået som måles har ingenting med kravet om støygrensene å gjøre", sier han.

Kommunen vil etter hvert motta informasjon om alle måleresultatene vedrørende støy (red. anm.: rapporten om støytestene forventes ferdigstilt og fremlagt i oktober). Vi kjenner derfor per i dag ikke eksakt til hvilke støynivåer torsdagens hendelse medførte, sier Gram Andersen.

– Støytesting og eventuell varsling av naboer er PNBs ansvar.

Fraskriver seg ansvaret

Ifølge prosjektsjef for Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen, er det ingen krav til forhåndsvarsling av støyende aktivitet fra byggeplassen.

Kommunen fraskriver seg også ansvaret for dette.

Støytesting og eventuell varsling av naboer er PNBs ansvar, sier fagsjef Kjersti Gram Andersen i Nordre Follo kommune.

Videre sier hun at sett i lys av at naboer opplevde støyen fra uttestingen torsdag forrige uke, slik kommunen har fått referert fra Oppegård Avis, vil kommunen ta opp tematikken rundt informasjon og varsling med beredskapssenteret, slik at de unngår liknende episoder i framtiden.

Har ikke søkt om dispensasjon

Etter forespørsel om mer varsling, vil prosjektledelsen på PNB allikevel forsøke å varsle nabobefolkningen på bloggen til Skanska dagen før testingen, ifølge Paul Torgersen.

– Har dere søkt om dispensasjon i forkant av støyende aktivitet 25. mai og 25. juni?

Man har her vurdert at man er innenfor verdier av tillat anleggsstøy, sier Torgersen.

Ifølge ham har en akustiker i Brekke og Strand kontrollert at overskridelsene ikke skulle finne sted på de to testene, mens ansvaret for anleggsstøyen ligger hos Skanska Norge AS.

Ifølge den statlige reguleringsplanen, miljøoppfølgingsplanen og rammetillatelsen, skulle alle berørte parter informeres om spesielt støyende aktiviteter i god tid før disse skulle gjennomføres. I miljøoppfølgingsplanen står det blant annet at "tiltaket i anleggsfasen og i driftsfasen ikke bør gi store støyplager for naboer», «alle berørte skal i god tid være godt informert om planlagte spesielt støyende arbeider» og at «støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå».

– Hvorfor har det ikke kommet informasjon om støytestene på forhånd?

Totalentreprenøren (red. anm.: Skanska Norge AS) oppgir at dette overholdes ved bruk av «Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune» og at dette er avstemt med Ski/Nordre Follo kommune. Dette gjelder alle støyende arbeider; eksempelvis sprengning, steinknusing og så videre. Støyplager er da generelt regulert med støyvolum ganget med hvor lang tid støyen varer, hvilken tid på døgnet og så videre, sier Paul Torgersen.

Skytestøy og støy fra eksplosiver

PNB skal stå ferdig i september 2020, og det blir full drift fra 15. desember 2020. Her blir det skytetrening og trening med mindre mengder eksplosiver. I tillegg vil man kunne høre politihelikoptrene ved oppstart, avgang og landing.

Politiet informerer på sin hjemmeside at trening med støyende aktiviteter vil foregå  fra klokken 07:00 til 19:00 mandag til fredag.

I tillegg vil det én dag i måneden foregå trening med støyende aktiviteter fram til klokken 23:00. Disse vil bli planlagt i god tid forveien og varslet på politiet.no.

Her kan du lese mer om støy fra de planlagte skyte- og treningsaktiviteter på Taraldrud.

Det finnes også en tilleggsutredning, utarbeidet av Rieber Prosjekt AS.

HELIKOPTERTRASEER: Kartet viser inn- og utflygingstraséer for helikopter ved politiets nasjonale beredskapssenter.
HELIKOPTERTRASEER: Kartet viser inn- og utflygingstraséer for helikopter ved politiets nasjonale beredskapssenter.
 

Helikoptertrafikk kan oppstå til alle døgnets tider

Når det gjelder helikopterstøy, skriver politet at totalt blir det opp til 2250 avganger og landinger i løpet av ett år. Det gir et gjennomsnitt på seks ganger per døgn. Helikoptrene starter opp og tar av i forbindelse med oppdrag. Oppdrag kan oppstå til alle døgnets tider

Erfaringer fra oppdrag per i dag viser jevn fordeling av trafikk over alle ukedagene. Gjennom døgnet fordeler flygningene seg om omtrent slik: 53 prosent skjer på dagtid, (klokken 07:00-19:00), 24 prosent skjer på kveldstid, (klokken 19:00-23:00) og 23 prosent av flygningene skjer om natten (klokken 23:00-07:00).

Erfaringen fra dagens base på Gardermoen viser også at det er noe sesongvariasjon. De travleste månedene er på sommeren. Da ligger antall flygninger cirka 25 prosent over årsgjennomsnittet, mens de roligste månedene på høst og vinter ligger cirka 15 prosent under årsgjennomsnittet.

Værforholdene og hvor akutt oppdraget er, vil avgjøre hvordan utflygningen blir. Dersom det ikke er hasteoppdrag eller helikopteret flyr ut for trening, vil de minst støyende utflygningstraseene følges. Ut fra forholdene på stedet og dagens oppdragsmengde antar politiet at flygningene vil foregå slik som vist på dette kartet:

 

Les også: Eksplosiver og sjokkgranater skremte naboer

Powered by Labrador CMS