Ny kamp mot utbygging på Svartskog

FIKK STØTTE AV MANGE: Facebook-gruppen «Bevar Svartkog» ble opprettet for under to uker siden og har nå fått rundt 600 medlemmer.

Kjemper for eventyrskogen

To omstridte LNF-områder på Svartskog er foreslått omregulert til 28 boliger til tross for nylig vedtatt regulering og flere høringsinstanser som fraråder dette. Dette skaper reaksjoner.

Publisert

– Noen tror at Svartskog er «reddet» fordi hele Svartskog-platået ikke skal bygges ut av OBOS i Oslo kommune likevel. Dette var allerede bestemt ved forrige kommunevalg i 2015. Dessverre er vi nødt til å kjempe for de grønne lungene igjen, for at Oppegård Høyre har vedtatt at to nye, omstridte LNF-områder på Bålerud skal detaljreguleres for utbygging, sier Amund Sjølie Sveen (46), Nina Bugge (36) og Anne Brit Haug (59), som representerer gruppen Bevar Svartskog.

Gruppen, som ble startet på Facebook for under to uker siden og har som formål å verne LNF-områder på Svartskog mot utbygging, har nå fått rundt 600 tilhengere.

– Vi aksepterte den vedtatte utbyggingen hvor vedtaket fra 2015 var ment å avklare områdets langsiktige arealbruk, men bare to år senere ville flertallet blant politikerne i kommunen ved Høyre, KrF og Uavhengige ha omkamp. Vi skjønner ikke hvorfor de gjør det. Press fra utbyggerne synes da å være den eneste årsaken til at dette nå igjen kommer på dagsorden. Ingen forhold tilsier at Svartskog burde være et prioritert område for utbygging i kommunen, sier de.

Les også: – Ikke selg unna de grønne lungene

EVENTYRSKOGEN: Planområdet for Vildmark/Ragnarud gjelder deler av den eneste "eventyrskogen" i Oppegård. Denne klassifiseringen fra Naturnvernforbundet tilsier at det aktuelle skogsområdet har en særlig høy opplevelsesverdi som blant annet en gammel, uberørt skog med særpreg, kulturminner og mangfold av ulike arter.

To LNF-felt til boliger

VILDMARK OG RAGNARUD: De grønne fargene på kartet viser sammenhengende skogsområde (lysegrønn) og spesiell eventyrskog (mørkegrønn) samt foreslått ny bebyggelse (mørkerosa).

Saken handler om to ulike felt, Vildmark/Ragnarud og Rødstenåsen, hvor det er foreslått omregulering fra gjeldende LNF-vern til boligformål, med 28 nye boliger totalt.

Planområdet for Vildmark/Ragnarud gjelder deler av den eneste "eventyrskogen" i Oppegård. Denne klassifiseringen fra Naturnvernforbundet tilsier at det aktuelle skogsområdet har en særlig høy opplevelsesverdi som blant annet en gammel, uberørt skog med særpreg, kulturminner og mangfold av ulike arter.

Sjølie Sveen i Bevar Svartskog påpeker at de to planforslagene er i strid med overordnede planer, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

– På denne bakgrunn har Fylkesmannen fremmet innsigelse etter den siste høringsrunden, sier han.

RØDSTENÅSEN: Her foreslås det å bygge syv av de totalt 28-boliger.

– Kan skape presedens

Svartskog Vel, som representerer 94 husstander, stiller seg også kritisk til den foreslåtte omreguleringen.

Ola Toftdahl i velforeningen sier at reguleringsplanen fra 2015 skulle skape ro og forutsigbarhet etter så mange år med konflikter på Svartskog. Det var en så konfliktfylt og krevende prosess at kommunal- og moderniseringsminister måtte gripe inn.

– Vi er enig med rådmannen som mener at man skal respektere departementets planvedtak og unngå nye omkamper som utfordrer dette. Dersom de to planforslagene vedtas, kan det skape presedens for tilsvarende eiendommer på Bålerud og andre deler av kommunen, sier Toftdahl.

Les også: De skaper jubel på Svartskog

Utbygger i begge saker

Det er to grunneiere som står bak de to sakene: Strømmen Entreprenør AS og Bålerud Drift og Utvikling AS. Styrelederen i det sistnevnte selskapet er Sigurd Brynildsen (59), som er bosatt på Svartskog.

Brynildsen har tidligere vært medlem i Frp og Uavhengige, men i fjor høst meldte han overgang til Høyre. Han sitter nå i posisjonen som kommunestyrerepresentant (varamedlem) for Oppegård Høyre.

Brynildsen er ikke representert i UMP, som hittil har behandlet de to omreguleringssakene, men han har et firma som driver lobbyvirksomhet. Det var i 2008 at han stiftet Bålerud Drift og Utvikling AS, et selskap som er utbygger i begge de nevnte sakene og tomteeier i den ene av disse. Selskapet jobber med «å bistå og påvirke regulering av tomteområde i Oppegård kommune», ifølge Brønnøysundregistrene.

Oppegård Avis har forsøkt å få kommentarer fra Brynildsen og hans advokat, uten å lykkes.

Les også: Politisk runddans

– Har fulgt loven

Ifølge Oppegård Høyre har Brynildsen ikke deltatt verken i gruppemøter eller i den politiske behandlingen av de to sakene.

– Brynildsens eierinteresser er kjent. At kommunestyrerepresentanter eier noe er helt normalt, for det er jo et krav at vi er bosatt i kommunen. Alle som eier eiendom kan når som helst fremme privat reguleringsforslag for sin eiendom. Det er helt ordinært og skjer hele tiden. Hvis man har partsinteresser i en sak så er man inhabil og deltar da ikke i behandling av saken verken i partiet eller kommunen, sier ordfører Thomas Sjøvold (H), som har vært en av de nærmeste naboene til Brynildsen i flere år før han flyttet til Ingierodden i fjor.

Les også: – Hvorfor har kommunestyret ikke blitt informert bedre?

Partsinteresser

Sjøvold påpeker at man har partsinteresser når man er nabo til et område som er til behandling. Han sikter til MDG-politiker Maja S. K. Ratkje fra Bevar Svartskog, som er nabo til ett av de to områdene.

– Maja har ikke deltatt i gruppemøter om de to sakene og har ingen økonomiske interesser knyttet til saken. MDG har gått til valg for å gå mot utbygging på Svartskog og vi har alltid vært åpne om dette. Det er derfor absurd at dette spørsmålet stilles når Maja – på et generelt grunnlag – jobber for å innfri politikken hun er valgt for, sier gruppeleder for Oppegård MDG, Jens Nordahl, som minner om at Ratkje ikke har deltatt i politisk behandling av sakene.

Lovlighetskontroll

Da planinitiativet ble vedtatt i UMP i juni 2017 med seks (H, KrF og U) mot fem (Ap, MDG og SV) stemmer, fremmet de tre partiene i opposisjonen krav om lovlighetskontroll av vedtaket fattet av H, KrF og U.

Fylkesmannen svarte da at det måtte være et endelig vedtak i begge sakene. Opposisjonen har nå allerede varslet at de vil fremme kravet om lovlighetskontroll av vedtaket med en gang det foreligger.

Til høsten blir det andregangsbehandling av de to sakene i UMP før kommunestyret fatter sitt vedtak.

Kommer det innsigelser fra regionale sektormyndigheter, blir det mekling hos fylkesmannen, før sakene sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig behandling.

Les også: – Som erstatning for Oslo-tomtene

Powered by Labrador CMS