Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september

ØSTMARKAKULTURMINNER: "Nordre Follo Venstre vil også jobbe for å sikre realiseringen av Østmarka nasjonalpark, men også sikre andre viktige naturområder og grønne lunger i tettstedene i Nordre Follo kommune", skriver Christian Pedersen (V) i sitt innlegg.

Naturområdene i Nordre Follo må sikres

"Arealendringer er den viktigste årsaken til tap av natur", skriver 5. kandidat for Nordre Follo Venstre, Christian Pedersen, i sitt innlegg.

Publisert

Nordre Follo Venstre er bekymret for naturens helsetilstand. Det internasjonale naturpanelet IPBES har i år lagt fram en omfattende rapport som beskriver tap av naturområder som en av vår tids største utfordringer. Enda større enn klimaendringene. Det er grunn til å erklære både klimakrise og biomangfoldkrise.

Hvorfor er intakt natur viktig?

Intakt natur og økosystemer er med på å dempe effektene av menneskeskapte klimaendringer. Når vi taper naturområder vil det bli enda vanskeligere å nå klimamålene.

En annen grunn er at tap og ødeleggelse av natur øker klimagassutslippene. Men den viktigste grunnen er at intakt natur er årsaken til vårt eget livsgrunnlag på jorden.

Konsekvenser i Nordre Follo

Hvilke konsekvenser bør denne og mange andre rapporter som sier det samme ha for oss i Nordre Follo?

Jeg vil si mange. Rapporten peker på at arealendringer er den viktigste årsaken til tap av natur. Det vil blant annet si at vi omformer natur til andre ting, slik som industri, næringsområder, boligområder, parkeringsplasser, veier eller friserte parker. Derfor vil arealplanleggingen i Nordre Follo bli svært viktig framover.

Plan for naturmangfold

Ski kommune har en egen handlingsplan for naturmangfold, noe vi skal være stolte av. Den bør videreføres i Nordre Follo kommune. Handlingsplanen gir en oversikt over hvor kjente, viktige og sårbare naturområder finnes. Det er områder som vi absolutt må sikre mot fremtidige arealendringer. Men vi må også kartlegge hele Nordre Follo for å finne områder som ennå ikke er kartlagt, slik at vi kan hindre nedbygging av områder som vi ikke har god nok kunnskap om.

Det er et ansvar som både kommunen og utbyggerinteresser har. Hvis et naturområde ønskes utbygd og som ikke er kartlagt, må dette bli en integrert del av prosessen.

En konsekvensutredning er ikke grundig nok. Den baserer seg bare på eksisterende kartgrunnlag. At et område ikke er registrert som viktig naturområde betyr ikke nødvendigvis at det ikke har verdi. Det kan bety at det bare ikke har blitt kartlagt.

Krav om grundig kartlegging må inn i planen, før utbygger evt. får gjennomføre prosjektene.

Grønne lunger og «hundremeterskoger»

Det er ikke bare områder i skogene våre som er viktig. Mange av de grønne områdene i tettstedene i Nordre Follo er også viktige. Både for biologisk mangfold, men også for rekreasjon og friluftsliv.

Grønne lunger gir friskere luft, fjerner støv og andre forurensinger og bremser vann fra nedbør. De har også en positiv lokalklimatisk effekt.

Hvor grundig undersøker vi verdien av et grøntareal for befolkningen før vi avgjør om vi skal bygge det ned?

Klimaplan

Ski kommune har en ambisiøs klimaplan. Det må vi også ha i Nordre Follo. En plan som bør sikre viktige naturområder i en klimasammenheng.

Myrområder i skog og jordbruksområder er særs viktige her. De lagrer store mengder klimagasser som CO2 og metan. Disse må ikke dreneres eller nydyrkes. Da slipper klimagassene ut. Samtidig vil det svekke deres evne til flomdemping.

Restaurere ødelagt natur

Det er ikke nok å bare sikre områder som vi vet har naturkvaliteter, slik som for eksempel viktige Svartskog. Nordre Follo må ta mål av seg å restaurere viktige naturområder som har blitt negativt påvirket av arealinngrep. Vi må hindre at områdene forurenses og ikke minst hindre spredning av og bekjempe fremmede og uønskede arter.

Dette gjelder områder på land, bekker og vann og kystsonen vår. Derfor er det viktig at vi hindrer avrenning fra deponier, redusere bruk av veisalt og spredning av spesialavfall som feiemasser fra veiene i kommunen.

Venstre har gjennom mange år presset på for å få stanset avrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner. Det har vi klart i Ski kommune ved bruk av granulatfangere. Det er et bevis på at det nytter og er mulig. Men det er helt nødvendig at alle ser dette ansvaret.

Ja, til Østmarka

Tiden for kortsiktige gevinster er forbi. Naturpanelet forteller at vi er årsaken til at 75 prosent av naturen på land, 50 prosent av elvene og 66 prosent av havmiljøet er endret. Det er svært alvorlig.

Vi i Nordre Follo Venstre ønsker å sette dette først på dagsorden. Derfor vil vi også jobbe for å sikre realiseringen av Østmarka nasjonalpark, men også sikre andre viktige naturområder og grønne lunger i tettstedene i Nordre Follo kommune.

Les også: Nå blir det strengere klimapolitikk i Oppegård

Powered by Labrador CMS