Omstridt omregulering på Svartskog

EVENTYRSKOGEN: 'Svartskog har en lang og rik kulturhistorie og er et eldorado for friluftsliv', skriver Hans Martin Enger.
EVENTYRSKOGEN: "Svartskog har en lang og rik kulturhistorie og er et eldorado for friluftsliv", skriver Hans Martin Enger.

Hvorfor må Eventyrskogen på Svartskog ofres?

"På Svartskog vinner utbyggers interesser over allmennhetens. Uten begrunnelse banker Høyre gjennom godkjenninger på tross av alle faglige krav og råd og stikk i strid med rådmannens anbefaling", skriver Hans Martin Enger (MDG) i sitt debattinnlegg.

Publisert

Svartskog er en av de viktigste grønne lungene i hovedstadsområdet. Vi som kommune har et spesielt ansvar for å ta vare på dette unike området, av hensyn til naturmangfold, kulturarv og friluftsliv.

I Oppegårds Utvalg for miljø og plan (UMP) den 9. april fikk vi forelagt to utbyggingssaker.

Utbyggerne ønsker å bygge to boligfelt på Svartskog som i dag er regulert til landbruks, natur- og friluftsområder. I begge sakene er rådmannens innstilling å avvise utbyggingen, og saksfremlegget viser at han har entydig støtte fra blant annet Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og alle andre høringsinstanser.

Høyre, som har flertall alene i utvalget trosset alle faglige råd og banket utbyggingen gjennom, uten å komme med noen argumenter for hvorfor alle råd og retningslinjer skal settes til side.

Nok en gang tar Høyre utbyggernes parti, og setter allmenhetens interesser til side. Dette skjer kun to måneder etter at en annen utbyggingsgodkjenning på Svartskog ble banket gjennom på lignende vis.

Høyre trosser sin egen plan

Denne utbyggingssaken er spesiell, og har en lang historie. I 2015 overprøvde kommunalminister Jan Tore Sanner fra Høyre alle råd og instanser i Bålerud-utbyggingen på Svartskog.

Han lot Høyre, KrF og Frp få viljen sin på tross av at utbyggingsplanene da var stoppet av blant annet Fylkesmannen og Miljøverndepartementet.

Men han stilte én betingelse: Ett område måtte bli tatt ut av planen og skulle bli regulert til landbruk, natur og friluftsliv. Også for Sanner var dette for drøy kost. Det er det ene av disse to områdene som Høyre nå tar omkamp på.

Områdereguleringer, som den Sanner godkjente, lages for å skape forutsigbarhet og god utvikling. I forklaring til bygningsloven står det følgende (mine understrekninger): «Når en plan er vedtatt, ofte som et kompromiss mellom forskjellige interesser og hensyn, er det av avgjørende betydning at den legges til grunn for senere vedtak av planmyndighetene og av sektormyndighetene både i kommunen, regionen og staten. Planene skal også være grunnlag for privat virksomhet i planområdet. Hvis ikke planene følges, faller hensikten med planleggingen langt på veg bort.»

Det minste vi kunne forvente var at Høyre fulgte planen de selv har tvunget gjennom.

Nok en gang ofres naturen

Naturen spises opp bit for bit, og nedbygging av naturområder regnes som den største trusselen mot naturmangfoldet. Skal vi klare å bevare livsviktige økosystemer, haster det med å endre praksis.

Vi må verne om den naturen vi har igjen og forvalte den så godt vi kan. Indre Oslofjord er landets mest artsrike område, og Svartskog er unikt i denne sammenhengen med mange rødlistede og utrydningstruede arter. Attpåtil er området der disse to utbyggingene planlegges registrert som Oppegårds eneste «Eventyrskog», definert som «spesielt opplevelsesrik skog, gammel og naturlig skog med stor variasjon i trærnes alder og skogens struktur». Det er også etablert hensynssoner for bevaring av naturmiljø, noe som alene tilsier at utbygging selvsagt ikke skal skje.

Les også: Slik mister vi de grønne lungene

Allmenhetens interesser vs. utbyggers interesser

I disse to sakene veies utbyggers interesser opp mot allmenhetens interesser. Vi som er politikere er satt til å forvalte allmennhetens interesser til beste for nåværende og framtidige generasjoner. 

Skal allmenhetens interesser veie tyngst, tilsier alt at det riktige å bevare områdene som de er i dag. 

Svartskog har en lang og rik kulturhistorie og er et eldorado for friluftsliv. Her finner du tradisjonsrike gårder i drift, eiketrær med egne dikt, skoger fulle av bær og sopp, en kolonial som bugner av så vel bakevarer som gjester, populære badestrender, Roald Amundsens hjem og drøssevis av arkeologiske funn.

Tilgang på natur er et knapphetsgode, og å ta vare på nærnaturen blir viktigere jo flere vi blir og tettere vi bor. Slitasjen på naturområdene øker også når vi blir flere som bruker den. Det gjør det ekstra avgjørende å unngå utbygging av stadig nye områder, slik at vi har nok natur å være i uten å ødelegge den.

Miljøpartiet De Grønnes standpunkt støttes utvetydig av blant annet Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Oslofjordens friluftsråd, Svartskog vel og mange flere. Allmennheten har også både gjeldende plan, naturmangfoldet, og til og med kommunalministeren, på sin side. Hvorfor får utbygger likevel lov?

Siste ord i sakene er heldigvis ikke sagt. Vi vil fremme krav om lovlighetskontroll til Fylkesmannen i saken, og vi kan forvente nye innsigelser fra regionale myndigheter.

Det er på tide at vi setter livsgrunnlaget for alle høyere enn kortsiktig profitt for noen få.

Les også: – Bekymret

Powered by Labrador CMS