BUDSJETTSPREKK PÅ 79 MILLIONER: Etableringskostnadene ved å opparbeide kommunal vann- og avløpsløsning på Bålerud og langs Bunnefjorden til Oslos grense var estimert til 47 millioner kroner i 2014 og skulle dekkes av de rundt 150 abonnentene i de berørte områdene. I 2018 ble dette vedtaket endret. Investeringskostnadene, som har nå økt til 126 millioner kroner, skal dekkes av alle kommunens abonnenter (den siste bevilgningen på 6 millioner kroner fra 2020 skal innarbeides i kommunens budsjett).
BUDSJETTSPREKK PÅ 79 MILLIONER: Etableringskostnadene ved å opparbeide kommunal vann- og avløpsløsning på Bålerud og langs Bunnefjorden til Oslos grense var estimert til 47 millioner kroner i 2014 og skulle dekkes av de rundt 150 abonnentene i de berørte områdene. I 2018 ble dette vedtaket endret. Investeringskostnadene, som har nå økt til 126 millioner kroner, skal dekkes av alle kommunens abonnenter (den siste bevilgningen på 6 millioner kroner fra 2020 skal innarbeides i kommunens budsjett).

VA-prosjektet på Svartskog sprakk med 79 millioner kroner

Kostnaden for VA-prosjektet på Svartskog har økt med 168 prosent i forhold til vedtatt budsjett.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har skrevet om flere kommunale prosjekter med budsjettsprekk på flere millioner kroner.

Listen er lang og er ikke noe å skryte av. Blant de nyeste byggesmellene kan vi nevnte merforbruk på 88 millioner kroner (vedtatt i februar 2020) i forbindelse med bygging av Kolbotn skole. Forrige uke ble det kjent (for første gang siden prosjektet startet i 2017!) at Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) har et budsjettsprekk på 50,5 millioner kroner.

Kort om prosjektet

  • Oppegård kommunestyre vedtok 17.11.2014 at det skulle legges et kommunalt vann- og avløpsanlegg fra Oslo grense frem til Bålerud-området på Svartskog.
  • Vedtaket la til grunn at det kommunale anlegget skulle finansieres av de som knyttet seg til, men dette har i senere vedtak blitt omgjort til at anlegget skal finansieres av alle vann- og avløpsabonnenter i Nordre Follo.
  • Kostnaden for det pågående prosjektet har foreløpig økt fra de opprinnelige 47 millioner kroner til 126 millioner kroner (moms kommer i tillegg til beløpene).

Fra 73 til 79 millioner i 2020

Men hva med VA-prosjektet på Bålerud? Prosjektet, som handler om det kommunale vann- og avløpsanlegget som bygges fra Oslo grense frem til Bålerud-området på Svartskog, hadde merforbruk på 73 millioner kroner over budsjettet i slutten av 2019, like før kommunesammenslåingen (det samme året som anleggsarbeidene hadde startet!)? Har det kommet nye smell siden den gang?

I desember 2020 ba Oppegård Avis kommunen om status i VA-saken, med en oversikt over de eventuelle budsjettoverskridelsene. En måned senere bekreftet kommunen en ny budsjettsprekk i saken.

Siden høsten 2014 har sprekken/merforbruket i prosjektet økt fra 47 millioner kroner til 126 millioner kroner (begge beløpene er eksl. mva) eller til 157,5 millioner kroner inkl. mva, hvorav den siste bevilgningen var (i mai 2020) på 6 millioner kroner (ekskl. mva) til ledningsanlegget langs Ingierstrandveien.

Ifølge Inger-Lise Klevset, som er spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune, er prosjektet ikke avsluttet ennå, men resterende budsjettmidler er lagt inn i budsjettet for 2021 og 2022.

Økte med 168 prosent

Vedtaket fra november 2014, fattet av kommunestyret i tidligere Oppegård, var basert på kostnadsberegningen som lå til grunn for det, at det kommunale vann- og avløpsanlegget på Bålerud skulle koste 47 millioner kroner pluss mva.

COWIs rapport, som var et vedlegg i saken fra 2014, la da til grunn at dette tallet hadde en usikkerhet på pluss/minus 20 prosent.

Kostnadene for prosjektet har økt med over 168 prosent siden den gang, og underestimering av kostnadsberegningen ble tydelig ganske tidlig i anleggsfasen.

Bevilget 6 millioner i 2020

Anleggsarbeidene startet i 2019. Det viste seg raskt at ledningstraséen fra Bålerud frem til Oslo grense måtte reguleres, i tillegg til ny Splassering av høydebassenget. Kostnadsbildet har endret seg ettersom prosjektet har vært gjennom reguleringsfase og senere anleggsgjennomføring.

Rapporteringen for andre tertial 2019 viste at kostnaden for det kommunale anlegget var økt med 116 prosent, og var beregnet til å koste 101,5 millioner kroner.

Etter en gjennomgang av endringsmeldinger per november 2019 økte kostnadsestimatet ytterligere, til cirka 120 millioner kroner, som utvidet sprekken til 155,3 prosent.

I tillegg ble det i fjor bevilget 6 millioner kroner (ekskl. mva) til ledningsanlegget langs Ingierstrandveien. Den foreløpige sprekken er dermed på over 168 prosent!

Les også: Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Om den siste bevilgningen

I kostnadsoverslaget fra november 2019, da prosjektet var beregnet til å koste cirka 120 millioner kroner, var det kun lagt til grunn ilandføring av sjøledningene.

Kostnader for å føre kommunale ledninger i Ingierstrandveien frem til eller i nærheten av den enkelte eiendom ville da komme i tillegg til bevilgede midler.

Det ble lagt til grunn en budsjettpris på 8.000 kroner per meter, og det skulle legges minst 750 meter med VA-ledninger for å komme i nærheten av eiendomsgrensene til boliger ved Sandbukta og Strandskogen brygge.

Det ovennevnte ville gi en tilknytning av i størrelsesorden 20 boliger, og da til en kostnad på anslagsvis 6 millioner kroner ekskl. mva for fellesledningene.

To alternative løsninger

Et alternativ, som kommunen har skissert, kunne være å kreve tilknytning for alle boliger i Ingierstandveien. Dette alternativet ville føre til at relativt mange boliger langs Ingierstrandveien ville kunne få en urimelig stor tilknytningskostnad.

Ifølge fylkesmannen kan kommunen ikke kreve tilknytning for eiendommer som vil få en tilknytningskostnad på mer enn tre ganger normalkostnaden i kommunen, som betyr at tilknytningen skulle dekkes av kommunen. Dersom alle boliger i Ingierstrandveien skulle tilknyttes kommunalt ledningsanlegg, ville dette gi store kostnadsøkninger for kommunen.

Et annet alternativ var å ikke bygge kommunale ledningsanlegg fra landtakene ved Ingierstrandveien, nord for Bålerud-, Rødstein- og Bekkenstenområdet. "Dette alternativet vil derimot kunne bli vurdert som brudd på likebehandlingsprinsippet når eiendommer lengst nord i Bekkenstenveien (fylkesvei) får kommunal ledning frem til tomtegrense, mens eiendommer langsetter Ingierstrandveien (også fylkesvei) ikke får dette", skrev rådmannen i sin vurdering.

– Har aldri støttet dette prosjektet

Da saken ble behandlet i formannskapet 7. mai 2020, fremmet Hans Martin Enger (MDG) følgende:

«MDG, SV, Venstre og SP har aldri støttet valgte VA-løsning for Svartskog. Vi mener avløpsløsningen har vært overdimensjonert i forhold til antall husstander. Forurensning kunne vært effektivt hindret med lokale, lukkede VA-løsninger og pålegg om retting hos husstander med mangelfulle eksisterende anlegg. På den måten kunne betydelige naturinngrep og enorme kostnader vært unngått.»

Det kommer også frem at som grunnlaget for arbeidet med vedtaket i 2014, tok kommunen vannprøver i de eksisterende vann- og avløpsløsningene i det aktuelle området, og disse viste at de fleste eiendommene hadde tilfredsstillende vannkvalitet. Dette bekrefter kommunalsjef Liv Karin Sørli i en e-post til MDG fra 30. april 2020.

– Underdimensjonerte kostnadsberegninger

Hans Martin Enger kommenterte også det enorme merforbruket i prosjektet og den politiske behandlingen av denne saken i kommunestyret hvor han selv er en del av:

«Vi forventer at Nordre Follo kommune tar lærdom av prosessen og håndteringen av budsjettoverskridelsene. Blant annet ved å realitetsbehandle lignende forslag på et tidligere tidspunkt, slik at man kan vurdere andre løsninger og mulige kostnadskutt», fremmet MDG-politikeren i formannskapsmøtet i mai i fjor.

Han forklarer at kritikken er rettet mot kommunestyret i tidligere Oppegård kommune:

– Saken om budsjettoverskridelsene i forbindelse med VA på Svartskog har fellestrekk med flere andre saker om budsjettoverskridelsene hvor kostnadsberegningene i forbindelse med vedtakene i disse prosjektene var underestimert. Saken om kulverten på Kolbotn (Ingiertunellen), Kolbotn skole og Kolbotn omsorgsboliger (KOMBO) er gode eksempler på nettopp dette. Det er et stort problem at det ikke settes riktig pris på prosjektene når de vedtas politisk, sier han.

Skal dekkes av kommunen

Da saken med den forvirrende overskriften "Grensesnittet mellom kommunale og private anlegg på Bålerud og frem til Oslo grense" ble behandlet i kommunestyret 14. mai 2020, ble det vedtatt at den økte investeringskostnaden (6 millioner kroner til ledningsanlegget langs Ingierstrandveien nord for områdereguleringen) skulle dekkes av kommunens budsjett, men det ovennevnte beløpet kom ikke frem tydelig, verken i rådmannens innstilling eller i selve vedtaket. For å kunne fange opp det store beløpet, måtte man lese hele saken med vedleggene. Oppegård Avis har bedt administrasjonen om å forklare årsaken til dette. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Det ble vedtatt følgende:

  • Alle eiendommer som er regulert til boligformål i forslag til reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkensten-området skal tilknyttes nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg. Vedtatt med 41 stemmer mot 6 (Sp, 3 MDG Nordahl, Arnesen, Kallevik).
  • Eiendommer langs Ingierstrandveien nord for områdereguleringen, der kommunen har vurdert at kostnaden for tilknytning ikke er urimelig, pålegges tilknytning ut fra følgende forutsetninger: 1) Kommunen har lagt kommunale ledninger i Fylkesveien med et grensesnitt mot privat ledningsnett på tilsvarende måte som for Fylkesvei innenfor reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. 2) Den økte investeringskostnaden innarbeides i kommunens budsjett. Vedtatt med 36 stemmer mot 11 (MDG, V, R og to stemmer fra SP (T.A. Østby og P. Sjøvall).
  • 3. Et fritak fra tilknytningskravet kan vurderes i tilfeller der kostnadene ved tilknytning overstiger tre ganger normalkostnaden i kommunen slik denne er beskrevet i saken. Vedtatt med 36 stemmer mot 11 (V, MDG, R og to stemmer fra SP (T.A. Østby og P. Sjøvall).
Powered by Labrador CMS