VA-anlegg på Svartskog

BUDSJETTSPREKK PÅ 73 MILLIONER: Etableringskostnadene ved å opparbeide kommunal vann- og avløpsløsning på Bålerud og langs Bunnefjorden til Oslos grense var estimert til 47 millioner kroner i 2014 og skulle dekkes av de rundt 150 abonnentene i de berørte områdene. I 2018 ble dette vedtaket endret. Investeringskostnadene, som har økt til 120 millioner kroner, skal nå dekkes av alle kommunens abonnenter i Oppegård (snart Nordre Follo).

Ny budsjettsprekk: Fra 47 til 120 millioner kroner på fem år

Det kommunale vann- og avløpsanlegget, som bygges nå fra Hvervenbukta i Oslo og til og med Bålerud, er beregnet til å koste betydelig mer enn for fem år siden. Sjekk hvem som skal betale for investerings- og merkostnaden for dette prosjektet.

Publisert

Den enorme budsjettoverskridelsen i prosjektet med den 200 lange kulverten i Liaveien på Kolbotn har irritert mange innbyggere. Den andre store budsjettsprekken Oppegård Avis kjenner til må være Kolben-prosjektet med sine 39 millioner kroner over budsjettet (kostet rundt 214 millioner til slutt).

NYTT VA-ANLEGG: – På bildet fra 2016 viser planleder Stig Bell plasseringen av den nye overføringsledningen langs Bunnefjorden og høydebassenget i området rundt Framveien.

De siste årene har kommunen hatt flere andre prosjekter med budsjettsprekk på flere millioner kroner. VA-prosjektet på Bålerud er intet unntak her og topper denne listen med sine 73 millioner kroner over budsjettet.

Økte med 155 prosent på fem år

Kommunalt ledningsnett mellom Hvervenbukta og Bekkensten, med ilandføringer ved Sandbukta, Ingierstrand bad og Strandskogen brygge, er under utførelse og vil i stor grad være utført i løpet av dette året. Arbeider fra Bekkensten og videre sørover på Bålerud vil bli startet opp i 2020, ifølge orienteringssaken, som skal behandles i formannskapet onsdag 11. desember. 

Videre i orienteringssaken varsles det om at totalkostnaden for VA-prosjektet har siden høsten 2014 økt fra 47 til 120 millioner. Dette en økning på 73 millioner kroner , tilsvarende 155 prosent.

"Det kommunale VA-anlegget, slik det ble vedtatt av kommunestyret i november 2014, har nå en estimert totalkostnad på 120 millioner kroner eksklusive merverdiavgift."

Administrasjonen skriver videre at det nevnte beløpet gir en betydelig kostnadsøkning i forhold til det som lå til grunn for kommunestyrets vedtak for fem år siden. VA-anlegget ble da kostnadsberegnet til 47 millioner kroner (eksklusive merverdiavgift). 

Les osgå: Bekymret for konsekvensene

Skylder på prisveksten

ORIENTERER OM KOSTNADSØKNING: Rådmann Monica Lysebo.

Den enorme kostnadsøkningen "skyldes delvis prisvekst siden beregningen ble utarbeidet i 2014", ifølge notatet fra rådmannen til ordføreren, som legges ved til formannskapets behandling av orienteringssakene onsdag denne uken.

Her påpeker rådmann Monica Lysebo at prisveksten var på 12.9 prosent, ifølge SSB-beregningen fra november 2014 til oktober 2019.  Legger man til en usikkerhet på 20 prosent i tillegg til dette, vil kostnadene for prosjektet (inklusive 20 prosent usikkerhet) være 63,7 mill kr i 2019-kroner. Dette betyr en økning på 16,7 millioner kroner siden kommunestyrets vedtak i 2014.

Rådmannen påpeker at med utgangspunktet i beløpet på 63,7 millioner kroner har totalkostnaden for VA-prosjektet økt med 88 prosent (og ikke med rundt 155 prosent, som er tatt med utgangspunktet i de 47 millionene).

Les også: Slik blir du påvirket av gebyrøkningen

Fra 200 til 500 kroner per abonnent

Etableringskostnadene ved å opparbeide kommunal vann- og avløpsløsning på Bålerud og langs Bunnefjorden til Oslos grense var estimert til 47 millioner kroner i 2014, og skulle dekkes av de rundt 150 abonnentene i de berørte områdene.

I fjor ble dette vedtaket endret. Ifølge kommunestyrets vedtak fra 2018 skal det være ett gebyrområde i hele Oppegård (snart Nordre Follo) kommune. Dette medfører at investeringskostnadene for utbygging av VA-prosjektet på Bålerud skal nå dekkes av alle kommunens abonnenter i Oppegård (snart Nordre Follo). 

Les også: Må betale skyhøyt for vann og avløp

Merkostnaden i årsgebyret for dagens vann-og avløpsabonnenter i Oppegård kommune som følge av en investering på 47 millioner kroner har tidligere blitt beregnet til i underkant av 200 kroner per abonnent. 

"En investering på 120 millioner kroner er følgelig 2,5 ganger høyere (red. anm.: tilsvarer over 500 kroner per abonnent), men dette veies i stor grad opp ved at det i Nordre Follo kommune blir dobbelt så mange abonnenter å dele kapitalkostnaden på", skriver rådmannen i sitt notat.

Les også: De skaper jubel på Svartskog

"Kan finansieres med og uten bruk av VA-fondet"

Videre presiserer Lysebo at merkostnaden for VA-prosjektet (differansen mellom 47 og 120 millioner kroner) kan finansieres/subsidieres med og uten bruk av kommunens VA-fond:

"Merkostnaden skal ikke dekkes av de kommende abonnentene på Bålerud som tilknyttes VA-anlegget. Kommunen kan finansiere/subsidiere merkostnaden både med og uten bruk av kommunens VA-fond (red. anm.: bruk av kommunens VA-fond innebærer økning av satsene for gjeldende vann- og avløpsgebyr for alle abonnenter i kommunen)".

Kan øke til 134 millioner kroner

I det samme notatet viser rådmannen til statusrapporten fra juni 2018 hvor fremdriften i prosjektet beskrives som tilfredsstillende, og det tas sikte på at de første boligene skal kunne knytte seg til anlegget senhøsten 2019. Dette er til tross for at, ifølge tertialrapportene for januar til august 2019, ble det rapportert en kostnadsstatus på om lag 100 millioner kroner.

Det nye budsjettet for VA-anlegget på 120 millioner kroner inkluderer et påslag på 20 prosent for usikkerhet og 4 prosent for prisstigning, som gjelder entreprisene 3, 4, 6 og 7 (red. anm.: fire av de totalt syv entreprisene) som ikke har vært på anbud.

Det presiseres at dersom det i tillegg besluttes å gjennomføre entreprise 5 (VA-ledningsnett Sandbukta og ved Strandskogen brygge) som en del av det kommunale VA-anlegget, er denne entreprisen kostnadsberegnet til 10,4 millioner kroner. Dette vil vi en totalkostnad for prosjektet på 130,4 millioner kroner.

Les også: En historiefortelling om Bålerud

Betydelig underestimert i budsjettfasen

Plan- og prosjekteringskostnadene for ledningsanlegget fra Hvervenbukta til og med Bålerud var beregnet til å koste 7,1 millioner kroner, men det viser seg at "det omfattende planarbeidet som måtte gjennomføres frem mot godkjent reguleringsplan var betydelig undervurdert i budsjettfasen", ifølge notatet fra rådmannen til ordføreren.

Det varsles blant annet at i 2019 og 2020 vil det påløpe ekstrakostnader knyttet mot detaljprosjektering og arbeidstegninger.

Les også: Dette mener lokalpolitikerne om vannlekkasjen i Oppegård

Fra kommunalt til privat ledningsnett?

Mellom Oppegård Båthavn og Bekkensten ble det i 2014 lagt til grunn ilandføring av sjøledninger på tre steder. Det viser seg at tilknytninger av eiendommer langs Ingierstrandveien var forutsatt utført via privat ledningsnett frem til ilandføringspunktene, og var således ikke inkludert i kostnadsoverslaget for det kommunale ledningsnettet.

Siden Ingierstrandveien er en fylkesvei har kommunen likevel gått langt i å planlegge vann- og avløpsledninger i denne frem til eiendomsgrense for de respektive boliger.

Rådmannen påpeker i sitt notatt at flere andre forhold kan øke kostnadsrammen for prosjektet ytterligere, blant annet at totalkostnaden også vil påvirkes av hvor man nå legger grensesnittet mellom kommunalt og privat ledningsnett.

"Tilsvarende kan kostnadene reduseres dersom en større del av entreprisene defineres som private ledningsnett", skriver Lysebo.

Les også: Målet om badevann innen 2030

Nesten alle veiene vil bli gravd opp

Rådmannen nevner flere problemstillinger som det er behov å avklare i Nordre Follo.

Lysebo skriver at flere av veiene på Svartskog er i dårlig forfatning, og påpeker at det ikke er lagt inn noen form for standardheving i forbindelse med VA-anlegget. Det er også behov for å avklare eierforhold og eiendomsgrenser der ledningene legges i områder regulert som offentlig veigrunn.

"Nesten alle veiene vil bli gravd opp, noe som gir en mulighet for å kunne bedre standarden til en lavest mulig kostnad. Spesielt gjelder dette Svartskogveien sørover fra Kolonialen der veien er både bratt og smal, og også ned mot Svartskog brygge", skriver rådmannen.

Videre presiserer hun at de nevnte tiltakene ikke kan dekkes av selvkostmidler og forutsetter budsjettmessig dekning i Nordre Follo kommune.

Les også: Politikerne får ikke gehør – rådmannen vil skifte rør som før

Åpning av bekken langs Svartskogveien

Rådmannen anbefaler også å vurdere åpning av bekken langs Svartskogveien ned mot Svartskog brygge.

"Garderobeanlegget på Vestenga vil bli revet som følge av oppføring av høydebassenget. Restverdien av eksisterende bygg vil dekkes av selvkostmidler, men dette er ikke store summer. Prosjektet ser nå på hvordan man skal få mest mulig ut av pengene i et nytt bygg, til nytte for idrettsaktiviteten på Vestenga", skriver rådmannen. 

Les også: En seier for fellesskapet og inspirasjon til ikke å gi opp

Powered by Labrador CMS