Sønsterudveien og Kongeveien

KRITISK TIL KANTSTOPP: – Man kan ikke forvente at bilistene skal sitte rolig og vente, spesielt i rushen, sier Tønnes Steenersen (Frp).

Kritisk til fjerning av busslommer

– Tiltaket med kantstopp vil skape kaos og farlige forbikjøringer i Sønsterudveien og Kongeveien, sier Tønnes Steenersen (FrP). Fjorårets rapport fra Norconsult om et lignende tiltak i Bergen, viser at hver tredje bil som kommer kjørende bak bussen og derfor må vente, velger å kjøre forbi.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at busslommene langs hele Sønsterudveien og ved klubbhuset i Kongeveien blir fjernet og erstattet med kantstopp, slik at bussene stopper i veien mens de slipper passasjerer av og på. Det betyr at bilene må stå bak og vente.

SKAL FJERNES I NOVEMBER: Busslommene langs Sønsterudveien og ved klubbhuset i Kongeveien skal fjernes og erstattes med kantstopp.

– Man kan ikke forvente at bilistene skal sitte rolig og vente, spesielt i rushen. Det er nok trafikkaos i Kongeveien og Sønsterudveien fra før. Situasjonen blir ikke bedre når busslommene forsvinner, sier Tønnes Steenersen (51), gruppelederen for FrP i Nordre Follo kommunestyre.

Les også: Snart skal Sønsterudveien og deler av Kongeveien oppgraderes

SKAL STOPPE MIDT I KJØREFELTET: I dag stopper bussene inne på busslommene, slik at trafikken glir forbi som på bildet tatt ved holdeplassen Kongeveien. I løpet av november skal busslommen her samt samtlige busslommene i hele Sønsterudveien fjernes og erstattes med kantstopp.
MANGE FORBIKJØRINGER: Det er mange forbikjøringer på strekningen.

Fikk ikke gjennomslag i fylkestinget

KANTSTOPP ISTEDENFOR BUSSLOMME: Slik ser det ut i Nordbyveien i Ski i dag.

Steenersen har også vært fylkespolitiker i 16 år og sitter nå som første vararepresentant i komite for samferdsel i Viken fylkesting.

– Da Statens vegvesen (SVV) skulle fjerne busslommene i Nordbyveien i Ski og erstatte disse med kantstoppene i fjor, tok vi dette opp som en sak i fylkestinget, men vi fikk ikke gjennomslag siden de fleste partiene syntes at dette tiltaket var fint. Nå er busslommene i Nordbyveien fjernet og vi kan se konsekvensene av dette, sier Steenersen.

Han mener at tiltaket med fjerning av busslommene i Nordbyveien har ført til enda mer trafikk og farlige forbikjøringer på stedet.

Les også: Farlig forbikjøring i Kongeveien

KONGEVEIEN: Busslommen ved klubbhuset skal fjernes og erstattes med kantstopp i november.

– For å gjøre det verre for bilistene

Den lokale FrP-politikeren sier tiltaket med kantstopp går først og fremst utover bilistene, for å gjøre det verre for dem, men det går også hardt utover de myke trafikantene.

– Sjansen for å bli påkjørt blir større, sier Steenersen.

TETT I TETT I RUSHEN: Sønsterudveien, som er en av de mest trafikkerte veiene i Oppegård og blant de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus, har i flere år vært en pest og en plage for bilister, særlig i rushtiden. Gjennomfartsåren binder sammen E18 og E6 i Oppegård, og brukes mye av pendlere i bil i tillegg til mange som velger buss som transportmiddel.

Han mener tiltaket skaper kaos og dårlig flyt, gir flere farlige forbikjøringer, aggressive og utålmodige bilister, og fører til flere andre farlige trafikksituasjoner som det å gå ut i veibanen foran bussen.

– For å prioritere bussen

Statens vegvesen (SVV) har fått mye kritikk etter at de erstattet busslommer med kantstopp flere steder i landet i løpet av de siste to årene.

Senioringeniør Vegard Moe i SVV forklarer at tiltaket med kantstopp etableres for å prioritere bussen og dens fremkommelighet.

– Ved å bygge om fra busslommer til kantstopp vil bussene bruke kortere tid på holdeplass, sier han.

Han sier kantstopp kan brukes i tofeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, ifølge Kollektivhåndboka (V123) utarbeidet av Vegdirektoratet. Ved større trafikk skal det bygges busslommer. Det er også et krav om at farten på veistrekningen ikke skal være mer enn 50 kilometer i timen, og at det ikke går mer enn 30 busser i timen.

– Sønsterudveien er registrert med en årsdøgntrafikk på 9.246 kjøretøy i døgnet (2018-tallene) mens Kongeveien er registrert med en årsdøgntrafikk på 766 kjøretøy i døgnet (2012-tallene), sier Moe.

Oppegård Avis har bedt SVV om innsyn i konsekvensutredningen for prosjektet med kantstopp i Sønsterudveien og Kongeveien. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Bussterminal med nytt busstopp

– Det er bare tull 

NRK skrev tidligere at opptil 15 sekunder kan bli spart per holdeplass og reisetiden kan bli ti prosent kortere når kantstopp erstatter busslommer, ifølge kollektivselskapet Skyss.

"Kanstopp gir bedre flyt, raskere holdeplassbetjening, kortere reisetid og økt passasjerkomfort for bussreisende, men samtidig også økte forsinkelser og redusert fremkommelighet for den øvrige biltrafikken."

Utdraget fra konklusjonen i rapporten "Evaluering av holdeplassoppgradering", skrevet av Norconsult for SVV fra 2018

Det at bussen sparer mye tid på å ha kantstopp, mener Tønnes Steenersen bare er tull.

– Når trafikken står tett i rushen, står bussen også i denne køen, så flere kantstopp i Sønsterudveien og videre i Kongeveien vil bare forverre situasjonen, sier FrP-politikeren.

Fra rapport: Hver tredje bil velger å kjøre forbi

Fjorårets rapport fra Norconsult, bestilt av Statens vegvesen, har konkludert med at kantstoppene ikke skaper farlige trafikksituasjoner.

Det er viktig å påpeke at rapporten bygger på observasjoner over to dager av fire utvalgte bussholdeplasser i Bergen som var ombygd fra busslomme til kantstopp, i tillegg til feltobservasjoner, videodokumentasjon og intervjuer med bussjåfører.

Samtidig skriver Norconsult i rapporten at det også er observert farlige situasjoner, med en rekke forbikjøringer ved alle de fire bussholdeplassene.

Disse feltobservasjonene viser at hver tredje bil som kommer kjørende bak bussen og derfor må vente, velger å kjøre forbi, men det presiseres at de aller fleste tilfellene av disse forbikjøringene ble vurdert som forsvarlige og trafikksikre.

VIDEO: Torsdag 10. januar 2019 fulgte Oppegård Avis trafikken i Kongeveien minutt for minutt i snaut tolv timer fra klokken 10:00 på formiddagen (se video), for å dokumentere situasjonen på stedet. Vi har tidligere skrevet at busslommen ved klubbhuset er ingen endeholdeplass, ifølge Ruter. Likevel benyttet sjåførene den trange lommen som parkering hele 36 ganger i løpet av de tolv timene vi fulgte trafikken. Flere av bussene var merket «Ikke i trafikk».

Det ble også observert atferdsmønstre ved alle bussholdeplassene som ble vurdert som uheldige med hensyn til fremkommelighet og/eller trafikksikkerhet. I flere situasjoner ble det observert trafikanter som oppførte seg unødig agressivt, noe som bidro til å skape uønskede situasjoner.

Bussjåfører: – Den mest trafikksikre løsningen

Under intervjuer av bussjåfører som har brukt de fire holdeplassene i Bergen både før og etter ombyggingene, svarte også samtlige sjåfører at kantstopp definitivt var den mest trafikksikre løsningen.

"Da det tidligere var busslommer på strekningen oppstod det ofte trafikkfarlige situasjoner som følge av at bilister ikke viket for buss som skulle ut fra holdeplassene. Etter at det ble innført kanstopp på strekningen oppleved ikke dette som et problem. Sjåførene melder også om færre skader på bussene etter at kantstoppene ble etablert", står det i konklusjonen i rapporten.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

DETTE VAR PLANEN FOR SØNSTERUDVEIEN: I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak.

"En klar prioritering av busstrafikken på bekostning av bilistene"

Det står videre i rapporten fra Norconsult at en "ubestridt konsekvens av tiltaket med kantstopp er at det gjøres en klar prioritering av busstrafikken på bekostning av bilistene".

Det presiseres at kanstopp gir bedre flyt, raskere holdeplassbetjening, kortere reisetid og økt passasjerkomfort for bussreisende, men samtidig også økte forsinkelser og redusert fremkommelighet for den øvrige biltrafikken.

Til tross for alle ulempene beskrevet i rapporten, konkluderer Norconsult at tiltaket med kantstopp vurderes å være riktig på den aktuelle strekningen i Bergen, og riktig sett i forhold til de overordnede transportpolitiske målsetninger om å øke konkurransekraften for kollektivtransporten, samt å legge til rette for at trafikkveksten i de store byområdene skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Les også: Sjekk hvem representerer Nordre Follo i Viken fylkesting

Billigere å oppgradere et kantstopp enn en busslomme

Det har vært store planer om ulike tiltak i Sønsterudveien i lang tid. Oppegård kommune hadde Sønsterudveien som høyest prioritert blant fylkesveiene i sin
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2010-2014. Kommunen ønsket da en nedgradering av veien slik at den ikke skulle komme opp som hovedtrase mot Oslo.

I 2012 laget SVV et forprosjekt med forslag om omfattende tiltak. Bare strakstiltakene handlet om et beløp på 9,5 til 14,5 millioner kroner. Langsiktige tiltak hadde en kostnad på enten 42,4 (løsningen med sykkelvei med fortau) eller 38,4 millioner kroner (løsningen med sykkelfelt med fortau) avhengig av valgt løsning. Oppegård kommune er en av de fem sykkelkommunene i Akershus, som krever en ekstra innsats for å legge til rette for sykling, men hovedrutenettet er ikke fullført ennå til tross for målene i sykkelstrategien 2010-2019. Sønsterudveien er en av hovedrutene i
denne sykkelstrategien.

"For å redusere bilenes fart er det foreslått å endre alle busstopp på strekningen til stopp langs kantstein framfor busslommer. Som et alternativ til kantsteinsstopp er det i tegningsheftet vist en løsning hvor alle busslommene oppgraderes til høystandard bussholdeplasser i henhold til vegnormalen", står det i forprosjektet fra 2012 om utbedring av bussholdeplassene.

To år senere jobbet de med planlegging av en toveis sykkelvei, et fortau på sørsiden av Sønsterudveien samt en del mindre strakstiltak. Reguleringsforslaget handlet om strekningen fra rundkjøringen ved Kolbotn kirke og helt til krysset i Taraldrudveien.

Les også: Store forandringer på Sofiemyr

Nå viser det seg at fylkeskommunen, som har ansvar for denne strekningen, ikke har avsatt midler til de store tiltakene ennå. Til tross for det omfattende behovet for større tiltak, har fylkespolitikerne bevilget kun 5,5 millioner kroner til mindre og enklere tiltak i november 2019. Disse handler om tiltakene beskrevet i denne artikkelen.

Økonomi kan derfor være blant årsakene til at busslommene skal erstattes med kantstopp på Sofiemyr. Å oppgradere en lomme koster nemlig mellom 500.000 og 1 million kroner per holdeplass mens tilsvarende sum for et kantstopp er på mellom 350.000 og 500.000 kroner.

Les også: – Dette skal ikke skje

Powered by Labrador CMS