Fjerning av busslommer i Sønsterudveien

800 UNDERSKRIFTER: Eirik Storjordet, som står bak innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien, har samlet inn rundt 800 underskrifter i saken hvorav 537 digitale. Som følge av hans engasjement skal Viken fylkeskommune følge opp Sønsterudveien-prosjektet, gjøre nødvendige trafikkmålinger og registreringer samt vurdere erfaringene over tid.
800 UNDERSKRIFTER: Eirik Storjordet, som står bak innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien, har samlet inn rundt 800 underskrifter i saken hvorav 537 digitale. Som følge av hans engasjement skal Viken fylkeskommune følge opp Sønsterudveien-prosjektet, gjøre nødvendige trafikkmålinger og registreringer samt vurdere erfaringene over tid.

Viken fylkeskommune skal følge opp Sønsterudveien-prosjektet

Denne uken har innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommer i Sønsterudveien blitt behandlet politisk i Viken fylkesting.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet om Eirik Storjordet (71), som står bak protestaksjonen og innbyggerinitiativet mot fjerning av busslommene i Sønsterudveien.

71-åringen fra Kolbotn leverte inn rundt 800 underskrifter til fylkeskommunen i slutten av november i fjor.

      Fylkestinget

  • Skal som øverste politiske styringsorgan fatte vedtak på vegne av fylkeskommunen om budsjett, plansaker og skatter og avgifter.
  • Tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.
  • Fylkestinget ledes av ordføreren Roger Ryberg (Ap) og består av 87 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år.
  • De siste årene har fylkeskommunene fått redusert sine oppgaver.
  • Fylkeskommunene har blant annet ansvar for driften av videregående skoler, regional kollektivtransport, bygging og vedlikehold av fylkesveier, trafikksikkerhetsarbeid, offentlige tannlegetjeneste, oppgaver innenfor friluftslivet og kulturlivet, bibliotekdrift og kulturminneforvaltning.
  • Sjekk hvem representerer Nordre Follo i Viken fylkesting

Ifølge retningslinjene skulle administrasjonen i Viken fylkeskommune vurdere innbyggerinitiativet og legge frem en anbefaling til fylkespolitikerne i Viken fylkesting innen seks måneder (red. anm.: innen 21. mai 2020 i den konkrete saken).

Les også: Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien

Skal ikke tas til følge

I sin innstilling fra samferdselskomiteen, datert 29. april, påpeker saksordfører i Viken, Ann May Noomi Martinsen (R), at stansing av Sønsterudveien-prosjektet ikke er mulig:

"Fylkestinget er glad for at innbyggerne er opptatt av trafikk og sikkerhet. På grunn av regionreformen har innbyggerinitiativet først kommet til fylkesrådet etter at tiltakene er gjennomført og en stansing er derfor ikke mulig."

Videre skriver hun at "Fylkestinget mener fjerning av busslommene i Sønsterudveien vil gi både bedre trafikksikkerhet for gående og syklende og bedre fremkommelighet for bussene".

Noomi Martinsen anbefalte derfor at innbyggerforslaget ikke skulle tas til følge, men at Viken fylkeskommune ville følge opp prosjektet, gjøre nødvendige trafikkmålinger og registreringer samt vurdere erfaringene over tid.

Onsdag 20. mai, da innbyggerinitiativet «Nei til å tette busslommer i Kongeveien og Sønsterudveien i Oppegård kommune» ble behandlet av fylkespolitikerne, fikk innstillingen hennes flertall og ble vedtatt.

Les også: Kritisk til fjerning av busslommer

Reverseringsforslaget fikk ikke nok stemmer

Synnøve Kongsrud (H) fra Oppegård, som er medlem i komite for kultur i Viken fylkesting, melder om at Viken Høyre har støttet innbyggerinitiativet i Viken fylkesting og foreslått reversering av prosjektet, det vil si at busslommene i Sønsterudveien skal anlegges på nytt.

Viken Høyres forslag fikk støtte av FrP, PP, KrF og Fnb (red. anm.: Folkeaksjonen nei til mer bompenger), men fikk kun 36 mot 51 stemmer.

 
 

Her kan du lese selve forslaget:

– Mange bilister har nå valgt å bruke andre veier i området i rushtiden. Hvor mange bilister dette gjelder og hvilke andre veier som har fått merbelastning, får vi nå aldri svar på.

Fortsatt skuffet

Initiativtakeren til protestaksjonen, Eirik Storjordet, har ikke mottatt noe svar fra fylkeskommunen ennå.

Vedtaket fra Viken fylkesting bekrefter bare en trend, som jeg synes er foruroligende. Såkalte "grønne" politikere  og deres støttespillere i kommunen, fylket og ikke minst i Statens vegvesen får ture fram uten å følge vedtatte kvalitetesnormer for planlegging, vedtak og gjennomføring av "grønne" prosjekter, sier Kolbotn-mannen.

Han reagerer fortsatt på at Sønsterudveien-prosjektet ikke har vært utredet på forhånd.

Konsekvensanalyser ser ut til å være et fremmedord i disse kretsene. De skriver i vedtaket at "Viken vil imidlertid følge opp prosjektet, gjøre nødvendige trafikkmålinger og registreringer og vurdere erfaringene over tid." Dette kunne hatt betydning dersom de hadde utført disse målingene og registreringene  FØR de satte i gang prosjektet slik at de hadde hatt tilgjengelige data å sammenlikne med, sier Storjordet.

Han påpeker at slik situasjonen er nå, har mange bilister valgt å bruke andre veier i området i rushtiden.

Hvor mange bilister dette gjelder og hvilke andre veier som har fått merbelastning, får vi nå aldri svar på, sier Storjordet. 

      Fakta om tallene:

  • 2018-tall for årsdøgntrafikk (ÅDT) i Sønsterudveien, ifølge Statens vegvesen (SVV), var på 9.246 kjøretøy i døgnet, det vil si 153 færre kjøretøy per døgn i 2018 enn i 2012.
  • ÅDT for Kongeveien var 766 kjøretøy i døgnet (2012-tall), ifølge senioringeniør Vegard Moe i SVV.
  • Kantstopp kan brukes i tofeltsveier med inntil 12.000 kjøretøy i døgnet, ifølge SVV. Ved større trafikk skal det bygges busslommer. Det er også et krav om at farten på veistrekningen ikke skal være mer enn 50 kilometer i timen, og at det ikke går mer enn 30 busser i timen.

Les også: Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien

Fartsgrensen skal ikke reduseres

Flere innbyggere har etterlyst ulike trafikksikkerhetstiltak på strekningen, blant annet senking av fartsgrensen.

Ifølge senioringeniør Vegard Moe i Viken fylkeskommune ble Sønsterudveien vurdert av Statens vegvesen (SVV) ved Vegavdeling Akershus høsten 2019, og "konklusjonen ble at eksisterende fartsgrenser skulle beholdes".

Han forklarer at den generelle fartsgrensen innenfor tettbygd strøk er 50 kilometer per time. Vegdirektoratet har gitt retningslinjer og kriterier for fastsettelse av fartsgrenser. Disse legges til grunn for alle særskilte fartsgrenser utover de generelle.

 "Særskilt fartsgrense skal brukes på veier med mange avkjørsler, mye aktivitet langs veien og randbebyggelse. Veiens geometri skal ikke gi grunnlag for bruk av redusert fart. Det er videre trafikantenes ansvar å avpasse farten etter forholdene", skriver Moe i en e-post til Oppegård Avis.

Videre viser han til vegtrafikklovens § 6 om fartsregler, som sier blant annet følgende:

"Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke oppstår fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Fører skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet".

Moe skriver videre at når det gjelder håndheving av fartsgrensene, er politiet den rette instans å kontakte.

Les også: Bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien

Ingen fotobokser eller automatiske trafikkontroller

Vedrørende andre tiltak som blant annet fotobokser og automaiske trafikkontroller i Sønsterudveien, sier Vegard Moe at kriteriekravene for disse tiltakene på det aktuelle stedet ikke er oppfylt.

Ifølge Moe har politiet, SVV og fylkeskommunen en kontinuerlig prosess gjennom året og over tid hvor aktuelle strekninger for automatisk trafikkontroll (ATK) og fotoboks vurderes.

Han påpeker at de sistnevnte tiltakene gjøres ut fra strenge retningslinjer og kriterier gitt av Vegdirektoratet og Politidirektoratet, og aktuelle strekninger plukkes ut fra blant annet ulykkesstatistikken som bygger på alle politirapporterte trafikkulykker med personskade.

"Kort oppsummert kan ATK etableres på steder hvor det har vært flere og alvorlige ulykker og hvor det forventes størst trafikksikkerhetsgevinst. De samlede skadekostnadene på den aktuelle veien i begge retninger skal være blant de 10 prosent høyeste i landet. De forventede skadekostnadene skal være mer enn 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende vegstrekninger", skriver Moe i en e-post til Oppegård Avis.

Les også: Måtte kjøre med rullestol i bilfeltet