FOLLO LMS: Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) er en interkommunal legevakt for innbyggerne i Frogn, Ås, Nesodden, Oppegård, Ski og Enebakk). Det holder til ved Ski sykehus, og har tilbud i hverdager fra klokken 18.00 til klokken 07.00 og i helger/høytider.

Vil redusere åpningstiden for lokal daglegevakt i Oppegård

Åpningstiden for daglegevakten i Oppegård kommune foreslås redusert med fire timer per døgn. Fra klokken 16:00 til klokken 08:00 i hverdager blir du henvist til Ski kommunale legesenter.

Publisert

Mandag 25. mars skal kommunestyret i Oppegård behandle saken om endringer i åpningstiden for daglegevaktordningen i Oppegård.

Åpningstiden for daglegevakten i Oppegård kommune foreslås redusert med fire timer per døgn i hverdager.

     Dette er saken:

 • Legene i Oppegård kommune har etablert en "kollegial fraværsdekning", kjent som Daglegevakten i Oppegård, selv om det juridisk ikke er en "legevakt". Det er én av fastlegene i Oppegård som er tilgjenglig for akutt henvendelser om fastlegen din er borte/ikker har tid den dagen.
 • Daglegevakten i Oppegård kommune rullerer på fem ulike legesentre i kommunen.
 • Ordningen har i mange år fungert meget tilfredsstillende og gitt innbyggerne et lokalt daglegevakttilbud alle hverdager i tidsrommet kl. 07.00-19.00.
 • Nå foreslås det å redusere åpningstiden for lokal daglegevakt i hverdager med fire timer totalt, slik at de nye åpningstidene blir fra kl. 08.00 til kl. 16.00.
 • Henvendelser andre tider på døgnet vil bli henvist til Ski kommunale legesenter som befinner seg i samme bygning som Follo LMS (tidligere Ski sykehus).

I praksis vil dette bety at fastlegene i Oppegård kommune vil tilby daglegevakt alle hverdager fra klokken 08.00 til klokken 16.00 istedenfor dagens ordning fra klokken 07.00 til klokken 19:00.

Henvendelser før klokken 08.00 og etter klokken 16:00 vil bli henvist til Ski kommunale legesenter, som holder til i underetasjen på Ski sykehus.

Det foreslås at avtalen trer i kraft fra vedtaksdato, og at det skal legges til rette for at innbyggerne i begge kommuner fritt kan velge hvilke av daglegevaktene de ønsker å benytte.

Blir forslaget vedtatt, skal legevakttelefonene i Oppegård settes over til Ski kommunale fastlegekontor (64 87 19 30) i tidsrommet fra klokken 16:00 til klokken 08:00, men det presiseres at innbyggerne i Oppegård kommune kan fortsatt ringe på telefon 66 80 70 00 i tillegg til det nasjonale nummeret 116 117.

Ligger i samme bygning

KAN SKAPE FORVIRRING: Ski kommunale fastlegekontor og daglegevakt holder til i Vardåsveien 3, i samme bygning som Follo lokalmedisinske senter, Follo LMS (red. anm.: en interkommunal legevakt for innbyggerne i Frogn, Ås, Nesodden, Oppegård, Ski og delvis Enebakk (innbyggerne på Flateby bruker Nedre Romerike legevakt i Helsehuset i Lillestrøm.).

Rådmannen skriver at selv med god skilting kan den aktuelle endringen gi utfordringer siden Ski kommunale legesenter og Follo lokalmedisinske senter/Follo LMS (red. anm.: en interkommunal legevakt for innbyggerne i Oppegård, Ski, Frogn, Ås, Nesodden og Enebakk) ligger i samme bygning (tidligere Ski sykehus).

Det forutsettes derfor at Ski kommunale legesenter må ta imot pasienter fra Oppegård kommune som møter opp på feil sted og til feil tidspunkt.

"Det er rimelig å anta at de aller fleste ringer før de møter opp på daglegevakt og det er derfor grunn til å tro at dette kan forhindre slike misforståelser. I tillegg vil det bli viktig med god informasjon", står det i saksfremlegget.

Follo lokalmedisinske senter (LMS):

 • Ble opprettet ved Ski sykehus som et interkommunalt selskap (IKS), og eies i dag av Oppegård (23 prosent), Ski (26 prosent), Ås (16 prosent), Frogn (14 prosent), Enebakk (5 prosent) og Nesodden (16 prosent).
 • Har i dag ansvaret for legevakttilbudet for Oppegårds innbyggere i tidsrommet fra klokken 19:00 til 07:00 på hverdager, samt hele døgnet helg og helligdag.
 • Senteret er en del av kommunenes akutt tilbud og består av telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunal øyeblikkelig hjelp.
 • De seks kommunene, som har til sammen over 130.000 innbyggere, har også etablert KAD (kommunal akutt døgnenhet) med flere sengeplasser i tilknytning til dette senteret.
 • For Nordre Follo skal det etableres et nytt tilbud for å ivareta legevakt og KAD, i og med at Ski og Oppegård kommuner trer ut av Follo LMS IKS fra 1. januar 2020.
 • Les mer på hjemmesiden.

Felles døgnåpen legevaktordning for Ås, Frogn og Enebakk i Ski

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Ås, Frogn og delvis Enebakk (innbyggerne på Flateby bruker Nedre Romerike legevakt i Helsehuset i Lillestrøm) har gått sammen om en felles døgnåpen legevaktordning på Follo lokalmedisinske senter (LMS) i Ski.

Siden 1. februar i år har det dermed blitt slutt på daglegevaktordningen i de tre Follo-kommunene. 

Les også: Oppegård og Ski vil si opp avtaler om legevakt og akutte døgnplasser

Oppegård får merkostnad på 636 kroner per hverdag

Som følge av de foreslåtte endringene skal det settes inn to leger i bakvakt på legesenteret i Ski, med totalt fire timer i overfor nevnte tidsrom. Dette skal godtgjøres med 159 kroner per time.

For Oppegård kommune betyr dette 636 kroner per hverdag i merkostnad. Kostnaden skal dekkes innenfor nåværende ramme, ifølge saksfremlegget.

Det står videre at de kommunale legene som er ansatt i Oppegård kommune vil også være velkomne til å delta i bakvaktsordningen. Dette gjelder i hovedsak legene som i dag jobber på sykehjemmene.

Ski får bedre legevakt-tilbud

Ifølge saksfremlegget vil de foreslåtte endringene ikke føre til noen spesielle konsekvenser for verken miljø eller innbyggerne i Oppegård.

Videre i saksfremlegget kan vi lese at disse endringene vil medføre et bedre legevakt-tilbud til innbyggerne i Ski kommune.

Fellesnemnda ved leder Thomas Sjøvold (H) og nestleder Hanne Opdan (Ap), som behandlet saken tirsdag denne uken, gir sin tilslutning om å inngå avtale mellom Oppegård kommune og Ski kommunale legesenter om de foreslåtte endringene.

"Tiden frem til etableringen av Nordre Follo kommune går raskt og det haster derfor med å teste ut noen modeller for å sikre innbyggerne bærekraftig og forsvarlig tilbud om daglegevakt. Riktig kompetanse blant de ansatte og bygningsmessige forhold spiller en viktig rolle", står det i anbefalingen fra administrasjonen i kommunen.

Nye lovkrav (red. anm.. Kompetansekrav til lege i vakt og kompetansekrav til hjelpepersonell i vakt) samt flere andre forhold kan påvirke forsvarligheten og kvaliteten av dagens ordning med lokal daglegevakt, ifølge saksfremlegget.

Fastegene er bekymret for sikkerheten

Videre står det at leder av allmennlegeutvalget i Oppegård kommune, Abdulla Rasulsada, mener endringen vil bli tatt meget godt i mot av de andre fastlegene.

"Det er tidligere, i forbindelse med svært alvorlige trusselsituasjoner på daglegevakten på Trollåsen legesenter i juni 2018 og ved Follo legevakt noe tidligere i mai 2018, blitt uttrykt bekymring fra fastlegene vedrørende sikkerheten på daglegevakt", står det i begrunnelsen for de foreslåtte endringene i dagens daglegevaktordning.

Oppegård Avis skrev i fjor sommer at en mann i midten av 40-årene trakk kniv og satte ansatte og pasienter ved Trollåsen legesenter i stor fare. Hendelsen skjedde tirsdag 5. juni rundt klokken 12:30.

Hendelsen på Follo legevakt skjedde 7. april i fjor da en kvinne i 40-årene stakk en sykepleier med kniv i hånden lørdag kveld.

 

Les også: Sykepleier stukket med kniv

Les saken: Truet med kniv på legekontoret

Større risiko for uheldige hendelser etter klokken 16.00

Fastlegene i Oppegård har i etterkant av de dramatiske hendelsene levert innspill på hva de ser på som risiko og sårbarhet knyttet til daglegevakt.

Les også: Skal vurdere bedre beredskap på legesentrene

Saken har også vært diskutert på Samarbeidsutvalget med fastlegene i fjor høst. Det var flere ting de trakk frem, men spesielt dette:

"Tilbudet i Ski er således et kvalitativt bedre tilbud enn det vi per i dag klarer å levere i Oppegård kommune."

Sitat fra saksfremlegget (sak 19/308-2), signert av rådmann Lars Henrik Bøhler

"Det er større risiko for uheldige hendelser i perioden mellom klokken 16.00 og 19.00. I dette tidsrommet er det stor sannsynlighet for at hjelpepersonell og legevaktslege er alene på kontoret. Når legevaktslegen er på hjemmebesøk, er hjelpepersonellet alene på vakt. Fastlegene foreslår derfor at kommunen skal se på om det er mulig at daglegevakten avsluttes klokken 16.00."

Les også: – Folk skal ikke føle seg utrygge på legevakten

Bygningsmessige utfordringer og for lite mengdetrening

Daglegevakten i Oppegård kommune rullerer i dag på fem ulike legesentre i kommunen i tidsperioden fra klokken 07:00 til klokken 18:00 alle hverdager.

Nabokommunen Ski har sin daglegevakt på det kommunale legekontoret som befinner seg i samme bygg som Follo lokalmedisinsk senter (Follo LMS)/Ski sykehus.

Ski kommunale legesenter dekker behovet for daglegevakt for befolkningen i Ski i perioden fra klokken 07.00 til klokken 19.00 alle hverdager.

Ifølge saksfremlegget har legesenteret i Ski etablert seg i egnede lokaler med tanke på sikkerhet, og de ansatte innehar nødvendig kompetanse og har trent på håndtering av det som måtte dukke opp av utfordringer innen akuttmedisin.

Rådmann Lars Henrik Bøhler, som selv er bosatt i Ski kommune, påpeker at både sikkerhet og kompetanse er viktig for en moderne og bærekraftig legevakt.

Han skriver også at tilbudet i Ski er kvalitativt bedre enn i Oppegård kommune. Som følge av de foreslåtte endringene vil tilbudet i Ski bli enda bedre.

"Det må presiseres at det er mindre krevende å få dette til på ett sted med fast personale som får mengdetrening, enn vår løsning som rullerer på fem ulike legesentre som også har sine bygningsmessige utfordringer. I tillegg får de ansatte ikke mengdetrening på samme måte som de ansatte ved Ski kommunale legesenter", skriver Bøhler.

Les også: Nytt helsehus planlegges på Trollåsen

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS