ENGASJERT: Ordfører Hanne Opdan har vært engasjert i fengselssaken helt siden Berghagan-alternativet dukket opp vinteren 2020.

– Vi har ikke vurdert ordførers habilitet

Kommunen mener at det ikke har vært grunn til å vurdere ordførers habilitet i fengselssaken.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har siden slutten av desember fått flere spørsmål fra leserne som lurer på om kommunen har vurdert habilitet til ordfører Hanne Opdan i saken om eventuell etablering av nytt Oslo fengsel i vår kommune.

SAKSBEHANDLER: Det var også dialog med departementet i etterkant av formannskapsmøtet i slutten av august. I tilbakemeldingen fra 17. september figurerer Hanne Opdan som saksbehandler i saken.

Spørsmålene har dukket opp i lys av ordførers store engasjement i saken siden Berghagan-alternativet på Langhus dukket opp i februar 2020. Siden ordføreren selv er bosatt på Langhus, lurte flere på om Opdans habilitet i saken ble vurdert.

Det ble blant annet påpekt at, ifølge referatet fra dialogmøtet med departementet fra vinteren 2020, var Berghagan det beste tomtealternativet til Bredtveit-alternativet i Oslo (det ble lagt på is av forrige regjering). Innholdet i det samme referatet tyder på ordførerens sterke engasjement i saken og ønske om å fjerne Berghagan som et mulig tomtealternativ.

Manglende involvering

Mange har også vært skeptiske til at det plutselig ble spilt inn et helt nytt tomtealternativ, på Trollåsen.

Prosessen i formannskapet i august 2021 rundt fengselssaken var også litt spesiell. I tillegg til en kritikkverdig saksutredning fra administrasjonen, sa ordføreren til formannskapet at eieren av den foreslåtte eiendommen på Berghagan ikke ønsket å selge den aktuelle tomten, noe som ikke stemte. Det viser seg også at tomten ble solgt til et annet selskap i desember 2021 og er nå videre til salgs.

Oppegård Avis har også skrevet om manglende åpenhet og manglende involvering av innbyggerne i prosessen rundt saken, noe som har pågått i sin stilhet helt frem til Statsbygg i desember 2021 informerte om de fem aktuelle tomtene, hvor kun Trollåsen-tomten i Trollåsveien 8 (og ikke Berghagan på Langhus) var aktuell.

Les også: Grunneierne på Langhus var positive til salget

Har ikke vurdert habilitet

Oppegård Avis ba kommunen om å svare på flere spørsmål knyttet til det ovennevnte. I et skriftlig svar fra 19. januar bekrefter kommunen at juridisk avdeling i Nordre Follo ikke har vurdert ordførers habilitet i saken om fengsel i Nordre Follo kommune.

– Det har verken blitt reist spørsmål om habilitet fra folkevalgte, fagpersoner eller andre innbyggere i kommunen i forbindelse med saken, skriver kommunen.

Videre påpekes det at ordfører er innbygger i kommunen, og at det skal noe til å bli inhabil i en potensiell reguleringssak.

– Habilitetsreglene vil først gjelde ved saksforberedelse og avgjørelse av en faktisk sak. Det var for ordens skyld ikke nevnt noen aktuelle tomter i vedtaket fra formannskapet om at man ønsket å gå i videre dialog med Statsbygg om fengsel i kommunen, understreker kommunen.

Videre forklarer juristen i kommunen at ordførerens store engasjement i saken i 2020 og 2021 var begrunnet i å følge vedtak i kommuneplanen og at det ikke var aktuelt å vurdere tomter (ref. til Berghagan-tomten på Langhus) hvor areal var satt av til boligutvikling og friluft/naturområder, men som var regulert/ avsatt til næringsformål i kommuneplanen.

– Hun kritiserte også Statsbygg/ Justisdepartementet for prosessen i 2020, og ønsket mer åpenhet om prosessen, skriver kommunen.

Les også: Derfor har Trollåsen-alternativet blitt prioritert

Ble opprinnelig spurt av Statsbygg

Ifølge kommunedirektør Øyvind Henriksen var det ikke kommunen, men Statsbygg, som kom med den opprinnelige forespørselen om den private næringstomten i Trollåsveien 8. Han sier at det var Statsbygg som ba kommunen om å ta kontakt med den private grunneieren i Trollåsveien 8.

– Hvorfor har Statsbygg bedt kommunen om å ta kontakt med Trollåsveien 8? Dette er jo privat og ikke kommunal eiendom.

– Det kan ikke vi svare på, men vi opplevde at det bare var formidling av kontakt, som beskrevet tidligere, sier Henriksen.

Foreslo hele Mastemyr Næringspark

Oppegård Avis har også bedt Henriksen om å forklare årsaken til at han i saksfremlegget til formannskapet ikke skrev en konkret adresse på den aktuelle eiendommen på Trollåsen. Den ble istedenfor omtalt med kun gårds- og bruksnummer ( gnr/bnr 239/141), og med feil stedsnavn (Mastemyr istedenfor Trollåsen).

I sitt svar skriver Henriksen at i saken i formannskapet har han pekt på at hele Mastemyr Næringsområde er interessant, men at gnr/bnr 239/141 er den eneste eiendommen som alene kan tilfredsstille størrelseskravet fra Statsbygg.

FORESLÅR HELE MASTEMYR NÆRINGSPARK: I saksdokumentet til formannskapet fra 26. august 2021 foreslår Henriksen å vurdere både Trollåsveien 8 og to tilgrensende eiendommer (nord for den).

Naboeiendommer

I tillegg til nabotomten i Trollåsveien 4, kan det også være snakk om Kodak-tomten. Mesteparten av bygget benyttes i dag som trening- og sertifiseringsanlegg for Oslo politidistrikt (Oslo pd). Siden 2015 har Oslo pd leid cirka 15.000 kvadratmeter til treningslokaler i deler av den aktuelle eiendommen.

– Leiekontrakten vår er sagt opp, med utløp 1. september 2023, da treningslokalene i henhold til regler for offentlige anskaffelser må ut på anbud når kontrakten utløper. Det er da anbudskonkurransen som avgjør hvorvidt vi skal fortsette å ha treningslokaler på Lienga eller om det blir et annet sted, sa Tor Dalen, seniorrådgiver i stab for virksomhetsstyring ved Oslo pd, til Oppegård Avis i september fjor.

Bruker feil stedsnavn

– Hvorfor skriver du at den aktuelle tomten ligger på Mastemyr når den har Trollåsen som adresse (selv om denne tomten ligger i Mastemyr næringspark)? Er dette gjort for å trekke oppmerksomhet fra nærheten til det etablerte boligfeltet like ved den aktuelle tomten?

– Vi har omtalt eiendommen som Trollåsveien 8, i Mastemyr Næringsområde. Det er der eiendommen ligger. Det handler ikke om å trekke oppmerksomhet fra noe. Det brukes fordi det er det riktige begrepet å bruke, da Trollåsveien 8 ligger innenfor Mastemyr Næringsområde og ikke innenfor Trollåsen boligområde, jf. Kommuneplanen, skriver Henriksen til Oppegård Avis.

Det ovennevnte stemmer nok ikke, for at i hele saksdokumentet fra 20. august, underskrevet av Henriksen og kommunalsjef Monica Lysebo, finnes det ikke et eneste sted hvor det står Mastemyr Næringspark.

I saksutredningen til formannskapet fra 26. august 2021 kan vi lese følgende:

* "Nordre Follo kommune mener at etablering innenfor næringsområdene på Berghagen eller Mastemyr kan vurderes videre i prosessen for lokalisering av et nytt Oslo fengsel..."

* "... Særlig aktuelt vil være områdene på Berghagan og Mastemyr..."

* "De beste mulighetene finnes på Berghagan på Langhus og på Mastemyr helt nord i kommunen..."

* "På Mastemyr er gnr/bnr 239/141 alene er 69,7 mål og treffer godt på de fleste utvelgelseskriteriene..."

Også Statsbygg bruker feil stedsnavn i sine presentasjoner, og det gjelder både tekstdokumenter og kart:

FEM TOMTEALTERNATIVER: Kartet viser fem aktuelle tomter, inkludert tomten i Trollåsveien 8 på Trollåsen. På kartet står det Mastemyr.

Informerte ikke om Svartskog

– Når og hvor fikk dere vite om de tre private tomteforslag på Svartskog?

– Det var under et digitalt møte med Statsbygg den 24. september 2021. Deltakere var ordfører og fagperson fra kommunen, sier Henriksen.

– Hvorfor har politikerne ikke blitt orientert om dette før Oppegård Avis skrev om dette tidligere i januar?

– Kommunestyret har vedtatt kommuneplanen. Vi har hele tiden gjort det klart at vi følger de overordnede føringene i kommuneplanen, og at eventuelle forslag i marka eller øvrige LNF-områder vil være forbundet med høy reguleringsrisiko. Statsbygg nevnte i møte at de tre forslagene på Svartskog har kommet inn fra private, men de ga ikke noen tegn til at dette var noe de ønsket å utrede videre. Det var da heller ikke en relevant problemstilling å informere ytterligere om dette, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS