KOMMUNEPLAN SOM STYRER: – I alle møter med utbyggere eller interessenter er jeg tydelig på at kommuneplanen er styrende for muligheter i Nordre Follo kommune. Vi er dermed forutsigbare for innbyggere, eiendomsutviklere og næringsliv, sier ordfører Hanne Opdan.

Derfor har Trollåsen-alternativet blitt prioritert

Ordfører Hanne Opdan sier det kan være gode argumenter for ikke å legge Norges største fengsel til Trollåsen. Allikevel mener hun at Trollåsen-alternativet passer bedre enn Langhus-alternativet.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge rapporten fra 13. januar 2020, basert på statusmøtet mellom Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om nytt Oslo fengsel, var grunneierne av Langhus-tomtene positive til det eventuelle salget av tomten til Statsbygg.

Dette er det motsatte av det ordfører Hanne Opdan sa i den siste utgaven av Oppegård Avis , men også under formannskapsmøtet 26. august. Ifølge Opdan var grunneierne på Langhus ikke interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg.

Les også: Grunneierne på Langhus var positive til salget

Tilbakemeldingen fra våren 2020

Ordfører Hanne Opdan forklarer i sitt tilsvar at det hun sa i formannskapet 26. august om tomtealternativet på Berghagan, var basert på tilbakemeldingen grunneierne på Berghagan hadde gitt henne våren 2020.

– Det jeg uttalte i formannskapsmøtet 26. august, sa jeg blant annet følgende (tilnærmet ordrett): «Sist gang dette var opp som et tema så var de som eier de tomtene hvor det er industri ligger i dag, de var ikke interessert i å få fengsel på den eiendommen. Det er fordi det lå inne som fremtidig boligareal. Det har jeg også informert om tidligere når dette var et tema. Det var i alle fall den tilbakemeldingen de gav den gangen når de tok direkte kontakt med meg den gangen knyttet til det».

På spørsmålet om grunneierne har blitt forespurt når tomtene foreslås fra Nordre Follo kommune som et aktuelt område, skriver Opdan at hun svarte følgende:

"Det er Statsbygg som har hatt prosess med aktuelle private grunneiere og som også ligger til grunn for deres utvelgelse".

– Når konkret fikk du tilbakemeldingen fra grunneierne om at det ikke var aktuelt å selge tomten?

– Jeg ble første gang kjent med planene om Statsbyggs ønske om å etablere ett fengsel på Berghagan i februar 2020. Vi hadde i perioden februar til mai 2020 møter med grunneiere som uttrykte sterkt ønske om å utvikle eiendommene sine til boligformål i henhold til kommunens planer. De ga i disse møtene ingen indikasjon på at det var aktuelt å selge tomtene. Vi som kommune har ikke mottatt noen slik informasjon, verken fra grunneier i området eller via Statsbygg i ettertid. Så er det også slik at det ikke er enkelttomter på Berghagan som alene er store nok til å kunne lokalisere et fengsel, slik at dersom én enkelt grunneier kunne tenke seg å gå i forhandlinger med Statsbygg om et eventuelt salg, er ikke dette tilstrekkelig. En slik diskusjon måtte i så fall ha kommet som et samarbeid mellom to eller flere tilgrensende grunneiere. Store deler av dette området er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Les også: – Vi føler absolutt at vi ble lurt av kommunedirektøren

Forskjell i regulering

Videre sier ordføreren nå at det kan være gode argumenter for ikke å legge fengselet til området på Trollåsen.

Forrige uke sa ordføreren til Oppegård Avis at "den viktigste faktoren for at de har prioritert Trollåsen-alternativet fremfor Berghagan-alternativet, var nok at grunneieren for Trollåsveien 8 har vært interessert i å diskutere et eventuelt salg med Statsbygg, noe grunneierne for de to tomtene på Langhus ikke har ønsket".

Nå nevner hun en ny faktor som skiller de to tomtene:

– Forskjellen er likevel at Trollåsen-tomten er regulert til næring, mens området på Berghagan ligger som fremtidig boligformål og friområde (red. anm.: kommuneplanen ble vedtatt i 2019), sier Opdan.

– Er ikke det lurt å prioritere bevaring av eksisterende boligområder, som ved Trollåsen-alternativet, fremfor potensielle fremtidige boligområder, som på Berghagan?

– Ja, det er fornuftig å bevare gode boligområder. Det vil være en svært viktig faktor i en eventuell konkret henvendelse, sier Opdan.

Ordføreren påpeker også at i alle møter med utbyggere eller interessenter er hun tydelig på at kommuneplanen er styrende for muligheter i Nordre Follo kommune.

– Vi er dermed forutsigbare for innbyggere, eiendomsutviklere og næringsliv, sier Opdan.

– Da skal jeg flagge mitt syn

– Mener du med det ovennevnte at ved å etablere Norges største fengsel rett ved det aktuelle boligområdet, vil det være mulig å bevare det gode boligområdet på Trollåsen slik det fremstår per i dag?

– Som ordfører er jeg bundet av vedtak gjort i kommunens folkevalgte organer. Det jeg har gjort i fengselssaken er å følge opp de vedtak og planer som formannskapet og kommunestyret har gitt. Da jeg gikk ut i media i 2020, var det fordi forslaget om Berghagan brøt med tidligere vedtak og planer for området. Den samme muligheten har jeg ikke for Trollåsen. Tidligere Oppegård kommune har siden 2015 ønsket fengsel til kommunen, og den foreslåtte tomten på Trollåsen er regulert til næring. Formannskapet vedtok i 2021 at Nordre Follo var positive til fengsel i Nordre Follo og skulle vurdere aktuelle tomter. Mindretallet (H, FRP) ønsket å begrense tomtene til Mastemyr og Berghagan så fremt ikke private eller Statsbygg kom opp med alternativer, sier Opdan.

Hun påpeker at dersom Trollåsen blir en aktuelt lokalitet, skal dette alternativet behandles politisk i kommunen.

– Da skal jeg flagge mitt syn, men jeg har oppfattet argumentene om blant annet forringelse av bomiljø og tomtens størrelse og beskaffenhet, sier ordføreren.

Relativ kort planprosess

Ifølge rapporten fra 13. januar 2020, basert på statusmøtet mellom Statsbygg og JD om nytt Oslo fengsel, skriver Statsbygg som en fordel med Langhus-alternativet at det har en relativ kort planprosess, og at fristilling (av det regulerte friområdet) gir en tidlig mulig byggestart på tomten. I parentes påpekes det at det er krav i kommuneplanen fra 2019 om en felles plan for hele næringsområdet.

Videre skriver Statsbygg at det er normal eller moderat reguleringsrisiko for den aktuelle tomten, men at det er usikkert hvordan politisk nivå vil stille seg til fengsel i området og om de vil kreve en felles plan.

Ifølge Statsbygg bør den aktuelle tomten være ferdig regulert innen 2024.

En til tre virkedager

Torsdag 6. januar ba Oppegård Avis kommunen og ordføreren om å opplyse hvor mange tomtealternativer i Nordre Follo ble sendt inn til vurdering hos Statsbygg i september.

Vi ba også om innsyn i alle disse dokumentene. Ifølge offentlighetsloven bør innsynskravet håndteres innen en til tre virkedager, men til tross for purringer, har vi foreløpig ikke fått svar.

Heller ikke Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har klart å besvare vår innsynsbegjæring fra onsdag 5. januar. Den handler om den faglige anbefalingen rundt de seks tomtealternativene, som Statsbygg sendte inn til JD før jul. Ifølge Statsbygg er dokumentet unntatt offentlighet, men vi ba om å vurdere meroffentlighet.

Les også: – Det er ikke sånn at prosessen er kjørt

Powered by Labrador CMS