Oljeutslipp til Tussetjern

OLJEFILM: Ifølge rapporten fra uke 28, laget av Miljøvakta AS, om sanering og befaring av oljeforurensning i Tussetjern, ble det 16. juli tatt vannprøven av oljefilmen som hadde passert første lenselengde (se bildet). Ved tidligere befaring hadde Miljøvakta observert denne oljefilmen i området. De skriver at oljefilmen likner på matfett av noe slag.

Fortsatt sterkt forurenset

Det er avdekket svært høye konsentrasjoner av miljøgifter og tyngre oljeforbindelser i prøvene tatt inntil Tussebekken og ved utløpet til oljeutskilleren. Begge jordprøvene klassifiserer tilstanden av jordmassene der som svært dårlig/farlig avfall, og er noe som tilsier at risikoen for spredning av miljøgifter til Gjersjøen kan være høy.

Publisert

Siden 16. juli har saneringsfirmaet Miljøvakta AS vært engasjert av ansvarlig forurenser, Regnbuen Gjenvinning/Follo Truckutleie AS, til å ha ansvaret for å fjerne oljeforurensningen langs Tussebekken og i Tussetjern etter oljeutslippet av 350 liter hydraulikkolje for en snau måned siden.

      Dette er saken:

  • Fredag 3. juli ble det sluppet ut ca. 350 liter hydraulikkolje til Tussetjern.
  • Nordre Follo kommune ble varslet om oljesølet av Langhus Velforening samme dag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld. Etterpå ble det iverksatt akutt håndtering av oljeutslippet.
  • Ifølge Kystverket har ca. 350 liter hydraulikkolje lekket ut fra en hydraulikktank hos Regnbuen Gjenvinning (eies av Follo Truck AS), som holder til på Langhus.
  • Kystverket har gitt pålegg til ansvarlige forurenser (Follo Truck AS) for å gjennomføre nødvendige tiltak.
  • Forurenseren har  engasjert saneringsfirmaet Miljøvakta AS for å gjennomføre pålagte tiltak.

Kommunen har avtalt med Miljøvakta om ukentlige rapporter om alle funnene og tiltakene.

Her kan du lese rapporten for uke 29.

Her kan du lese rapporten for uke 30.

Jord- og vannprøver

Ifølge de siste rapportene fra Miljøvakta ble det tatt prøver i området rundt bekken som renner gjennom Regnbuen Gjenvinning på Langhus for to uker siden (16. og 17. juli).

Det ble tatt én vannprøve av matolje-liknende film (se hovedbildet) like etter den første lensen, i tillegg til en vannprøve av mulig forurenset oljeemulsjon som hadde lagt seg før samme lense. Det ble også tatt to jordprøver, inntil bekken der vannprøvene ble samlet inn og rundt 30 meter nordover (ved utløpet til oljeutskilleren).

"Halvannen meter nord for utløpet til oljeutskilleren renner det sakte inn vann fra øst. Det hadde dannet seg en glassliknende skorpe (så ut som is). Det er usikkert hva dette er, men en mulighet er myroljeisflak. Det luktet svært råttent, som metan", står det i rapporten. Det ble tatt prøve av dette skorpe-laget samt mye organisk materiale under.

Risikovurdering av spredning til Gjersjøen

Alle prøvene ble levert inn for analyse. Resultatene fra disse prøvene forelå 23. juli. De viser at de to jordprøvene inneholder svært høye konsentrasjoner av oljeforbindelser, og begge prøvene er klassifisert som tilstandsklasse fem.

Risikoen for spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter (vannkilder) regnes å være høy ved tilstandsklassene fire og fem, ifølge veilederen fra Miljødirektoratet.

Tilstandsklasse fem er den øvre tilstandsklassen og klassifiserer tilstanden av jorden som svært dårlig. På dette nivået anses jorden å være farlig avfall. Ved så høy forurensningskonsentrasjon skal det utføres en risikovurdering av spredning av miljøgifter til omkringliggende resipienter (Gjersjøen, som er drikkevannskilde for rundt 40.000 mennesker i tidligere Oppegård og Ås).

– Denne forurensingen har ikke nådd Gjersjøen. Follo brannvesen har lagt ut lenser både i utløpet Tussebekken mot Gjersjøen og ved utløpet til Tussetjern mot Tussebekken da de fikk melding om oljeutslippet lørdag 4. juli (red. anm.: dagen etter at oljeutslippet hadde skjedd). Dette har hindret at oljen rant mot Gjersjøen. Dagen etter ble det lagt ut flere lenser i Tussebekken. Tiltaket stanset spredning av forurensningen til Tussebekken, sier Shima Bagherian, avdelingsleder for Vann og avløp i Nordre Follo.

Hun sier det er Kystverket som forurensningsmyndighet som skal vurdere om risikoen for spredning av miljøgifter til Gjersjøen bør utredes.

Forurensning av sedimentene rundt bekken

Prøvene viser også at sedimentene rundt bekken er forurenset (red. anm.: sedimenter er løse masser som er avsatt på jordoverflaten og består av bruddstykker eller opphopning av berggrunn, jordlag eller biologisk materiale).

"Høyere vannstand ved styrtregn før prøvetaking kan ha etterlatt noe forurensning i sedimentene rundt bekken, men det kan neppe forklare de høye konsentrasjonene", står det i rapporten.

Det ble også funnet høye konsentrasjoner av miljøgiftene og de tyngre oljekomponentene (benzen og alifater C12-C35), PNEC-grenseverdiene ble også oversteget betydelig (red. anm.: PNEC-verdiene blir tolket som konsentrasjoner som kan være tilstede i miljøet uten at organismene tar skade).

Vannprøven tatt før første oljelense viste rundt tre ganger høyere konsentrasjoner enn vannprøven tatt etter den. De høye konsentrasjonene av alifater C12-C35 viser at det også befinner seg store mengder forurensning av komponenter som sammenfaller med tyngre oljeforurensning, deriblant hydraulikkolje, ifølge den samme rapporten.

– Ingen tegn til oljespredning til Gjersjøen

Det er tatt prøver fra en rekke punkter i Tussebekken med tanke på plassering av lensene for å sjekke oljeutslippets påvirkning på Tussebekken og oljelensenes effekt.

– Analysene viser at lensene har hatt noe funksjon med å holde forurensingen fra å nå Gjersjøen, sier Shima Bagherian i Nordre Follo kommune.

Hun sier at det ikke er observert oljefilm eller tegn til spredning av oljeforurensning til Gjersjøen hittil.

– Analysene fra Gjersjøen (merket råvann i analysene) viser ingen utslag av THC (red. anm.: THC er oljerelaterte totale hydrokarboner). Analysene fra Tussebekken tatt i uke 28 har påvist utslag av olje, men datanalysene fra Tussebekken og bekkemunningen mot Gjersjøen for uke 29 og uke 30 viser ingen utslag av olje, sier Bagherian.

Hadde flere tusen ganger høyere verdier

Oppegård Avis har nylig skrevet at analyseresultatene av vannprøvene tatt av overflatevann i Tussetjernet den 5. juli, to dager etter at oljeutslippet fant sted, viste at tjernet hadde flere tusen ganger høyere THC-verdier enn det som regnes som normalverdier. THC-verdiene var da på 5300 mikrogram per liter mens normalverdier er på under 5 mikrogram per liter.

To uker senere viste vannprøvene i Tussetjernet fortsatt noe høyere verdier enn ønskelig (cirka 19 ganger høyere enn normalverdier), men dette nivået var 50 ganger lavere enn ved første prøvetaking etter utslippet 5. juli.

Fraråder bading i Tussetjern

Kommunen skriver at de følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking og befaringer.

Kommunen har tatt THC-analyse (red. anm.: THC er oljerelaterte totale hydrokarboner) av Tussetjern, Tussebekken og Gjersjøen fra dagen hendelsen inntraff og vil fortsette inntil oljefilmen på overflaten i Tussetjern er borte.

Videre er det planlagt å utføre THC-analyse, analyse av flyktige hydrokarboner (BTEX), polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og bly for vurdering av badevannet. Denne uken skal det tas den første utvidede analysen.

Ettersom de siste målinger viser at det fortsatt er olje i Tussetjern, fraråder kommunen bading inntil vannprøvene viser et nivå som er akseptabelt.

Les også: Fant død fisk i Tussetjern

Powered by Labrador CMS