BYGGER NYE BOLIGER: Solon Eiendom bygger ut i Storebukta og Veslebukta for tiden. Foto: Yana Stubberudlien

Oppdaget sprekker i torvmassene

I forbindelse med anleggsarbeidene langs Theodor Hansens vei i Veslebukta, oppsto det sprekker i torvmassene inne på anleggsområdet.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver kommunen at sprekkene i torvmassene ble observert inne på anleggsområdet i Theodor Hansens vei torsdag 10. juni. Samme dag ble både kommunen og utbyggeren informert om dette.

– Solon Eiendom som utbygger stanset umiddelbart arbeidene i området og kontaktet geotekniker i Sweco. Det er gjennomført en geoteknisk undersøkelse som viser at områdestabiliteten er ivaretatt, skriver kommunen.

Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i rapporten om hendelsen og den geotekniske undersøkelsen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Les også: Beskrives som kvikkleiresone i høyeste risikoklasse

Les også: Kvikkleire i Oppegård – Kan vi lære noe fra Gjerdrum?

– Ikke fare for kvikkleireskred

Ifølge kommunen fikk de følgende bekreftelse fra geotekniker i Sweco:

«De observerte bevegelsene var lokale og begrenset til torvmassene langs veien. Det finnes ikke tegn til noen bevegelser i underliggende leire. Det er ikke observert bunnoppressing foran sprekkene eller instabilitet andre steder i området. Områdestabiliteten regnes som ivaretatt».

Videre står det følgende: «Det er ikke fare for kvikkleireskred eller store utglidninger som følge av de pågående veiarbeidene. Eksisterende torvmasser under veien erstattes med lettere og bedre masser. Geotekniker i Sweco prosjekterer og følger opp arbeidene».

Les også: Har sunket 40 centimeter

Prøvegraving før veien skal legges om

Videre skriver kommunen at i løpet av helgen utførte Solons entreprenør innmålinger av kontrollpunkter langs Theodor Hansens vei.

– Det ble ikke registrert noe bevegelse i grunnen. Det vil i forbindelse med omlegging av Theodor Hansens vei fremover bli foretatt prøvegraving før grunnarbeidene under veien starter, skriver kommunen.

Kopi av sluttrapport fra geoteknikeren vil bli oversendt kommunen når denne foreligger etter prøvegravingen. Kommunen understreker at i byggesaken som pågår for Veslebukta, vil det bli etterspurt ytterligere grunnundersøkelser.

Les også: – Står trygt på 344 stålkjernepeler

Høy sannsynlighet for skred

Det er kjent at det er dårligere grunnforhold nærmere Kolbotnvannet. For 84 år siden ble det registrert et løsmasseskred like ved Kolbotn stasjon.

Les også: Sjekk de historiske bildene!

Ifølge rapporten til Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP), laget på bestilling av tidligere Oppegård kommune i 2017, er det registrert to skredhendelser i reguleringsområdet ved Generasjonsparken like ved Kolben.

I Skredatlas fra NVE er faregraden klassifisert til «noe» fare for skred, som er den nest høyeste faregraden (faregradene varierer fra «ingen» og «lav» til «noe» og «høy»).

ØRP har tilordnet reguleringsområdet faregradsklasse «høy», som betyr at det er høy sannsynlighet for at et skred inntreffer.

Det påpekes at vurderingene ovenfor er vurdert til å være noe usikre og konservative, og at supplerende grunnundersøkelser eventuelt kan nedgradere faregradssonen fra «høy» til «middels» eller «lav».

ØRP skrev i rapporten at sonderingsdata og grunnundersøkelsene fra 2017 indikerte sterkt funn av sprøbrudd-/kvikkleire i reguleringsområdet. NVE skiller ikke på sprøbrudd- og kvikkleire.

I den samme rapporten kommer det også frem at oppdragsgiveren (tidligere Oppegård kommune) ikke ønsket å ta opp dype prøver eller sylinderprøver fra grunnen. Ifølge ØRP var dette av økonomiske grunner.

Les også: – Ytterligere undersøkelser burde vært igangsatt med en gang rapporten forelå i 2017

Powered by Labrador CMS