MÅ FATTE VIKTIGE VEDTAK: Torsdag 17. desember skal kommunestyret i Nordre Follo behandle rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan for 2021-2024 og budsjettet for 2021. Møtet starter klokken 09.00 og skal holdes som et fjernmøte, men publikum kan følge med på KommuneTV. Foto: Tønnes Steenersen

Dette bør du vite om lederstillingene i Nordre Follo

I dag skal kommunestyret ta stilling til rådmannens forslag for 2021 om kutt på 190 millioner kroner i alle tjenester. Lokalpolitikerne må også ta stilling til reduksjon av lederstillingene i kommunen, men også til flere vakante lederstillinger og lønnsøkningene samt bevilgningen på 900.000 kroner til en ny næringsrådgiver. Det viser seg også at flere nye lederstillinger har dukket opp i 2020, men foreløpig er det ikke besluttet om disse skal gjøres permanente.

Publisert Sist oppdatert

– Både rådmannens og flertallspartienes budsjettforslag handler om betydelige reduksjoner i lederstillinger i 2021. Redusert behov for ledere på ulike nivåer sammenlignet med de to gamle kommunene er en av gevinstene ved sammenslåingen, sier Hans Martin Enger (MDG).

Sammen med resten av flertallspartiene i Nordre Follo (Ap, MDG, Sp, V, Uavhengige og SV) foreslår han å kutte syv lederstillinger i 2021, istedenfor rådmannens forslag om kutt på fem stillinger, mens opposisjonen foreslår et kutt på åtte lederstillinger neste år.

Men kan et kutt på syv til åtte lederstillinger i 2021 og de endringene i organisasjonsstrukturen siden kommunesammenslåingen for snart ett år siden regnes som tilstrekkelig, med tanke på den økonomiske situasjonen i Nordre Follo befinner seg i? Dette må kommunestyret ta stilling til i dag.

Kommunestyremøtet starter klokken 09.00 torsdag 17. desember. Publikum kan følge med på KommuneTV.

Her kan du også se en oversikt over saker til behandling.

Les også: Foreslår å kutte 7 av 253 lederstillinger i 2021

Fra to rådmenn og ni kommunalsjefer til én kommunedirektør og åtte kommunalsjefer

Oppegård Avis har siden slutten av oktober jobbet med saken om den topptunge organisasjonen i Nordre Follo, som ledes i dag av en rådmann og åtte kommunalsjefer. Disse utgjør Nordre Follos øverste administrative ledelse og har totalansvar for hele organisasjonen. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine tjenesteområder.

FÆRRE ENHETER PÅ TOPPNIVÅ PÅ SIKT: Ifølge administrasjonen i Nordre Follo pågår det nå en omorganiseringsprosess i stabene hvor den såkalte rådmannsfunksjonen (den har seks enheter med seks kommunalsjefer per i dag, se organisasjonskartet med grønne felt under rådmannen) på sikt skal ha færre enheter. Det presiseres ingen konkrete datoer eller årstall for den eventuelle reduksjonen i enhetene.
 • Rådmann: Jane Short Aurlien (konstituert stilling etter at rådmann Gro Herheim sluttet i stillingen høsten 2020, men innen 1. mars 2021 trer Øyvind Henriksen (bydelsdirektør i Nordre Aker i Oslo) i stillingen som kommunedirektør i Nordre Follo)
 • 1. Kommunalsjef for samfunn og bærekraft: Monica Lysebo
 • 2. Kommunalsjef for eiendom og bydrift: Liv Karin Sørli
 • 3. Kommunalsjef for arbeid og inkludering: Lene Jahren (etter at Else Karin Myhrene har gått av med pensjon)
 • 4. Kommunalsjef for helse og mestring: Marit J. R. Kronborg
 • 5. Kommunalsjef for oppvekst og læring: Sten Tore Svennes
 • 6. Kommunalsjef for kultur og samskaping: Anne Melsom
 • 7. Kommunalsjef for økonomi og organisasjon: Ellen Wibe
 • 8. Kommunalsjef for digitalisering og innovasjon: Sten Egil Drevdal (konstituert stilling siden kommunalsjef Roy Jacobsen er i permisjon).

Før kommunesammenslåingen hadde Oppegård og Ski kommuner til sammen to rådmenn og ni kommunalsjefer.

FAKSIMILE: Her kan du se faksimile fra oppslaget i Oppegård Avis fra den 9. august 2018.

Les mer om dette i denne saken fra 2018: Alle sjefene beholder jobben

Lønnsøkning for 60 av 140 av disse ledere

Nordre Follo har cirka 4900 ansatte hvorav cirka 5 prosent eller 238 ansatte er ledere på ulike nivåer (hvorav 132 virksomhetsledere og 8 kommunalsjefer), ifølge det nyeste organisasjonskartet til kommunen.

Oppegård Avis har nylig skrevet at til tross for den økonomiske situasjonen og de harde kuttene innen alle tjenesteområdene, er det planlagt en samordning av lønnsstigene for ansatte med høyskoleutdanning og enkelte ledere i kommunen. Ifølge HR-lederen i kommunen, Gudrun Birkelund, vil disse lønnsjusteringene skje tidlig neste år.

– Samordningen gjelder ansatte med 16 års ansiennitet som i dag i enkelte tilfeller tjener mindre enn de som har tiårsansiennitet. Det synes vi ikke er rimelig og vil rette dette opp, sa Birkelund.

Oppegård Avis har prøvd å undersøke hvor mange av dagens ledere har jobbet i kommunen i 16 år og kan dermed få en lønnsøkning fra 2021.

Det viser seg at lønnsøkningen kan gjelde for minst 60 av de totalt 132 virksomhetslederne og 8 kommunalsjefene i Nordre Follo.

– Hvor mange av dagens ledere ikke har høyere utdanning?

– Høyere relevant utdanning er et krav for å bli ansatt i disse stillingene.

Les også: Store kutt i tjenester og ingen store konsekvenser for ledere

Økning for ledere med nye oppgaver og større ansvar

Ifølge HR-sjefen i kommunen planlegges det også "en viss justering av lønn til enkelte ledere som har fått helt nye oppgaver og mye større ansvar i Nordre Follo enn det de hadde tidligere".

Oppegård Avis har bedt om en oversikt over antall ledere som har fått nye oppgaver og større ansvar enn det de hadde før kommunesammenslåingen. Til tross for flere purringer om konkrete tall, fikk vi kun følgende svar:

– Organisasjonen er større og mer kompleks, og dette gjorde blant annet at det ble vurdert at ingen ledere fra de tidligere kommunene hadde rettskrav på stillinger i Nordre Follo. Det ble også gjort omorganiseringer som endret organisasjonskartet på en slik måte at det ikke foreligger et relevant sammenligningsgrunnlag for mange av lederstillingene, sier Elin Voksøy, fagsjef for arbeidsgiverpolitikk i Nordre Follo.

Les også: Han blir den første kommunedirektøren i Nordre Follo

Hva er utgangspunktet for gevinstene?

I slutten av oktober ba Oppegård Avis kommuneadministrasjonen om å oppgi hvor mange ledere på alle nivåer Oppegård og Ski kommuner hadde før kommunesammenslåingen 1. januar 2020, men hittil har vi ikke fått noen konkrete tall.

Det viser seg også at lokalpolitikerne har heller ingen konkrete tall å forholde seg til når de skal se på de eventuelle gevinstene før og etter kommunesammenslåingen.

Hans Martin Enger (MDG) er ikke så opptatt av antall ledere før og etter kommunesammenslåingen:

– Jeg kan forstå interessen for tallene, men regnestykket er mer komplisert enn å sammenligne tall, fordi den nye organisasjonen er organisert helt annerledes enn de to gamle, påpeker han.

115 virksomhetsledere før sammenslåingen og 132 etter

Det eneste kommuneadministrasjonen har vist som dokumentasjon til Oppegård Avis er teksten de sendte til kommunestyret i oktober-november 2019, som er basert på dokumentet fra 19. november 2018, «Organisering av Nordre Follo kommune».

Her står det følgende:

Det viktigste i utvikling av en organisasjon er ikke å ha et lavest mulig antall ledere, men riktig antall ledere. Hva som vil være riktig ledertetthet vil avhenge av utfordringsbildet knyttet til den enkelte tjenesten; For eksempel politisk fokus, individuell belastning, døgndrift eller lignende. En av ambisjonene under OU-prosessen var kortere beslutningsveier og myndig-gjorte medarbeidere. Valgt organisering gjenspeiler dette".

Kilde: «Organisering av Nordre Follo kommune» fra 19. november 2018, teksten ble sendt av kommuneadministrasjonen til kommunestyret i fjor høst.

Videre i det ovennevnte dokumentet fra november 2018 står det følgende:

 • Summen av virksomhetsledere i Ski og Oppegård var 91 (59 i Ski og 32 i Oppegård), mens det for Nordre Follo var summen 115 (versus 132 virksomhetsledere nå i 2020).
 • Ser man imidlertid på antall mellomlederstillinger i 2018, var det totale antallet for Oppegård og Ski redusert med 44 stillinger, ifølge dokumentet fra 2018. Det nevnes ikke antallet som er tatt som et utgangspunkt for dette.
 • Basert på det samme dokumentet fra 2018 har antall årsverk (totalt) i Nordre Follo blitt redusert med 17 lederårsverk.

Det forklares videre at "i all hovedsak er det valget om å videreføre Oppegårds modell med barnehagestyrere som virksomhetsledere, som har gitt en økning av antall virksomhetsledere".

Les også: Fordoblet ledergruppe?

Opprettet flere nye midlertidige lederfunksjoner i 2020

Fagsjef i Arbeidsgiverpolitikk i Nordre Follo, presiserer at etter at den ovennevnte teksten ble sendt til kommunestyret i oktober-november 2019, har kommunen i tillegg opprettet noen midlertidige lederfunksjoner i forbindelse med covid 19-utbruddet våren 2020.

Elin Voksø har ikke informert oss om hvilket antall stillinger det sistnevnte gjaldt, men hun har understreket at det ikke er besluttet om disse skal gjøres permanente.

12 til 15 fagsjefer uten personalansvar i tillegg

– Jeg presiserer for øvrig at ledere i den forstand det snakkes om her kun til å gjelde ledere med personalansvar, altså ikke fagsjefer uten personalansvar, sier Voksø.

Ifølge det nyeste organisasjonskartet til Nordre Follo, har kommunen to kommunalsjefer og 12 til 15 fagsjefer uten personalansvar.

Har flere vakante lederstillinger

– Vi har ikke redusert mange lederstillinger, men holdt de vakante stillingene i påvente av prosessen med den politiske behandlingen av Strategi- og handlingsplan for 2021-2024 (skal behandles i kommunestyret torsdag 17. desember), skrev Voksøy til Oppegård Avis i midten av november.

Hun skrev at unntaket her var tidligere rådmanns stilling.

I tillegg holdes stillinger som kommunalsjef for Eiendom og bydrift og kommunalsjef for Arbeid og inkludering vakante. Lene Jahren har den førstnevnte stillingen etter at kommunalsjef Else Karin Myhrene har gått av med pensjon, mens Sten Egil Drevdal er konstituert i den andre stillingen mens kommunalsjef Roy Jacobsen er i permisjon.

– Dersom det skal gjøres omstruktureringer som innebærer at det er forsvarlig å redusere antall faste lederårsverk er dette en del av en større sammenheng, og rådmannen forholder seg til lov og avtaleverk på området. Å tilkjennegi konkrete forslag før prosessene er innledet er ikke i tråd regelverket, sier Voksøy.

900.000 kroner per år til ny næringsrådgiver

I morgen skal kommunestyret ta også stilling til rådmannens forslag i Strategi- og handlingsplan for 2021-2024. Forslagene handler ikke bare om kuttene på 190 millioner innen alle tjenesteområdene i 2021, men også om bevilgningene til nye stillinger.

Rådmannen foreslår blant annet om å bevilge 900.000 kroner for 2021 og like store beløp i de tre påfølgende år (3,6 millioner kroner til sammen i planperioden 2021-2024) til å ansette en ny næringsrådgiver i Nordre Follo.

Rådmannen skriver at denne ansettelsen vil bidra til utvikling av gode nettverk og kunne videreutvikle etablerte møteplasser for næringslivet. "Næringsrådgiveren vil også kunne delta aktivt i det kommunale og regionale næringsmiljøet, gi råd til kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål, og utarbeide en temaplan for næringsutvikling i Nordre Follo".

Verken posisjon eller opposisjon ville kommentere forslagene om lønnsøkningene og næringsrådgiver-stillingen onsdag ettermiddag.

Oppegård Avis følger opp saken i løpet av de nærmeste ukene.

Powered by Labrador CMS