Lerduebanen

STANDPLASS: Bildet er tatt på den lokale lerduebanen.
STANDPLASS: Bildet er tatt på den lokale lerduebanen.

– Setter foreningens fremtid på spill

"Ved å legge ned Ole Haug-lerduebane uten å samtidig ha en alternativ plassering til skytebanen, står hele Oppegård jeger- og fiskerforenings fremtid på spill fra og med 1. januar 2020", skriver Arild Burud i sitt leserinnlegg.

Publisert

Innledningsvis vil jeg bare si at jeg er både lokalpolitiker som leder av Nordre Follo Arbeiderparti, samt leder av Oppegård Viltnemnd.

LOKALPOLITIKER OG LEDER AV OPPEGÅRD VILTNEMND: Arild Burud.
LOKALPOLITIKER OG LEDER AV OPPEGÅRD VILTNEMND: Arild Burud.

Som lokalpolitiker ser jeg behovet for både å finne en løsning på støyproblemet, men også finne en løsning som gavner jegerforeningene i Nordre Follo og gir foreningene mulighet til å utdanne nye jegere, og la dem trene opp sine ferdigheter med haglegevær - for å sikre en human jakt.

Det vil være en ugunstig løsning å bare avvikle skytebaner og henvise jegere til andre fjerntliggende baner, samtidig som dette reduserer muligheten for foreningene til å opprettholde sitt aktivitetsnivå i det frivillige arbeidet i Nordre Follo.

I morgen skal formannskapet behandle saken om Kurud lerduebane og ha en orienteringssak om Kurud pistolbane. Her kan du lese et innspill fra Oppegård jeger- og fiskerforening (OJFF) i forbindelse med dette møtet:                                   

Bakgrunn for saken

Vi viser til møte med kommunen 10. desember 2018.  Temaet var å formidle administrasjonens innstilling til Formannskapet om å si opp leieavtalen på lerduebanen Ole Haug med virkning fra 1. januar 2020.

Vi har vært i den tro at vi har hatt en god dialog med kommunen om en felles intensjon om å gjennomføre nødvendige støydempingstiltak ved Ole Haug-banen i forbindelse med salg av Kurud skog.

Vi mener at man uten de store naturmessige inngrepene, ville ha kommet godt under støykravene som er satt i kommuneplanen.

Når det nå innstilles på avvikling av lerduebanen, håper vi på forståelse for at dette kommer brått på og at saken sett fra vår side har tatt en meget alvorlig vending.

Ved å legge ned Ole Haug-banen, uten å samtidig ha en alternativ plassering til skytebane står hele Oppegård jeger- og fiskerforenings fremtid på spill fra og med 1. januar 2020.  

Årsaken til dette er at Ole Haug-banen sikrer inntektene til foreningen (gjennom blant annet jegerprøveopplæring og skytetrening for jegere), og finansierer øvrige aktiviteter slik som:

 • Forvaltning og kultivering av Gjersjøelva gjennom flere tiår.
 • Bidrag til Viltnemda med ettersøksekvipasjer i forbindelse med trafikkskadd vilt og lokal viltkunnskap.
 • Ungdomsarbeid og samarbeid med lærere og elever i Oppegård kommune om rydding og dugnadsarbeid og generelt friluftsliv.
 • Utdannelse av 165 nye jegere årlig.
 • Utlån av stenger og fiske for barne, unge og funksjonshemmede i kommunen.
 • Årlig bidrag til Eventyrfestivalen og Friluftlivets dag.

Vi registrerer at det i saksfremstillingen fremheves vår virksomhet på lerduebanen på Kurud skog («... og bidrar til å skape et variert og godt aktivitetstilbud i kommunen»). 

Da er det viktig at det ikke treffes forhastede vedtak som ødelegger muligheten for å opprettholde dette tilbudet.  

Samfunnsoppdraget til Oppegård JFF består av mye frivillighetsarbeid og dugnadsarbeid, som gjennom flere tiår har kommet små og store i kommunen vår til gode.

Konsekvenser

Konsekvensene av nedleggelsen av Ole Haug-banen er i svært begrenset grad belyst i innstillingen, og fremstår som skjev og lite balansert.

Det bør forventes at man i en saksutredning veier både de positive og negative sidene ved en innstilling opp mot hverandre slik at man er sikret at et politisk vedtak er tuftet på et best mulig grunnlag.

Det er kun støy som er vurdert ved konsekvensvurderingene og andre forhold som naturlig burde vurderes er fraværende:

 • At beboere i Oppegård kommune er aktive og benytter seg av de mulighetene som finnes for fysisk aktivitet i kommunen er positivt for folkehelsen.
 • At man ved å legge ned Ole Haug- banen, uten å ha en alternativ plassering ikke bare fjerner en en arena for jegeropplæring, men samtidig setter hele foreningens eksistens i spill med alle aktivitetene OJFF bidrar med.

Har ingen sikre alternative løsninger

Dersom kommunen velger å se bort fra mulige gode støydempingstiltak på banen, og ønsker å avvikle all skyting på Kurud, er vi villige til å finne andre løsninger i samarbeid med kommunen, men dette må på plass før banen avvikles. 

Det er per i dag ingen sikre alternative løsninger.

Det er altså ikke riktig at vi vil ha godt med tid til å finne alternative steder til å utøve vår virksomhet slik det heter i saksfremstillingen.

Dersom skytebanene i Ski eller Enebakk skal vurderes som alternative skytearenaer krever det et samarbeid mellom kommunene.

Det vil kreve utvidelse av kapasitet, som ikke Oppegård kommune kan pålegge sine nabokommuner.

Vi vurderer at samarbeid med Ski JFF er det mest nærliggende, siden vi blir én kommune fra 2020. Utfordringen er at Årli-banen er uregulert og ligger innenfor markagrensen.

Alternativer til foreslått innstilling 

Oppegård JFF foreslår alternativer til vedtak i formannskapet den 19. desember:

 • Vi ber primært om at leieavtalen består i nåværende form til kommunesammenslåingen er gjennomført, slik at vi ser hvilke alternative lokaliseringer som eventuelt åpner seg, eller at man i perioden har vurdert at fornuftige støytiltak på Ole Haug er mulig og fremtidsrettet.
 • Dersom man ønsker å ta stilling til saken før den tid, mener vi saken bør fremmes for og besluttes i Fellesnemda - der Oppegård og Ski i samarbeid kan finne en felles bærekraftig og langsiktig løsning for plassering av skytebane og eventuell felles lokalisering på Årli.
 • Alternativt ber vi om at formannskapet utsetter saken i tre måneder til mars 2019, i god tid før banen åpner og etter at årsmøtene i begge foreninger har funnet sted. Det vil gi Oppegård og Ski kommuner og foreningene noe mer tid til å sondere alternative muligheter og samarbeid, og mulighetene for å samlokalisere driften på Årlibanen.
 • Parallelt med en beslutning om oversendelse av saken til Fellesnemnda, utsettelse av saken i tre måneder, eller som alternativ til utsettelse, settes det maksdato for avvikling av leieavtalen til 1. januar 2021, dersom det ikke lar seg gjøre å finne en erstatningsbane i løpet i 2019. Forutsetningen er at man i perioden har funnet en erstatningsbane.
 • Dersom Årli-banen, som er det mest nærliggende alternativet per dags dato, blir erstatningsbane for Ole Haug, bør kommunen ha som intensjon om å støtte en flytting med økonomiske midler, for å sikre en fornuftig standard og eventuelle støytiltak på Årlibanen.

Om NJFF og OJFF i et nasjonalt og lokalt perspektiv

Jakt, fiske og friluftsliv er en viktig aktivitet i Norge. Det dreier seg om en bærekraftig forvaltning og høsting av våre ressurser, og aktivitetens positive betydning for folkehelsen.

Forbundet sentralt tildeles betydelige midler årlig over statsbudsjettet og er en viktig høringsinstans for stat, fylke og kommuner når lover og regler skal utformes.

For første gang ble det våren 2018 registrert mer enn en halv million jegere i SSBs jegerregister. I tillegg kommer et stort antall innbyggere som fisker og nyter gledene ved andre former for høstningsbasert friluftsliv. Nær en tredel av registrerte jegere løste jaktkort i sesongen 20117-2018.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har per dags dato 113.000 medlemmer fordelt på 580 lokalforeninger.

Tett samarbeid med kommunen siden 1952

Oppegård Jeger- og Fiskerforening, som har ca. 400 medlemmer, er én slik forening. OJFF ble etablert i 1952 og har siden oppstarten hatt et svært godt og nært samarbeid med Oppegård kommune.

Her er noen av aktivitetene OJFF har bidratt til i kommunen opp gjennom årene:

 • Gjennom mange år deltatt aktivt i Viltnemnda og bistått kommunen med ettersøksjegere, hundeekvipasjer og forvaltningskunnskap om viltet i kommunen. Oppsetting av ulike plakater på vegne av kommune, så som båndtvang og krepsepest.
 • Bidratt med stand, konkurranse og aktiviteter på Eventyrfestivalen og Friluftlivets dag.
 • Et meget aktivt fiskeutvalg som hvert år tatt med ungdom med på fiske på Sørenga, tilrettelagt for fiske for funksjonshemmede både på Skogsland og i Gjersjøelva. Fiskestenger til utlån til skoleungdom via biblioteket.
 • Forvaltning og kultivering av Gjersjøelva gjennom mange år, for å bedre livsgrunnlaget for fisken som går opp i Gjersjøelva. I 2018 har vi beregnet at Fiskeutvalget har nedlagt ca. 1.000 dugnadstimer i Gjersjøelva.
 • Eget ungdomsutvalg med samarbeid med blant annet Hellerasten skole innenfor valgfag.
 • Bidrar til Rusken.
 • Disponert jaktretten i kommunens skoger gjennom flere tiår, og sørget for en demokratisk fordelt og ordnet jakt i nærområdet.
 • OJFF var en aktiv part i både planlegging, finansiering og ikke minst drifting av oppgangssaga nederst i Gjersjøelva.
 • OJFF har gjennomårene arrangert jegeropplæring og jegerprøvekurs for kommunens innbyggere. De siste årene utdanner vi ca. 165 jegere per år.
 • På Ole Haug-banen har vi siden 1970-tallet hatt en arena for jakttrening, sosialt treffsted og utveksling av erfaringer, og har nedlagt utallige dugnadstimer for banen holder den standard slik den har i dag. Vi har også mange ungdomskyttere på banen vår.

Situasjonen per i dag

I dag har Oppegård JFF fire store aktive utvalg, som ledes av egne utvalgsledere: Sander Engeland (leder i fiskeutvalget), Jørn Dahl (leder i jaktutvalget), Ole Henrik Sæve (leder i ungdomsutvalget) og Jan Marka (leder i baneutvalget).

På Ole Haugbanen skytes det i perioden fra april til oktober, to dager i uken. Lørdager benyttes kun til jegerprøveopplæring.

I august skytes det også på onsdager (altså fire ekstra dager) siden dette er den mest hektiske perioden før jakten starter.

OJFF har ikke benyttet seg av alle tilgjengelige dager, for eksempel har det blitt skutt betydelig færre lørdager, enn det vi har anledning til.

OJFF har alltid forholdt seg til og vært innenfor bestemmelsene, og har aldri overprøvd dette.