Oljen fra utslippet på Myrvoll nærmer seg Kolbotnvannet

Lenser er lagt ut i vannet. Fare for at oljen skal lekke ut i vannet.

Publisert

Torsdag den 6. april ble det oppdaget en forurensning med olje på Myrvoll som lakk ut i Myrvollbekken.

Oppegård kommune og Follo brannvesen startet raskt med å samle opp olje etter et oljeutslipp i et kumlokk ved Peder Sletnersvei 2, et steinkast unna Trelasttomta på Myrvoll

Det ble lagt ut lenser i bekken for å hindre at oljen kommer ut i Kolbotnvannet.

Nærmer seg Kolbotnvannet 

Nå har imidlertid situasjonen endret seg, og oljen fra utslippet nærmer seg Kolbotnvannet, opplyser virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE i Oppegård kommune. 

- Nå har oljen på Myrvoll kommet nærmere Kolbotnvannet. Vi antar det er tele i bakken kombinert med nedbør som presser oljen opp, og vi jobber jevnlig for å begrense skadeomfanget. Vi har lagt ut lenser i Kolbotnvannet, opplyser Tomten. 

PS! Saken fortsetter under bildet

LENSER: Det er lagt ut lenser i Kolbotnvannet ved utløpet av Myrvollbekken for å hindre at oljeutslippet skal havne i Kolbotnvannet.
LENSER: Det er lagt ut lenser i Kolbotnvannet ved utløpet av Myrvollbekken for å hindre at oljeutslippet skal havne i Kolbotnvannet.

Dette har skjedd

Etter at oljeutslippet ble varslet, har startet Oppegård kommune raskt arbeidet sammen med brannvesenet for å holde oljen under oppsikt, legge ut lenser og skifte disse jevnlig for å begrense skaden mest mulig.

Kommunen varslet så Kystverket, som er forurensningsmyndighet i slike saker.

Samme dag delegerte Kystverket myndighet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. På oppdrag for fylkesmannen sendte Oppegård kommune pålegg til grunneier. 

Etter hvert ble det utfordringer med å holde oljen under kontroll, og Oppegård kommune kontaktet Kystverket og Fylkesmannen for å få fart på saken.

Den 24. april sendte Fylkesmannen ut pålegg til grunneier om å umiddelbart gjennomføre tiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningen av oljeutslipp.

Den akutte skadebegrensningen i form oppsamling av oljerester med lenser og bark skal fortsette inntil alle rester av utslippet er samlet opp, og grunneier er pålagt å finne årsaken til oljelekkasjen og dersom det er en pågående lekkasje må denne
stoppes.

Fylkesmannen har bedt om at tiltakene settes i gang umiddelbart, og krever også en tilbakemelding innen den 1. mai.

PÅ KARTET: Her ser du hvor kumlokket ligger hvor lekkasjen av oljen skjedde, og hvor det nå er fare for at oljen skal renne ut i Kolbotnvannet.
PÅ KARTET: Her ser du hvor kumlokket ligger hvor lekkasjen av oljen skjedde, og hvor det nå er fare for at oljen skal renne ut i Kolbotnvannet.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Skal kartlegges

Vannprøver skal tas ved utslippsstedet inntil analyser av disse prøvene viser at tilførslene fra utslippet har stoppet. Det skal også tas prøver av bunnsubstrat i elva for å overvåke spredningen av forurensende komponenter fra utslippet.

Bekkeløpet nedenfor utslippsstedet skal snarest mulig undersøkes med sikte på å fastslå skadeomfang på dyre- og planteliv i bekken. Avhengig av de funn som gjøres kan det bli aktuelt å pålegge gjennomføring av avbøtende tiltak. Det er særlig viktig å holde oppsyn med fuglelivet for å fastsette om det er behov for avbøtende tiltak for å begrense skadeomfanget på fugl.

POPULÆRT PARKOMRÅDE: Ikke langt fra der Myrvollbekken renner ut, ligger dette populære turområdet langs Kolbotnvannet.
POPULÆRT PARKOMRÅDE: Ikke langt fra der Myrvollbekken renner ut, ligger dette populære turområdet langs Kolbotnvannet.

Det skal utarbeides et overvåkingsprogram for den berørte bekkestrekningen inkludert bredder og -bunnen med sikte på å fastslå spredningsomfang av forurensning og skadeomfanget

PS: Saken oppdateres. Vi kommer tilbake med mer! Se video i videovinduet øverst i saken.