MILJØFORURENSNING

52.000 KUBIKKMETER: Ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI), som gjennomførte undersøkelsene på stedet, kan samlet volum av svartskifermassene på Taraldrud anslås til omtrent 52.000 kubikkmeter.

– Forurensningen på Taraldrud er alvorlig og ulovlig

16 år etter at alunskiferdeponiet på Taraldrud ble oppdaget, er saken fortsatt under behandling hos myndighetene. Samtidig vet myndighetene at det foregår utlekking av radioaktive stoffer fra de syredannede alunskifermassene til Snipetjernsbekken.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har skrevet mye om alunskiferdeponiet på Taraldrud, hvor det ble ulovlig dumpet cirka 52.000 kubikkmeter med alunskifer i 1992.

Alunskiferdeponiet på Taraldrud

  • To grunneiere er involvert i saken: Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) og Statens vegvesen (SVV).
  • Alunskiferen, som ble ulovlig dumpet på Taraldrud i 1992, stammer fra anleggsarbeidene knyttet til VG-bygget og regjeringskvartalet, men ble først oppdaget i 2006.
  • På eiendommen til SVV har det antagelig foregått en masseoppfylling i perioden fra 1978 til 2006.
  • Ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI), som gjennomførte undersøkelsene på stedet, kan samlet volum av svartskifermassene på Taraldrud anslås til omtrent 52.000 kubikkmeter. Om lag 40 prosent av svartskifermassene befinner seg på areal eid av SVV.
  • Deponiet inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som forurenser Snipetjernsbekken. Sistnevnte har avrenning til Grytetjern og danner Greverudbekken, som munner ut i Gjersjøen ved Slorene.

Svartskifermassene, som inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, stammer fra anleggsarbeidene knyttet til blant annet VG-bygget og regjeringskvartalet i Oslo på 1990-tallet.

Deponering av alunskiferen i det aktuelle området, som besto av dyrket mark og skog per 1977, har pågått siden slutten av 1970-tallet og frem til 2006. Det finnes også dokumentasjon at området ble benyttet til utfylling av masser i forbindelse med etablering av E6.

16 år uten løsning

Alunskiferdeponiet på Taraldrud ble først oppdaget i 2006 og siden den gang har det blitt gjennomført flere undersøkelser, men faktum er 16 år senere er deponiet fortsatt på stedet.

Våren 2022 er saken fortsatt under behandling hos de sentrale myndighetene og det er uklart når løsningen er på plass.

Utlekking til Snipetjernsbekken

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skriver i et dokument fra 15. februar 2022 at undersøkelsene utført i det aktuelle området dokumenterer at det foregår utlekking av ikke-radioaktive og radioaktive stoffer fra de syredannede alunskifermassene til Snipetjernsbekken. Den sistnevnte bekken er en del av vassdraget til Gjersjøen, en drikkevannskilde for cirka 40.000 innbyggere i gamle Oppegård og Ås kommuner.

Utlekking av radioaktive stoffer fra de syredannede skifermassene gjør at de sentrale myndighetene anser området på Taraldrud som en kilde til en radioaktiv forurensning.

Innen 1. juni

Miljødirektoratet (MD) har ved brev fra 28. januar 2022 pålagt de to grunneierne av alunskiferdeponiet, Åsland Næringspark Eiendom AS (ÅNE) og Statens Vegvesen (SVV), å utarbeide revidert tiltaksplan for opprydding av deponiet.

ÅNE og SVV fikk også pålegg fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) den 15. februar. Ifølge vedtaket må ÅNE og SVV innen 1. juni 2022 utarbeide en revidert tiltaksplan med ytterligere vurderinger og beskrivelser for å underbygge valg av tiltak for opprydding av deponiet. ÅNE må også redegjøre for om tiltaket er tilstrekkelig for å stanse radioaktiv forurensning på lang sikt.

Ønsker lokal omplassering av massene

De to grunneiere ønsker å omplassere de forurensede skifermassene lokalt (i en leirblanding til myrområdet på ÅNEs eiendom under grunnvannstand) istedenfor å levere disse massene til et godkjent mottak. Dette er som følge av de store kostnadene knyttet til det sistnevnte alternativet.

MR og DSA har derfor ansett det foreslåtte alternativet med lokal omplassering av massene som ett tiltak for begge grunneierne, og oppfordret dem til å samarbeide om både tiltaksplanen og tiltakene.

Opptatt av etterbruk

Oppegård Avis har tidligere skrevet at begge grunneierne har store planer for hvordan det aktuelle området skal brukes etter en eventuell opprydning.

Vi har blant annet skrevet om ÅNE og SVV ønsker å bygge 165 til 250 døgnhvileplasser for tungtransport med tilhørende servicefunksjoner etter at deponiet er ryddet.

DETTE VAR PLANEN: For fem år siden sendte ÅNE et forslag til detaljreguleringsplan for døgnhvileplasser ved Taraldrud, med planbeskrivelse og konsekvensutredning for tiltaket. Illustrasjonen viser hvordan tiltaket med de planlagte 165 døgnhvileplassene med tilhørende servicefunksjoner kunne se ut. Trafikken til og fra disse er anslått til 660 bilturer per døgn. Ifølge SVV har de behov for 250 døgnhvileplasser.

– Alvorlig og ulovlig forurensning

HAR SENDT PÅLEGG: Avdelingsdirektør Kristin Elise Frogg i DSA.

Etterbruk av området er viktig for både ÅNE og SVV, og dette har vært tema for diskusjoner med de to direktoratene, men DSA påpeker i et brev fra februar at de har vært tydelige om at etterbruk av området etter opprydning ikke er innenfor direktoratenes myndighetsområde.

– Forurensningen på Taraldrud er alvorlig og ulovlig i henhold til forurensningslovens paragraf 7. Dette betyr at det er nødvendig å gjennomføre tiltak slik at området ikke er en kilde til ulovlig forurensning. Vi understreker at dette gjelder uavhengig av hva området skal brukes til på sikt. Hva etterbruken av området vil gå ut på er ikke avgjørende for DSA ved vurdering av nødvendige tiltak i denne saken, understreker avdelingsdirektør Kristin Elise Frogg i DSA.

– Vedtakene er ugyldige

I en e-post fra 15. mars, som var klagefristen, sendt av advokat Eirik Bøe Sletten fra Prétor Advokat AS på vegne av grunneieren ÅNE til DSA, klager ÅNE på de ovennevnte påleggene de fikk fra de to direktoratene om å sende tiltaksplanene innen 1. juni.

I en oppsummering av klagebrevet, som er på 16 sider, påstår advokaten at vedtakene fra MR og DSA lider av saks- og rettsanvendelsesfeil. Han mener at det også er uklart om det må utarbeides to ulike tiltaksplaner, eller om det kan utarbeides en samlet tiltaksplan til de to direktoratene.

HAR OPPDRAG: Advokat Eirik Bøe Sletten fra Prétor Advokat AS jobber med saken på vegne av grunneieren ÅNE.

Bøe Sletten mener at ÅNE ikke kan regnes som den ansvarlige for forurensningen på Taraldrud, og ikke kan pålegges å utarbeide tiltaksplan som følge av dette.

– Direktoratene har ikke utredet eller begrunnet vedtakene i tråd med forvaltningsloven. Slik saken er opplyst kan det ikke legges til grunn at ÅNE er ansvarlig for å utarbeide en tiltaksplan for opprydding av de forurensende massene innen 1. juni 2022. Vedtakene fra MR og DSA er ugyldige og må oppheves, skriver advokaten i sin klage.

– Myndighetsmisbruk

Ifølge ÅNE ble det i 2009 utarbeidet en rapport hvor advokat Stein Fredrik Janzon forsøkte å utrede hvor de forurensende massene stammer fra. Her ble det lagt til grunn at det er sannsynlig at massene stammer fra tre alternative prosjekter i Oslo sentrum, som hadde felles byggegrop og hvor byggingen pågikk fra slutten av 1980-tallet:

  1. Veiarbeider/ tunneldriving i forbindelse med bygging av tunnel på Ring 1 og Sentrum P-hus.
  2. Bygging av Regjeringskvartalet R5, i Akersgata.
  3. Oppføring av VG-bygget.

– Direktoratene har etter det vi har fått opplyst ikke på noen måte søkt å utrede hvor massene kommer fra eller hvem som var ansvarlig for deponeringen, påpeker advokaten til ÅNE.

At dette utredes, mener han er avgjørende for at det skal kunne gjøres en grundig og reell vurdering av om det er riktig og rimelig å pålegge dagens grunneiere ansvar for å utarbeide tiltaksplan.

– I motsatt fall vil et pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan utgjøre myndighetsmisbruk. Dette gjelder spesielt når det er sannsynliggjort at de forurensende massene stammer fra statlige byggeprosjekter, understreker Eirik Bøe Sletten.

Ekspropriering og beredskapssenteret

ÅNE påpeker også også at deler av eiendommen har blitt ekspropriert/ ervervet av SVV og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i forbindelse med etablering av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

ÅNE ber derfor om vurdering av om det er anledning til å ekspropriere deler av forurenset eiendom uten å bli ansvarlig etter forurensningsloven.

DSA skriver at JD verken "har" eller har "gjort eller satt i verk" noe som har ført til forurensningen på de nåværende eiendommene til ÅNE og SVV.

– JD er derfor ikke er et aktuelt ansvarssubjekt i denne saken, i og med at det er på disse eiendommene den aktuelle forurensningen befinner seg, forklarer Kristin Elise Frogg i DSA.

Les også: Deponisaken fortsatt under behandling

Powered by Labrador CMS