Taraldrud alunskiferdeponi

52.000 KUBIKKMETER: Ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI), som gjennomførte undersøkelsene på stedet, kan samlet volum av svartskifermassene på Taraldrud anslås til omtrent 52.000 kubikkmeter.

Rydd opp i alunskiferdeponiet, Terje Rønning!

"Vi i FNF Oppegård frykter at lokalpolitikerne i Nordre Follo lar seg presse av Terje Rønning i Åsland Næringspark Eiendom AS som ønsker å etablere en døgnhvileplass for trailere på Taraldrud som kompensasjon for at han må rydde opp i sitt eget alunskiferdeponi", skriver Harald Lundstedt i sitt leserinnlegg.

Publisert

Forum for natur og friluftsliv – Oppegård (FNF) ønsker å følge opp det Christian Pedersen i Nordre Follo Venstre skrev i Oppegård Avis 26. september. Han var bekymret for at det ikke har kommet noen varig løsning på alunskiferdeponiet på Taraldrud.

  Alunskiferdeponiet på Taraldrud

  • To grunneiere er involvert i saken: Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) og Statens vegvesen (SVV).
  • ÅNE ved daglig leder John Mjøen, eies av NHP Eiendom AS. Terje Rønning jobber som innleid prosjektleder for ÅNE, men har ingen eierskap til dette selskapet.
  • Alunskiferen, som ble ulovlig dumpet på Taraldrud i 1992, stammer fra anleggsarbeidene knyttet til VG-bygget og regjeringskvartalet, men ble først oppdaget i 2006.
  • På eiendommen til SVV har det antagelig foregått en masseoppfylling i perioden fra 1978 til 2006.
  • Om lag 40 prosent av svartskifermassene befinner seg på areal eid av SVV.
  • Deponiet inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som forurenser Snipetjernsbekken. Sistnevnte har avrenning til Grytetjern og danner Greverudbekken, som munner ut i Gjersjøen ved Slorene.

Samme avis hadde 3. oktober en mer utfyllende artikkel om deponiet. Pedersen synes det er rart at vi er mer opptatt av motorcrossbanen enn alunskiferdeponiet. Til det kan jeg svare at FNF er bekymret for begge deler, og at vi er bekymret for mer.

Les også: – Fortsatt under behandling

Les også: Skal ryddes opp til neste høst

Bekymret for press overfor lokalpolitikerne

Miljødirektoratet forventer at det ryddes opp i alunskiferdeponiet innen 1. september 2020. Det er bra, men det er etterbruken som nå skaper mest frykt.

"Miljødirektoratet forventer at det ryddes opp i alunskiferdeponiet innen 1. september 2020. Det er bra, men det er etterbruken som nå skaper mest frykt."

Harald Lundstedt, leder av FNF Oppegård

Frykten er at politikerne i Nordre Follo lar seg presse av Terje Rønning i Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) som ønsker å etablere en døgnhvileplass for trailere i området som kompensasjon for at han må rydde opp i sitt eget giftdeponi. Om dette har det kommet uklare svar fra politisk hold.

Historien rundt deponiet er at daværende eier fikk i 1988 godkjent bruk av et område på 42 dekar til utfylling/ deponering av Ski kommune. Dette til tross for at Oppegård kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og lokalbefolkningen hadde sterke innvendinger.

28. april 2009 vedtok Stortinget Markaloven som fikk gyldighet fra 1. september 2009. Områdene rundt Taraldrud som tidligere hadde vært forsøkt omregulert, ble nå vernet etter disse lovbestemmelser.

Et forsøk fra Ski kommune om å ta området rundt Taraldrud ut av Marka ble avvist av Klima- og Miljødepartementet i kongelig resolusjon fra 4. september 2015.

"I Oppegård har vi hele tiden fånyttes protestert mot alt Ski kommune har prøvd å dytte på oss av negative tiltak i våre nærfriluftsområder."

Harald Lundstedt, leder av FNF Oppegård

Bekymret for etterbruken

Når Christian Pedersen etterlyser flere reaksjoner fra befolkningen i Oppegård, bør han heller undersøke historien rundt saksbehandlingen i Ski. Det er der problemet ligger.

I Oppegård har vi hele tiden fånyttes protestert mot alt Ski kommune har prøvd å dytte på oss av negative tiltak i våre nærfriluftsområder.

"Kjøperen visste at han påtok seg det fulle ansvaret for en opprydding, og at området ligger innenfor Markagrensen med alle dens strenge restriksjoner."

Harald Lundstedt, leder av FNF Oppegård

Hvis Pedersen på vegne av Nordre Follo kommune kan love at oppryddingen skal skje uten at det gis noen lovnader til Terje Rønning om etterbruken, er det fint.

Ble kjøpt for 10 millioner kroner

Forurensningen ble påvist i 2006 og har siden blitt fulgt opp av forurensningsmyndighetene.

Så sent som i 2012 kjøpte Åsland Næringspark Eiendom AS ved prosjektleder Terje Rønning hele området for 10 millioner kroner.

Dette skjedde til tross for at det var godt kjent at området hadde store utfordringer med alvorlig forurensning. Dertil at området ligger innenfor Markagrensen med alle dens strenge restriksjoner. Kjøperen visste at han påtok seg det fulle ansvaret for en opprydding.

Tre saker vi ikke har ønsket

FNF har tidligere skrevet at det er tre saker vi ikke har ønsket i våre nærfriluftsområder. Det er Politiets Nasjonale beredskapssenter, motorcrossbanen og en døgnhvileplass for trailere.

Dessverre får vi nå både beredskapssenteret og motorcrossbanen. Nå gjenstår bare en døgnhvileplass for trailere for å gjøre skaden total.

"Dersom Terje Rønning og Åsland Næringspark Eiendom AS fortsetter å presse gjennom en døgnhvileplass for trailere som en forutsetning for å rydde opp i alunskiferdeponiet, forventer FNF at han blir blankt avvist."

Harald Lundstedt, leder av FNF Oppegård

Endelig riktig vektlegging fra Ski kommune

I et brev fra Ski kommune til Miljødirektoratet fra 31. januar 2018 hvor sistnevnte ønsket en avklaring om etterbruken av området, var Ski kommune veldig tydelig.

De skrev blant annet at utlekkingen av radioaktive stoffer er en stor forurensningskilde som er svært alvorlig for Ski kommune (det burde ha stått: Enda verre for Oppegård kommune). Videre skriver de at eier plikter å rydde opp, og at en utvikling av eiendommen skal holdes adskilt fra oppryddingen. Nå legger også Ski kommune endelig vekt på at området ligger i Marka.

Private aktører som presser politikerne

Terje Rønning må rydde opp i alunskiferdeponiet innen 1. september 2020. Det er bra, og det er på tide.

Nå avventer vi bare svaret fra Miljødirektoratet om hvilken løsning de anbefaler eller pålegger.

Dersom Terje Rønning og Åsland Næringspark Eiendom AS fortsetter å presse gjennom en døgnhvileplass for trailere som en forutsetning for å rydde opp i alunskiferdeponiet, forventer FNF at han blir blankt avvist.

Det er skremmende at vi har aktører i Nordre Follo kommune som presser politikere i demokratiske beslutningsprosesser for egen vinnings skyld, men det er enda verre for demokratiet om vi har politikere som i denne saken lar seg presse.

Les også: – Situasjonen er stabilt dårlig

Powered by Labrador CMS