Storebukta-prosjektet

STOREBUKTA-PROSJEKTET: Her har utbyggeren pumpet ut anleggsvann ut i våtmarksområdet i to uker uten å søke Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Vil slippe ut anleggsvann på offentlig avløpsnett

Utbyggeren samler opp anleggsvannet i byggegropen ved Storebukta. Anleggsvannet som ble borttransportert til Vestby er ikke fraktet tilbake til Kolbotn ennå.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet at etter krav fra Fylkesmannen ble det langvarige utslippet fra Storebukta-prosjektet til Kolbotnvannet stoppet onsdag 16. januar.

Utbyggeren har deretter valgt å frakte anleggsvannet fra Storebukta til en landbrukseiendom i Vestby hvor vannet ble oppbevart i en tett tank. Dette har pågått i en drøy uke.

Oppegård Avis kontaktet Vestby kommune i forbindelse med dette, og det viste seg at Vestby ikke var interessert i anleggsvannet fra Storebukta. Etter befaring på stedet kom de med følgende konklusjon:

– Det kan verken oppbevares eller slippes ut i Vestby kommune. Det må kjøres tilbake til Kolbotn, sa rådgiver Line Strømsvåg i Vestby kommune overfor Oppegård Avis onsdag denne uken.

Les også: Fra Kolbotn til Vestby og tilbake

– Vi kommer ikke videre med arbeidene

Storebukta-utbyggeren ved prosjektleder Tom André Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom AS har ikke besvart våre spørsmål om håndtering av anleggsvannet før i kveld (fredag 25. januar). Etter gjentatte purringer fikk Oppegård Avis følgende svar:

LEDER PROSJEKTET: Utbyggingsdirektør i Solon Eiendom, Tom Andrè Svenning-Gultvedt.

"Vannet ligger i byggegrop. Vi har ikke gjort noe mer i påvente av utslippstillatelse fra Oppegård kommune på offentlig nett (red. anm: kommunalt vann- og avløpsnett). Vi kommer ikke videre med arbeidene frem til det er avklart. Vannet er som tidligere nevnt rent. Vannet som er kjørt til Vestby står fortsatt i Vestby", skrev Svenning-Gultvedt.

Mandag denne uken skrev han at de ikke hadde tillatelse til å pumpe vannet tilbake der det kom fra, men at dette jobbet de sammen med sin miljøkonsulent og kommunen med å få en løsning på.

"Hovedårsaken til at vi ikke kan slippe dette vannet ut på offentlig nett er at kommunen er redd for finstoff (små leirpartikler etc). De er redde for at dette kanskje kan tette noen av rørene", skrev Svenning-Gultvedt til oss.

– MÅ LEVERES TIL GODKJENT MOTTAK: – Anleggsvannet som kjøres ut fra Storebukta må leveres til et godkjent mottak, sier seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Hilde Sundt Skålevåg.

– Må leveres til et godkjent mottak

Seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Hilde Sundt Skålevåg, sier at Fylkesmannen ikke har nok informasjon per dags dato til å vurdere hvor forurenset vannet er og  hvor det er hensiktsmessig å behandle det, men hun presiserer følgende:

– Anleggsvannet som kjøres ut fra Storebukta må leveres til et godkjent mottak som har tillatelse til å behandle vannet, sier Sundt Skålevåg.

Hun viser til forurensningslovens paragraf syv som sier at ingen må gjøre eller sette i verk noe som kan føre til forurensning. 

– Tiltakshaver (red. anm.: Solon Eiendom AS) er ansvarlig for at vannet håndteres forsvarlig og i henhold til lovverket.  Tiltakshaver må kjenne til hva vannet inneholder, sier hun.

Kan ikke fortsette med utslipp uten søknad

– Helt overordnet er det slik at Oppegård kommune er forurensningsmyndighet for det anleggsarbeidet som har pågått i Storebukta, sier Sundt Skålevåg.

Hun viser til kapittel to i forurensningsforskriften som handler om bygge- og gravearbeider i forurenset grunn.

– Videre er det slik at hvis tiltakshaver ønsker å ha utslippspunktet slik det har vært med utslipp til sumpskogen så må de søke Fylkesmannen slik at vi kan vurdere om det er behov for en utslippstillatelse, forklarer Sundt Skålevåg.

– Utbyggeren ikke kan gjennomføre infiltrasjon i sumpskogen uten at Fylkesmannen har vurdert en søknad om dette.

Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken

– Utslipp, ikke infiltrasjon

Tidligere har venning-Gultvedt i Solon Eiendom sagt overfor Oppegård Avis at det ikke var avrenning/utslipp til Kolbotnvannet, men infiltrasjon i grunnen.

– Pumping til infiltrasjon i terreng er ikke det samme som direkte påslipp til vann eller bekk, presiserte han.

VIDEO FRA 8. JANUAR: Betydelige mengder anleggsvann ble pumpett rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan, laget av utbyggeren og godkjent av kommunen, som ikke åpner for slike utslipp fra byggegroppen.

– Infiltrasjon kan generelt være vanskelig når det er tele i bakken.

Hilde Sundt Skålevåg, seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken

Seksjonssjefen i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen så på bildene i videoene Oppegård Avis hadde publisert i forbindelse med denne saken, og kan si følgende:

– Ut fra bildene og videoene jeg har sett kan dette se ut som  et utslippspunkt, ikke som en infiltrasjon. Infiltrasjon kan generelt være vanskelig når det er tele i bakken, sier Sundt Skålevåg.

Hun presiserer også at utbyggeren ikke kan gjennomføre infiltrasjon i sumpskogen, som er registret som en viktig naturtype og er på rødlisten, uten at Fylkesmannen har vurdert en søknad om dette.

– Kommunen må vurdere om regelverket er brutt

Oppegård Avis har tidligere skrevet at i gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) for Storebukta-prosjektet står det tydelig at "det ikke skal forekomme avrenning til Kolbotnvannet fra byggegropen".

Videre står det at "dersom det blir behov for å fjerne vann fra byggegrop skal vannet fjernes med pumpebil og ikke slippes til kommunalt nett eller resipient (red. anm.: Kolbotnvannet)".

Oppegård Avis har også skrevet at MOP utarbeides av utbyggeren, i dette tilfelle Solon Eiendom AS, og er en beskrivelse av hvordan utbyggeren har tenkt å følge opp anleggsfasen i forhold til blant annet utslipp til vann.

Til tross for gjeldende regelverket, godkjent av kommunen 10. september i fjor, fortsatte utslippene fra byggegroppen rett ut i våtmarksområdet i to uker, frem til onsdag 16. januar.

Seksjonssjefen i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen forklarer at kommunen er myndighet for det utslippet som har skjedd til sumpskogen i Storebukta.

– Det er kommunen som må vurdere om utbyggeren har brutt gjeldende regelverk, sier Sundt Skålevåg.

– Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen

Sundt Skålevåg forklarer videre at hvis Oppegård kommune fatter et vedtak etter forurensningsregelverket kan vedtaket påklages av parter med rettslig interesse for saken. Utbyggeren kan også påklage det eventuelle vedtaket.

– Hvis det er aktuelt for tiltakshaver å opprettholde et utslippspunkt ved Storebukta må de søke Fylkesmannen slik at vi kan vurdere om det er behov for en utslippstillatelse etter forurensningsloven, sier hun.

– Ny MOP ved endringene

Bjørn Gunnar Ganger (Ap) mener byggearbeidene må stanses hvis det er behov for endringene i miljøoppfølgningsplanen (MOP).

– Det som er viktig er at når utbygger velger andre løsninger enn de som er beskrevet i MOP-en, stanses arbeidet og det utarbeides en ny MOP som godkjennes av kommunen før arbeidet fortsetter, sier lokalpolitikeren. 

Les også: – Denne metoden har andre negative miljømessige effekter

Powered by Labrador CMS