OM BARNS RETTIGHETER: Innsender har sendt oss dette innlegget om Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i barneloven.
OM BARNS RETTIGHETER: Innsender har sendt oss dette innlegget om Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i barneloven.

Økt beskyttelse til volds- og overgrepsutsatte barn

Jeg håper kommunestyret i Oppegård får høringen om endringen i loven til behandling slik at de også kan gi sin støtte til lovendringene, til barnas beste.

Publisert

Barne- og likestillingsdepartementet legger nå fram forslag til endringer i barneloven for å øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn!

Ny ordning

ENGASJERER SEG: Anne Kristine Linnestad fra Høyre har sendt oss dette innlegget.
ENGASJERER SEG: Anne Kristine Linnestad fra Høyre har sendt oss dette innlegget.

Departementet har sendt ut en høring der de foreslår en ordning i barneloven der domstolen av eget tiltak skal ta opp og avgjøre sak om tap av foreldreansvar, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Sakene vil komme automatisk opp for domstolen, uten at forelder reiser sak.

Det vil skje en konkret vurdering av saken, men utgangspunktet vil normalt være tap av alle rettigheter, ofte etter en forenklet behandling i domstolen. Allerede i dag har vi en ordning i barneloven der domstolen tar avgjørelse om foreldreansvaret uten at forelder reiser sak. Dette gjelder når en forelder har forvoldt den andre forelders død, og når et dødsfall fører til at ingen lenger har foreldreansvar for et barn..

Det kan også bli innført en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for vold eller overgrep mot barn.

Økt offentlig ansvar

Forslagene til endringer i barneloven og straffeloven betyr et økt offentlig ansvar for å hindre at barn utsettes for vold og overgrep. En slik ordning vil kunne fange opp de alvorligste tilfellene der dagens regelverk ikke alltid gir barn tilstrekkelig beskyttelse. Endringene vil bedre samspillet mellom de ordninger vi allerede har – i barneloven, barnevernloven og straffeloven – for å beskytte barn.

Innføring i straffeloven av en plikt for dommeren til å vurdere om kontaktforbud skal ilegges vil kunne medføre at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert og derved trolig også ilagt i flere volds- og overgrepssaker, noe som vil kunne gi barn bedre beskyttelse mot ny vold og nye overgrep. Kontaktforbud etter straffeloven representerer et vern for den fornærmede mot å bli utsatt for nye straffbare handlinger fra den dømte.

Jeg håper kommunestyret i Oppegård får høringen om endringen i loven til behandling slik at de også kan gi sin støtte til lovendringene, til barnas beste.

Powered by Labrador CMS