Vann og avløp

VA-ARBEID: Illustrasjonsbildet viser VA-arbeidene i Bekkeliveien for ett år siden.

Større satsing på vann og avløp i Ski

Rådmannen i Ski foreslår å bruke 229 millioner kroner til utskifting av vann- og avløpsledninger neste år. Oppegård må klare seg med 48 millioner kroner.

Publisert

I sommer skrev Oppegård Avis mye om forurensningen av Kolbotnvannet, om problematikken rundt kloakklekkasjene, overvannshåndtering og kloakkutslipp fra Ekornrud pumpestasjon.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

I sitt forslag til fjorårets handlingsprogram skrev rådmann Lars Henrik Bøhler at det bør vurderes å bytte ut gamle pumper for å øke kapasiteten til dagens befolkningstall.

I årets forslag til handlingsprogrammet, som ble lagt frem 22. oktober, foreslår rådmannen ingen investeringer i 2019-2022 som handler om dette.

– Først skal det lages en plan for utskifting av pumpestasjonene. Det er derfor ikke foreslått å sette av midler til selve utskiftingen ennå. Det er foreslått å styrke VA-driften med fire nye stillinger, samt et innkjøp av en servicebil, en lastebil og en gravemaskin i 2019, sier virksomhetsleder for UTE Oppegård, Heidi Tomten.

Hun sier at grunnlaget for handlingsprogrammet legges ut på våren og da skal planen for utskifting av pumpestasjonene inkluderes i det.

Les også: Utslipp på 256.000 liter på én dag

48 mill. vs. 229 mill.

Oppegård Avis har nylig skrevet at rådmannen i Oppegård har foreslått å øke vanngebyrene i vår kommune fra neste år med 41,6 prosent, mens rådmannen i Ski har foreslått å redusere avgiftene i Ski fra 16.548 kroner i 2018 til 14.780 kroner.

– Gebyrene for 2019 må dekke både budsjettert utgiftsnivå i 2019 og innbyggernes gjeld til kommunen slik at selvkostfondene i Oppegård og Ski står i null ved etablering av Nordre Follo kommunen. Dette medfører at det er nødvendig å øke gebyrene i Oppegård, forklarte rådmann Lars Henrik Bøhler.

Les også: Øker i Oppegård, reduserer i Ski

«Kommunen er opptatt av å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Vi er også opptatt av å redusere lekkasjer i vannrørene. Utskifting av vann- og avløpsrør er viktig tiltak for å nå målene på disse områdene», skrev rådmann Lars Henrik Bøhler i en e-post til Oppegård Avis 28. oktober da vi ba ham om å forklare økningen i vanngebyrene. 

Etter å ha lest dette lurer du kanskje på hvor mye som skal brukes til utskifting av vann- og avløpsledninger i Oppegård, også med tanke på så mye fokus på vannsaken i det siste?

Ifølge rådmannens forslag skal det bevilges 24 millioner kroner til utbedring av vannledningsnettet og 24 millioner kroner til rehabilitering av avløpsledningene i Oppegård i 2019. Til sammen dreier det seg om 48 millioner kroner. Det samme beløpet er også foreslått brukt i 2020, 2021 og 2022.

Forskjellen fra 2018 er marginal, og er på tre millioner kroner, som er neppe nok for noen større tiltak.

For inneværende året er det nemlig bevilget 51 millioner kroner totalt hvorav 22 millioner kroner til vann og 29 millioner kroner til avløp, ifølge plansjef Stig Bell i Oppegård kommune. Dette er omtrent halvparten av beløpet Ski kommune har brukt på vann og avløp (92 millioner kroner).

Sammenlikner vi dette med nabokommunens satsing på vann og avløp, ser situasjonen annerledes ut.

Oppegård Avis har funnet ut at Ski planer om å skifte ut 3.495 meter med vannledninger og 9.690 meter med spillvannsledninger i 2019.

Rådmannen Jane Short Aurlien har foreslått bevilget omtrent 229 millioner kroner til dette formålet. Dette beløpet står i stor kontrast til Oppegårds satsing på 48 millioner kroner.

Nødvendige tiltak og utbyggingsrelatert

– Hvorfor foreslår dere å investere så mye i vann og avløp i 2019, sammenliknet med Oppegård?

Investeringene er først og fremst knyttet til politisk vedtatt tiltaksplan for vann og avløp som prioriterer nødvendige tiltak som må gjennomføres for å sikre god vannforsyning og vannmiljø i bekker og vassdrag og god avløpshåndtering for nye og eksisterende områder, sier avdelingsleder for planavdelingen Kommunalteknikk i Ski, Gry Larsen.

Hun sier tiltaksplanen bygger på strategier og tiltaksvurderinger beskrevet i Ski kommunes Hovedplan for vann og avløp for 2011-2021 og kommuneplanen 2011-2022.

I henhold til arealdelen i kommuneplanen skal Ski kommune i tillegg gjennom en større utbygging. Utbygging betinger at det i forkant gjennomføres omfattende tiltak på det kommunale ledningsnettet.  En stor del av investeringene i 2019 er derfor VA-prosjekter som skal sikre tilstrekkelig kapasitet i forbindelse med økt befolkningsvekst, sier Larsen.

Les også: – Bytt ut hele kloakknettet raskt

FORKLARER: Plansjef Stig Bell i UTE Oppegård.

Skiftet ut 3.555 meter i Oppegård

Oppegård kommune har 124 kilometer med kommunale vannledninger og 113 kilometer med kommunale spillvannledninger.

I fjor ble det skiftet ut 1.860 meter med vannledninger (utskiftingstakten på 1,5 prosent) og 1.695 meter med spillvannsledninger (utskiftingstakten var mindre enn planlagt, på 1,4 prosent), ifølge plansjef Stig Bell.

Han påpeker at utskiftingstakten er økt til 2 prosent i år, som er mye sammenlignet med snittet i landet, ifølge Bell.

– Hvor mye av vann- og avløpsnettet må skiftes ut i Oppegård totalt?

– Det er et vanskelig spørsmål. Nye vann- og avløpsledninger nedskrives over 40 år, mens den tekniske forventede levetiden er 100 år eller mer, sier Bell.

Han forklarer at det ikke er enkelt å vurdere en lednings tilstand siden ledningen er gravd ned i bakken, og kommunen må da basere sine tilstandsvurderinger på statistikk over vannlekkasjer og spillvannsstopper, flomhendelser og rørinspeksjoner.

– Ved bruk av etablerte databaserte nettmodeller vurderer vi teoretisk kapasitet på ledningsnettet og ser dette i sammenheng med eksisterende bebyggelse og planlagt utbygging. Tiltak (rehabilitering og nybygging av nye ledninger) settes inn der man ser behov for økt kapasitet eller behov for å redusere risiko for følgeskader og forurensning som følge av underkapasitet og/eller driftsavbrudd, sier Bell.

Les også: Sjekk hva 3,5 milliarder skal brukes på

Skiftet ut 6.500 meter i Ski

Ski kommune har i dag ca. 153,6 kilometer med vannledninger og ca. 173,4 kilometer med spillvannledninger. I fjor ble det skiftet ut 3 kilometer med vannledninger (utskiftingstakten på 1,95 prosent) og 3,5 kilometer med spillvannsledninger (utskiftingstakten på 2,02 prosent), ifølge kommunalsjef i Ski, Erling Berg.

– Når det gjelder rørenes tilstand og utskiftingsbehov utover 2 prosent som Ski kommune ligger rundt, er dette nå under vurdering av Bjørn Fredrik Kristiansen. Han er engasjert for å kartlegge dette både for Oppegård og Ski kommuner, sier Berg.

Les også: – Dette lukter ille

20.000 kroner for en meter

– Hva er nettokostnaden for å skifte ut en meter med vann- og avløpsledninger?

– Dette varierer betydelig, men i budsjettsammenheng bruker vi en meterpris for ledningsgrøft som normalt inneholder både vann- og avløpsledninger. Budsjettprisen for tiden er på 20.000 kroner per meter (red. anm.: prisen er totalt for grøft, vannledninger, spillvannsledninger, overvannsledninger og reetablering av vei), sier Bell.

– Hvorfor satses det mye mindre på utskifting av ledninger i Oppegård?

– Jeg kjenner ikke til alle prosjektene i Ski, men vet blant annet at de sanerer eksisterende hovedledning fra Ski til Haugbro pumpestasjon. Dette er jo et kostnadskrevende prosjekt som sikkert har en høy meterpris, sier Bell.

Han sier at i 2018 har Oppegård kommune gjennomført rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Storebukta til en pris på 14-15 millioner kroner for 160 meter, noe som gir en meterpris på 93.750 kroner.

– GODT UTGANGSPUNKT: – Rådmannens forslag er et godt utgangspunkt, sier ordfører Thomas Sjøvold.

–  Den høye kostnaden skyldes sikringsarbeid og spunting grunnet dårlige grunnforhold. Man kan derfor ikke bare sammenligne kostnader mellom Ski og Oppegård, man må også se på hvilke prosjekter som er gjennomført, sier Bell.

Les også: – Spesielt å skylde på dyrebæsj

– Det er vi som bestemmer

Rådmannens forslag skal behandles i formannskapet onsdag 14. november og i kommunestyret mandag 10. desember.

Oppegård Avis har spurt ordfører Thomas Sjøvold om hva han synes om beløpet som rådmannen har foreslått å bruke på vann og avløp i planperioden 2019-2022.

– Er det nok med utskifting av vann- og avløpsledningene til 48 millioner per år for å stoppe forurensningen av Kolbotnvannet?

– Jeg synes det er en god start. Vi må først og fremst se på hva vi kan gjennomføre av tiltak. Vi kan ikke snu saken over natten. Rådmannens forslag er et godt utgangspunkt, men det er vi, politikerne, som bestemmer hvor mye penger som skal bevilges til ulike områder, sier Sjøvold.

Les også: Krever omprioritering

 

Powered by Labrador CMS