UTSETTES IGJEN: Kolbotn stasjon skulle bygges om for 314 millioner kroner. Byggearbeidene skulle starte i 2022, men nå vil Bane NOR vrake det allerede vedtatte prosjektet og utsette byggearbeidene på Kolbotn i minst fem år.

Bane NOR vil utsette ny Kolbotn stasjon i minst fem år

Bane NOR har valgt å stoppe det vedtatte prosjektet med ny Kolbotn stasjon uten å informere kommunen om dette. Nå varsler de kommunen om en lengre utsettelse for byggearbeidene på Kolbotn.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med planen for en ny togstasjon på Kolbotn har pågått lenge. Siden 2017 har Jernbaneverket/ Bane NOR forsikret vår kommune om at de skal oppgradere Kolbotn stasjon, både for å tilpasse den til fremtidens togtrafikk, men også for å gjøre den sikrere og mer tilrettelagt for rullestolbrukere og synshemmede.

Den valgte løsningen, var den rimeligste av de totalt fire som hadde vært skissert.

Den innebærer ombygging av stasjonen på dagens lokalisering for 314 millioner kroner. Det skulle bli en ny togstasjon med universell utforming, med en gangkulvert under sporene og en ny forbindelse mellom sporene nord- og sør for stasjonen. Det ene av de totalt tre sporene skulle fjernes. Stasjonen skulle altså bygges om fra tre til to spor, og det ville være kun én plattform til hvert spor.

"Kolbotn stasjon ligger på Østfoldbanens innerstrekning, og når antall spor går ned fra tre til to på stasjonen blir det ikke lenger mulig å vende tog på stasjonen. Det vil gi mindre kapasitet for togtrafikk, og øke faren for feil og avvik. Det er også utfordringer knyttet til signalsystemet på stasjonen", skrev Bane NOR i prosjektbeskrivelsen på sin hjemmeside.

Oppstarten for prosjektet har vært utsatt flere ganger, men innbyggerne og kommunen har vært tålmodige i flere år. De stolte på Bane NOR som lovet om å sette i gang med byggearbeidene rett etter at Follobanen er ferdigstilt i desember 2022.

Les også: Slik blir togtilbudet gjennom Oppegård i årene fremover

Ble ikke informert

For drøye tre uker siden avslørte Oppegård Avis at Bane NOR hadde endret fremdriftsplanen for den nye Kolbotn stasjon. Den tidligere vedtatte planen står nå ikke ved lag lenger. Bane NOR bekreftet også at de ikke lenger hadde noen konkrete planer for verken byggestart eller fremdrift av prosjektet.

Istedenfor valgte Bane NOR å jobbe med en ny, felles plan for alle togstasjonene mellom Ski og Oslo.

Det viste seg også at Bane NOR valgte å avvike fra den vedtatte fremdriftsplanen og stoppe prosjektet uten å informere Nordre Follo kommune om noe av dette. Dette ble bekreftet av leder for Byutvikling og arealplanlegging i Nordre Follo, Arild Øien.

Les også: Planen for ny Kolbotn stasjon er utsatt igjen

– Dramatisk endring

Øien sier at kommunen kontaktet Bane NOR rett etter oppslaget i Oppegård Avis og ba selskapet om en skriftlig bekreftelse av de eventuelle endringene i fremdriften for prosjektet.

«Hvis dette stemmer, så er det en dramatisk endring av tidligere planer og lovnader fra Bane NOR. Vi har vært i dialog med Bane NOR denne uken, men det er fortsatt uklart for oss hva som er besluttet, av hvem, og hva som til vurdering. Bane NOR har lovet å redegjøre nærmere for dette. Vi vil avvente denne redegjørelsen før vi avgjør hvordan dette skal følges opp videre fra kommunens side», skrev Øien i en e-post til Oppegård Avis fredag 3. desember.

Les også: Dette sier samferdselsministeren om det planlagte togtilbudet

Skulle sette i gang i 2022

Først tirsdag 14. desember fikk kommunen det etterlengtede brevet fra Bane NOR hvor de skrev om endringer i framdrift for ny Kolbotn stasjon.

– Prosjektet har per i dag ikke fått investeringsbeslutning for videreføring. I de opprinnelige planene skulle bygging av undergangen startes i 2022. Dette rekker vi dessverre ikke, skriver Elisabeth Nordli, som er prosjektsjef for Plan Øst i Bane NOR Utbygging Øst.

Les også: Ønsker enda flere godstog gjennom Oppegård i årene fremover

Avdekket mer krevende byggeforhold

Videre nevner prosjektsjefen andre utfordringer. Da prosjektteamet i Bane NOR i 2021 jobbet med en gjennomføringsplan for den nye stasjonen på Kolbotn, avdekket de mer krevende byggeforhold enn forutsatt. Det ble også avdekket behov for ytterligere grunnundersøkelser innenfor det avsatte planområdet.

– Dette kan medføre behov for utvidelse av reguleringsplanens avgrensing. Dette vil vi komme tilbake til når vi har kommet videre i arbeidet, skriver Nordli.

Felles plan for hele strekningen

Bane NOR og Jernbanedirektoratet jobber for tiden med en ny avtalestruktur. Nordli skriver at Kolbotn stasjon inngår i en portefølje for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Spikkestad- Lillestrøm (L1) og Oslo-Ski (L2), og at det er nødvendig å se på en felles plan for gjennomføring og effektuttak for alle stasjonstiltakene samlet på hele den ovennevnte strekningen og ikke bare på Kolbotn.

– Det er derfor for tidlig å si noe konkret om når byggearbeidene med ny Kolbotn stasjon kan settes i gang eller når den nye stasjonen blir klar til bruk, slår prosjektsjefen fast.

Skal ikke stenge banen før 2027

Bane NOR skriver at de har mange utbyggingsprosjekter på gang i og rundt Oslo de neste årene.

De påpeker at for å bygge i og nær spor, som i tilfelle med ny Kolbotn stasjon, har de behov for å stenge banen for trafikk i perioder. Videre skriver de at de ikke har planer om togfrie perioder gjennom Kolbotn og resten av Østfoldbanen før 2026-2027, og er noe som bokstavelig talt utelukker igangsetting av prosjektet før om fem år.

Bane NOR skriver at på Østfoldbanen har det, som følge av arbeidene på Follobanen og strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, vært mange og lange slike togfrie perioder på sommeren de siste årene.

– De neste årene er det de andre banestrekningene rundt Oslo som skal prioriteres for slike brudd, og det er per i dag ikke planlagt nye lange sommerbrudd på Østfoldbanen før i 2026-2027, sier Nordli.

Varsler om en lengre utsettelse

– Når vi ikke kan bruke den planlagte togfrie perioden sommeren 2022 til bygging, betyr det en lengre utsettelse for byggearbeider på denne strekningen, skriver Nordli.

Hun påpeker at dette er en helhetlig vurdering som gjøres av ledelsen i Bane NOR i samråd med Jernbanedirektoratet.

– Bane NOR forstår at dette kan være frustrerende for innbyggerne og kommunen som ser frem til en ny stasjon. Vi ønsker å være åpne på situasjonen når vi ser at byggestart 2022 ikke er realistisk, sier hun.

Utvider med Oppegård, Vevelstad og Langhus

Bane NOR skriver at det jobbes nå videre med å legge en ny fremdriftsplan. Denne vil bli en del av en felles gjennomføringsplan for alle planlagte tiltak på lokaltogstrekningen Oslo-Ski, og vil for Nordre Follo sin del også omfatte stasjonene Oppegård, Vevelstad og Langhus (i tillegg til Kolbotn stasjon).

– Vi ønsker en god dialog med kommunen, og vil fortløpende orientere dere om status etter hvert som føringer og forutsetninger faller på plass. Vi stiller gjerne på et møte på nyåret for å orientere om status og svare på spørsmål, skriver Nordli.

Uten universell utforming

Manglende universell utforming av Kolbotn stasjon har vært et stort problem for rullestolbrukere i mange år. Om du bruker rullestol og for eksempel skal reise fra Kolbotn til Ski, må du først komme deg på et nordgående tog mot Oslo. Der må du skifte til et annet sørgående tog, passere Kolbotn, før du omsider kan gå av i Ski. På samme måte kommer du deg ikke av toget på Kolbotn stasjon om du kommer nordfra. Da må du passere, gå av i Ski og ta toget tilbake.

Årsaken er at perrongen på Kolbotn stasjon som betjener sørgående tog, befinner seg midt mellom sporene. Herfra er det bare en bratt trapp ned til undergangen. Rullestolbrukere har ingen mulighet til å komme seg verken til eller fra denne perrongen.

– Hva med rullestolbrukere og de andre funksjonshemmede? Hvor lenge skal de vente på tiltak med universell utforming av stasjonen i påvente av en ny løsning for Kolbotn stasjon?

– Det vet vi ikke ennå. Midlertidige tiltak for universell utforming av Kolbotn stasjon (nødvendige for å gjøre stasjonen mer tilrettelagt for bevegelses- og synshemmede), inngår ikke i prosjektet med den felles gjennomføringsplanen, sa Britt-Johanne Wang, kommunikasjonsansvarlig for Område Øst i Bane NOR, til Oppegård Avis den 23. november.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet ordfører Hanne Opdan. Hun kommer med svar i løpet av dagen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS